• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

F

Fast tendens

Positiv börstendens då de flesta aktier stiger.

Fill and kill

En ögonblicksorder där man specificerar hur många aktier som ska köpas eller säljas. De aktier som finns till det angivna priset går till avslut, och därefter makuleras resterande del av ordern. Ordern fylls alltså upp så mycket det går. Eftersom det är en ögonblicksorder blir den aldrig synlig på "Mina aktuella order" och inte heller i orderdjupet.

Fill or kill

En ögonblicksorder där man specificerar hur många aktier som ska köpas eller säljas. Om antalet aktier till den angivna kursen finns vid orderläggningstillfället får man avslut, men finns det inte blir det inget avslut och ordern tas bort.

Finansieringsanalys

Redogörelse för hur ett företags kapitalförsörjning ser ut med självfinansieringsgrad, tillskjutna medel från ägarna, lån, med mera. Analysen tar även upp hur företagets kapitalanvändning ser ut.

Finansieringskostnad

Den ränta du betalar för en Mini futures lånedel.

Finansieringsnivå

Den nivå som markerar skillnaden mellan kapitalinsatsen och priset på den underliggande tillgången.

Finansinspektionen

Statlig myndighet som har till uppgift att övervaka bankernas, fondkommissionärernas, fondbörsens, kreditmarknadsbolagens och försäkringsbolagens verksamhet.

First North

En marknadsplats för små tillväxtföretag där aktierna formellt sätt räknas som onoterade.

 

Flau

Kraftlös. Betecknar matt stämning på börsen.

Flukturera

Variera.

Flytträtt

Rätt att flytta kapitalet i en pensionsförsäkring eller IPS till ett annat försäkringsbolag. Innebär att hela försäkringens kapital, minus de avgifter som är förknippade med flytten, kan flyttas till ett annat bolag.

Fond

En samling värdepapper, till exempel aktier, som förvaltas av ett fondbolag. När du sparar i en fond köper du andelar i fondens värdepapper.

Fondaktie

Aktie som ges ut genom fondemission.

Fondandel

Andel i värdepappersfond.

Fondbevis

Bevis på andel i en fond.

Fondbolag

Aktiebolag med tillstånd från Finansinspektionen att driva en eller flera värdepappersfonder.

Fondbörs

Reglerad marknad för handel med värdepapper.

Fondförsäkring

En försäkring där försäkringsbolaget inte garanterar någon avkastning. Försäkringstagaren placerar själv kapitalet i fonder och står därmed för den finansiella risken.

Fondförvaltningsavgift

Avgift uttryckt i procent av fondens värde som fondbolagen tar ut.

Fondkommissionär

Banker eller särskilda fondkommissionsbolag med tillstånd från Finansinspektionen att handla värdepapper för kunders räkning i eget namn.

Frimärkesaktier

Aktier som handlas till väldigt låga kurser.

Fundamental aktieanalys

En bedömning av en akties värde genom att analysera företagets ekonomiska ställning, framtidsutsikter och förmodade vinstkapacitet.

Fusion

Sammanslagning av två eller flera företag.

Futures

Köp och försäljning av råvaror, värdepapper eller valutor där pris, ränta eller kurs göra upp vid ett tillfälle och där leverans och betalning sker vid en senare tidpunkt.

Förfall

I samband med optioner: sådana optioner som inte utnyttjas genom lösen och för vilka så kallad stängning inte genomförs. Optionerna går då på slutdagen till förfall, alltså upphör att existera.

I samband med nyemission: när befintliga aktieägare får teckningsrätter och därmed möjlighet att köpa nya aktier till ett rabatterat pris. Om teckningsrätterna inte utnyttjas förfaller de utan värde.

Förmånstagare

Den eller de fysiska respektive juridiska personer som ett försäkringsbeloppet ska betalas ut till eller rätten till försäkringen ska övergår till när försäkringstagaren dör.

Förmånstagarförordnande

Skriftlig handling som anger vem eller vilka rätten till försäkringen övergår till eller betalas ut till när försäkringstagaren dör.

Försäkrad

Den på vars liv försäkringen gäller.

Försäkring

Avtal där den ena parten (försäkringsgivaren) mot en premie åtar sig att betala ut ersättning om en i avtalet specificerad händelse inträffar till den andra parten (försäkringstagaren) eller tredje part (försäkrad).

Försäkringsbevis

Bekräftelse från försäkringsföretaget på att ett försäkringsavtal har träffats. Försäkringsbeviset är inte någon värdehandling.

Försäkringsgivare

Den som förbundit sig att utbetala ersättning vid försäkringsfall.

Försäkringsfall

Händelse som täcks av villkoren i ett gällande försäkringsavtal och som därför normalt utlöser utbetalning.

Försäkringstagare

Ägare till försäkringen.

Försäkringstid

Summan av avtalad spartid och utbetalningstid.

Försäkringsvärde

Det sammanlagda aktuella marknadsvärdet av de tillgångar som vid var tid finns på kontot efter eventuell justering av upplupna avgifter och eventuella skatter.

Försäljningstillväxt

Anger hur mycket marknaden tror att ett bolags försäljning kommer att öka.

Förvaltare

Det värdepappersinstitut som förvaltar kontot.

Förvaltarregistrering

Aktier som registreras i aktieboken i fondkommissionärens namn i stället för i ägarens namn.

Förvaltningsbolag

Ett bolag vars verksamhet består i att äga och förvalta fast eller lös egendom, till exempel fastigheter eller värdepapper.

Förvaltningsavgift

Avgift som bolag tar ut för förvaltning och administration av försäkringen. Kan bestå av premieavgift, fast avgift och kapitalavgift.

Förädlingsvärde

Värdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts.