• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Nyintroduktioner & Emissioner

Vanliga frågor

Vad är en nyintroduktion?

En nyintroduktion innebär att att göra bolagets aktier tillgängliga för handel på en marknadsplats där aktien även noteras, till exempel Stockholmsbörsen.

Har du fler funderingar kring vad en börsnotering eller och varför man gör en börsnotering? Lär dig mer i Avanza akademin.

Hur anmäler jag intresse för att teckna mig i en nyintroduktion?

Om vi är emissionsinstitut i nyintroduktionen lägger vi upp ett erbjudande under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner. Du anmäler ditt intresse genom att svara på erbjudandet för det specifika bolaget.

Om vi inte är emissionsinstitut går du istället till Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner > Övriga erbjudanden, där du anmäler ditt intresse genom att svara på erbjudandet för det specifika bolaget.

Ett annat alternativ är att att fylla i en anmälningssedel och skicka den till emissionsinstitutet som håller i noteringen. På anmälningssedeln kan du dock bara anmäla ett Aktie- och fondkonto/VP-konto/depå. Om du vill anmäla dig på övriga kontotyper måste du svara på erbjudandet via vår hemsida.

Läs mer i Avanza Akademin om hur du gör för att anmäla dig till en börsnotering.

Vad är en nyemission och varför gör man det?

En nyemission är när ett aktiebolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Företaget utfärdar då nya aktier för att få in mer kapital till företaget. Oftast erbjuds de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla för att locka allmänheten att investera i bolaget.

Lär dig mer om varför man gör en nyemission och hur det fungerar.

Hur kan jag delta i en nyemission?

Det finns olika sätt att genomföra en nyemission: med eller utan företrädesrätt. Se frågan "Hur kan jag delta i en nyemission utan företrädesrätt?" nedan för teckning utan företrädesrätt.

Med teckningsrätt:
Om du äger aktier i det bolag som ska genomföra en nyemission på avstämningsdagen har du företrädesrätt och får automatiskt teckningsrätter (TR) inbokade på ditt konto. Teckningsrätterna ger dig sedan rätt att teckna nya aktier i bolaget.

När teckningstiden börjar kommer Avanza att meddela er som är ägare av aktierna/teckningsrätterna via ett meddelande på sajten att ni har ett erbjudande att ta ställning till. Man kan då anmäla sig för emissionen direkt under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner, och sedan sköter vi resten.

Observera att när du köper till extra teckningsrätter behöver du svara på erbjudandet igen för att det ska uppdateras med de nya teckningsrätterna, annars riskerar de nya teckningsrätterna att förfalla värdelösa.

När du har anmält dig för en emission med företräde så är det viktigt att du behåller dina teckningsrätter på din depå. Dessa förkortas även som TR t.ex. Volvo TR. När sista anmälningsdag för erbjudandet passerat kommer vi automatiskt boka ut dina teckningsrätter från din depå och boka in så kallade BTA som i sin tur omvandlas till vanliga aktier.

Lär dig mer om hur det fungerar vid en nyemission.

Hur kan jag delta i en nyemission utan företrädesrätt?

Om du inte är aktieägare i bolaget som ska genomföra en nyemission och inte vill köpa teckningsrätter på marknaden kan du anmäla dig för att teckna aktier utan företräde.

För att delta i en emission utan företräde, det vill säga en emission där du inte sedan tidigare är aktieägare i bolaget, kan du anmäla dig via Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner.

Finns inte aktuellt erbjudande listat där kan du skicka ett meddelande till oss där du anger hur många aktier du vill teckna, i vilket bolag och på vilket konto. Lägg det i mailboxen "Företagshändelser/emissioner".

