• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Orderläggningsguide aktier

Vanliga frågor

Hur lägger jag en order?

I Avanza akademin kan du lära dig hur du handlar med aktier och få reda på vad orderdjup och en order är.

Här hittar du även en kort video som visar hur du lägger en order via vår hemsida.

Avancerad order

Är du en mer van aktiehandlare så har du möjlighet att välja Avancerad orderläggning. Det innebär att du kan ha en order på marknaden under flera dagar, dölja delar av en order, och/eller använda villkoren Fill or Kill eller Fill and Kill.

Enkel eller avancerad orderläggning kan du välja direkt i orderläggningen för nordiska aktier (för orderläggning med amerikanska, kanadensiska och europeiska aktier är avancerad orderläggning inte valbart på sajten utan önskar man lägga en avancerad order på dessa marknader kan man ringa in till vårt mäkleri). 

Fill or kill order

Villkoret fill or kill innebär att: Under förutsättning att hela ordern kan gå till avslut sker avslutet direkt. Om inte hela ordern kan gå till avslut tas ordern omedelbart bort och inget avslut sker.

Du lägger en fill or kill order genom att välja Avancerad orderläggning i orderläggningsfönstret.

Fill and kill order

Villkoret Fill and Kill innebär att: Ordern fylls upp med så stort antal som möjligt med hänsyn tagen till den kurs du angett. Därefter makuleras resterande del av ordern direkt.

Dold order

För att lägga en dold order så väljer du alternativet Avancerad order. Under ”Visa antal” så anger du hur många aktier av din totala order som ska visas för marknaden. Ifall den synliga delen går till avslut så läggs omedelbart en ny order upp med samma antal. Detta upprepar sig fram till dess att det totala antalet aktier i din order gått till avslut. 
När ordern är bekräftad så kan du se den längst ner på sida under rubriken Aktuella order. Ögat vid sidan av antalet aktier visar att det är en dold order och att en viss del visas. Om du håller muspekaren över ögat så visar den hur stort antal som visas.

Hur tar jag bort en order?

Vill du ta bort en order som registrerats men som inte gått till avslut, gör du det genom att klicka på papperskorgssymbolen längst till höger under ”Aktuella order” .

Om du önskar ta bort en order när marknaden inte är öppen så kommer din order få status makulering begärd och ordern kommer tas bort så snart marknaden öppnat.

Från vilket konto tas pengarna för min order?

För att kunna lägga en order behöver du ha tillgängliga likvida medel på samma konto du lägger din order på. Samma konto som pengarna dras ifrån kommer också aktierna bokas in på vid avslut.

Varför skiljer sig anskaffningskursen från den kurs jag köpte aktierna för?

När du handlar aktier så betalar du courtage, (en avgift du betalat när du handlar aktier). Courtaget dras först efter börsens stängning och räknas då ihop med den tidigare anskaffningskostnaden. Detta gör att kursen per enskild aktie kan öka något då courtaget räknas in i anskaffningskostnaden/omkostnadsbeloppet. Se gärna mer om courtage och andra handelsavgifter.

Vad händer om jag lägger en order när börsen är stängd?

Om du lägger en order när börsen är stängd kommer din order automatiskt läggas i handelssystemet när marknaden öppnar nästföljande handelsdag.
När har Stockholmsbörsen öppet?

Stockholmsbörsens öppettider är 09:00 - 17:30. Om du lägger en order utanför börsens öppettider läggs den automatiskt in i handelssystemet när marknaden öppnar nästföljande handelsdag. 

Se alla olika marknaders öppettider

Vilka handelsintervall får användas vid orderläggning?

När du lägger en order på Stockholmsbörsen läggs kursen med olika antal decimaler beroende på kursnivå. På den här sidan anges de intervall som får användas vid orderläggning för angivna kurser. Dessa intervall är de intervall du sedan ser i orderdjupet.

Fördjupning

Kösystem

När du lägger en order som inte omedelbart går till avslut så läggs den i en kö och prioriteras enligt följande:

  1. Pris (priset på din order anger vilken plats i orderdjupet som din order ligger på)

  2. Intern handel (Avslut mellan samma börsmedlem t.ex AVA | AVA)

  3. Tid (den som lägger ordern först får avslut först)

Då Avanza generellt sett gör flest avslut av börsmedlemmarna är sannolikheten att man får avslut på Avanza med en order (givet rådande orderprioritering) högre än sannolikheten vore på en annan bank med samma order.

Vad händer med min köplats om man ändrar en order?

Riktad order - Alla ändringar utom minskning av volym och förlängning av giltighetstid på flerdagarsorder medför att man tappar sin köplats.

