HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Triboron noteras på Nasdaq First North!

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Med denna teknologi effektiviseras befintliga bränslen och förbrukningen minskar med 3–5 procent vilket ger en omedelbar miljöeffekt.

Nu ska Triboron noteras på Nasdaq First North och du som kund har möjlighet att teckna aktier inför första handelsdag!


Kort fakta


Pris per aktie
8,80 SEK
Minsta investering
1000 aktier, därefter i jämna poster om 200 aktier. 
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
28 mars kl 23:59
Information om tilldelning
Omkring 2 april
Första handelsdag
8 april
Likviddag
3 april
Filer och länkar

Kort om Triboron


Bolaget utvecklar och marknadsför produkter under varumärket Triboron. Triboron är en teknologi som är skapad för att industriellt kunna integreras i bränslen, oljor och fetter i ett brett spektrum av fordon och maskiner, men kan även nyttjas separat genom att tillsättas direkt i bränslet av brukaren. Teknologin ger stora mekaniska och miljömässiga fördelar samt ekonomiska besparingar och kan skalas upp och integreras mycket resurseffektivt.

Den omedelbara effektivisering som möjliggörs genom Triborons teknologi ger en direkt minskning av koldioxidutsläppen. Med Triborons teknologi effektiviseras befintliga bränslen och förbrukningen minskar med 3–5 procent vilket ger en omedelbar miljöeffekt.

Triboron fick under 2017 sitt industriella genombrott genom ett samarbetsavtal med den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels. Det tioåriga försäljningsavtalet har ett beräknat värde på 40-50 MSEK om året när det är fullt implementerat. Bolaget åtar sig att leverera Triboron-teknologin i bulk direkt från bolagets kontraktstillverkare.

Bolaget tecknade därefter ett tioårigt distributionsavtal med Future2Green angående rättigheterna att marknadsföra och sälja Triborons produkt för tvåtaktsmotorer, som både sparar bränsle och minskar utsläppen av koldioxid. Avtalet har ett beräknat värde på 50-100 MSEK för avtalsperioden om volymmålen nås. Bolaget åtar sig att leverera i bulk direkt från bolagets kontraktstillverkare.

Det paneuropeiska distributionsavtalet med Future2Green täcker in Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg, Österrike och Schweiz. Future2Green kommer att leverera Triborons Two Stroke Formula till återförsäljare, professionella användare och konsumenter.

Triborons finansiella målsättning är att bolaget inom fem år skall ha uppnått en årlig omsättning på 400 Mkr med en EBITDA-marginal överstigande 50 procent och därefter med en tillväxt om cirka 20 procent per år.

Marknadsöversikt


Rena fossila bränslen har ett antal egenskaper som man försöker få de nya, miljövänligare bränslena att efterlikna. Det gäller till exempel smörjning, rostskydd, bakteriekontroll, tändningsförmåga, etc. Man uppnår egenskaperna med inblandning av olika typer av additiv. Den globala marknaden för additiv motsvarar idag över 500 miljarder SEK per år och volymefterfrågan ökar med ca 4,7 procent per år samt värdet som ökar med ca 8 procent per år. Det är dock inte alltid som dessa additiv är miljövänliga och det är här Triborons stora konkurrensfördel finns. Triborons miljövänliga teknologi kan ersätta många av dessa additiv eller minska koncentrationen av dem. Samtidigt erhålls ett antal goda egenskaper som till exempel bättre smörjegenskaper, mindre slitage och ökad bakteriekontroll.

Triborons målgrupper utgörs av alla tillverkare, beställare och användare av bränslen. Triborons mål är att via teknologins egenskaper vara en standardkomponent i varje fossilt eller förnybart bränsle som sänker fordons eller maskiners miljöpåverkan globalt. Den globala marknaden väntas växa med tanke på de ökade lagkraven för bränslen, till exempel när det gäller avgasutsläpp och effektivitet.

Triboron konkurrerar med ett antal olika aktörer, antingen direkt eller indirekt. Direkta konkurrenter inkluderar de stora leverantörerna av bränsleadditiv, inklusive Lubrizol, Infineum, BASF och Innospec. Fastän dessa aktörer är ekonomiskt starka samt har global närvaro och världsledande teknologi, saknar de stabila Bor-baserade lösningar. För att matcha Triborons effekter måste dessa leverantörer blanda ”cocktails” av olika, ofta toxiska tillsatser. Med Triboron kan ett brett spektrum av effektivitetsvinster uppnås med endast ett tillsatsmedel, samtidigt som miljöpåverkan begränsas till ett minimum. Triboron ser i förlängningen dessa konkurrenter även som potentiella kunder.

Triborons affärsmodell


Bolagets tre huvudsakliga affärsmodeller:

Drivmedelssektorn

I sin förlängning en licensaffär för bränsleproducenter, som mot en licensavgift baserad på bränslevolymen får utföra egen tillverkning av Triboron för att blanda i sina bränslen. Dessa intäkter är i princip obegränsat skalbara. Triboron har som målsättning att under 2019 ingå de första skalbara och globala partnerskapen inom utvalda segment och licensiera tillverkning till några större bränsleproducenter.