Vid teckning utan företräde är det vanligt att man får förtur vid tilldelning av nya aktier om man samtidigt har tecknat aktier med företrädesrätt eller om man redan har haft aktier i bolaget på avstämningsdagen. För att ha möjlighet att kunna ta del av denna förtur är det viktigt att din anmälan för teckning utan företräde sker på samma konto som du har tecknat med företräde/har haft aktierna på avstämningsdagen. Om du anmäler teckning på något annat konto kan du inte ta del av förturen.

Lär dig mer om hur det fungerar vid en nyemission.

Hur vet jag att jag svarat som önskat i ett emissionserbjudande?

Under Mina Sidor > Nyintroduktioner & Emissioner kan du se och ändra ditt svar fram till sista svarsdagen. Under "Aktuella erbjudanden som du har besvarat" på ovanstående sida klickar du på Visa/Ändra svar för att kontrollera att du svarat som önskat.

Om svarstiden för ett erbjudande har löpt ut hittar du ditt svar under Mina Sidor > Nyintroduktioner & Emissioner > Historik.

Vad är avstämningsdag?

Den dag som aktieboken stäms av. De som är aktieägare denna dag har t.ex. rätt till utdelning, att delta i bolagsstämma och i nyemission m.m. Tänk dock på att aktier handlas med två likviddagar varpå det dröjer till den andra bankdagen från handelsdagen innan du faktiskt är införd som aktieägare. Med andra ord behöver du alltså köpa aktien senast två bankdagar före avstämningsdagen för att äga en aktie på just dess avstämningsdag. Vilken dag som är avstämningsdag finner du i regel i bolagets pressmeddelanden.

Är jag garanterad det antalet aktier som jag söker i en nyintroduktion?

Nej, tilldelningen är beroende av antalet sökande. Aktieantalet är begränsat och av den anledningen kan tilldelningen reduceras eller helt utebli. Det är styrelsen för det bolag som nyintroduceras i samråd med deras finansiella rådgivare som beslutar om tilldelningen i varje erbjudande. I de allra flesta fall kan Avanza alltså inte påverka eventuell tilldelning eller hur fördelning har skett. Frågor om detta behöver därför hänvisas till aktuellt bolag.

Hur och när får jag besked om tilldelning?

Tilldelningsbesked skickas via ett meddelande som du läser i inloggat läge. Det skickas till samtliga som sökt tilldelning i erbjudandet. Vid nyintroduktioner som Avanza är delaktig i så framgår det i erbjudandet när information om tilldelningen skickas ut. Observera att detta kan ske när som helst under dagen och inte nödvändigtvis skickas ut direkt på morgonen.

Om du har anmält teckning via ”Övriga erbjudanden” skickas ett meddelande med tilldelningsbesked ut så snart vi har mottagit information från emittenten. Innan du har fått meddelandet om tilldelningsbesked har vi dessvärre ingen möjlighet att svara på om du har fått någon tilldelning eller inte.

Varför kan jag inte teckna på ISK i vissa erbjudanden?

Om erbjudandet består av redan befintliga aktier som inte är nyemitterade så är det dessvärre inte tillåtet att teckna på ISK. Rent allmänt så är de kontotyper som inte är valbara i ett erbjudande bortplockade ur anmälningsformuläret. Om du saknar ett konto där så är det alltså inte möjligt att teckna på den kontotypen.

Vad är en split/omvänd split?

En Split innebär att man delar upp en aktie i flera. En split 10:1 innebär att en aktie blir tio nya. Om aktien kostade 1 000 kronor före spliten kostar den nu 100 kronor. En split görs när aktien fått så hög kurs att den blir krånglig att handla med.

En omvänd Split är motsatsen till en Split. Antalet aktier i ett bolag minskar och får därigenom en högre kurs. En omvänd split 1:10 innebär att tio gamla aktier blir en. Om aktien kostade 20 kronor innan spliten kostar den nu 200 kronor.

För att få delta vid en split/omvänd split i ett bolag måste du vara registrerad som ägare på avstämningsdagen.  Vi bokar sedan spliten/omvänd spliten automatiskt till dig.