Kösystem vid avancerad orderläggning, Dold order

När du lagt en dold order och du fått avslut på din första synliga del skickas nästa delorder ut som en helt ny order och du får därmed ny köplats (med undantaget för internhandel). Internt tappar du inte din köplats om det finns möjlighet till avslut internt. Kösystemet ser därför ut enligt nedan för dold order.

  1. Pris (priset på din order anger vilken plats i orderdjupet som din order ligger på)

  2. Intern handel (Avslut mellan samma börsmedlem t.ex AVA | AVA)
    2.1 Tid Internt
    2.2 Dolda order internt

  3. Tid (den som lägger ordern först får avslut först)

Intradagsauktioner på Oslo Börs

Oslo Börs har sedan 16/6 2014 infört schemalagda intradagsauktioner på två av sina listor: OBST och OAX. Intradagsauktionen kommer att hålla på mellan 13:30- 13:35 och kommer att fungera på liknande sätt som för Stockholmsbörsen.

Vad för status värdepappret har går att utläsa genom den så kallade orderboksstatusen. Denna information finner du i orderläggningsfönstret längst ut till höger. Vad de olika statusarna står för finner du nedan:

Öppen
Värdepappret är öppet för handel, det går att lägga order och få avslut.

Stängt
Värdepappret är stängt för handel, men det går bra att lägga in order.

Auktion
En auktion eller "call" som det också kallas, samlar ihop alla köp-och säljordrar som finns på marknaden. I auktionen/callförfarandet räknas den kurs fram, till vilket flest aktier kan omsättas. Denna kurs kallas jämviktspriset. På morgonen startar handeln i varje aktie till jämviktspriset, om ett sådant uppnåtts, vilket blir aktiens öppningskurs. På kvällen stänger aktien till jämviktspriset, om ett sådant uppnåtts, vilket blir aktiens slutkurs.

Order som skickas till marknaden under auktionen, utan att gå till avslut, kommer slumpmässigt att placeras ut i orderdjupet. Observera att när stängningsauktionen är avslutad för ett värdepapper, är också handeln stängd i detta papper för dagen. 

För börshandlade produkter på NGM gäller följande:
Från och med måndagen den 7 november kommer NGM att införa en ny funktionalitet i handelssystemet som kallas Order Protection Mode (OPM). Denna funktion kommer att vara aktiverad under hela handelsdagen. OPM-funktionen har tagits fram för att skydda investerare från risken att göra avslut på avvikande kurser då ett instruments market maker inte är närvarande i orderboken. OPM tillåter bara att matchning av avslut sker om instrumentets market maker finns i orderboken med både en köp- och en säljkurs. Om market makern inte är i orderboken hamnar alla order i instrumentet i en så kallad Order Protection Auction (OPA). En OPA avslutas så snart market makern inkommer med en köp- och säljkurs. Notera att det fortfarande är möjligt att handla innanför market makers spread så länge denne finns i orderboken med en köp- och en säljkurs. Detta avser dock inte sold out buy back mode.

Stoppad
Värdepapper kan av flera anledningar bli handelsstoppade. Det kan t. ex. exempel vara så att marknadsplatsens övervakningsfunktion beslutar om att handelsstoppa värdepapper, på grund av en begäran från det noterade bolaget. Andra exempel kan vara att ett värdepapper går upp eller ner för mycket, vilket leder till att handeln temporärt stoppas.

Knockad
För värdepapper som knockats, och som har kvar ett restvärde, kan emittenterna välja att köpa tillbaka produkten under innevarande handelsdag. Funktionen finns för att innehavaren av värdepappret ska ges möjlighet att erhålla restvärdet direkt, istället för att vänta 10 bankdagar. När en produkt är ”knockad” är det endast möjligt att lägga in säljorder som matchar emittentens köpkurs. De produkter som omfattas av orderboksstatus ”knockad” är de Minifutures och Turbowarranter där strike price är skiljt från knockout-nivån. Funktionen finns idag endast på NGM/NDX.

Slutsåld
Vissa typer av värdepapper kan temporärt bli slutsålda. Det betyder att emittenten har sålt alla andelar de emitterat i det aktuella värdepappret. När det här händer kan emittenten inte ställa säljkurser. För att undvika att handel sker till felaktiga priser, kan marknadsplatsen sätta instrumentet i ”Slutsåld”. När värdepapper är i orderboksstatus ”slutsåld” är det endast möjligt att få avslut på säljordrar som matchar emittentens köpkurs. Funktionen finns idag endast på NGM/NDX.

