Överföring aktier och övriga värdepapper

Vanliga frågor

Hur överför jag värdepapper till mitt konto på Avanza?

Du kan i de allra flesta fall göra överföringar av värdepapper direkt via vår sajt under Mina sidor > Överföringar > Flytta värdepapper. Välj i steg två om det är fonder eller aktier du vill överföra och fyll sedan i all nödvändig information om innehavet. När du har fyllt i all information klickar du på Överför värdepapper och uppdraget skickas då till oss.

OBS! Tänk på att om uppdraget gäller överföring och avslut av en depå hos en annan bank/värdepappersinstitutet, där du även har fondinnehav, så krävs det ett separat uppdrag avseende fondöverföringarna. Du måste då registrera ett uppdrag för aktier och ett uppdrag för fonder.

Observera att om du överför aktier från ett annat institut eller bank till oss så flyttas dessvärre inte anskaffningskostnaden med. Detta kan man däremot själv lägga till under "Ändra inköpskostnad".

Om flytten ska ske mellan dina två ISK, se frågan "Hur flyttar jag från mitt ISK i annan bank till mitt ISK i Avanza?".

Om flytten ska ske från en utländsk bank till Avanza, se frågan "Hur överför jag värdepapper från en utländsk bank till mitt konto på Avanza?".

Hur lång tid tar det att föra över värdepapper till mitt konto hos er?

Att flytta värdepapper är tyvärr en tidskrävande process och det går inte att säga exakt hur lång tid det kommer att ta, då det beror på vilken bank/värdepappersinstitut som ska göra överföringen. Vanligtvis tar det mellan 1-3 veckor innan flytten är genomförd, vilket beror på den andra bankens rutiner. Notera att det kan ta ytterligare tid om det gäller en flytt från ett utländskt förvaringsinstitut.

Om du i samband med överföringen upptäcker att värdepappren varken finns hos din gamla bank/värdepappersinstitut eller hos Avanza så behöver du inte oroa dig. Det beror förmodligen på att din gamla bank eller värdepappersinstitut har påbörjat överföringen, men ännu inte har hunnit skickat bekräftelse till oss om att överföringen är klar. Allt kommer åter att se normalt ut så fort vi tagit emot bekräftelsen från dem. Är värdepappren ”försvunna” i mer än några dagar, så får du gärna kontakta vår kundservice så hjälper vi till att kontrollera vad som skett hos banken eller värdepappersinstitutet som du valt att flytta värdepappren från.

Hur överför jag värdepapper mellan mina aktie- och fondkonton i Avanza?

Det kan du göra på vår överföringssida för värdepapper mellan konton. Flyttfunktionen har öppet under Stockholmsbörsens öppettider, det vill säga mellan mellan 9:00 - 17:30.

En sådan flytt kostar ingenting och utlöser ingen skatteeffekt. Inköpskostnaden följer med från det första kontot till det andra.

Varför är inte alla mina konton valbara i flyttfunktionen?

Om inte dina konton är sammankopplade, dvs att de ligger på olika inloggningar, kan du inte själv göra flytten via vår flyttfunktion. För att koppla samman dina konton kan du skicka ett meddelande till oss där du anger vilket konto du vill ha som inloggningskonto, och vilka konton du vill koppla in under det, så blir dina konton sammankopplade inom någon dag. Därefter kan du göra flytten.

Vilka värdepapper kan jag flytta mellan mina aktie- och fondkonton i Avanza?

Flyttbara värdepapper

 • Aktier
 • Dagshandlade fonder
 • Börshandlade fonder
 • Warranter
 • Räntebärande papper (obligationer, aktieindexobligationer, konvertibler)

Icke flyttbara värdepapper via flyttfunktionen

 • Teckningsrätter
 • Teckningsoptioner
 • Vecko-, månads- och kvartalshandlade fonder
 • Premieobligationer

För att flytta ovan nämnda värdepapper, som inte går att flytta via vår flyttfunktion på sajten, kan du skicka ett meddelande till oss där du anger vad som ska flyttas, till och från vilket konto. En sådan manuell flytt kan ta upp till ca en vecka att genomföra.

Icke flyttbara värdepapper

 • Derivat
 • Valuta
Kan jag flytta värdepapper från ett vanligt konto till min kapitalförsäkring?

Nej, det går inte att flytta in eller ut värdepapper mellan ett vanligt konto och ett försäkringskonto eftersom dessa har olika skatteklasser. Det är därför endast likvida medel som får flyttas in till ett försäkringskonto.

Kan jag flytta värdepapper från en kapitalförsäkring som jag har på en
annan bank till en kapitalförsäkring hos er?

Om du har värdepapper på ett konto på en annan bank eller institut måste de först säljas eftersom flytt av värdepapper mellan försäkringar skulle innebära ägarbyte vilket inte är tillåtet enligt svensk lag. Man kan alltså endast flytta in eller ut likvider från en kapitalförsäkring.

Hur överför jag värdepapper från en utländsk bank till mitt konto på Avanza?

Om du har värdepapper på ett konto i en utländsk bank eller institut kontaktar du din utländska bank för att initiera överföringen och ber dem flytta dina värdepapper till Avanza. Du uppger ditt kontonummer hos oss och meddelar att de ska kontakta utlandsbackoffice@avanzabank.se för mer instruktioner och detaljer för att överföringen ska kunna genomföras.

Hur överför jag värdepapper från mitt konto i Avanza?

