Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

B

Baisse

Börstendens som utmärks av kraftigt sjunkande kurser, oftast under stor omsättning. Motsatsen är hausse.

B-aktie

Aktie som i regel har lägre röstvärde på bolagsstämman än en A-aktie.

Balansomslutning

Summan av tillgångssidan (eller skuldsidan) i balansräkningen.

Balansräkning

Sammanställning av ett företags tillgångar, skulder och eget kapital.

Bankcertifikat

Skuldebrev ges ut av banker och ställs ut på innehavaren och löper med en ränta under högst ett år.

Bankdag

Dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag då svenska banker i allmänhet är öppna.

Bankobligation

Räntebärande obligation utgiven av bank.

Basbelopp

Basbelopp är belopp som bestäms av regeringen varje år och som bland annat används för att beräkna pensioner och andra förmåner. Det finns olika basbelopp till exempel pris- och inkomstbasbelopp.

Belåning

Lån av pengar mot säkerhet (pantsättning). Säkerhet för ett lån kan vara till exempel en fastighet, aktier eller andra värdepapper.

Benchmarking

Att jämföra det egna företaget med konkurrenter eller andra branscher.

Betalkurs

Den kurs till vilken man gjort avslut, alltså priset som har betalats för till exempel en aktie.

Betavärde

Betavärde är ett statistiskt mått som anger ett värdepappers, till exempel en akties, marknadsrisk. Ett betavärde som är större än 1,0 betyder att aktiens avkastning förändras mer än ett jämförelseindex. Ett betavärde som är mindre än 1,0 innebär att aktiens värde i genomsnitt varierar mindre än index. Index har ett betavärde på 1,0.

Aktier med ett lägre betavärde är därför rent teoretiskt att betrakta som en säkrare investering men generar också en lägre avkastning.

Blankning

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du lånar alltså aktier och säljer sedan dessa för att du tror att aktiekursen ska falla. Genom att blanka en aktie, eller att ”ligga kort” som det också kallas, får du möjlighet att tjäna pengar även när börsen går ned. Läs mer om blankning.

Blue chips

Engelskt/amerikanskt uttryck för de största och viktigaste bolagen på börsen.

Bokslut

Sammanställning av bokföringen vid slutet av en redovisningsperiod, till exempel vid årsskifte.

Bokslutsdisposition

Åtgärd som företag enligt skattemässiga regler får göra för att skjuta upp beskattning av företagets resultat till ett senare tillfälle.

Bolagsstämma

Sammanträde i ett bolag där alla aktieägare har rätt att närvara. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i bolaget.

Bond

Engelska för obligation.

Bostadsobligation

Obligation som ges ut av bostadsinstitut.

Break even-point

Då företagets intäkter och kostnader är lika stora och det varken blir en vinst eller förlust. På svenska kallas Break even för nollpunkt.

Broker

Person som jobbar med att köpa och sälja värdepapper på uppdrag av investerare. Engelska för mäklare.

BTA

Betald tecknad aktie. Ett temporärt värdepapper som fås efter en emission och automatiskt byts ut mot vanliga aktier så snart de nyemitterade aktierna är registrerade i aktieboken.

Burn rate

Den takt med vilken ett bolag minskar ("bränner") sin kassa.

Bäst möjligt

Instruktion vid köp eller försäljning av aktier att affären ska ske till det bästa möjliga priset, det vill säga till lägsta möjliga pris vid köp eller högsta möjliga pris vid försäljning.

Börs

En reglerad marknad för handel med värdepapper, råvaror eller valutor.

Börsbolag

Bolag som har aktier inregistrerade vid Stockholmsbörsen.

Börsnoterade aktier

Aktier som är noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen) och Nordic Growth Market NGM Equity (NGM). Övriga noterade aktier är marknadsnoterade. 

Börsvärde

Ett företags börsvärde är aktiekursen multiplicerat med antalet aktier i företaget.