• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Terminer

Vanliga frågor

Vad innebär det att handla med terminer?

Med termin avses ett avtal om köp av egendom vid en framtida tidpunkt till ett pris som bestämdes i samband med upprättandet av kontraktet. Terminer kan användas för att spekulera i både uppgång nedgång i priset på den underliggande tillgång som terminskontraktet handlar om. 

Terminer handlas i kontrakt. Ett kontrakt motsvarar normalt 100 stycken  underliggande och handelsposten för OMX-terminer och aktieterminer är 1 kontrakt. Terminshandeln sker liksom optionshandeln via OM:s elektroniska handelssystem. Order som läggs in via Avanzas webbtjänst förs direkt in i handelssystemet.

Terminshandeln pågår börsdagar mellan 09.00-17.25. Förhandel pågår mellan 8.30-8.55 följt av en öpnningscall på 5 minuter. OMX-terminerna avslutas med en stängningscall som pågår från kl. 17.25 och avslutas slumpvis mellan kl. 17.27.30 och 17.28.00. Därefter sker efterhandel från 17.29 fram till 18.00. Notera att det endast är möjligt att handla i efterhandeln i terminen via mäklare.

En terminsaffär fungerar egentligen som en vanlig aktieaffär men med en stor skillnad, du skjuter nämligen på både betalning och leverans till lösentidpunkten. Det innebär att köpare och säljare idag kommer överens om ett pris som skall gälla i framtiden. Köper du t.ex. OMX på termin i april, förbinder du dig att köpa indexet till terminspriset tredje fredagen i april (slutdag). Du behöver inte på något sätt inneha din termin till lösendagen, utan kan när som helst avsluta affären genom att sälja lika mycket på termin. Du har då "nettat" din position och är tillbaka på noll.

Eftersom terminsaffärer är bindande för både köpare och säljare, kommer både köpta och sålda terminer att belasta ditt konto med ett säkerhetskrav. Detta till skillnad från optioner där det endast är den part som har utfärdat optioner som har en skyldighet mot köparen och därigenom belastas med ett säkerhetskrav.

Namnet på terminen följer samma logik som namnet på optioner. Observera dock att det endast finns en termin för respektive månad som handlas, dvs. det finns inga köp-eller säljterminer. OMX-terminer följer namnsättningen för köpoptioner (A-L), medan aktieterminer följer säljoptionernas namn (M-X). En OMX-termin för december 2009 heter alltså OMXS309L och motsvarande termin i Ericsson B heter ERICB9X.

Månadsbeteckningarna anger alltså om det är en köp- eller säljoption som avses. Längre ner listas de olika månadsbeteckningarna:

 

Vad behöver man för att kunna handla med terminer?

För att kunna handla med terminer på ditt Aktie- och fondkonto så behöver du fylla i och skicka in några avtal, du hittar dem här.

För att kunna handla med terminer på ditt Investeringssparkonto så behöver du fylla i och skicka in några avtal, du hittar dem här.

Jag är osäker på säkerhetskravet, hur kan jag ta reda på mer?

Om du vill veta om säkerhetskravet på förhand så har du möjlighet att ringa våra mäklare på 08-562 250 00 som kan hjälpa dig att räkna ut det.

Varför belastas mitt konto med ett säkerhetskrav trots att jag köpt en termin?

Eftersom terminsaffärer är bindande för både köpare och säljare, kommer både köpta och sålda terminer att belasta ditt konto med ett säkerhetskrav. Detta till skillnad från optioner där det endast är den part som har utfärdat optioner som har en skyldighet mot köparen och därigenom belastas med ett säkerhetskrav.

Hur fungerar ordeläggningen?

När en order kommer in till OM rangordnas den i första hand med avseende på pris och i andra hand på tid, det vill säga hur länge ordern har legat inne i förhållande till andra order på samma prisnivå. Ändras orderns pris betraktas den som ny i systemet och förlorar därmed sin prioritet. Ändras orderns volym beror det på om den ökas eller minskas om ordern får behålla sin prioritet eller inte. Minskas volymen behåller ordern sin prioritet, ökas volymen förlorar den sin prioritet. Alla order som läggs in i handelssystemet är dagsorder. En terminsorder är även en limitorder, vilket innebär att köp- eller säljkurs måste anges. Avslut i OM:s automatiserade handelssystem sker på samma sätt som i SAXESS, det vill säga genom att en köporder matchas med en säljorder.

