Kundkännedom/Penningtvättslagen

Vanliga frågor

Vad är penningtvättslagen?

Lagen tillkom i mars 2009 och syftar till att förhindra att banker används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Du kan läsa mer om bakgrunden till lagen på www.penningtvatt.se,

Varför behöver ni få information om mig och mina transaktioner?

Enligt penningtvättslagen är vi som bank skyldiga att inhämta information om våra kunder och dess finansiella transaktioner.

Jag är ny kund, behöver jag svara på kundkännedomsfrågor?

Vi frågar alla våra nya kunder dessa frågor för att lära känna dem bättre. Du kommer att få frågorna när du begär att få öppna konton hos oss som en del av kontoöppningsprocessen.

Jag har varit kund länge, varför får jag kundkännedomsfrågor nu?

Vi har en skyldighet att löpande inhämta kundkännedom och se till att den är gällande eftersom vi behöver hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell.

Var svarar jag på kundkännedomsfrågorna?

Du kan svara på frågorna under Mina sidor > Profil > Mina uppgifter > Kundkännedom.

Vad händer om jag inte svarar på frågorna?

Om du väljer att inte svarar på frågorna kommer det i förlängningen leda till att du inte kommer kunna använda våra tjänster.

Jag vill uppdatera mina svar i kundkännedomsfrågorna, hur gör jag?

Du uppdaterar dina svar under Mina Sidor > Profil > Mina uppgifter > Kundkännedom.

Varför behöver jag besvara frågorna om person i politiskt utsatt ställning?

Från den 1 augusti gäller nya regler enligt penningtvättslagen som innebär att vi bland annat måste veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning, begreppet omfattar såväl svenskbosatta som utlandsbosatta kunder. Vi ställer av den anledningen frågor till dig när du blir kund. Du som redan är kund har fått ytterligare två frågor att besvara under avsnittet Kundkännedom. Vänligen besvara dessa genom att antingen gå till Mina Sidor > Profil > Mina uppgifter > Kundkännedom.

Vad menas med PEP?

En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott.

Vad avses med viktig offentlig funktion?

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat:

 • Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
 • Riksdagsledamöter/parlamentsledamöter
 • Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas)
 • Riksrevisorerna (högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter)
 • Riksbankens direktion (ledamöter i centralbanks styrande organ)
 • Ambassadörer och beskickningschefer
 • Höga officerare i försvarsmakten (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
 • Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan

Vem är närstående, känd medarbetare eller har nära förbindelse med en PEP?

Med närstående avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och barns make/maka, registrerad partner eller sambor samt föräldrar.

Med känd medarbetare avses den som tillsammans med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag eller en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

En person som har nära förbindelse med en PEP är en person inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelser genom medlemskap i samma politiska parti m.m.

Är jag fortfarande PEP om jag slutar att inneha en viktig offentlig funktion?

När en PEP har upphört att utöva sina funktioner ska denne under minst 18 månader därefter fortsätta att ses som en PEP. Därefter ska banken göra en riskbedömning.

Kundkännedom

Enligt penningtvättslagen är vi skyldiga att inhämta information om våra kunder och dess finansiella transaktioner. Vi ställer därför en rad frågor till dig som är obligatoriska att besvara och vi kallar dessa frågor för kundkännedomsfrågor. Om du inte besvarar frågorna kommer detta i längden att leda till att du inte kommer kunna använda våra tjänster.

Vi är skyldiga att löpande inhämta kundkännedom och se till att den är gällande eftersom vi behöver hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell. Om vi behöver uppdatera informationen kan vi därför efterfråga att du fyller i formuläret igen. Alla nya kunder får fylla i kundkännedomsfrågorna direkt i kontoöppningsprocessen.

Penningtvättslagen

Lagen tillkom 15 mars 2009 och syftar till att förhindra att banker används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Du kan läsa mer om bakgrunden till lagen på www.penningtvatt.se

Du kan läsa mer om penningtvättslagen och vårt arbete med anti-penningtvätt genom att klicka här.

Relaterat

 • Läs mer om vårt arbete med anti-penningtvätt här
 • Här hittar du information om vårt säkerhethetsarbete
 • De vanligaste frågor och svaren om säkerhet finner du här