Fördjupad information SAF-LO

Detaljerad information

Vad är Avtalspension SAF-LO?

Avtalspension SAF-LO gäller för dig som är privatanställd arbetare och som omfattas av kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO. Från 25 års ålder betalar din arbetsgivare in 4,5 % av lönen, upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Ovanför detta tak är premien 30 % av lönen. Du väljer själv hur du vill att din SAF-LO ska placeras.

Tillåten placering

Placering kan göras i de fonder som ingår i Avanzas fondlista för SAF-LO.

Om premieplacering inte aktivt valts placeras den i vår entrélösning för SAF-LO.

Om en fond i fondutbudet för SAF-LO upphör har Avanza Pension rätt att istället placera värdet i en kort räntefond: Danske Invest Sverige Kort Ränta.

Återbetalningsskydd

Beroende på din familjesituation har du möjlighet att välja om din Avtalspension SAF-LO ska omfatta ett återbetalningsskydd eller ej. Du gör ditt val eller ändring av återbetalningsskydd hos Fora.
SAF-LO med återbetalningsskydd
Återbetalningsskydd innebär att försäkringen betalas ut till dina förmånstagare vid ditt dödsfall. Skulle du avlida innan försäkringen börjat betalas ut, sker utbetalning av försäkringsvärdet till dina förmånstagare under 5 år. Skulle du avlida efter det att utbetalningarna påbörjats fortsätter utbetalningarna till dina förmånstagare med samma andel som skulle ha utbetalats till dig under den avtalade utbetalningstiden. Om du valt livsvarig utbetalningstid betalas återbetalningsskyddet ut till dina förmånstagare till dess att 20 års sammanlagd utbetalningstid uppnåtts.
SAF-LO utan återbetalningsskydd
Försäkringar utan återbetalningsskydd tilldelas varje månad en arvsvinst. Den ökar pensionskapitalet, hur mycket det blir beror bland annat på den försäkrades ålder och försäkringskapitalets storlek. Arvsvinst är en kompensation för att den försäkrade riskerar att hela försäkringskapitalet tillfaller Avanza Pension i händelse av att den försäkrade avlider. En pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd innebär alltså att de efterlevande inte får någon utbetalning vid den försäkrades bortgång.

Förmånstagare

En förmånstagare är den person som försäkringsbeloppet utbetalas till vid den försäkrades död, om försäkringen är tecknad med återbetalningsskydd.

Förmånstagare till en avtalspension kan endast väljas ur en begränsad krets enligt inkomstskattelagen.

Generellt förmånstagarförordnande
Om du inte gjort något särskilt förordnande om förmånstagare, går utbetalning i första hand till din maka/make/registrerad partner/sambo och i andra hand till dina barn. Finns flera barn fördelas beloppet lika mellan dem. Du kan alltid ändra ditt förordnande om förmånstagare. Denna ändring gör du skriftligen till Fora.
Tillåtna förmånstagare

Skatt

Avkastningsskatt
Sparandet i en avtalspension är belastat med en skatt som kallas avkastningsskatt. Avkastningsskatten dras i förskott i början av varje år och baseras på pensionskapitalets värde den 1 januari. 2020 är skatten 0,075 % av värdet den 1 januari 2020. Innan avgiften för skatten dras skickar vi ett kuncentermeddelande och talar om när det sker, samt vilket belopp det blir.
Inkomstskatt
Inkomstskatt dras vid utbetalning.

Utbetalning

För att påbörja utbetalning måste du lägga upp en utbetalningsplan. I regel påbörjas utbetalning av Avtalspension SAF-LO då du uppnår pensionsåldern 65 år och pågår så länge du lever – om inget annat avtalats. Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 55 år och utbetalningstiden måste vara minst fem år. Storleken på pensionsutbetalningen beror på försäkringens värde. Försäkringsvärdet fördelas över utbetalningstid enligt den utbetalningsplan som du lägger du upp genom att logga in på din kontoöversikt eller fylla i blanketten Utbetalningsplan SAF-LO.

Regler & Priser

Avgifter i vår SAF-LO
Insättningsavgift
0 SEK
Kapitalavgift
0 SEK
Fast avgift
0 SEK
Flyttavgift vid flytt från Avanza
0 SEK
Avgift för avkastningsskatt
Avgift för avkastningsskatt dras i förskott i början av varje år och baseras på försäkringens värde den 1 januari.
Så räknar du ut avkastningsskatten

Räkneexempel för avkastningsskatt på en avtalspension år 2020:
Försäkringskapitalet den 1 januari 2020 är 200 000 kr.
Den genomsnittliga statslåneräntan var 0,03 %* år 2018.
Skattesatsen är 15 %.
Avkastningsskatten blir då 200 000 * 0,50 % * 15 % = 150 kr, det vill säga cirka 0,075 % av försäkringens värde.

*Sedan 2017 finns ett golv för skatteunderlaget på 0,5%. 

Fondhandel
Kontoavgift
0 SEK
Fonder
0 SEK, endast fondernas förvaltningsavgifter tillkommer. I fondlistan ser du fondernas avgifter.
Regler
Utbetalningsålder
55 - 99 år
Utbetalningstid
55 - 20 år eller livet ut
Tillåten placering

Placering kan göras i de fonder som ingår i Avanzas fondlista för SAF-LO.

Om premieplacering inte aktivt valts placeras den i vår entrélösning för SAF-LO.

Om en fond i fondutbudet för SAF-LO upphör har Avanza Pension rätt att istället placera värdet i en kort räntefond: Danske Invest Sverige Kort Ränta.

Villkor & Blanketter

Information och villkor
Här har vi samlat relevant information och våra villkor för Avtalspension SAF-LO.
Tillägg och förändringar
De flesta ändringar som t ex flytt av pension och ändring av återbetalningsskydd görs hos Fora. En utbetalningsplan lägger du enklast upp genom att logga in på din kontoöversikt, men det går även att använda blanketten nedan.