• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

D

Dagsindex

Indexvärdet vid börsdagens slut.

Daglig hävstång

Tillämpas för Bull & Bear-certifkat. Hävstången multiplicerar utvecklingen på den underliggande tillgången. Daglig hävstång lämpar sig inte som en investering över längre tid på en volatil marknad.

Deflation

Sänkning av den allmänna prisnivån: allmänt prisfall. Motsatsen är inflation.

Delrätt

Rätt att få aktier vid en fondemission. Rätten baseras på det gamla aktieinnehavet i bolaget.

Delårsrapport

En ekonomisk rapport från bolaget till aktieägarna om hur verksamheten har utvecklats under en del av räkenskapsåret. Ges ofta ut kvartalsvis.

 

Delägare

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När du äger aktier är du alltså delägare i bolaget.

Depreciering

När en valutas värde i förhållande till andra valutor minskar. Motsatsen är appreciering.

Depå

Förvaringsplats, till exempel för aktier.

Depåbevis

När utländska bolag handlas på Stockholmsbörsen handlas de som depåbevis. Depåbevis registreras hos Euroclear (tidigare VPC).

Depåförsäkring

En depåförsäkring är en traditionell försäkring med villkorad återbäring, vilket innebär att det inte finns någon garanti för de pengar som sätts in. Placering kan ske i likvida medel, aktier, fonder eller andra värdepapper som försäkringsföretaget erbjuder. Försäkringstagaren står därmed för den finansiella risken.

Derivat

Ett samlingsnamn för ett värdepapper vars värde och utveckling är kopplat till värdet på en underliggande vara, t ex en aktie. Optioner och terminer är exempel på derivat.

Devalvering

Officiell sänkning av en valutas värde i förhållande till andra valutor.

Direktavkastning

Aktieutdelning i förhållande till aktiens kurs. Räknas fram som aktiens utdelning dividerat med aktiens kurs.

Direktpension

Pension som betalas ut direkt från arbetsgivaren till den anställde och som grundar sig på en pensionsutfästelse. En direktpension kan vara tryggad t ex genom en försäkring.

Disagio

Kursförlust på valutor och värdepapper. Motsatsen är agio.

Diskretionär förvaltning

När förvaltningen av en värdepappersportfölj överlåts till en förvaltare som fattar alla investeringsbeslut.

Dotterbolag

Ett bolag där mer än halva röstetalet för aktierna eller andelarna ägs av ett annat bolag (moderbolag), eller bolag där ett annat bolag (moderbolaget) till exempel genom avtal ensamt har ett bestämmande inflytande över bolaget.

Dow Jones

Huvudindex för New York-börsen. Bygger på kursutvecklingen för 30 stora bolag.

Dubbelbeskattning

Beskattning som innebär att en och samma inkomst beskattas flera gånger. Till exempel beskattas aktieutdelningar med vissa undantag dels hos bolaget (bolagsskatt), och dels hos aktieägaren (skatt på utdelningen).

Dödsfallskapital

Det belopp som betalas ut när den försäkrade dör.