Fördjupad information SAF-LO

Detaljerad information

Vad är Avtalspension SAF-LO?

Avtalspension SAF-LO gäller för dig som är privatanställd arbetare och som omfattas av kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO. Från 25 års ålder betalar din arbetsgivare in 4,5 % av lönen, upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Ovanför detta tak är premien 30 % av lönen. Du väljer själv hur du vill att din SAF-LO ska placeras.

Tillåten placering

Placering kan göras i de fonder som ingår i Avanzas fondlista för SAF-LO.

Om premieplacering inte aktivt valts placeras den i vår entrélösning för SAF-LO.

Om en fond i fondutbudet för SAF-LO upphör har Avanza Pension rätt att istället placera värdet i en kort räntefond: Danske Invest Sverige Kort Ränta.

Amerikanska medborgare, boende i USA eller på annat sätt skatt- eller deklarationsskyldig i USA (en så kallad US-person) som är bosatt i USA kan inneha och köpa och sälja fonder, med undantag för fonder emitterade av Avanza Fonder AB som endast kan säljas.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att om du, som är försäkrad, avlider under försäkringstiden betalas hela försäkringens värde ut till förmånstagare.
Ta bort återbetalningsskydd

Försäkringar utan återbetalningsskydd tilldelas varje månad en arvsvinst. Den ökar pensionskapitalet, hur mycket det blir beror bland annat på den försäkrades ålder och försäkringskapitalets storlek. Arvsvinst är en kompensation för att den försäkrade riskerar att hela försäkringskapitalet tillfaller Avanza Pension i händelse av att den försäkrade avlider. En pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd innebär alltså att de efterlevande inte får någon utbetalning vid den försäkrades bortgång.

Du gör ditt val och hittar mer information hos Fora.

Lägga till återbetalningsskydd

Fram till dess att utbetalning har påbörjats har du möjlighet att lägga till återbetalningsskyddet, under förutsättning att du gifter dig, blir sambo eller får arvsberättigade barn. Du måste göra ändringen inom ett år från det att någon av de nämnda händelserna inträffat. En förutsättning är dock att du inte var sambo eller gift med personen då du tecknade försäkringen och att du inte har gift dig med en person som du tidigare var sambo med. Oriktiga uppgifter kan innebära att förmånstagares rätt till återbetalningsskydd faller bort.

Du gör ditt val och hittar mer information hos Fora.

Förmånstagare

En förmånstagare är den person som försäkringsbeloppet övergår till vid den försäkrades död. Det är du som bestämmer vem som ska vara förmånstagare.
Generellt förmånstagarförordnande

För din avtalspension gäller ett generellt förmånstagarförordnande. Detta gäller till dess att du skriftligen ändrar det. Det generella förmånstagarförordnandet är i första hand till maka/make/registrerad partner eller sambo och i andra hand till barn.

Du kan när som helst ändra ett förmånstagarförordnande och det går även att skriva ett specialförordnande.

Tillåtna förmånstagare
Om du vill ha ett annat förordnande än det som är standard gäller att förmånstagare i en tjänstepensionsförsäkring endast kan väljas ur en begränsad krets enligt inkomstskattelagen. Den begränsade kretsen är:
Ändra förmånstagare
Om du vill ändra förmånstagarförordnandet ska du göra det skriftligen till Fora.

Ett förmånstagarförordnande kan inte ändras genom testamente.

Skatt

Avkastningsskatt
Sparandet i en avtalspension är belastat med en skatt som kallas avkastningsskatt. Avkastningsskatten dras i förskott i början av varje år och baseras på pensionskapitalets värde den 1 januari. 2022 är skatten 0,075 % av värdet den 1 januari 2022. Innan avgiften för skatten dras så skickar vi ett meddelande och talar om vilket belopp det blir och när dragningen kommer göras.
Inkomstskatt
Inkomstskatt dras vid utbetalning.

Utbetalning

Du väljer själv när utbetalning ska påbörjas och under hur lång tid. Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 55 år och utbetalningstiden måste vara minst fem år. Storleken på pensionsutbetalningen beror på försäkringens värde. Försäkringsvärdet fördelas över utbetalningstid enligt den utbetalningsplan som du väljer.
Registrera utbetalningsplan
När du vill påbörja utbetalning registrerar du en utbetalningsplan på vår sajt under kontoöversikten. En begäran om utbetalning ska göras senast 30 dagar innan du önskar första utbetalning.
Ändra utbetalningsplan

Innan utbetalning har påbörjats kan alla uppgifter i utbetalningsplanen ändras senast 30 dagar innan första utbetalningstidpunkten. Därefter är det begränsat vilka ändringar som är tillåtna.

Under de första fem åren är det bara tillåtet att ändra bankkontonummer och utbetalningstermin. Utbetalningstermin kan endast ändras till färre tillfällen per år, dvs från t.ex. månadsvis till årsvis och inte tvärtom.

Ändringar i utbetalningsplanen som ska gälla efter de första fem utbetalningsåren måste vara Avanza tillhanda senast 30 dagar innan det sista utbetalningsåret i planen påbörjas.

Exempel: Pelle påbörjade sin utbetalning 25 januari, 2015. Han valde då sex års utbetalning. Om Pelle vill förlänga sin utbetalningstid till tio år måste han ändra utbetalningsplanen senast 25 december 2019, d v s senast en månad innan det sista utbetalningsåret inträder.

Regler & Priser

Avgifter i vår SAF-LO
Insättningsavgift
0 SEK
Kapitalavgift
0 SEK
Fast avgift
0 SEK
Flyttavgift vid flytt från Avanza
0 SEK
Avgift för avkastningsskatt
Avgift för avkastningsskatt dras i förskott i början av varje år och baseras på försäkringens värde den 1 januari.
Så räknar du ut avkastningsskatten

Räkneexempel för avkastningsskatt på en avtalspension år 2022:
Totala värdet den 1 januari 2022 är 200 000 kr.
Den genomsnittliga statslåneräntan var 0,16%* år 2021.
Skattesatsen är 15%.
Avkastningsskatten blev då 200 000 * 0,50% * 15% = 150 kr, det vill säga cirka 0,075 % av värdet.

* Sedan år 2017 finns ett golv för skatteunderlaget på 0,5 %. 

Fondhandel
Kontoavgift
0 SEK
Fonder
0 SEK, endast fondernas förvaltningsavgifter tillkommer. I fondlistan ser du fondernas avgifter.
Regler
Utbetalningsålder
55 - 99 år
Utbetalningstid
55 - 20 år eller livet ut
Tillåten placering

Placering kan göras i de fonder som ingår i Avanzas fondlista för SAF-LO.

Om premieplacering inte aktivt valts placeras den i vår entrélösning för SAF-LO.

Om en fond i fondutbudet för SAF-LO upphör har Avanza Pension rätt att istället placera värdet i en kort räntefond: Danske Invest Sverige Kort Ränta.

Villkor & Blanketter

Information och villkor
Här har vi samlat relevant information och våra villkor för Avtalspension SAF-LO.
Tillägg och förändringar
De flesta ändringar som t ex flytt av pension och ändring av återbetalningsskydd görs hos Fora. En utbetalningsplan lägger du enklast upp genom att logga in på din kontoöversikt, men det går även att använda blanketten nedan.