Optioner

Vanliga frågor

Vad behöver man för att kunna handla med optioner?

För att kunna handla med optioner på ditt aktie- och fondkonto så behöver du kredit på kontot och ett förfogandeavtal. Utöver det behöver man ett OM-avtal och optionsavtal och ramavtal för värdepapperslån. För juridiska personer/företag behövs dessutom en borgensförbindelse. Du hittar avtalen här.

För att kunna handla med optioner på ditt investeringssparkonto så behöver du fylla i och skicka in några avtal samt ta del av vissa villkor. Du hittar dessa avtal och villkor här.

Hur gör man för att sälja/ställa en option?

Du gör på samma sätt som om du hade köpt en position med den enda skillnaden att du säljer istället för att köpa direkt på hemsidan.

Kan jag använda mina aktier på ett annat konto som säkerhet för positionen?

Nej, det går inte. Varje konto är enskilt vilket innebär att det inte känner av om du har aktierna på ett annat konto. 

Handel med optioner

En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare. Avtalet ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris. Med olika optionsstrategier kan man spekulera i både uppgång, nedgång, och stiltje på börsen.

Optionshandel sker via OM:s elektroniska handelssystem. Ordrar som läggs in via Avanzas webbtjänst förs direkt in i handelssystemet. På samma sätt som för aktier i INET finns det en orderbok upprättad för varje instrument som handlas. Optionshandeln pågår börsdagar mellan kl. 09.00-17.25.

Optioner handlas i kontrakt. Ett kontrakt motsvarar normalt 100 stycken underliggande värdepapper. För aktie- och indexoptioner är handelsposten 1 kontrakt.

Från optionens namn kan man utläsa all information man behöver. Om optionen heter t.ex. ABB3B120 så innebär detta att det är en option på ABB-aktien. Siffran 3 anger att slutåret är 2013. B står för februari som slutmånad, samt att det är en köpoption. 120 är lösenbeloppet i kronor.

Månadsbeteckningarna anger alltså om det är en köp- eller säljoption som avses. Nedan listas de olika månadsbeteckningarna:

Köpoptioner
Säljoptioner
A Januari
M januari
B februari
N februari
C mars
O mars
D april
P april
E maj
Q maj
F juni
R juni
G juli
S juli
H augusti
T augusti
I september
U september
J oktober
V oktober
K november
W november
L december
X december
Slutdagen för OMX-och aktieoptioner är alltid den tredje fredagen i slutmånaden. Om denna dag inte är en bankdag infaller slutdagen på närmast föregående bankdag.

Att köpa optioner

För att kunna handla med optioner måste du teckna ett kundavtal med OM samt fylla i ett förfogandeavtal.

Du hittar blanketterna för optionshandel på Aktie- och fondkonto på följande sida.
Blanketterna för handel med optioner på ISK hittar du här.

Köp-och säljorder läggs in via vår webbtjänst eller hos våra mäklare. Begäran om att lösa in en aktieoption innan slutdag måste alltid ske via mäklare.

När en order kommer in till OM rangordnas den i första hand med avseende på pris och i andra hand på tid, det vill säga hur länge ordern har legat inne i förhållande till andra order på samma prisnivå. Ändras orderns pris betraktas den som ny i systemet och förlorar därmed sin prioritet. Ändras orderns volym beror det på om den ökas eller minskas om den får behålla sin prioritet eller inte. Minskas volymen behåller ordern sin prioritet, ökas volymen förlorar den sin prioritet.

Alla order som läggs in i handelssystemet är dagsorder. En optionsorder är även en limitorder, vilket innebär att köp- eller säljkurs måste anges.

Precis som för aktier så kan kursen anges med olika antal decimaler. Nedan redovisas de minsta intervall som kan användas vid orderläggning, beroende på kurs i det underliggande värdepappret.

