Superbolånet PB

Vanliga frågor

Hur ansöker jag om Superbolånet PB?

För mer information om hur du går tillväga för att teckna vårt bolån hänvisar vi till bolånets informationssida. Om du vill veta mer om processen är du välkommen att kontakta Avanza Private Banking på 08-562 251 00 eller skicka ett meddelande.

Observera att Superbolånet PB endast erbjuds till befintliga eller nya Private Banking kunder med ett samlat kapital hos Avanza på minst 3 miljoner SEK samt att Avanza endast har ett visst kapital att låna ut, så det är först till kvarn som gäller.

Varför är det bara Private Banking kunder som erbjuds Superbolånet PB?

Då vi finansierar Superbolånet PB med vår överlikviditet så har vi en begränsad summa som vi kan låna ut och vi har därför även behövt begränsa den kundgrupp som ska erbjudas detta lån.

Genom att vända oss till denna mindre grupp bolånare kan vi ta fram bättre, billigare och tydligare bolån, prutat och klart. För att kunna hålla en låg ränta krävs att produkten innebär en låg risk för Avanza. Därför kommer endast ett begränsat kapital kommer att lånas ut med bostäder som säkerhet. Med kravet att bostaden får belånas till maximalt halva värdet, i kombination med kravet på tre miljoner i sparkapital innebär det att vi kan erbjuda ett bolån till marknadens bästa ränta och samtidigt hålla låg risk.

Kommer andra kunder också erbjudas Superbolånet PB framöver?

Det lån vi nu lanserar är baserat på vår överlikviditet vilket medför att summan vi kan låna ut är begränsad. Vi har därför valt att denna gång rikta oss mot Private Banking-kunder. Detta är personer som vi anser att vi känner, har mycket pengar hos oss och de har oftast en lägre belåningsgrad. Dessa faktorer tillsammans med villkoret om högst 50% av bostadens värde gör att vi anser att kreditrisken är väldigt låg vilket även medför att vi kan erbjuda en låg ränta.

En bredare bolåneprodukt som gäller för alla kunder ställer helt andra krav. Då skulle inte inlånande medel räcka till utan vi skulle, precis som andra bolåneinstitut, bli tvungna att gå ut på marknaden för att låna pengar på bostadsobligationsmarknaden. Vi har undersökt denna möjlighet men som det ser ut nu så skulle vi få svårt att erbjuda något bättre än vad som redan finns på marknaden och därför har vi just nu inga sådana planer. Ett av Avanzas motton är att bara göra saker som vi kan göra bättre än konkurrenterna och bolån för alla våra kundgrupper har vi än inte funnit en lösning för.

Har ni börjat ta risker med kunders pengar?

Nej, vi är inte villiga att ta risker med kundernas pengar. Superbolånet PB finansieras med kunders inlånade medel, d v s kundernas sparande. Eftersom vi har, och kommer att fortsätta ha, en restriktiv kreditpolicy har vi begränsat kapitalet som vi lånar ut. Det är också därför vi endast tillåter belåning upp till 50 procent samt bara lånar ut till objekt som vi kan få en tillförlitlig värdering på. Kravet på att vara Private Banking-kund sänker dessutom risken ytterligare. Vi har, och kommer fortsätta ha, en restriktiv kreditpolicy.

Varför är det bara villor och bostadsrätter i Sverige som kan belånas?

För att kunna hålla en låg ränta krävs att produkten innebär en låg risk för Avanza, och att den administrativa processen är effektiv. Belåning av andra typer av fastigheter än villor, till exempel fritidshus, och bostäder utanför Sverige innebär en större risk för Avanza då det är svårt att få en tillförlitlig värdering.

Lägenheter i andra typer av föreningar än bostadsrättsföreningar innebär att många andra aspekter behöver ligga till grund för värderingen. Vilka dessa är regleras i respektive förenings stadgar. Exempelvis är det inte alltid tillåtet att pantsätta bostaden i vissa föreningar.

