• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Warranter

Vanliga frågor

Vad är en warrant?

En Warrant är ett hävstångsinstrument där du som innehavare har rätten att antingen köpa eller sälja underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris och lösendag. Den underliggande tillgången kan t.ex. vara en aktie eller ett index. Man kan säga att en Warrant är en typ av option, men de allra flesta Warranter som på lösendagen har ett realvärde avräknas kontant, vilket betyder att man istället för att få köpa eller sälja underliggande tillgång, får ett belopp motsvarande värdet på din Warrant.

Så fungerar en Warrant

Vad behöver man för avtal för att handla med warranter?

Det behövs inga speciella avtal för att handla med warranter hos Avanza. Däremot så rekommenderar vi att man läser igenom Informationen nedan så att man är införstådd med de risker som handel med warranter kan innebära.

Lär dig om warranter

Vad står de olika bokstäverna och siffrorna för i Warrantens namn?

Om vi tar ett exempel med VOL3F 105SHB så står de första bokstäverna för Volvo B, 3 är för 2013, F är att det är lösen månad F, det vill säga den sjätte månaden på året, juni. 105 är målkursen och SHB är vilka som emitterar warranten.

Hur fungerar orderläggningen?

Alla order är dagsorder om inte annat anges. En order kan tidslimiteras, vilket innebär att man anger hur länge man vill att ordern skall ligga inne i systemet, dock max åtta dagar.

Precis på samma sätt som för aktier anges kursen med olika antal decimaler.

Längre ner visas de minsta intervall som kan användas vid orderläggning beroende på kursen som anges. Intervallen för warranter är desamma som gäller vid handel med aktier. Det beror på att aktier och warranter handlas i samma system.

Vad är skillnaden mellan en warrant och en option?

En skillnad mot OM:s standardiserade optioner är förutom den längre löptiden att när det gäller warranter finns det flera olika utfärdare. Det innebär till exempel att namngivningsprinciperna för warranter skiljer sig åt mellan utfärdarna och att det skiljer sig åt hur leverans sker. Warranter har även alltid kontantavräkning.

Warranter är värdepapper, till skillnad från exempelvis standardiserade optioner som är ett avtal.

En fördel gentemot optioner är att warranter är billigare att handla med och att det inte behövs några specialavtal innan du kan börja handla. Riskerna är dock relativt stora för båda typerna av instrument eftersom värdet på warranter och optioner svänger mer än värdet på de underliggande värdepapperna.

När bokas pengarna in till min depå om min warrant har knockats?

Om det finns ett restvärde så betalas det ut ca 10 bankdagar efter att den knockas.

Vad är en knock-out nivå?

Knockout-nivå är något som förekommer för turbowarranter. Med det innebär att om det underliggande värdepappret når warrantens knockout-nivå så avräknas warranten och kunden får eventuell restlikvid utbetald till sitt konto efter cirka 10 bankdagar. En turbowarrant köp förfaller om/när underliggande aktiekurs sjunker till eller faller under barriärnivån medan turbowarrant sälj förfaller om underliggande aktiekurs stiger upp till eller över barriärnivån.

Vad är en turbowarrant?

Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument med en hög hävstång och en begränsad risk, speciellt utvecklad för en aktiv och kortsiktig handel. Turbowarranter har en mycket enkel konstruktion och är ett bra alternativ till vanliga warranter, optioner eller terminer. Turbowarranter kallas ofta enbart för "Turbos" eller Knock-out-warranter.

Vad finns det för risker med att handla med warranter?

Liksom handel med optioner är handel med warranter till viss del spekulativ verksamhet och därmed förenat med relativt stor risk. Prissvängningarna i warranter är större än i de underliggande instrumenten. Detta innebär att handel med warranter har en större vinstpotential än investeringar i underliggande instrument, men också att förlustriskerna är större. I vissa warranter kan även likviditeten vara dålig och det kan bli svårt att köpa eller sälja vid den tidpunkt du vill.

Turbowarranter kan innebära stora avkastningsmöjligheter, men också stora risker. Turbon har en knock out-nivå vilket kan leda till att den kan förfalla före sin ursprungliga slutdag, ifall denna nivå uppnås under löptiden. Detta betyder att en Turbo kan förfalla värdelös under löptiden. Turbowarranter kräver att man följer hur den underliggande kursen utvecklas och att du måste vara medveten om vilken barriärnivå och lösenpris som varje turbo har.

Vi rekommenderar att du noga sätter dig in i vad handel med warranter innebär för att du bäst ska kunna utnyttja de möjligheter handeln innebär. Du bör också sätta dig in hur lösenförfararandet ser ut för den warrant du tänker köpa eftersom det varierar mellan olika warranter och olika utfärdare. Information om lösen hittar du på respektive utfärdares hemsida.

Du behöver varken något särskilt godkännande eller något extra avtal för att kunna handla warranter hos Avanza.

Handel med warranter

Månadsbeteckningen anger alltså om det är en köp- respektive säljwarrant som avses och vilken månad som är slutmånad. Nedan listas de olika månadsbeteckningarna:

Köpwarranter
Säljwarranter
A januari
M januari
B februari
N februari
C mars
O mars
D april
P april
E maj
Q maj
F juni
R juni
G juli
S juli
H augusti
T augusti
I september
U september
J oktober
V oktober
K november
W november
L december
X december

Orderläggning

Nedan redovisas de minsta intervall som kan användas vid orderläggning, beroende på den kurs som anges. Intervallen för warranter är de samma som gäller för handel med aktier, eftersom aktier och warranter handlas i samma system.

Kurs (kronor)
Intervall Stockholmsbörsen (kronor)
Intervall NDX (kronor)
0,00 - 4,99
0,01
0,01
5,00 - 9,95
0,05
0,01
10,00 - 49,90
0,10
0,01
50,00 - 499,50
0,50
0,01
500,00 -
1,00
0,01

Relaterat