Emissioner och övriga företagshändelser

Vanliga frågor

Vad är en nyemission och vad är syftet?

En nyemission är när ett aktiebolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Oftast är syftet med detta att få in nya pengar till företaget, till exempel för att finansiera en expansion såsom en utlandsetablering eller inköp av någon väsentlig utrustning. Ibland görs en nyemission i syfte att rädda företaget undan en knivig ekonomisk sits eller konkurs.

Hur kan jag delta i en nyemission?

Det finns två sätt att delta i en nyemission; med eller utan företrädesrätt.

Om du äger aktier i bolaget som ska ha en nyemission kommer du få teckningsrätter (TR) inbokade på kontot och därefter ett erbjudande att svara på. Du svarar på erbjudandet under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner. Om du köper teckningsrätter på marknaden får du också företrädesrätt och ska således svara på det erbjudande som dyker upp under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner.

Om du vill teckna dig utan företrädesrätt går du till Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner, där du kan se en lista med aktuella erbjudanden, samt svara på dessa.

Vid teckning utan företräde är det vanligt att man får förtur vid tilldelning av nya aktier om man samtidigt har tecknat aktier med företrädesrätt eller om man redan har haft aktier i bolaget på avstämningsdagen. För att ha möjlighet att kunna ta del av denna förtur är det viktigt att din anmälan för teckning utan företräde sker på samma konto som du har tecknat med företräde/har haft aktierna på avstämningsdagen. Om du anmäler teckning på något annat konto kan du inte ta del av förturen.

Finns inte aktuellt erbjudande listat där kan du skicka ett meddelande till oss där du anger hur många aktier du vill teckna, i vilket bolag och på vilket konto. Lägg det i mailboxen Företagshändelser/emissioner.

Observera att du måste ha pengar på kontot du anmäler dig för senast sista svarsdag för att inte gå miste om tilldelning.

Vad står TR för?

TR är en förkortning för teckningsrätter. Dessa bokas in till dig för att du som aktieägare i ett bolag ska kunna delta i en emission eller erbjudande.

Vad är BTA och när omvandlas de till vanliga aktier?

BTA står för betald tecknad aktie och bokas in till din depå efter dess att du anmält dig för att teckna fler aktier i ett bolag genom en emission. Vid samma tillfälle som BTA bokas in på din depå så bokas dina teckningsrätter ut. BTA bokas automatiskt om till den vanliga stamaktien så snart aktiekapitalhöjningen är klar hos Bolagsverket.

Till dess att BTA:erna har omvandlats kan man handla med dem på börsen som om det vore en vanlig aktie. Handeln brukar pågå i ca 2 – 4 veckor beroende på hur snabbt bolaget får aktiekapitalet registrerat hos Bolagsverket.

Vad är avstämningsdag?

Den dag som aktieboken stäms av. De som är aktieägare denna dag har t.ex. rätt till utdelning, att delta i bolagsstämma och i nyemission m.m. Tänk dock på att aktier handlas med två likviddagar varpå det dröjer till den andra bankdagen från handelsdagen innan du faktiskt är införd som aktieägare. Med andra ord behöver du alltså köpa aktien senast två bankdagar före avstämningsdagen för att äga en aktie på just dess avstämningsdag. Vilken dag som är avstämningsdag finner du i regel i bolagets pressmeddelanden.

Varför görs en split/omvänd split?

En split görs när aktien fått så hög kurs att den blir svårare att handla med.

Om bolaget gör en omvänd split så ökar man värdet per aktie vilket kan göra att bolagets aktievärde går att överblicka på ett tydligare sätt och likviditeten i aktien kan därmed öka.

Om jag köper extra teckningsrätter, hur gör jag för att registrera dem i nyemissionen?

När du köper till extra teckningsrätter behöver du svara på erbjudandet igen för att det ska uppdateras med de nya teckningsrätterna, annars riskerar de nya teckningsrätterna att förfalla värdelösa. Du svarar på erbjudandet under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner.

Vad är en nyintroduktion?

En nyintroduktion är när företaget gör aktierna i ett aktiebolag tillgängliga för handel på en marknadsplats där aktien även noteras.

