HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Transcendent Group är ett snabbväxande specialistbolag inom Governance (organisationsstyrning och internkontroll), Risk (riskhantering) och Compliance (regelefterlevnad) även benämnt som GRC. Bolagets primära uppdrag är att för sina klienters räkning skapa trygghet i en ständigt föränderlig värld av ökad komplexitet med större operationella risker och växande regulatoriska krav med ökat behov av professionell styrning och riskhantering. Transcendent Group är experter på att göra det svåra enkelt.

Transcendent Group kommer att vid sin introduktion vara det enda renodlade GRC-bolaget på börsen.

Nu ska Transcendent Group noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market och som kund hos Avanza har du möjlighet att teckna aktier!

Teckningsperioden inleds den 1 oktober

Kort fakta

Pris per aktie
31 SEK
Minsta investering
200 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
15 oktober kl 23:59
Information om tilldelning
Omkring 21 oktober
Första handelsdag
Omkring 22 oktober
Likviddag
21 oktober
Filer och länkar

Anmäl ditt intresse här


Kort om Transcendent Group

Transcendent Group är ett snabbväxande specialistbolag inom Governance (organisationsstyrning och internkontroll), Risk (riskhantering) och Compliance (regelefterlevnad) även benämnt som GRC.

Transcendent Group har en väletablerad och stabil verksamhet i Norden samt en växande internationell närvaro och tillväxtstrategi. I dagsläget har Transcendent Group kontor i åtta länder. Specialisten med sin spetskompetens är central i erbjudandet och förmågan att identifiera, attrahera, bibehålla samt utveckla de bästa konsulterna inom GRC är en avgörande anledning till Transcendent Groups framgång.

Bolaget har en diversifierad och bred kundbas som sträcker sig över ett stort antal sektorer och kundtyper. Kundbasen består utav fler än 400 kunder och de största segmenten utgörs av bank, försäkringsbolag och kreditinstitut. Information Security, Privacy och Compliance var bolagets tre största tjänsteområden under 2018.

Behovet av GRC-tjänster – och efterfrågan av bolagets kompetens och tjänster – ökar ständigt i takt med de ökande regulatoriska krav och operationella risker som kopplas till näringslivets växande komplexitet.

Marknadsprognoser över GRC-marknaden förespår att denna utveckling kommer fortskrida över överskådlig framtid. Med nytt expansionskapital som denna börsintroduktion tillför kan Transcendent Group accelerera sin tillväxttakt ytterligare och ta tillvara på de möjligheter som marknaden erbjuder genom sin kraftiga strukturella tillväxt.

Under 2019 lanserade Transcendent Group ett nytt innovativt affärsområde – RegTech – i syfte att fylla ett tomrum på mark­naden vad gäller utveckling och leverans av digitala GRC tjänster. RegTech har fått en flygande start och ligger därmed i framkant av utvecklingen.

Transcendent Group har haft en stark organisk genomsnittlig årlig tillväxttakt om 22% sedan 2016 samt en bevisad förmåga att generera lönsamhet över lång tid. Under 2018 omsatte Transcendent Group 181 MSEK, en omsättningstillväxt om 22,6% jämfört med föregående år. EBITDA uppgick till 13 MSEK, motsvarande en EBITDA marginal om 7,1%.

Investment highlights

Bevisad affärsmodell och framgångsrik tillväxtstrategi
Bevisad affärsmodell och framgångsrik tillväxtstrategi
 • Väletablerad verksamhet med stark tillväxt och tydlig strategi

 • Bevisad förmåga att generera lönsamhet

 • Stark organisk tillväxt som uppgått till crika 22% CAGR sedan 2016
Positiv underliggande marknadstrend, stärkt av ökande regulatoriska krav
Positiv underliggande marknadstrend, stärkt av ökande regulatoriska krav
 • Stark underliggande efterfrågan på GRC-tjänster globalt drivet av strukturella förändringar

 • Ökad komplexitet i omvärlden skapar större behov av kontroll och riskhantering – i alla konjunkturlägen  

 • Yttre faktorer såsom negativa händelser, skandaler, kriser och hot driver på efterfrågan att arbeta mer intensivt med regelefterlevnad, kontroll och god styrning
Tydlig strategi backad av stark förmåga att leverera
Tydlig strategi backad av stark förmåga att leverera
 • Fokus på spetskompetens och specialtjänster inom GRC

 • Kontinuerlig tjänste- och produktutveckling med vision att alltid ligga i framkant

 • Harmonisering av regelverk internationellt skapar exceptionellt goda förutsättningar för cross-border expansion

 • Utökad geografisk närvaro gör bolaget kvalificerat att leverera GRC-tjänster till ett större antal internationella koncerner
RegTech - en innovation i tjänsteutbudet
RegTech - en innovation i tjänsteutbudet
 • Utveckling och försäljning av digitala GRC-produkter enligt SaaS-modell med exceptionell skalbarhet

