• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Hantera dödsbo

Vanliga frågor

Vad gör man i händelse av dödsfall?

I händelse av dödsfall kan ni kontakta vår kundservice och beställa ett värdeintyg om det behövs för att kunna upprätta en bouppteckning.

Till vilken adress kan värdeintyg eller kontsammandrag skickas?

Vi kan endast göra utskick till dödsboets adress. Ska posten inte längre gå till den avlidnes adress är det viktigt att dödsbodelägarna anmäler en adressändring till Skatteverket. För adressändring av dödsboets adress i våra register skickar ni in ett vidimerat utdrag från Skatteverket som visar att adressen har ändrats. Vidimeringen ska bestå av två oberoende personer namnteckning, namnförtydligande, personnummer och telefonnummer. Om vidimeringen görs av Skatteverket själva räcker det med deras stämpel, namn på handläggaren, underskrift av handläggaren samt telefonnummer till handläggaren och att intyget skickas i original till oss.

Hur begär man överföring från ett dödsbos Aktie- och fondkonto, Investeringssparkonto eller Sparkonto ?

För att kunna överföra innehav och avsluta ett dödsbokonto behöver ni skicka in:

  • En vidimerad kopia av den inregistrerade bouppteckningen hos Skatteverket där stämplarna finns med. Det räcker med första och sista sidan. Det viktiga är att det framgår vilka som är dödsbodelägare samt att första och sista sidan måste vara stämplade hos Skatteverket så att vi ser att den är klar och registrerad hos dem.
  • Ett vidimerat överföringsuppdrag där det framgår vad som ska göras med innehavet på kontot, till vilka andra konton det ska fördelas och med bankkontonummer angivet för utbetalning av eventuella likvida medel
  • Vidimerade kopior av dödsbodelägarnas ID-handlingar

Om en boutredningsman är utsedd av tingsrätten kan denne lämna in uppdrag. I så fall ska kopia av förordnandet bifogas.

Om värdepappersinnehavet (hela eller delar av det) ska säljas måste det framgå i uppdragsbrevet.

Om kontot inte ska avslutas måste detta framgå. Annars avslutar vi kontot automatiskt.

Samtliga vidimeringar ska bestå av två oberoende personer från dödsbodelägarna, med namnförtydligande, personnummer och telefonnummer.

Hur begär man överföring från ett dödsbos Kapitalförsäkring?

Först anmäler man dödsfallet till oss. Vi kommer därefter att ta kontakt med Skatteverket för att få ett dödsfallsintyg.

När vi fått in dödsfallsintyget från Skatteverket kontaktar vi till dödsboet per brev. Vi bifogar ett bouppteckningsintyg och begär in kompletterande handligar för att kunna forsätta handläggningen. När samtliga handlingar har kommit oss tillhanda och vi har kunnat fastställa vem/vilka som är förmånstagare tar vi kontakt med denne/dessa.

Om försäkrad och försäkringstagare är densamme kommer försäkringen att avslutas i samband med att dödsfallshandläggningen är klar. Vi säljer därför av samtliga innehav snarast efter det att vi fått in anmälan om dödsfallet så att allt ligger i likvida medel. Eventuell placeringsfullmakter gäller inte längre.

Vart kan den avlidnes värdepapper och likvida medel överföras?

Aktie- och fondkonto
Ska värdepapper överföras måste man ha ett vp-konto eller en depå dit dessa kan överföras antingen på Avanza eller hos en annan bank. Likvida medel går att få utbetalt till ett vanligt bankkontonummer som står i dödsbodelägarens/-nas namn. Finns ett bankkonto kvar i dödsboets namn går det bra att föra över likvida medel dit.

Investeringssparkonto
ISK-konton kan bara överföras till ISK på Avanza (inte hos annan bank). Om det ska överföras till annan bank så kan dödsbodelägaren öppna ISK hos oss och begära flytten dit. Sen gör den andra banken flytten från dödsbodelägarens ISK hos oss till personens ISK hos andra banken. Men oavsett så säljs innehavet och insättningen ingår i skatteunderlaget.

Relaterat

  • Till Skatteverkets hemsida
  • Läs mer om avslut av konton här