Fördjupad information PA 03

Fördjupad information
PA 03

Detaljerad information

Vad är Avtalspension PA 03?

PA 03 är en tjänstepension som gäller för dig som är statligt anställd. Det är din arbetsgivare som betalar in premien till din PA 03. Du väljer själv hur en del som kallas Individuell ålderspension ska placeras. Du börjar tjäna in till din PA 03 från 23 års ålder och till den Individuella ålderspensionen betalar din arbetsgivare in motsvarande 2,5 % av din lön.

Tillåten placering

Placering kan göras i de fonder som ingår i vår fondlista för PA 03.

Om premieplacering inte aktivt valts placeras den i vår entrélösning för PA 03.

Om en fond i fondutbudet för PA 03 upphör har Avanza Pension rätt att istället placera värdet i en kort räntefond: Danske Invest Sverige Kort Ränta.

Återbetalningsskydd

Beroende på din familjesituation har du möjlighet att välja om din Avtalspension PA 03 ska omfatta ett återbetalningsskydd eller ej. Logga in på din Kontoöversikt eller fyll i blanketten Ändring av återbetalningsskydd PA 03.
PA 03 med återbetalningsskydd
Återbetalningsskydd innebär att försäkringen betalas ut till dina förmånstagare vid ditt dödsfall. Skulle du avlida innan försäkringen börjat betalas ut, sker utbetalning av försäkringsvärdet till dina förmånstagare under 5 år. Skulle du avlida efter det att utbetalningarna påbörjats fortsätter utbetalningarna till dina förmånstagare med samma andel som skulle ha utbetalats till dig under den avtalade utbetalningstiden. Vid livsvarig utbetalningstid betalas återbetalningsskyddet ut till dina förmånstagare till dess att 20 års sammanlagd utbetalningstid uppnåtts.
PA 03 utan återbetalningsskydd
Försäkringar utan återbetalningsskydd tilldelas varje månad en arvsvinst. Den ökar pensionskapitalet, hur mycket det blir beror bland annat på den försäkrades ålder och försäkringskapitalets storlek. Arvsvinst är en kompensation för att den försäkrade riskerar att hela försäkringskapitalet tillfaller Avanza Pension i händelse av att den försäkrade avlider. En pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd innebär alltså att de efterlevande inte får någon utbetalning vid den försäkrades bortgång.

Förmånstagare

En förmånstagare är den person som försäkringsbeloppet utbetalas till vid den försäkrades död, om försäkringen är tecknad med återbetalningsskydd.

Förmånstagare till en avtalspension kan endast väljas ur en begränsad krets enligt inkomstskattelagen.

Generellt förmånstagarförordnande
Om du inte gjort något särskilt förordnande om förmånstagare, går utbetalning i första hand till din maka/make/registrerad partner/sambo och i andra hand till dina barn. Finns flera barn fördelas beloppet lika mellan dem. Du kan alltid ändra ditt förordnande om förmånstagare. Denna ändring gör du du på blanketten Ändring av förmånstagarförordnande.
Tillåtna förmånstagare

Skatt

Avkastningsskatt
Sparandet i en avtalspension är belastat med en skatt som kallas avkastningsskatt. Avkastningsskatten dras i förskott i början av varje år och baseras på pensionskapitalets värde den 1 januari. 2020 är skatten 0,075 % av värdet den 1 januari 2020. Innan avgiften för skatten dras skickar vi ett kundcentermeddelande och talar om när det sker, samt vilket belopp det blir.
Inkomstskatt
Inkomstskatt dras vid utbetalning.

Utbetalning

För att påbörja utbetalning måste du lägga upp en utbetalningsplan – den kan tidigast påbörjas månaden du fyller 61 år. Utbetalningen är livsvarig men kan tas ut temporärt om den upphör vid 65 år. Storleken på pensionsutbetalningen beror på försäkringens värde. Försäkringsvärdet fördelas över anmäld utbetalningstid enligt den utbetalningsplan som du väljer. Utbetalningsplan lägger du enklast upp genom att logga in på din kontoöversikt eller fylla i blanketten Utbetalningsplan PA 03.

Regler & Priser

Avgifter i vår PA 03
Insättningsavgift
0 SEK
Kapitalavgift
0 SEK
Fast avgift
0 SEK
Flyttavgift vid flytt från Avanza
0 SEK
Avgift för avkastningsskatt
Avgift för avkastningsskatt dras i förskott i början av varje år och baseras på försäkringens värde den 1 januari.
Så räknar du ut avkastningsskatten

Räkneexempel för avkastningsskatt på en avtalspension år 2020:
Försäkringskapitalet den 1 januari 2020 är 200 000 kr.
Den genomsnittliga statslåneräntan var 0,03%* år 2019.
Skattesatsen är 15%.
Avkastningsskatten blir då 200 000 * 0,50% * 15% = 150 kr, det vill säga cirka 0,075% av försäkringens värde.

*Sedan 2017 finns ett golv för skatteunderlaget på 0,5%. 

Fondhandel
Kontoavgift
0 SEK
Fonder
0 SEK, endast fondernas förvaltningsavgifter tillkommer. I fondlistan ser du fondernas avgifter.
Regler
Utbetalningsålder
61 - 99 år
Utbetalningstid
Livet ut eller temporärt under vissa förutsättningar
Tillåten placering

Placering kan göras i de fonder som ingår i vår fondlista för PA 03.

Om premieplacering inte aktivt valts placeras den i vår entrélösning för PA 03.

Om en fond i fondutbudet för PA 03 upphör har Avanza Pension rätt att istället placera värdet i en kort räntefond: Danske Invest Sverige Kort Ränta.

Villkor & Blanketter

Information och villkor
Här har vi samlat relevant information och våra villkor för Avtalspension PA 03.
Tillägg och förändringar
De flesta ändringar gör du enklast genom att logga in på din kontoöversikt, men det går även att använda blanketterna nedan.