 • Fördelar med mjukvaruprodukter av SaaS-karaktär innefattar bland annat löpande, återkommande intäkter över längre perioder samt stärkta marginaler

 • Den första produkten, RFA (Regulatory Framework Application), lanserades under våren 2019 och har snabbt attraherat betalande kunder

 • Nyemissionen kommer möjliggöra snabbare lanseringstakt av flera färdiga tilläggsmoduler samt löpande produktutveckling  

Bolagets verksamhet

Transcendent Group erbjuder rådgivning och kompetens inom GRC genom att tillhandahålla primärt konsulttjänster genom enskilda projekt och interims roller. Vidare åtar sig Trancendent Group även helhetsansvar för vissa funktioner (outsourcing) vanligtvis inom internrevision eller compliance. Uppdragens längd kan variera från en månad upp till flera år. Beroende på typ av uppdrag genomförs uppdragen antingen från Transcendent Groups lokaler alternativt på plats hos kunden. Transcendent Group har även under 2018 lanserat en ny tjänst, ”RegTech”, med vilken bolaget genom nya digitala innovativa lösningar stöttar sina kunder inom GRC.

Tjänsteutbudet är uppdelat i åtta tjänsteområden samt RegTech. Inom varje tjänsteområde finns ett flertal olika tjänster vilka erbjuds bolagets kunder. Transcendent Group följer löpande trender på GRC-marknaden och anpassar samt utvecklar tjänsterna utifrån efterfrågan. 

Framgångsrik geografisk tillväxtstrategi

Sedan 2013 har Transcendent Group bedrivit en framgångsrik geografisk tillväxtstrategi med etableringar i de nordiska län­derna. Under 2018 påbörjades också en bredare internationell etableringsfas. Transcendent Groups långsiktiga strategi bygger på att etablera det nuvarande konceptet på de marknader där man kan se en stark efterfrågan av GRC-tjänster. Primärt finns denna efterfrågan på de marknader där branschregleringar är prioriterade: vilket resulterar i strukturell tillväxt. Visionärt innebär tillväxtstrategin globala möjligheter eftersom beho­vet av GRC-tjänster inte låter sig begränsas av landsgränser.

Framtiden – digitalisering inom affärsområdet RegTech

Transcendent Group är av uppfattningen att digitalisering kommer att få stor betydelse för tjänsteutbudet inom GRC de närmaste åren. Det är ett av skälen till att Transcendent Group lanserat ett nytt innovativt digitalt verksamhetsområde, ”RegTech”, där man utvecklar marknadsledande digitala GRC produkter. Bolagets strategi omfattar att ta tillvara digitalisering­ens möjligheter inom hela Transcendent Groups tjänsteutbud och att löpande lansera tilläggsprodukter.

Differentiering

I syfte att nå framgång i Bolagets verksamhet är differentiering av stor betydelse. Samtidigt som Transcendent Group konkur­rerar på en marknad dominerad av ett fåtal stora internationella revisionsbolag, ofta omnämnda som ”the Big4”, har Bolaget ett beroende till dessa konkurrenter. Transcendent Group rekryte­rar framgångsrikt primärt seniora och väletablerade konsulter just från dessa. En absolut majoritet av medarbetarna har en bakgrund från någon av de globala onoterade aktörerna.

RegTech RegTech

Under 2019 lanserade Transcendent Group ett nytt innovativt affärsområde – RegTech – i syfte att fylla ett tomrum på mark­naden och ligga i framkant vad gäller utveckling och leverans av digitala GRC tjänster.

Den första produkten inom RegTech – Regulatory Framework Application (“RFA”) är en automatiserad abonnemangsprodukt, en ”plug and play”-lösning som stödjer organisationer i sitt GRC-arbete sam­tidigt som den genererar återkommande och löpande intäkter för Transcendent Group.

Givet stor avsaknad av digitala produkter och tjänster inom GRC-marknaden är det bolagets bedömning att detta verksamhetsområde har mycket stor potential att växa. Affärsområdet är dessutom mycket skalbart. Bolaget utvecklar löpande det digitala erbjudandet och det tillväxtkapital som tillförs bolaget vid noteringen möjliggör en tidigare snabbare lanseringstakt av starkt efterfrågade tilläggsmoduler och produkter.

Marknad

GRC (Governance, Risk och Compliance) är ett samlingsbegrepp som täcker en organisations tillvägagångssätt i arbetet att försäkra sig om att organisationen på ett tillförlitligt sätt styr mot och uppnår mål, hanterar osäkerhet och risker samt efterlever relevanta bestämmelser och regelverk. Marknaden för GRC-tjänster är bred och omfattande i sina olika användningsområden. GRC är även ett nyckelbegrepp som Transcendent Group kan applicera på en kunds organisation som helhet, en enskild process eller inom ett ansvarsområde. Transcendent Group levererar ett brett utbud av tjänster som i sig är nischade inom GRC-begreppet och Transcendent Groups rådgivning sker primärt genom konsulttjänster i enskilda projekt, interimsroller alternativt där Transcendent Group går in och tar ett helhetsansvar för utförandet av olika funktioner s.k. outsourcing.