Kurs (kronor)
Minsta intervall (kronor)
- 0,1
0,01
0,1 - 4,0
0,05
4,0 -
0,25

Att utfärda optioner

När man utfärdar optioner så innebär det en skyldighet att sälja eller köpa aktier till ett bestämt pris vid en framtida tidpunkt. Om du utfärdar en köpoption får du en premie för att du åter dig en skyldighet att sälja aktier. Att utfärda en säljoption innebär istället att du åtar dig skyldigheten att vid begäran köpa den underliggande aktien till lösenpriset under den aktuella löptiden. För risken du tar vid utfärdandet av optioner får du en premie. Om den option du ställt ut inte går till lösen så behåller du premien.

Risker och säkerhetskrav

Handel med optioner är förenat med relativt stor risk. Konstruktionen av derivatinstrument gör att prisutvecklingen på det underliggande instrumentet får genomslag i kursen eller priset på derivatinstrumentet, och detta genomslag kan vara kraftigare än förändringen i den underliggande tillgången. Det innebär att handel i optioner har en större vinstpotential än investeringar i underliggande instrument, men även att förlustriskerna är större.

Vi rekommenderar att du som har tecknat optionsavtal läser Svenska Fondhandlareföreningens informationstext "Information till kunder om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument", som bifogats i ditt välkomstpaket. Vi betonar att det är viktigt att du är insatt för att du bäst ska kunna utnyttja möjligheterna med optionshandel.

Eftersom du vid utfärdande av optioner har en skyldighet att fullfölja din affär, belastas ditt konto av ett säkerhetskrav. Säkerhetskravet är ett teoretiskt framräknat pris på optionerna om det underliggande instrumentet utvecklas negativt i jämförelse med din position.

För de fall då belåningsvärdet inte täcker säkerhetskravet från OM, och så kallad säkerhetsbrist uppstår, är det upp till dig som kund att själv åtgärda säkerhetsbristen omgående. Om du av någon anledning inte gör det omedelbart kan Avanza Bank komma att gå in, och utan att kontakta dig, korrigera säkerhetsbristen genom försäljningar av värdepapper eller stängning av derivatpositioner.

Viktigt att tänka på inför lösendagen

Aktieoptioner 
Lösen i aktieoptioner sker alltid med leverans av underliggande aktier. Om optionerna på slutdagen har ett realvärde, det vill säga är "in the money", löses optionerna automatiskt av OM. Tänk på att den kurs som avgör om en option är "in the money" är det senast betalda priset under dagen, givet att det har funnits omsättning i det berörda värdepapperet. Om senast betalda pris avviker med 1 % eller mer till optionens fördel går optionen till automatisk lösen. Vill du inte lösa en innehavd option som är "in the money" måste detta meddelas till Avanza per telefon i god tid före marknadens stängning på slutdagen. Samma sak gäller om du vill lösa en option som är "out of the money", alltså inte har ett realvärde.

Det är viktigt att du själv bevakar dina positioner och därmed se till att det finns likvida medel eller underliggande aktier tillgängliga på ditt konto. Avanza förbehåller sig rätten att på lösendagen stänga de derivatpositioner där du inte har täckning för den aktuella lösentransaktionen eller där du har optioner som gör att du, som inte innehar blankningsavtal, säljer aktier du inte äger, så kallad blankning. Det är upp till dig som kund att vara medveten om dessa förhållanden. Kontakta mäklare om du känner dig osäker. Tänk på att det kan dröja upp till två handelsdagar efter lösendagen innan automatisk lösen av ditt optionsinnehav syns på ditt konto.

Indexoptioner 
Lösen i OMX-optioner sker alltid med kontant avräkning. Det innebär att din option antingen är "in the money" eller "out of the money" på lösendagen. Det som avgör om din option är "in the money" är den volymvägda genomsnittskursen i OMX index under lösendagen. Om den volymvägda genomsnittskursen avviker med minst 0,02 punkter till optionens fördel går optionen till lösen. Detta för att täcka utgifter i form av courtage och clearingavgifter.

Relaterat