Om uppdraget avser överföring av värdepapper (med undantag för fonder) från ditt Aktie- och fondkonto till en annan depå/VP-konto i ditt namn behöver du bara skicka ett meddelande till oss där du anger vad som ska överföras, till vilket annat förvaringsinstitut flytten ska ske samt ditt depå- eller VP-kontonummer hos dem. Är det fonder du ska flytta från ditt Aktie- och fondkonto behöver du initiera flytten via den mottagande banken, som skickar oss flyttuppdraget. Om uppdraget avser överföring från ditt ISK i Avanza till ett annat ISK i ditt namn behöver du också ta kontakt med den mottagande banken och använda deras överföringsblankett.

Gäller överföringen flytt till en annan persons depå eller VP-konto måste du skicka in ett skriftligt uppdrag till oss per post. Avanza Banks särskilt utformade blankett för äganderättsöverföring. Uppdraget ska vara ifyllt och undertecknat av den person som ska överföra värdepapprena. Kopia av en giltig ID-handling ska bifogas och kopian ska vara vidimerad av två personer med underskrift, namnförtydligande samt med personnummer och telefonnummer.

Överföring av värdepapper

Smidigaste och snabbaste sättet att överföra värdepapper från ett konto på en annan bank till ditt konto hos oss är att logga in på ditt konto och gå in på Mina sidor > Överföringar > Flytta värdepapper och registrera uppdraget elektroniskt hos oss.

Du väljer sedan om flytten avser fonder eller aktier och fyller därefter i vilka värdepapper du önskar flytta. Vi skickar sedan uppdraget vidare till den andra banken eller institutet för handläggning.

Det är inte alla banker/värdepappersinstitut som accepterar elektroniska uppdrag så om du inte finner den bank du önskar flytta ifrån behöver du skicka in en fysisk blankett till oss.

Fyll i överföringsfullmakten för aktier depå/vp-konto eller överföringsuppdraget för fonder och skicka den till oss per post så tar vi hand om överföringen.

Vi tar inte ut någon avgift för inbokning av aktier. Däremot kan den överförande banken göra detta och vi rekommenderar därför att du kontrollerar eventuella avgifter de kan komma debitera dig.

Överföring av värdepapper mellan egna konton i Avanza

Du kan flytta värdepapper mellan dina egna Aktie- och fondkonton på vår överföringssida för värdepapper mellan konton. Där kan du även flytta värdepapper från Aktie- och fondkonto till ISK och mellan dina ISK. Läs mer om detta på vår samlingssida för flytt av värdepapper till ISK.

Flyttfunktionen har öppet under Stockholmsbörsens öppettider, det vill säga mellan mellan 9:00 - 17:30.

Överföring av värdepapper till annan person

Här nedan följer information om olika sätt att föra över värdepapper mellan olika personers konton. Kostnad för detta finner du i vår prislista.

Från depå i Avanza till annan persons depå i eller utanför Avanza
Vid överföring av värdepapper till en annan person, företag eller organisation behöver vi få in en skriftlig begäran, en så kallad äganderättsöverföring, per post. Blanketten ska vara ifylld och undertecknad av den avsändande personen. Tillsammans med blanketten bifogas också en kopia på giltig ID-handling för den avsändande personen, vilken ska vidimeras av två utomstående personer.

Från depå utanför Avanza till annan persons depå i Avanza
Vid överföring av värdepapper från en depå utanför Avanza till en annan persons depå i Avanza behöver den överförande personen initiera flytten hos institutet som värdepappren ska flyttas ifrån.

Från ISK i Avanza till annan persons ISK i Avanza
För överföring mellan två personers ISK i Avanza behöver vi få in blanketten om äganderättsöverföring tillsammans med en kopia på den avsändande personens ID-handling. Denna ska vara vidimerad av två personer. Observera att en sådan flytt innebär att hela värdet av innehavet skattemässigt räknas som en insättning på den nya ägarens ISK, och ligger därmed till grund för skatten som ska betalas.

Från ISK i Avanza till annan persons ISK utanför Avanza
Det går inte att överföra värdepapper mellan olika personers ISK i olika institut på grund av att det måste skrivas som en affär och det kan man inte göra mellan olika institut. 

Från ISK utanför Avanza till annan persons ISK i Avanza
Detta går inte av samma anledning som ovan.

Från Kapitalförsäkring till annan persons kapitalförsäkring/ISK/depå eller tvärtom i eller utanför Avanza
En överföring av värdepapper till eller från en kapitalförsäkring är inte tillåten. För flytt till eller från en kapitalförsäkring behöver innehavet säljas av och likviderna överföras. 

Från depå till en annan persons ISK i eller utanför Avanza
En äganderättsöverföring från en persons depå direkt till en annan persons ISK är inte tillåten. Överföringen behöver först gå till mottagarens depå enligt instruktionerna om depå till depå ovan. När värdepappren sedan befinner sig på mottagarens depå får mottagaren själv göra en överföring till sitt ISK. På Avanza kan man göra en sådan flytt direkt på hemsidan under Mina sidor > Överföringar > Flytta värdepapper > Flytta mellan konton.

Från ISK till en annan persons depå i eller utanför Avanza
Det är enligt lagstiftning samt villkoren för ISK inte möjligt att föra över värdepapper från ett ISK till en depå. 

Överföring till en annan person efter affär på Alternativa Aktiemarknaden

Har du sålt aktier via den Alternativa Aktiemarknaden behöver du inte göra en äganderättsöverföring. För att överföra aktierna räcker det att du mailar oss i inloggat läge och anger vad som ska flyttas. Ange också till vilken Alternativa Aktiemarknaden-depå hos Danske Bank som aktierna ska överföras.

Glöm inte att ange referensen som du fick vid din affär och för att underlätta är det även bra om du bifogar notan från Alternativa Aktiemarknaden.

Relaterat