• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Optioner

Vanliga frågor

Vad innebär det att handla med optioner?

En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare. Avtalet ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris. Med olika optionsstrategier kan man spekulera i både uppgång, nedgång, och stiltje på börsen.

Optionshandel sker via OM:s elektroniska handelssystem. Ordrar som läggs in via Avanzas webbtjänst förs direkt in i handelssystemet. På samma sätt som för aktier i INET finns det en orderbok upprättad för varje instrument som handlas. Optionshandeln pågår börsdagar mellan kl. 09.00-17.25.

Optioner handlas i kontrakt. Ett kontrakt motsvarar normalt 100 stycken underliggande värdepapper. För aktie- och indexoptioner är handelsposten 1 kontrakt. Detta kallas Paritet.

Från optionens namn kan man utläsa all information man behöver. Om optionen heter t.ex. ABB3B120 så innebär detta att det är en option på ABB-aktien. Siffran 3 anger att slutåret är 2013. B står för februari som slutmånad, samt att det är en köpoption. 120 är lösenbeloppet i kronor.

Månadsbeteckningarna anger alltså om det är en köp- eller säljoption som avses. Nedan listas de olika månadsbeteckningarna nedan:

Vad behöver man för att kunna handla med optioner?

För att kunna handla med optioner på ditt Aktie- och fondkonto så behöver du fylla i och skicka in några avtal, du hittar dem här.

För att kunna handla med optioner på ditt Investeringssparkonto så behöver du fylla i och skicka in några avtal, du hittar dem här.

Hur gör man för att köpa en option?

Köp-och säljorder läggs in på sajten eller hos våra mäklare. Begäran om att lösa in en aktieoption innan slutdag måste alltid ske via mäklare.

När en order kommer in till OM rangordnas den i första hand med avseende på pris och i andra hand på tid, det vill säga hur länge ordern har legat inne i förhållande till andra order på samma prisnivå. Ändras orderns pris betraktas den som ny i systemet och förlorar därmed sin prioritet. Ändras orderns volym beror det på om den ökas eller minskas om den får behålla sin prioritet eller inte. Minskas volymen behåller ordern sin prioritet, ökas volymen förlorar den sin prioritet.

Alla order som läggs in i handelssystemet är dagsorder. En optionsorder är även en limitorder, vilket innebär att köp- eller säljkurs måste anges.

Hur gör man för att sälja/ställa en option?

Du gör på samma sätt som om du hade köpt en position med den enda skillnaden att du säljer istället för att köpa direkt på hemsidan.

Vad innebär det att utfärda en option?

När man utfärdar optioner så innebär det en skyldighet att sälja eller köpa aktier till ett bestämt pris vid en framtida tidpunkt. Om du utfärdar en köpoption får du en premie för att du åtar dig en skyldighet att sälja aktier. Att utfärda en säljoption innebär istället att du åtar dig skyldigheten att vid begäran köpa den underliggande aktien till lösenpriset under den aktuella löptiden. För risken du tar vid utfärdandet av optioner får du en premie. Om den option du ställt ut inte går till lösen så behåller du premien.

Kan jag använda mina aktier på ett annat konto som säkerhet för positionen?

Nej, det går inte. Varje konto är enskilt vilket innebär att det inte känner av om du har aktierna på ett annat konto. 

Vilka handelsintervall får användas vid optionshandel?

Precis som för aktier så kan kursen anges med olika antal decimaler.

Längre ner redovisas de minsta intervall som kan användas vid orderläggning, beroende på kurs i det underliggande värdepappret.

Vad finns det för risker med optionshandel?

Handel med optioner är förenat med relativt stor risk. Konstruktionen av derivatinstrument gör att prisutvecklingen på det underliggande instrumentet får genomslag i kursen eller priset på derivatinstrumentet, och detta genomslag kan vara kraftigare än förändringen i den underliggande tillgången. Det innebär att handel i optioner har en större vinstpotential än investeringar i underliggande instrument, men även att förlustriskerna är större.

Vi rekommenderar att du som har tecknat optionsavtal läser Svenska Fondhandlareföreningens informationstext "Information till kunder om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument", som bifogats i ditt välkomstpaket. Vi betonar att det är viktigt att du är insatt för att du bäst ska kunna utnyttja möjligheterna med optionshandel.

Eftersom du vid utfärdande av optioner har en skyldighet att fullfölja din affär, belastas ditt konto av ett säkerhetskrav. Säkerhetskravet är ett teoretiskt framräknat pris på optionerna om det underliggande instrumentet utvecklas negativt i jämförelse med din position.

För de fall då belåningsvärdet inte täcker säkerhetskravet från OM, och så kallad säkerhetsbrist uppstår, är det upp till dig som kund att själv åtgärda säkerhetsbristen omgående. Om du av någon anledning inte gör det omedelbart kan Avanza Bank komma att gå in, och utan att kontakta dig, korrigera säkerhetsbristen genom försäljningar av värdepapper eller stängning av derivatpositioner.

