• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Överföring av värdepapper till ISK

Vanliga frågor

Vad finns det för regler vid flytt av värdepapper till ISK?

Vi kan endast flytta värdepapper tre bankdagar efter att att du har köpt eller sålt en aktie. Om dessa dagar inte passerat kan vi inte utföra din flytt och du behöver då inkomma med en ny flyttbegäran tre bankdagar efter affären.

Det skrivs en affär mellan aktie- och fondkontot samt ISK i och med att det flyttas värdepapper mellan kontona. Inköpskostnaden på investeringssparkontot blir således den aktuella kursen den tid då flytten utförs. Eventuell vinst eller förlust som man får på aktie- och fondkontot realiseras i samband med flytten. Den nya inköpskostnaden går inte att ändra.

Vad ger en flytt av värdepapper till ISK för skattekonsekvenser?

En flytt av värdepapper från ett aktie- och fondkonto till ett ISK betraktas som en försäljning från ditt aktie- och fondkonto och beskattas precis som om du själv skulle ha genomfört en försäljning. Värdet av de inflyttade värdepapperna räknas även som en insättning till ditt investeringssparkonto och kommer att ligga till grund för beskattning.

Kan jag flytta värdepapper ut ur mitt ISK?

Nej det är inte tillåtet att flytta befintliga värdepapper ut ur ett ISK, såvida det inte sker till ett annat ISK. Hur du går tillväga i ett sådant fall kan du läsa om i frågan "Hur flyttar jag värdepapper mellan mina egna ISK i Avanza?".

Det är endast kontofrämmande tillgångar som går att flytta från ISK till Aktie- och fondkonto, se mer under rubriken "Kontofrämmande tillgångar" längre ned på sidan.

Till vilken kurs skrivs affären när man gör en flytt från Aktie- och fondkonto till ISK?

Det skrivs en affär mellan Aktie- och fondkontot och ISK i samband med flytten, och kursen som används är den senast betalda kursen i värdepappret.

Om du gör en flytt av en utländsk aktie när funktionen är öppen, men inte någon av de utländska marknaderna som går att handla på via vår hemsida, sker avslutet till den senast betalda kursen i aktien dagen innan. Finns inget senast betalt de senaste två dagarna behöver du begära en manuell flytt av värdepapprena till ISK. Det gör du genom att skicka oss ett meddelande där du anger vad som ska flyttas, från vilket konto och till vilket konto.

Om du flyttar fonder skrivs affären också till den senast betalda kursen, vilket blir gårdagens NAV-kurs.

Varför har min inköpskostnad ändrats efter flytten av värdepapper till mitt ISK?

I och med att det skrivs en affär mellan kontona vid flytten, blir den nya inköpskostnaden på ISK den senast betalda kursen vid flyttillfället, läs mer i frågan "Till vilken kurs skrivs affären när man gör en flytt från Aktie- och fondkonto till ISK?". Eventuell vinst eller förlust som man får på Aktie- och fondkontot realiseras i samband med flytten. Den nya inköpskostnaden på ISK går inte att ändra.

Hur gör jag en flytt av värdepapper när jag har ett samägt konto?

Om du har ett samägt konto med värdepapper som du vill föra över till ditt ISK, behöver du först föra över dessa värdepapper från det samägda kontot till ditt privata aktie- och fondkonto i Avanza. Det gör du genom att skicka oss ett meddelande när du är inloggad på det samägda kontot. Ange då vilka värdepapper du önskar flytta samt från och till vilket konto. När värdepapprena befinner sig på ditt privata aktie- och fondkonto kan du begära flytten till ditt ISK på överföringssidan till ISK.

Hur gör jag en flytt av värdepapper när jag har ett konto för minderårig?

För att flytta värdepapper från aktie- och fondkonto till ISK för en minderårig behöver du göra en manuell flytt. Det gör du genom att skicka oss ett meddelande där du anger vad som ska flyttas, från vilket konto och till vilket konto.

Hur gör jag en flytt av värdepapper när jag har en fullmakt på ett konto?

Om du har fullmakt på både avsändar- och mottagarkontot, om kontona tillhör samma person samt om du har båda kontona kopplade till din privata inloggning kan du begära en flytt på överföringssidan.

