• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

a conto

I räkning. Betalning a conto innebär att den definitiva regleringen av skuldförhållandet skjuts upp till senare.

a vista, avista

Vid uppvisandet. En avistaräkning ger innehavaren rätt att omedelbart disponera innestående medel.

A-aktie

A-aktier har oftast högre röstvärde på bolagsstämman än övriga aktier. A-aktien kom bland annat till för att ge företagsgrundare möjlighet att ta in nytt kapital och ändå behålla kontroll över bolaget.

Aktiebolagslagen

Den lag som innehåller bestämmelser om aktiebolag. Förkortas ABL.

Accept
  1. Godkännande av bud.
  2. Förbindelse att betala ett växelbelopp.
Administrationsavgift i cerifikat

I certifikaten finns en inbyggd årlig administrationsavgift som kan liknas vid fonders förvaltningsavgift. Avgiften anges i procent och tas ut av emittenten, det vill säga det bolag som ger ut certifikatet. När certifikatet handlas är administrationsavgiften inbakad i kursen eftersom den dras dagligen från certifikatets värde.

Agio

Det belopp med vilket marknadspriset på en valuta eller ett värdepapper överstiger det nominella värdet. Kallas även för överskurs.

Aktiebok

En offentlig förteckning över alla delägare i ett aktiebolag.

Aktiebolag

Ett företag registrerat hos Bolagsverket där delägarna, alltså aktieägarna, inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Ett aktiebolag är en juridisk person.

Aktiebrev

Ett bevis på aktieägande i ett aktiebolag. Du som aktieägare kan begära ett aktiebrev från företaget som du äger aktier i.

Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Det betyder att du är delägare i företaget som du äger aktier i. Större företag delar ofta upp sina aktier i olika slag, till exempel A- och B-aktier samt preferens- och stamaktier. Aktier ger rätt att rösta på företagets bolagsstämma.

Aktiefond

En fond är en samling värdepapper som ägs av de som sparar i fonden. Aktiefonder utmärks av att en större del av fondens värdepapper består av aktier.

Aktieindex

Ett aktieindex visar den genomsnittliga kursutvecklingen för ett antal aktier. Indexets utveckling utgår alltid från en startdag där värdet ofta är 100. Om index står i 120 är ökningen alltså 20% från startdagen. Index används ofta som ett jämförelsetal, till exempel för att jämföra utvecklingen i dina värdepappersinvesteringar mot Stockholmsbörsens utveckling.

Aktieindexlån

Ett obligationslån där avkastningen är kopplad till ett aktieindex.

Aktieindexobligation

En obligation där avkastningen är kopplad till ett aktieindex. Kallas också aktieobligation.

Aktiekapital

Det totala värdet för aktierna i ett aktiebolag. Kallas även börsvärde.

Aktieklubb

En grupp personer som har gått ihop för att äga aktier tillsammans.

Aktielån

Utlåning av aktier från en aktieägare till en låntagare som förbinder sig återställa samma antal aktier efter en viss tid.

Aktieoption

En option där det underliggande instrumentet är en aktie. En aktieoption ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja aktier till ett förutbestämt pris.

Aktieportfölj

De aktier du äger på ditt konto.

All-time high

När ett index eller en aktiekurs når sin högsta nivå någonsin.

Amerikansk option

En option av amerikansk typ kan lösas in när som helst under löptiden. Aktieoptioner är av amerikansk typ medan OMX-optioner är europeiska (se europeisk option).

Andrahandsmarknaden

Marknad för handel av finansiella instrument. All handel som inte är nyintroduktion eller nyemission sker på andrahandsmarknaden.

Apportegendom

Andra typer av tillgångar än pengar som används som betalning för aktier vid en apportemisson, till exempel fastigheter eller varulager.

Apportemission

Nyemission där aktierna betalas på annat sätt än kontant, till exempel med aktier i ett annat bolag, fastigheter, maskiner eller varulager.

Appreciering

Uppgång i en valutas värde i förhållande till andra valutor. Motsatsen kallas depreciering.

Arbitrage

Handel som utnyttjar skillnader i kurser på olika marknader eller vid olika tidpunkter vilket medför en riskfri vinst.

Arvsvinst

Försäkringar utan återbetalningsskydd tilldelas varje månad en arvsvinst som ökar pensionskapitalet. Arvsvinstens storlek beror bland annat på den försäkrades ålder och försäkringskapitalets värde. Arvsvinst är en kompensation för att den försäkrade riskerar att hela försäkringskapitalet tillfaller försäkringsbolaget om den försäkrade dör.

Avkastning

Beskriver hur mycket en tillgångs värde har förändrats under en viss tidsperiod. Avkastning kan bland annat användas för att mäta ett företags lönsamhet. Genom att dividera företagets vinst med kapitalet mäts hur företaget avkastar sitt kapital (kallas även för räntabilitet). Avkastningen kan mätas efter olika defintitioner av kapital som exempelvis eget kapital, justerat kapital, sysselsatt kapital.

Avkastningsfond

Räntefond som äger obligationer och andra skuldebrev till ett värde som överstiger en fjärdedel av fondförmögenheten. Kallas ibland obligationsfond, räntefond eller penningmarknadsfond.

Avkastningsskatt

En lagstadgad årlig schablonskatt på försäkringskapitalet som försäkringsbolag betalar in till Skatteverket för försäkringstagarens räkning.

Avkastningsvärde

Nuvärdet av en investerings framtida intäkt.

Avknoppning

När en del av ett företag frigörs och blir självständigt. Uttrycket används ofta när en del av ett börsföretag börsintroduceras.

Avräkningsnota

Ett kvitto på en värdepappersaffär vid köp eller försäljning av aktier och andra värdepapper. På avräkningsnotan framgår antalet värdepapper som har köpts eller sålts samt datum och kurs för affären.

Avskrivning

När en tillgångs anskaffningskostnad fördelas över flera redovisningsperioder/år som motsvarar tillgångens ekonomiska livslängd.

Avslut

När köpare och säljare gjort upp en affär, det vill säga när en order har gått igenom.

Avslutsdag/Affärsdag

Den dag då ett köp eller en försäljning av ett värdepapper sker. Vid fondhandel är affärsdagen den dag då fondandelarnas kurs fastställs av fondbolaget.

Avstämningsdag

Den dag som aktieboken stäms av. De som är aktieägare på avstämningsdagen har rätt till utdelning, att delta på bolagsstämma, vara med i nyemission etc.

Eftersom europeiska, amerikanska och kanadensiska aktier handlas med två likviddagar måste man köpa aktien två dagar innan avstämningsdagen för att stå som ägare i aktieboken på avstämningsdagen.

Avtalspension

Kollektivavtalad tjäntepension. Det finns fler olika avtalsområden och de fyra största är:

ITP för privatanställda tjänstemän
SAF-LO för privatanställda arbetare
KAP-KL för kommun- och landstingsanställda
PA 03 för statligt anställda