Allmän information om marknadsmanipulation och insiderhandel

Avanza jobbar aktivt för att motverka marknadsmanipulation och insiderhandel tillsammans med samtliga marknadsplatser vi erbjuder handel på. Vi vill därför informera dig om olika förfaranden som inte är tillåtna enligt lag för att undvika att du omedvetet bryter mot lagen samt marknadsplatsernas regelverk. 

Handel med småposter för att ändra senast betalt
Detta beteende kallas ibland för ”enpetare” och är samlingsbegreppet för den typ av handel där någon med små poster försöker påverka prisbilden eller betalkursen för ett värdepapper. Beteendet innebär att någon vid upprepade tillfällen köper eller säljer en post om en enda aktie för att ”peta upp” eller” peta ner” betalkursen. Det behöver i och för sig inte nödvändigtvis bara gälla köp av en enda aktie utan all typ av handel där man med små medel försöker påverka prisbilden. 

Handel med sig själv
Att lägga matchande köp- och säljorder i marknaden och på så sätt åstadkomma en affär där du är både köpare och säljare är ett beteende som kan utgöra marknadsmissbruk då det kan ge andra investerare en felaktig bild av ett värdepappers egentliga pris och omsättning.

Om du av skatteskäl önskar flytta ett innehav så är det inte tillåtet att göra det själv i marknaden genom att lägga matchande köp- och säljorder. Kontakta istället kundsupporten så får du hjälp att genomföra affären på ett korrekt sätt.

Detta gäller även om det är två olika personer på köp- respektive säljsidan men där dessa agerar i samförstånd.

Vilseledande order
Order som inte är avsedda att gå till avslut ger en vilseledande bild av utbudet eller efterfrågan och är därför exempel på oönskat beteende. Ett typexempel är när någon bygger upp en volym på köpsidan i orderboken för att locka andra investerare att placera sina köporder på ännu högre priser i orderboken. När de gjort det passar man på att sälja sina aktier till en något högre kurs än vad som fanns tidigare.

Samma beteende kan missbrukas när man egentligen vill köpa aktier så billigt som möjligt. Då lägger man in större säljorder för att trigga andra investerare att sälja ut sina aktier till ett ännu lägre pris.

Det tvivelaktiga momentet består således i att lägga order som egentligen aldrig varit avsedda för avslut. De ursprungliga order som läggs in går tvärtemot det egentliga köp- eller säljintresset och läggs in för att locka fram andra aktörer som du sedan handlar mot. 

Handla aktier för att påverka priset på derivat
I de flesta fall är det så att prisbilden på ett derivatinstrument är direkt kopplat till den rådande prisbilden i derivatets underliggande tillgång, vanligtvis en enskild aktie. Detta innebär att om priset på aktien rör sig så kommer priset på derivatet sannolikt också röra sig.

Då det finns en automatisk koppling mellan priset på de två tillgångarna kan detta missbrukas genom att man exempelvis agerar i aktien med syftet att få till en prisrörelse på derivatet som man sedan handlar och tjänar pengar på.

Detta otillåtna beteende kan utföras i alla typer av instrument där det finns en automatiserad och förutsägbar koppling mellan prisbilden i de två instrumenten. 

Kurskörningar vid avstämningstidpunkter
Vid vissa givna tidpunkter, exempelvis vid vissa klockslag eller vid månads-, kvartals, eller årsskiften, används aktiekurser som referensvärden för att beräkna olika värden. Att medvetet handla upp eller ner värdet på en aktie i syfte att påverka beräkningen av dessa relaterade värden är inte tillåtet.

Insiderhandel
Insiderhandel definieras med att en person köper eller säljer värdepapper samtidigt som han eller hon har kännedom om en omständighet eller ett förhållande som inte är känd för allmänheten och som skulle påverka kursen på värdepappret om det blir offentligt. En person som ägnar sig åt insiderhandel under dessa former begår ett insiderbrott.

Det är inte heller tillåtet att ändra en lagd order om man får insiderinformation efter att en order är lagd. Exempelvis om det lagts en köporder i marknaden så är det inte tillåtet att ta bort denna om köparen sedan nås av insiderinformation som kan ha en negativ på aktiekursen.

Det är även olagligt att medvetet röja insiderinformation. Den som agerar så kan dömas för obehörigt röjande av insiderinformation. Det är endast tillåtet att röja insiderinformation om detta sker inom ramen för ett fullgörande av en tjänst eller verksamhet. Det är inte heller tillåtet att rekommendera någon annan att handla värdepappret, då det också räknas som obehörigt röjande av insiderinformation.

Relaterat