• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

I

I/k-tal

Relationen mellan intäkter och kostnader.

Immateriell tillgång

Tillgång i form av patent, goodwill, varumärke eller liknande.

Inbördes affär

Börsaffär där en fondkommissionär handlar på uppdrag av både köpare och säljare av ett visst värdepapper. Kommissionären för samman uppdragen till ett avslut.

Index

Mått på förändring. Index för startdatum sätts till 100, varefter motsvarande värden för andra år omräknas proportionellt.

Indexoption

En option med ett index som underliggande instrument. Till exempel OMX-optioner.

Indirekt aktieägande

Ägande av andelar i bolag och institutioner som i sin tur äger aktier.

Inflation

Höjning av den allmänna prisnivån (=sänkning av penningvärdet).

Ingångsvärde

Anskaffningskostnad vid reavinstberäkning för till exempel värdepapper eller fastighet.

Inkomstbasbelopp

Basbelopp som följer inkomstutvecklingen i landet och fastställs av regeringen varje år.

Inköpsrätt

Rätt som utfärdas till aktieägarna i ett bolag när de erbjuds att köpa aktier i ett annat bolag, till exempel vid avknoppning av dotterbolag.

Inlåning

De medel som hushåll, företag och andra sätter in på en bank eller annat kreditinstitut.

Inlåningsränta

Den ersättning en bank betalar till insättarna för insatta medel.

Insiderlagen

Reglerar dels förbud att utnyttja icke offentliggjord och kurspåverkande information om värdepapper (omfattar alla), dels så kallade insiders anmälningsskyldighet till Finansinspektionen.

Insättningsgarantin

Om det institut där du har dina pengar skulle gå i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in, ersätter garantin insättningar - kapital och upplupen ränta - upp till ett maximalt belopp motsvarande 950 000 SEK per kund. Insättningsgarantin gäller per person och institut.

Insättningsgarantin innebär att staten genom garantin ersätter de pengar du som kund har satt in på konton hos banker och kreditmarknadsföretag med flera. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig inom 7 dagar från från den dag institutet försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Hos Avanza Bank gäller insättningsgarantin för följande konton, Aktie- och fondkonto, Sparkonto och ISK. För Sparkonto+ gäller insättningsgarantin hos respektive institut som vi samarbetar med. Det innebär att om du t.ex. har ett Sparkonto+ Klarna och ett Sparkonto+ Collector så omfattas du upp till det maximala beloppet i vart och ett av instituten.

Interimsbevis

Kvitto på betalning vid teckning av aktier, obligationer med flera värdepapper som inte är färdiga att utlämnas vid emissionstillfället.

Intradag

Intradag avser handel som sker inom en enda handelsdag. Det betyder att om du handlar du enbart idag så har du handlat intradag.

Intjäningsförmåga

Resultatet före kreditförluster.

Intäkt

Periodiserad inkomst, det vill säga en inkomst som hänförs till en viss redovisningsperiod (i regel ett räkenskapsår).

Investerarskydd

Investerarskyddet omfattar värdepapper som ett institut hanterar för sina kunders räkning i samband med att en investeringstjänst utförs (till exempel köp, försäljning och deponering av värdepapper). Med värdepapper menas bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat. Skyddet gäller först när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du som kund inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Däremot gäller inte skyddet värdeförändringar på aktier och andra värdepapper.

Som kund får du ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut och skyddet gäller såväl privatpersoner som juridiska personer. Krav om ersättning från investerarskyddet måste framställas till Riksgälden av kunden inom ett år från konkursbeslutet. Riksgälden betalar ut ersättningen senast två veckor från det att ersättningen fastställts.

Investeringsbolag

Aktiebolag som har till uppgift att placera kapital i värdepapper.

Investeringsfond

Fond som omfattas av lagen (2004:46) om investeringsfonder och som bolaget anvisar för placering av försäkringsmedel.

Investmentbank

Amerikansk benämning på svensk bankfirma som verkar som emissionsinstitut (ofta även som fondkommissionär) och som medverkar id köp och försäljning av företag, vid fusioner med mera.

IPO

Initial Public Offering. Nyintroduktion av aktie på börsen.