Om ovan inte stämmer in på din situation kan du begära en manuell flytt. Det gör du genom att skicka oss ett meddelande där du anger vad som ska flyttas, från vilket konto och till vilket konto.

Vilka värdepapper kan jag flytta respektive inte flytta via funktionen?

Flyttbara värdepapper

 • Aktier
 • Dagshandlade fonder
 • Börshandlade fonder
 • Warranter

Alla värdepapper behöver vara upptagna till handel på en reglerad marknad eller handelsplattform.

Icke flyttbara värdepapper via flyttfunktionen

 • Räntebärande värdepapper (dessa går dock att flytta mellan egna ISK)
 • Teckningsoptioner
 • Teckningsrätter
 • Certifikat
 • Vecko-, månads- och kvartalshandlade fonder

För att flytta ovan nämnda värdepapper, som inte går att flytta via vår flyttfunktion på sajten, kan du skicka ett meddelande till oss där du anger vad som ska flyttas, till och från vilket konto. En sådan manuell flytt kan ta upp till ca en vecka att genomföra.

Icke flyttbara värdepapper

 • Derivat
 • Om du har blankat en aktie 
 • Om värdepappret är handelsstoppat
 • Onoterade värdepapper (är inte tillåtet innehav på ett investeringssparkonto)
Hur gör jag om jag har belåning på mitt/mina konton och vill flytta värdepapper?

Om ditt aktie- och fondkonto blir överbelånat i och med flytten och det mottagande ISK inte har utrymme inom sin belåning så kommer flytten att nekas. Om det finns utrymme inom ISK-belåningen så kommer överbelåningen på aktie- och fondkontot att regleras genom en automatisk transaktion från kreditkontot.

Vilka värdepapper är inte tillåtna på ett ISK?

Som huvudregel får du inte förvara sådana investeringstillgångar som banken inte godkänner, eller så kallade kontofrämmande tillgångar. Kontofrämmande tillgångar på ISK är till exempel:

 • Onoterade värdepapper
 • Andelar i utländska fonder som inte motsvarar svenska värdepappersfonder (UCITS) eller specialfonder
 • Aktier där du eller dina närstående äger mer än tio procent av företagets röster eller kapital
 • Aktier hos företag där dina arbetsinsatser har haft stor betydelse för resultatet under innevarande eller de fem föregående inkomståren (så kallade kvalificerade andelar)

Kontofrämmande tillgångar kan du flytta från ditt ISK till ditt Aktie- och fondkonto genom att skicka oss ett meddelande där du anger vad som ska flyttas, till och från vilket konto.

Hur gör jag om mitt aktie- och fondkonto och/eller mitt ISK är överbelånat?

Flytten kommer att nekas om något av kontona är överbelånade.

Varför är inte alla mina konton valbara i flyttfunktionen?

Om inte dina konton är sammankopplade, dvs att de ligger på olika inloggningar, kan du inte själv göra flytten via vår flyttfunktion. För att koppla samman dina konton kan du skicka ett meddelande till oss där du anger vilket konto du vill ha som inloggningskonto, och vilka konton du vill koppla in under det, så blir dina konton sammankopplade inom någon dag. Därefter kan du göra flytten.

Hur flyttar jag värdepapper mellan mina egna ISK i Avanza?

Du kan flytta värdepapper mellan dina egna ISK via vår flyttfunktion under Mina sidor > Flytta värdepapper > Flytta mellan dina konton hos oss.

En sådan flytt utlöser ingen skatteeffekt. Inköpskostnaden följer med från det första kontot till det andra.

Hur överför jag värdepapper från mitt ISK till en annan persons ISK?

För överföring mellan två personers ISK i Avanza behöver vi få in blanketten: Överföring till annan kontohavare. Observera att en sådan flytt innebär att hela värdet av innehavet skattemässigt räknas som en insättning på den nya ägarens ISK, och ligger därmed till grund för skatten som ska betalas.

Det går inte att överföra värdepapper mellan ditt ISK i Avanza till annan persons ISK utanför Avanza på grund av att det måste skrivas som en affär och det kan man inte göra mellan olika institut.

Det går inte heller att överföra ett ISK utanför Avanza till annan persons ISK i Avanza av samma anledning som ovan.