• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

B

Baisse

Börstendens som utmärks av kraftigt sjunkande kurser, oftast under stor omsättning. Motsatsen är hausse.

B-aktie

Aktie som i regel har lägre röstvärde på bolagsstämman än en A-aktie och oftast omsätts mer.

Balansomslutning

Summan av tillgångssidan (eller skuldsidan) i balansräkningen.

Balansräkning

En sammanställning som vidar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital.

Bankcertifikat

Skuldebrev ges ut av banker och ställs ut på innehavaren och löper med en ränta under högst ett år.

Bankdag

Dagar då svenska banker i allmänhet är öppna. Lördagar, söndagar och helgdag är inte bankdagar.

Bankobligation

Räntebärande obligation utgiven av bank.

Barriärnivå

Ett annat ord för Stop Loss. När den underliggande tillgångens prisnivå/kurs når denna nivå förfaller tillhörande Mini future.

Basbelopp

Basbelopp bestäms av regeringen varje år och används bland annat för att beräkna pensioner och andra förmåner. Det finns olika basbelopp som exempelvis pris- och inkomstbasbelopp.

Bear

Term för ett Certifikat. Ett Bear-certifikat utvecklas positivt när underliggande tillgång faller i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång stiger i värde. Med denna produkt tror du alltså på underliggande ska minska i värde.

Belåning

Att låna pengar mot säkerhet som till exempel en fastighet, aktier eller andra värdepapper.

Belåningsvärde

Ett tal i procent som anger hur mycket du kan låna baserat på exempelvis de aktier du äger, där aktierna alltså fungerar som en säkerhet för lånet. Vilket belåningsvärde ett värdepapper får beror framför allt på volatiliteten och likviditeten i aktien.

Benchmarking

Att jämföra det egna företaget med konkurrenter eller andra branscher.

Betalkurs

Den kurs som en aktieaffär har gjorts till.

Betavärde

Betavärde är ett nyckeltal som anger hur mycket en akties pris har svängt upp och ned i förhållande till börsen. Ett beta på 1,0 innebär att aktiens svängningar är identiska med börsens svängningar. Ett betavärde som är större än 1,0 betyder att aktiens avkastning förändras mer än ett jämförelseindex. Ett betavärde som är mindre än 1,0 innebär att aktiens värde i genomsnitt varierar mindre än index.

Aktier med ett lägre betavärde är därför rent teoretiskt att betrakta som en säkrare investering men generar också en lägre avkastning.

Blankning

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du lånar alltså aktier och säljer sedan dessa i tron på att aktiekursen ska falla. Genom att blanka en aktie, eller att ”ligga kort” som det också kallas, får du möjlighet att tjäna pengar även när börsen går ned. Läs mer om blankning.

Blue chips

Benämning på de största och viktigaste bolagen på en börs.

Bokslut

En sammanställning av bokföringen vid slutet av en redovisningsperiod, till exempel vid årsskifte.

Bokslutsdisposition

Åtgärd som företag enligt skattemässiga regler får göra för att skjuta upp beskattning av företagets resultat till ett senare tillfälle.

Bolagsrisk

Risken att en enskild aktie ska gå dåligt på börsen.

Bolagsstämma

Sammanträde i ett bolag där alla aktieägare har rätt att närvara. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i bolaget.

Bollingerband

En indikator som används vid teknisk analys som visar 20-dagars glidande medelvärde för en aktie samt två linjer som bildar en kanal för att visa hur aktien svängt upp och ned kring sitt eget medelvärde. Ju lägre volatilitet aktien uppvisar desto tajtare kommer banden ligga kring medelvärdet.

Bond

Engelska för obligation.

Bostadsobligation

Obligation som ges ut av bostadsinstitut.

Break even-point

Då företagets intäkter och kostnader är lika stora och det varken blir en vinst eller förlust. På svenska kallas Break even för nollpunkt.

Broker

Person som jobbar med att köpa och sälja värdepapper på uppdrag av investerare. Engelska för mäklare.

BTA

Betald tecknad aktie. Ett temporärt värdepapper som fås efter en emission och automatiskt byts ut mot vanliga aktier så snart de nyemitterade aktierna är registrerade i aktieboken.

Bull

Term för ett Certifikat. Ett Bull-certifikat utvecklas positivt när underliggande tillgång stiger i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång faller i värde.

Burn rate

Avser oftast i vilken takt ett bolag använder (bränner) pengarna i sin kassa. Med andra ord hur hög förlusttakten är.

Buy-back

Buy-back är ett scenario när en Mini future nått sin Stop Loss-nivå där innehavare erbjuds att sälja tillbaka sitt innehav till emittenten. Tidsbegränsat till samma dag som instrumentet knockats och under förutsättning att ett restvärde finns.

Bäst möjligt

En instruktion vid köp eller försäljning av aktier att affären ska ske till det bästa möjliga priset, det vill säga till lägsta möjliga pris vid köp eller högsta möjliga pris vid försäljning.

Börs

En reglerad marknad för handel med värdepapper, råvaror eller valutor.

Börsbolag

Bolag som har aktier inregistrerade vid Stockholmsbörsen.

Börshandlade produkter

Ett samlingsnamn på finansiella produkter där du spekulerar i upp- och nedgång i t ex en aktie, index, valuta eller råvara (underliggande tillgång). Börshandlade produkter är exempelvis Börshandlade fonder, Bull & Bear-certifikat och olika typer av Warranter och Mini futures.

Börsintroduktion

När ett aktiebolag ska börja handlas på börsen. Kallas även nyintroduktion eller börsnotering.

Börsnoterade aktier

Aktier som är noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen) eller Nordic Growth Market NGM Equity (NGM). Övriga noterade aktier är marknadsnoterade.

Börsvärde

Det totala värdet av ett företags aktier, det vill säga aktiekursen multiplicerat med antalet aktier i företaget.