Vad är en börsnotering och varför gör man det?


Börsintroduktioner och emissioner

Vad är en börsnotering?

En börsnotering, eller i dagligt tal ”IPO” (Initial Public Offering), kallas det när ett företag bestämmer sig för att notera bolaget på börsen. Det innebär att de gör aktierna i bolaget tillgängliga för handel på en marknadsplats där aktierna noteras. Ett aktiebolag kan vara privat eller publikt. När man börsnoterar bolaget blir det publikt.

I samband med börsnoteringen brukar befintliga ägare av det privata aktiebolaget sälja av hela eller delar av aktierna som bjuds ut till allmänheten. Ibland kan det även kombineras med en nyemission av aktier vilket innebär att man tar in nya pengar till bolaget och ger ut nya aktier istället för att sälja av befintliga aktier. Då ökar antalet aktier i bolaget.

Även innan ett företag börsnoteras kan man i vissa fall handla dess aktier utanför börsen, det är dock mer komplicerat och inte reglerat på samma sätt som när det görs på en marknadsplats som Nasdaq OMX eller NGM. Det är inte vilket företag som helst som kan noteras på börsen, utan det ställs en rad krav på företaget i samband med detta. Dessutom behöver det finnas tillräckligt med efterfrågan på bolagets aktier. Dessa krav kommer vi att diskutera mer i nästa artikel.


Varför gör man en börsnotering?

Det kan finnas flera olika motiv till varför ledning, styrelse och ägare vill börsnotera ett företag. Det kan vara att man vill finansiera t.ex. ett forskningsprojekt i syfte att utveckla ett nytt läkemedel, att grundarna vill sälja en del av sitt livsverk eller att man vill expandera verksamheten.

Här följer några anledningar till att vilja noteras på börsen:

Lättare få tillgång till kapital för att fortsätta växa
En vanlig anledning till varför ägarna vill börsnotera ett bolag är att de behöver finansiera sin fortsatta tillväxt. När ett bolag är noterat är det lättare att få in kapital från aktieägarna genom att göra en nyemission, alltså ta in mer pengar i utbyte mot aktier.
Exempel
Pryljätten AB växer så det knakar och behöver köpa nya fabriker och anställa mer personal. I nuläget har de inte det kapital som krävs för dessa satsningar och bestämmer sig därför för att ansöka om en notering på börsen. En börsnotering kombinerat med en nyemission, där de erbjuder befintliga aktieägare och allmänheten nya aktier, ger dem tillgång till mer kapital.
Underlätta handeln av bolagets aktier
Genom att notera bolagets aktier på en reglerad marknad får allmänheten en marknadsvärdering av bolaget. Det blir även lättare att få tillgång till och handla med bolagets aktier. Både för allmänheten och för anställda som kanske haft aktier i bolaget redan innan börsnoteringen.
Ge befintliga ägare möjlighet att omsätta aktierna till pengar
Genom att erbjuda allmänheten handel med bolagets aktier ges befintliga ägare möjligheten att omsätta aktierna till kontanter.
Kvalitetsstämpel på bolaget
Till följd av de krav som ställs på bolagets informationsgivning i samband med en notering ökar transparensen hos bolaget, vilket i sin tur leder till att bolaget får en kvalitetsstämpel.
Uppmärksamma varumärket hos allmänheten
Den transparens och informationsspridning som uppstår vid notering kan även leda till att allmänheten får ökad kännedom om bolaget och att dess varumärke stärks.
Få möjlighet att sprida ägandet
Genom att underlätta handeln är det lättare att sprida ägandet bland många olika aktieägare.
Lättare få lån av bankerna
I och med de krav och den informationsskyldighet som uppstår vid en notering blir det lättare för ett företag att få lån av bankerna.
Använda aktier som betalningsmedel vid förvärv
En notering gör det möjligt att betala ett uppköp av annat företag med aktier istället för pengar. Genom en så kallad apportemission kan ett företag betala de köpta aktierna med nyemitterade aktier i det egna bolaget.
Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare
En börsnotering möjliggör incitamentsprogram och andra aktierelaterade personalförmåner. Dessa förmåner kan underlätta vid rekrytering.


Vad betyder ägarspridning?

Ägarspridning innebär kort och gott att ägandet av företaget sprids ut bland olika aktieägare, istället för att bara ägas av ett fåtal. Detta ökar kännedomen kring bolaget.


Finns det några nackdelar med att börsnoteras?
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.