Hur anmäler jag intresse för att teckna mig i en nyintroduktion?

Om vi är emissionsinstitut i nyintroduktionen lägger vi upp ett erbjudande under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner. Du anmäler ditt intresse genom att svara på erbjudandet för det specifika företaget.

Om vi inte är emissionsinstitut går du istället till Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner, där du kan se en lista med externa erbjudanden. Du anmäler ditt intresse genom att svara på erbjudandet för det specifika företaget. Om du vill anmäla dig på ditt aktie- och fondkonto har du även möjligheten att fylla i en anmälningssedel och skicka den till emissionsinstitutet. Om du vill anmäla dig på övriga kontotyper måste du dock svara på erbjudandet via vår hemsida, då behöver du ha pengar på kontot senast sista svarsdag för att inte gå miste om tilldelning.

Hur vet jag att jag svarat som önskat i ett emissionserbjudande?

Under Mina Sidor > Nyintroduktioner & Emissioner kan du se och ändra ditt svar fram till sista svarsdagen. Under "Aktuella erbjudanden som du har besvarat" på ovanstående sida klickar du på Visa/Ändra svar för att kontrollera att du svarat som önskat.

Om svarstiden för ett erbjudande har löpt ut hittar du ditt svar under Mina Sidor > Nyintroduktioner & Emissioner > Historik.

Emissioner

I många fall vänder sig bolag som ska göra en emission till befintliga aktieägare som då får köpa nya aktier i förhållande till hur många aktier de redan äger, företrädesemission. Aktieägarna kan då köpa nya aktier genom att utnyttja de teckningsrätter de får från sina gamla innehav.

För att få delta i en nyemission måste du vara registrerad som ägare på avstämningsdagen. Eftersom Stockholmsbörsen tillämpar två likviddagar måste du köpa aktien senast två bankdagar före avstämningsdagen för att äga aktien på avstämningsdagen och kunna delta i nyemissionen. Vilken dag som är avstämningsdag finner du i regel i bolagets pressmeddelanden. 

Om du har rätt att delta i emissionen kommer du få teckningsrätter (TR) inbokade till din depå. Dessa bokas in till dig för att du som aktieägare i ett bolag ska kunna delta i erbjudandet, och man behöver ett specifikt antal teckningsrätter få att få teckna en ny aktie. Hur många teckningsrätter du får inbokade till din depå beror på hur många teckningsrätter man tilldelas per aktie, vilket framgår i erbjudandet. 

När teckningstiden börjar kommer Avanza att meddela er som ägare av aktierna/teckningsrätterna via ett meddelande på vår hemsida att ni har ett erbjudande att ta ställning till. Man kan då anmäla sig för emissionen direkt på vår hemsida under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner, och sedan sköter vi resten.

Observera att när du köper till extra teckningsrätter behöver du svara på erbjudandet igen för att det ska uppdateras med de nya teckningsrätterna, annars riskerar de nya teckningsrätterna att förfalla värdelösa. Du svarar på erbjudandet under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner

När du har anmält dig för en emission med företräde så är det viktigt att du behåller dina teckningsrätter på din depå. Dessa förkortas även som TR t.ex. Volvo TR. När sista anmälningsdag för erbjudandet passerat kommer vi automatiskt boka ut dina teckningsrätter från din depå och boka in så kallade BTA.

BTA står för betald tecknad aktie och dessa bokas automatiskt om till den vanliga stamaktien så snart aktiekapitalhöjningen är klar hos Bolagsverket. Till dess att BTA:n har omvandlats kan man handla med denna på börsen som om det vore en vanlig aktie. Handeln brukar pågå i ca 2 – 4 veckor beroende på hur snabbt bolaget får aktiekapitalet registrerat hos Bolagsverket.

För att delta i en emission utan företräde, det vill säga en emission där du inte sedan tidigare är aktieägare i bolaget, kan du anmäla dig via Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner. Där du kan se en lista med aktuella erbjudanden, samt svara på dessa. Finns inte aktuellt erbjudande listat där kan du skicka ett meddelande till oss där du anger hur många aktier du vill teckna, i vilket bolag och på vilket konto. Lägg det i mailboxen "Företagshändelser/emissioner".

