Warranter

Vanliga frågor

Vad behöver man för avtal för att handla med warranter?

Det behövs inga speciella avtal för att handla med warranter hos Avanza. Däremot så rekommenderar vi att man läser igenom Informationen nedan så att man är införstådd med de risker som handel med warranter kan innebära.

Vad står de olika bokstäverna och siffrorna för i Warrantens namn?

Om vi tar ett exempel med VOL3F 105SHB så står de första bokstäverna för Volvo B, 3 är för 2013, F är att det är lösen månad F, det vill säga den sjätte månaden på året, juni. 105 är målkursen och SHB är vilka som emitterar warranten.

Vad är skillnaden mellan en warrant och en option?

En skillnad mot OM:s standardiserade optioner är förutom den längre löptiden att när det gäller warranter finns det flera olika utfärdare. Det innebär till exempel att namngivningsprinciperna för warranter skiljer sig åt mellan utfärdarna och att det skiljer sig åt hur leverans sker. Warranter har även alltid kontantavräkning.

Warranter är värdepapper, till skillnad från exempelvis standardiserade optioner som är ett avtal.

En fördel gentemot optioner är att warranter är billigare att handla med och att det inte behövs några specialavtal innan du kan börja handla. Riskerna är dock relativt stora för båda typerna av instrument eftersom värdet på warranter och optioner svänger mer än värdet på de underliggande värdepapperna.

När bokas pengarna in till min depå om min warrant har knockats?

Om det finns ett restvärde så betalas det ut ca 10 bankdagar efter att den knockas.

Vad är en knock-out nivå?

Knockout-nivå är något som förekommer för turbowarranter. Med det innebär att om det underliggande värdepappret når warrantens knockout-nivå så avräknas warranten (och kunden får eventuell restlikvid utbetald till sitt konto efter cirka 10 bankdagar). En turbowarrant köp förfaller om/när underliggande aktiekurs sjunker till eller faller under barriärnivån medan turbowarrant sälj förfaller om underliggande aktiekurs stiger upp till eller över barriärnivån.

Handel med warranter

En warrant är en option med likviditetsgaranti. Det är ett värdepapper som utfärdas av banker och fondkommissionärer, så kallade emittenter. En warrant ger innehavaren rättigheten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja den underligganden varan (t.ex. en aktie) till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt. Förutom aktier kan även index, råvaror och valutor användas som underliggande instrument. Likviditetsgarantin står emittenten (utfärdaren) för. I praktiken innebär detatt du när som helst under börsens normala öppettider kan köpa eller sälja warranten, då emittenten hela tiden erbjuder köp- och säljkurser i sina warranter.

Handel med warranter liknar handel med aktier. Du behöver inget speciellt tilläggsavtal för att handla. Vid köp eller försäljning fyller du i antal och kurs som vanligt. Till skillnad från vid handel med optioner tillkommer inga extra kostnader, avgifterna är de samma som vid handel med aktier. Warrantmarknaderna har öppet 09.00 - 17.25 i kontinuerlig handel utan stängningscall.

De första bokstäverna i en warrants beteckning säger vilket det underliggande värdepappret är. Siffran direkt efter indikerar slutåret, till exempel 5 för 2005 eller 6 för 2006. Den följande bokstaven talar om för dig om warranten är en köp- eller säljwarrant och vilken månad som är slutmånad, se tabellen nedan. Därefter anges lösenkursen och till sist kommer förkortningen på den utfärdare som emitterat warranten. Exempel: ABB6D60SHB som visar att det är en köpwarrant med ABB som underliggande. Slutdatum är i april 2006 till lösenkurs 60 kronor. Utgivare är Handelsbanken.

Månadsbeteckningen anger alltså om det är en köp- respektive säljwarrant som avses och vilken månad som är slutmånad. Nedan listas de olika månadsbeteckningarna:

Köpwarranter
Säljwarranter
A januari
M januari
B februari
N februari
C mars
O mars
D april
P april
E maj
Q maj
F juni
R juni
G juli
S juli
H augusti
T augusti
I september
U september
J oktober
V oktober
K november
W november
L december
X december

Orderläggning

Alla order är dagsorder om inte annat anges. En order kan tidslimiteras, vilket innebär att man anger hur länge man vill att ordern skall ligga inne i systemet, dock max åtta dagar.

Precis på samma sätt som för aktier anges kursen med olika antal decimaler. Nedan redovisas de minsta intervall som kan användas vid orderläggning, beroende på den kurs som anges. Intervallen för warranter är de samma som gäller för handel med aktier, eftersom aktier och warranter handlas i samma system.

Kurs (kronor)
Intervall Stockholmsbörsen (kronor)
Intervall NDX (kronor)
0,00 - 4,99
0,01
0,01
5,00 - 9,95
0,05
0,01
10,00 - 49,90
0,10
0,01
50,00 - 499,50
0,50
0,01
500,00 -
1,00
0,01

Turbowarranter

Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument med en hög hävstång och en begränsad risk, speciellt utvecklad för en aktiv och kortsiktig handel. Turbowarranter har en mycket enkel konstruktion, och är ett bra alternativ till vanliga warranter, optioner eller terminer. Turbowarranter kallas ofta enbart för "Turbos" eller Knock-out-warranter.

Risker och säkerhetskrav

Liksom handel med optioner är handel med warranter till viss del spekulativ verksamhet och därmed förenat med relativt stor risk. Prissvängningarna i warranter är större än i de underliggande instrumenten. Detta innebär att handel med warranter har en större vinstpotential än investeringar i underliggande instrument, men också att förlustriskerna är större. I vissa warranter kan även likviditeten vara dålig och det kan bli svårt att köpa eller sälja vid den tidpunkt du vill.

Turbowarranter kan innebära stora avkastningsmöjligheter, men också stora risker. Turbon har en knock out-nivå vilket kan leda till att den kan förfalla före sin ursprungliga slutdag, ifall denna nivå uppnås under löptiden. Detta betyder att en Turbo kan förfalla värdelös under löptiden. Turbowarranter kräver att man följer hur den underliggande kursen utvecklas och att du måste vara medveten om vilken barriärnivå och lösenpris som varje turbo har.

Vi rekommenderar att du noga sätter dig in i vad handel med warranter innebär för att du bäst ska kunna utnyttja de möjligheter handeln innebär. Du bör också sätta dig in hur lösenförfararandet ser ut för den warrant du tänker köpa eftersom det varierar mellan olika warranter och olika utfärdare. Information om lösen hittar du på respektive utfärdares hemsida.

Du behöver varken något särskilt godkännande eller något extra avtal för att kunna handla warranter hos Avanza.

Relaterat