Vad är räntan och hur sker debiteringen?

Nuvarande ränta finner du här och räntedebiteringen sker på Superbolånet PB-kontot den sista dagen varje månad. Begäran om Autogiro eller intern överföring från konto i Avanza kommer att skickas närmast följande bankdag. På ditt Superbolånet PB-konto kan du se ett preliminärt räntebelopp som kommer debiteras vid nästa tillfälle. Beloppet är beräknat utifrån gällande ränta och aktuell skuld. Sker en ränteändring eller om du gör en insättning eller ett uttag kommer det att påverka räntebeloppet.

Avanza tillämpar inget krav på amortering när lånet upptas. Det är upp till dig hur och när du vill amortera.

En värdeminskning av fastigheten innebär en sämre säkerhet för Avanza, därför tillämpas ett räntepåslag på hela lånet om belåningsgraden överstiger 50 procent, se här. Räntenivån bestäms inför varje räntebindningsperiod och ligger fast under hela räntebindningsperioden (bortsett från ändringar i reporäntan). Skulle du hamna på en högre belåningsgrad som gör att en högre ränta kommer att tillämpas kommer du att få ett meddelande om detta i inloggat läge så att du har möjlighet att justera detta innan nästa räntebindning sker.

Om belåningsgraden däremot skulle öka till följd av att bostadens värde minskat och du då hamnar på en belåningsgrad överstigande 75 procent införs ett amorteringskrav vid nästa villkorsändringsdag.

 

Hur fungerar flexen?

Flexen är i praktiken en form av checkkredit. Du bestämmer vilken kreditlimit du vill ha inom de tillåtna gränserna, (minst 1 miljon SEK och max 10 miljoner SEK upp till en belåningsgrad om 50 procent av bostadens värde). Om du inte utnyttjar det fulla kreditutrymmet på en gång kan du själv ta ut pengar när du vill i uttagstjänsten på sajten, utan att behöva genomgå en ny kreditprövning. På samma sätt kan du såklart också sätta in pengar (amortera). Om outnyttjat kreditutrymme är större än 1 miljon SEK under en längre tid kommer vi eventuellt att justera limiten. Ett vanligt bolån har inte den funktionen, utan i takt med att du amorterar ner skulden minskar också kreditlimiten, och vill du låna mer är det en ny ansökan och ny kreditprövning som gäller. Säkerhet krävs för hela det beviljade kreditbeloppet (limiten). Om flexutrymmet inte utnyttjas debiteras ingen ränta på denna outnyttjade del av kreditutrymmet, precis som om du har en outnyttjad kreditlimit i din depå. Först när du väljer att göra ett uttag, och därmed öka din faktiska lånesumma, kommer ränta att börja debiteras för denna del.

Vad händer om värdet på min bostad minskar?

En värdeminskning av fastigheten innebär en sämre säkerhet för Avanza, därför tillämpas ett räntepåslag på hela lånet om belåningsgraden överstiger 50 procent, se gällande prislista. Räntenivån bestäms inför varje räntebindningsperiod och ligger fast under hela räntebindningsperioden (bortsett från ändringar i reporäntan). Skulle du hamna på en högre belåningsgrad som gör att en högre ränta kommer att tillämpas kommer du att få ett meddelande om detta i inloggat läge så att du har möjlighet att justera detta innan nästa räntebindning sker. Vid en väsentlig försämring av säkerhetens värde kan du också behöva amortera.

Hur lång handläggningstid har ni för Superbolånet PB?

Handläggningstiden, från ansökan till utbetalning av ett lån, kommer att variera från lån till lån. Om det exempelvis är en bostadsrätt som ska pantsättas krävs att styrelsen i bostadsrättsföreningen bekräftar pantsättningen innan det går att gå vidare, vilket i vissa fall kan ta tid som Avanza inte har möjlighet att påverka.

 

Relaterat