Exempel på kunder: Future Fuels

Fleet/B2B

Större förbrukare med stor egen transportflotta, såsom kommuner, landsting, taxi, transportföretag och andra distributionsintensiva företag försörjs från Triboron. Bolaget tillverkar Triboronlösningen genom externa partners och säljer på flaska/dunk, i bulk eller som tillsats i kundens bränsledepåer till ett pris per liter av tillsatsen.

Exempel på kunder: Carrier, Uppsala Kommun

Distribution

Försäljning av mindre förpackningar via distributörer till små fleetkunder samt butiker. Här kan det också handla om ”co-branding” eller ”private label”. Triboron bygger ingen större egen organisation för denna marknad utan samarbetar med etablerade partners.

Exempel på kunder: Future2green, Fuellink

Styrkor och konkurrensfördelar


Tre av huvudargumenten för att använda Triboron är:

  • Lägre bränslekostnader: I ett modernt fordon ger en bränsleinblandning av Triboron en minskad förbrukning på minst 3–5 procent, och i äldre fordon oftast en större minskning. I stationära generatorer uppnås en ännu högre bränslereduktion.
     
  • Lägre CO-utsläpp från 2-taktsmotorer: Triboronteknologin möjliggör minskad oljeinblandning i 2-taktsmotorer med cirka 80 procent.
     
  • Förbättrade egenskaper hos biobränslen och diesel: Genom den bakteriehämmande effekten och de goda smörjegenskaperna är Triboron ett viktigt inslag för att öka användningen av biobränslen och minska den fossila dieselförbrukningen, vilket är väsentliga miljöförbättrande åtgärder.

Motiv till erbjudandet


Förestående erbjudande och notering av bolagets aktier kommer bredda bolagets aktieägarbas, skapa en likviditet i bolagets aktie, täcka bristen på Triborons rörelsekapital och ge bolaget tillgång till kapitalmarknaden och därigenom utöka bolagets finansieringsalternativ. Triborons styrelse och ledande befattningshavare bedömer även att en notering kommer ha en positiv effekt på bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer samt nuvarande och potentiella kunder.

Emissionslikviden från erbjudandet, inklusive kvittning av redan inbetalt föremissionslån och kontant emissionslikvid, efter emissionskostnader kommer i prioritetsordning att användas till att:

  • Stärka bolagets finansiella ställning: Allmänna företagsändamål inklusive täcka bristen på rörelsekapital samt attrahera och behålla bolagets personal för att uppnå Triborons mål. Cirka 30 %.

  • Finansiera försäljningsinsatser mot stora kunder inom transportindustrin samt inom bränsleindustrin: Dessa försäljningsprocesser kräver stort engagemang från bolaget och tar lång tid. Involverar i normalfallet såväl säljorganisation, ledning samt teknisk expertis (såväl egen som extern). Cirka 45 %.

  • Finansiera fortsatta investeringar i Triboronteknologin inklusive patent och dokumentation: Även om den grundläggande utvecklingen i allt väsentligt är klar liksom att Triboronteknologin säkerställts med ett antal internationella patent kommer bolaget fortsätta göra väl valda utvecklingsinsatser, ev komplettera patentportföljen om så bedöms viktigt och nya produkter för andra marknadssegment. Vidare bedöms det intressant att fortsätta dokumentera teknologins positiva effekter. Cirka 25 %.

Erbjudande


Erbjudandet omfattar således högst 3 448 864 nyemitterade aktier och 500 000 befintliga aktier som säljs av säljande aktieägare. Vid utnyttjande av övertilldelningsoptionen kommer ytterligare högst 552 841 aktier att emitteras. Priset kommer uppgå till 8,80 SEK per aktie.

Vid full teckning kommer erbjudandet exklusive övertilldelningsoptionen inbringa bolaget en likvid om 30,35 MSEK före transaktionskostnader. Vid full teckning kommer erbjudandet inklusive fullt utnyttjanden av övertilldelningsoptionen inbringa bolaget en likvid om 35,22 MSEK före transaktionskostnader bolagets transaktionskostnader i samband med erbjudandet förväntas uppgå till cirka 4,0 MSEK.

Triboron har erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen från externa investerare och befintliga ägare motsvarande totalt 25,7 MSEK, motsvarande cirka 74 % av erbjudandet. Bland teckningsåtagarna återfinns Iraj Arastoupour & Leif GW Persson, Pegroco Invest AB, Kent Sander, Hans Stråberg och Carl-Henric Svanberg. 

Teckningsperioden pågår till och med den 28 mars 2019 kl. 23:59. Bolagets aktier kommer att handlas på Nasdaq First North under kortnamnet "TRIBO" från och med den 8 april 2019. 

Teckning via ISK är ej tillåtet då erbjudandet delvis består av befintliga aktier som inte är nyemitterade.

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.