Vad är viktigt att tänka på inför lösendagen?

Aktieoptioner 
Lösen i aktieoptioner sker alltid med leverans av underliggande aktier. Om optionerna på slutdagen har ett realvärde, det vill säga är "in the money", löses optionerna automatiskt av OM. Tänk på att den kurs som avgör om en option är "in the money" är det senast betalda priset under dagen, givet att det har funnits omsättning i det berörda värdepapperet. Om senast betalda pris avviker med 1 % eller mer till optionens fördel går optionen till automatisk lösen. Vill du inte lösa en innehavd option som är "in the money" måste detta meddelas till Avanza per telefon i god tid före marknadens stängning på slutdagen. Samma sak gäller om du vill lösa en option som är "out of the money", alltså inte har ett realvärde.

Det är viktigt att du själv bevakar dina positioner och därmed se till att det finns likvida medel eller underliggande aktier tillgängliga på ditt konto. Avanza förbehåller sig rätten att på lösendagen stänga de derivatpositioner där du inte har täckning för den aktuella lösentransaktionen eller där du har optioner som gör att du, som inte innehar blankningsavtal, säljer aktier du inte äger, så kallad blankning. Det är upp till dig som kund att vara medveten om dessa förhållanden. Kontakta mäklare om du känner dig osäker. Tänk på att det kan dröja upp till två handelsdagar efter lösendagen innan automatisk lösen av ditt optionsinnehav syns på ditt konto.

Indexoptioner 
Lösen i OMX-optioner sker alltid med kontant avräkning. Det innebär att din option antingen är "in the money" eller "out of the money" på lösendagen. Det som avgör om din option är "in the money" är den volymvägda genomsnittskursen i OMX index under lösendagen. Om den volymvägda genomsnittskursen avviker med minst 0,02 punkter till optionens fördel går optionen till lösen. Detta för att täcka utgifter i form av courtage och clearingavgifter.

Handel med optioner

En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare. Avtalet ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris. 

Säkerhetskrav
Utfärdandet av optioner innebär ett åtagande att antingen sälja eller köpa en tillgång. För detta måste man ställa vissa säkerheter, ett så kallat säkerhetskrav. Säkerheten kan vara kontanter på kontot eller fonder och värdepapper med belåningsvärden. Säkerhetskravet belastar kontot i samma sekund affären genomförs och uppdateras i realtid under dagen. Då bokas ett nytt belopp upp på kontot under rubriken ”säkerhetskrav”. Kravet belastar endast din köpkraft, alltså det tillgängliga köpbeloppet. Det ligger inte till grund för någon ränta.

Hur beräknas säkerhetskravet för aktieoptioner?
För att följa samma riskprinciper som gäller för våra belåningsvärden kommer kravet för aktieoptioner bygga på det inverterade belåningsvärdet av det underliggande värdepappret. Det innebär exempelvis att du för en underliggande aktie som har ett belåningsvärde på 80 % behöver klara en rörelse på minst cirka 20% i denna. Om belåningsvärdet på den underliggande aktien är 70 % är det en rörelse om minst cirka 30 % som säkerhetskravsberäkningen kommer att utgå ifrån och så vidare. Det innebär att utfärdade optioner och kommer kräva ett högre säkerhetskrav än tidigare.

Hur beräknas säkerhetskravet för indexoptioner?
För indexoptioner ska man klara en rörelse på 12,5% i underliggande. Det innebär att utfärdade optioner kommer kräva ett högre säkerhetskrav än tidigare.

Säkerhetsbrist
Om säkerhetskravet utvecklas till en punkt där man inte har nog med säkerheter för sina positioner uppstår säkerhetsbrist. Vid ett sådant skede måste man så fort som möjligt utöka sina säkerheter genom att föra över mer pengar till kontot eller sälja något innehav. Ett tredje alternativt är att minska säkerhetskravet genom att justera derivatpositionerna på kontot, exempelvis genom att köpa andra optioner som skydd.

Om man inte vidtar åtgärder för att bli av med säkerhetsbristen finns det risk för att Avanza tvingas tvångssälja på kontot.

Månadsbeteckningarna anger om det är en köp- eller säljoption som avses. Nedan listas de olika månadsbeteckningarna:

Köpoptioner
Säljoptioner
A Januari
M januari
B februari
N februari
C mars
O mars
D april
P april
E maj
Q maj
F juni
R juni
G juli
S juli
H augusti
T augusti
I september
U september
J oktober
V oktober
K november
W november
L december
X december
Slutdagen för OMX-och aktieoptioner är alltid den tredje fredagen i slutmånaden. Om denna dag inte är en bankdag infaller slutdagen på närmast föregående bankdag.

Handelsintervall

Precis som för aktier så kan kursen anges med olika antal decimaler. Nedan redovisas de minsta intervall som kan användas vid orderläggning, beroende på kurs i det underliggande värdepappret.

Kurs (kronor)
Minsta intervall (kronor)
- 0,1
0,01
0,1 - 4,0
0,05
4,0 -
0,25

Relaterat