Köp- och säljorder läggs in via vår webbtjänst eller via telefon hos våra mäklare.

Slutdagen för terminer är den tredje fredagen i slutmånaden. Om denna dag inte är en bankdag infaller slutdagen på närmast föregående bankdag. Slutdagen för OMX- och aktieterminer är den tredje fredagen i slutmånaden. Om denna dag inte är en bankdag infaller slutdagen på närmast föregående bankdag.

Vilka handelsintervall får användas vid terminshandel?

Precis på samma sätt som för aktier kan kursen vid orderläggning anges med olika antal decimaler. Längre ner redovisas de minsta intervall som kan användas vid orderläggning, beroende på den kurs som anges.

Vilka risker finns det med att handla med terminer?

Eftersom du vid handel med terminer har en skyldighet att fullfölja din affär, belastas ditt konto av ett säkerhetskrav. Säkerhetskravet är ett teoretiskt framräknat pris på terminerna om det underliggande instrumentet utvecklas negativt i jämförelse med din position.

För de fall då belåningsvärdet inte täcker säkerhetskravet från OM, och så kallad säkerhetsbrist uppstår, är det upp till dig som kund att själv åtgärda säkerhetsbristen omgående. Om du av någon anledning inte gör det omedelbart kan Avanza komma att gå in, och utan att kontakta dig, korrigera säkerhetsbristen genom försäljningar av värdepapper eller stängning av derivatpositioner. I och med att du har ingått avtal med Avanza har du åtagit dig att stå för de konsekvenser som den handel du bedriver medför.

Handel med terminer är till viss del spekulativ verksamhet och därmed förenat med relativt stor risk. Prissvängningarna i terminer är större än i de underliggande instrumenten. Detta innebär att handel i terminer har en större vinstpotential än investeringar i underliggande instrument men även att förlustriskerna är större.

Säkerhetskrav

Handel med terminer innebär ett åtagande från att antingen sälja eller köpa en tillgång. För detta måste man ställa vissa säkerheter, ett så kallat säkerhetskrav. Säkerheten kan vara kontanter på kontot eller fonder och värdepapper med belåningsvärden. Säkerhetskravet belastar kontot i samma sekund affären genomförs och uppdateras i realtid under dagen. Då bokas ett nytt belopp upp på kontot under rubriken ”säkerhetskrav”. Kravet belastar endast din köpkraft, alltså det tillgängliga köpbeloppet. Det ligger inte till grund får någon ränta.

Hur beräknas säkerhetskravet för aktieterminer?
För att följa samma riskprinciper som gäller för våra belåningsvärden kommer kravet för aktieterminer bygga på det inverterade belåningsvärdet av det underliggande värdepappret. Det innebär exempelvis att du för en underliggande aktie som har ett belåningsvärde på 80 % behöver klara en rörelse på minst cirka 20% i denna. Om belåningsvärdet på den underliggande aktien är 70 % är det en rörelse om minst cirka 30 % som säkerhetskravsberäkningen kommer att utgå ifrån och så vidare. Det innebär att öppna terminspositioner kommer kräva ett högre säkerhetskrav än tidigare.

Hur beräknas säkerhetskravet för indexterminer?
För indexterminer ska man klara en rörelse på 12,5% i underliggande. Det innebär att öppna terminspositioner kommer kräva ett högre säkerhetskrav än tidigare.

Säkerhetsbrist
Om säkerhetskravet utvecklas till en punkt där man inte har nog med säkerheter för sina positioner uppstår säkerhetsbrist. Vid ett sådant skede måste man så fort som möjligt utöka sina säkerheter genom att föra över mer pengar till kontot eller sälja något innehav.

Om man inte vidtar åtgärder för att bli av med säkerhetsbristen finns det risk för att Avanza tvingas tvångssälja på kontot.

OMX-terminer
Aktieterminer
A januari
M januari
B februari
N februari
C mars
O mars
D april
P april
E maj
Q maj
F juni
R juni
G juli
S juli
H augusti
T augusti
I september
U september
J oktober
V oktober
K november
W november
L december
X december

Orderläggning

Precis på samma sätt som för aktier kan kursen vid orderläggning anges med olika antal decimaler. Nedan redovisas de minsta intervall som kan användas vid orderläggning, beroende på den kurs som anges.

Kurs (kronor)
Minsta intervall (kronor)
- 0,1
0,01
0,1 - 4,0
0,05
4,0 -
0,25

Relaterat