Vid teckning utan företräde är det vanligt att man får förtur vid tilldelning av nya aktier om man samtidigt har tecknat aktier med företrädesrätt eller om man redan har haft aktier i bolaget på avstämningsdagen. För att ha möjlighet att kunna ta del av denna förtur är det viktigt att din anmälan för teckning utan företräde sker på samma konto som du har tecknat med företräde/har haft aktierna på avstämningsdagen. Om du anmäler teckning på något annat konto kan du inte ta del av förturen.

Split/Omvänd split

En Split innebär att man delar upp en aktie i flera. En split 10:1 innebär att en aktie blir tio nya. Om aktien kostade 1 000 kronor före spliten kostar den nu 100 kronor. En split görs när aktien fått så hög kurs att den blir krånglig att handla med.

En omvänd Split är motsatsen till en Split. Antalet aktier i ett bolag minskar och får därigenom en högre kurs. En omvänd split 1:10 innebär att tio gamla aktier blir en. Om aktien kostade 20 kronor innan spliten kostar den nu 200 kronor.

En split kan genomföras i de fall när aktien fått så hög kurs att den blir svårare att handla med.

Om bolaget däremot gör en omvänd split så ökar man värdet per aktie vilket kan göra att bolagets aktievärde går att överblicka på ett tydligare sätt och likviditeten och handeln i aktien kan därmed öka.

För att få delta vid en split/omvänd split i ett bolag måste du vara registrerad som ägare på avstämningsdagen.  Vi bokar sedan spliten/omvänd spliten automatiskt till dig.

Inlösen via inlösenrätter

För att få delta i en aktieinlösen måste du vara registrerad som ägare på avstämningsdagen. Det är ni om ni senast tre bankdagar innan avstämningsdagen köper aktierna på börsen. På avstämningsdagen gör värdepapperscentralen en utsökning av alla som är aktieägare på den dagen. Två bankdagar efter avstämningsdagen bokas dina inlösenrätter in på ditt konto.

När inlösentiden börjar kommer Avanza Bank att meddela er som ägare av aktierna/inlösenrätterna att ni har ett erbjudande att ta ställning till. Då går ni enkelt in på er sida och svarar på inlösenerbjudandet.

Som regel handlas alltid inlösenrätten på börsen i ca 7 – 10 bankdagar. Då kan ni som ägare sälja inlösenrätterna om inlösen av aktier ej önskas. Två bankdagar efter sista dagen för handel med inlösenrätter vill Avanza Bank ha ditt svar. Huruvida du ska delta eller inte måste du själv avgöra.

Tre bankdagar efter sista handeln med inlösenrätter bokas inlösenrätter och de aktier som är anmälda för inlösen bort från ditt konto om ni har valt att vara med i inlösenförfarandet. Samma dag bokas i regel inlösenaktier in på kontot (IL-aktie). Dessa ser ni på kontot dagen efter.

IL-aktie handlas i regel som vilken aktie som helst på börsen. Handeln brukar pågå i ca 2 veckor innan slutligen IL-aktien med automatik bokas ut och inlösenlikviden bokas in på kontot. Inlösenlikviden kan bestå av både pengar och aktier.

Nyintroduktioner

En nyintroduktion är när företaget gör aktierna i ett aktiebolag tillgängliga för handel på en marknadsplats där aktien även noteras.

Om vi är emissionsinstitut i nyintroduktionen lägger vi upp ett erbjudande under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner. Du anmäler ditt intresse genom att svara på erbjudandet för det specifika företaget.

Om vi inte är emissionsinstitut går du istället till Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner, där du kan se en lista med externa erbjudanden. Du anmäler ditt intresse genom att svara på erbjudandet för det specifika företaget. Om du vill anmäla dig på ditt aktie- och fondkonto har du även möjligheten att fylla i en anmälningssedel och skicka den till emissionsinstitutet. Då kommer du att få hem en avräkningsnota från emissionsinstitutet. Denna kan du inte betala direkt från ditt konto i Avanza. Om du vill anmäla dig på övriga kontotyper måste du dock svara på erbjudandet via vår hemsida, då behöver du ha pengar på kontot senast sista svarsdag för att inte gå miste om tilldelning.