Fördjupad information PA 03

Fördjupad information
PA 03

Detaljerad information

Vad är Avtalspension PA 03?

PA 03 är en tjänstepension som gäller för dig som är statligt anställd. Det är din arbetsgivare som betalar in premien till din PA 03. Du väljer själv hur en del som kallas Individuell ålderspension ska placeras. Du börjar tjäna in till din PA 03 från 23 års ålder och till den Individuella ålderspensionen betalar din arbetsgivare in motsvarande 2,5 % av din lön.

Tillåten placering

Placering kan göras i de fonder som ingår i vår fondlista för PA 03.

Om premieplacering inte aktivt valts placeras den i vår entrélösning för PA 03.

Om en fond i fondutbudet för PA 03 upphör har Avanza Pension rätt att istället placera värdet i en kort räntefond: Danske Invest Sverige Kort Ränta.

Amerikanska medborgare, boende i USA eller på annat sätt skatt- eller deklarationsskyldig i USA (en så kallad US-person) som är bosatt i USA kan inneha och köpa och sälja fonder, med undantag för fonder emitterade av Avanza Fonder AB som endast kan säljas.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att om du, som är försäkrad, avlider under försäkringstiden betalas hela försäkringens värde ut till förmånstagare.
Ta bort återbetalningsskydd

Du kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet. Detta gör du från din kontoöversikt på sajten.

Försäkringar utan återbetalningsskydd tilldelas varje månad en arvsvinst. Den ökar pensionskapitalet, hur mycket det blir beror bland annat på den försäkrades ålder och försäkringskapitalets storlek. Arvsvinst är en kompensation för att den försäkrade riskerar att hela försäkringskapitalet tillfaller Avanza Pension i händelse av att den försäkrade avlider. En pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd innebär alltså att de efterlevande inte får någon utbetalning vid den försäkrades bortgång.

Lägga till återbetalningsskydd

Du har fram till 55 års ålder möjlighet att lägga till återbetalningsskyddet, under förutsättning att du gifter dig, blir sambo eller får arvsberättigade barn. Du måste göra ändringen inom ett år från det att någon av de nämnda händelserna inträffat. En förutsättning är dock att du inte var sambo eller gift med personen då du tecknade försäkringen och att du inte har gift dig med en person som du tidigare var sambo med. Oriktiga uppgifter kan innebära att förmånstagares rätt till återbetalningsskydd faller bort.

Återbetalningsskyddet läggs till från din kontoöversikt på sajten.

Förmånstagare

En förmånstagare är den person som försäkringsbeloppet övergår till vid den försäkrades död. Det är du som bestämmer vem som ska vara förmånstagare.
Generellt förmånstagarförordnande

För din avtalspension gäller ett generellt förmånstagarförordnande. Detta gäller till dess att du skriftligen ändrar det.

Det generella förmånstagarförordnandet är i första hand till maka/make/registrerad partner eller sambo och i andra hand till barn.

Du kan när som helst ändra ett förmånstagarförordnande och det går även att skriva ett specialförordnande.

Tillåtna förmånstagare
Om du vill ha ett annat förordnande än det som är standard gäller att förmånstagare i en avtalspension endast kan väljas ur en begränsad krets enligt inkomstskattelagen. Den begränsade kretsen är:
Ändra förmånstagare
Om du vill ändra förmånstagarförordnandet ska du göra det skriftligen till Avanza. Fyll i och skicka in blanketten med posten. Glöm inte din underskrift!

Skatt

Avkastningsskatt
Sparandet i en avtalspension är belastat med en skatt som kallas avkastningsskatt. Avkastningsskatten dras i förskott i början av varje år och baseras på pensionskapitalets värde den 1 januari. 2022 är skatten 0,075 % av värdet den 1 januari 2022. Innan avgiften för skatten dras så skickar vi ett meddelande och talar om vilket belopp det blir och när dragningen kommer göras.
Inkomstskatt
Inkomstskatt dras vid utbetalning.

Utbetalning

För att påbörja utbetalning måste du lägga upp en utbetalningsplan – den kan tidigast påbörjas månaden du fyller 61 år. Utbetalningen är livsvarig men kan tas ut temporärt om den upphör vid 65 år. Storleken på pensionsutbetalningen beror på försäkringens värde. Försäkringsvärdet fördelas över anmäld utbetalningstid enligt den utbetalningsplan som du väljer.
Registrera utbetalningsplan
När du vill påbörja utbetalning registrerar du en utbetalningsplan på vår sajt under kontoöversikten. En begäran om utbetalning ska göras senast 30 dagar innan du önskar första utbetalning.
Ändra utbetalningsplan
Innan utbetalning har påbörjats kan alla uppgifter i utbetalningsplanen ändras senast 30 dagar innan första utbetalningstidpunkten. Därefter är det bara tillåtet att ändra bankkontonummer och utbetalningstermin. Utbetalningstermin kan endast ändras till färre tillfällen per år, dvs från t.ex. månadsvis till årsvis och inte tvärtom.

Regler & Priser

Avgifter i vår PA 03
Insättningsavgift
0 SEK
Kapitalavgift
0 SEK
Fast avgift
0 SEK
Flyttavgift vid flytt från Avanza
0 SEK
Avgift för avkastningsskatt
Avgift för avkastningsskatt dras i förskott i början av varje år och baseras på försäkringens värde den 1 januari.
Så räknar du ut avkastningsskatten

Räkneexempel för avkastningsskatt på en avtalspension år 2022:
Totala värdet den 1 januari 2022 är 200 000 kr.
Den genomsnittliga statslåneräntan var 0,16%* år 2021.
Skattesatsen är 15%.
Avkastningsskatten blev då 200 000 * 0,50% * 15% = 150 kr, det vill säga cirka 0,075 % av värdet.

* Sedan år 2017 finns ett golv för skatteunderlaget på 0,5 %. 

Fondhandel
Kontoavgift
0 SEK
Fonder
0 SEK, endast fondernas förvaltningsavgifter tillkommer. I fondlistan ser du fondernas avgifter.
Regler
Utbetalningsålder
61 - 99 år
Utbetalningstid
Livet ut eller temporärt under vissa förutsättningar
Tillåten placering

Placering kan göras i de fonder som ingår i vår fondlista för PA 03.

Om premieplacering inte aktivt valts placeras den i vår entrélösning för PA 03.

Om en fond i fondutbudet för PA 03 upphör har Avanza Pension rätt att istället placera värdet i en kort räntefond: Danske Invest Sverige Kort Ränta.

Villkor & Blanketter

Information och villkor
Här har vi samlat relevant information och våra villkor för Avtalspension PA 03.
Tillägg och förändringar
De flesta ändringar gör du enklast genom att logga in på din kontoöversikt, men det går även att använda blanketterna nedan.