Den marknad som Transcendent Group verkar inom påverkas främst av behov och drivkrafter av att styra och leda organisationer att uppnå definierade mål (governance), hantera förväntade och oförväntade situationer som kan påverka organisationens måluppfyllelse (risk) och efterlevnad av såväl interna som externa krav och regelverk (compliance).

De senaste tio åren har det regulatoriska landskapet genomgått betydande förändringar och vuxit i komplexitet. Detta har skapat betydande utmaningar för både privata och offentliga organisationer gällande efterlevnad av externa och interna krav utan att äventyra effektivitet och rörlighet. En ökande digitalisering av samhället innebär även nya typer av risker och möjligheter som måste hanteras utifrån ett regelverksperspektiv.

Bristande efterlevnad kan medföra sanktionsrisker samt finansiella- och ryktesrisker. Exempel på regleringar som bolagets kunder behöver förhålla sig till är Solvens, Penningtvättsdirektivet, Dataskyddsförordningen/GDPR och European Banking Authority´s (EBA) riktlinjer. Utöver dessa finns flertalet nationella lagar och förordningar såsom exempelvis Säkerhetsskyddslagen och Patientdatalagen.

GRC-marknaden har haft en stark historisk utveckling. Den totala globala GRC-marknaden beräknas uppgå till 28,4 miljarder USD under 2019. GRC-marknaden förväntas uppnå en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 12,8 % mellan 2018 och 2025 och således uppgå till 64,6 miljarder USD under 2025. Drivkrafter bakom tillväxten är bland annat regulatorisk utveckling och ökade organisatoriska krav.

För att kunna hantera de hot och risker som den ökande IT-användningen medför krävs att både roller och ansvar samt tekniska verktyg finns implementerade för att effektivt skydda en organisations informationstillgångar. Den globala marknaden för cybersäkerhet beräknas omsätta cirka 261 miljarder USD 2024. Marknaden för cybersäkerhet i Sverige värderades 2018 till 9 miljarder kronor. Utöver bolagens egna intressen att förstärka sitt skydd mot cyberrisker börjar även regulatoriska instanser fokusera på dessa risker vilket kommer ställa högre krav på flera av Transcendent Groups, såväl befintliga som potentiella, kunder.

Transcendent Group är i relation till andra konsultbolag mindre påverkade av eventuella förändrade trender i konjunkturen, då bolagets tjänster i huvudsak är relaterade till att säkerställa regelefterlevnad där kundernas krav på att efterleva regelverken ej påverkas av konjunkturläget. Att undermålig regelefterlevnad kan innebära grava kostnader såväl ekonomiskt som förtroendemässigt gör att behovet av bolagets tjänster ej är beroende av eller korrelerar med konjunkturläget. Det finns dock tjänster inom tjänsteutbudet där en konjunkturnedgång skulle kunna försvåra möjligheten att nå uppsatta vinst- och tillväxtmål. En svagare konjunktur ökar potentiellt risken för att uppdrag avslutas, minskar i omfattning eller flyttas framåt, potentiell risk för priskänslighet skulle kunna förekomma även om denna kan balanseras med ökade intäkter i starkare valutor som EUR.

Finansiella mål

Från och med 2020 ökar Transcendent Group tempot ytterligare vilket möjliggörs genom den förestående nyemissionen.

Transcendent Group har följande finansiella målsättningar:

 • En årlig omsättningstillväxt om minst 30% över en 3-års cykel.
 • Även under stark tillväxt och expansion är målsättningen att bibehålla en EBITDA-nivå om minst 7%.
 • Allt eftersom verksamheten expanderar och omsättningen relaterat till högmarginalaffärsområdet RegTech ökar, förväntas EBITDA marginalen kraftigt förstärkas med målsättningen om en marginal om minst 25% 2025 med en omsättning om 1,2 miljarder SEK.

Motiv till erbjudandet

För att möjliggöra ökad tillväxt genom nyetableringar på befintliga och nya marknader samt för att tillvarata de möjligheter som Transcendent Group ser inom affärsområdet RegTech, avser Transcendent Groups styrelse att genomföra erbjudandet, samt notera bolagets aktier.

Emissionslikviden berknas användas enligt nedan:

 • RegTech; produktutveckling, förstärkt organisation samt säljinsatser, 54%
 • Fler nyetableringar inom befintliga och nya marknader, 30%
 • Förstärkning av centralorganisationen och vidareutveckling av befintligt tjänsteutbud, 16%

Erbjudandet

Investerare erbjuds, i enlighet med villkoren i prospektet, att förvärva maximalt 1 612 904 aktier i Transcendent Group till ett värde om cirka 50 MSEK. Av dessa erbjuder säljande aktieägare 645 162 befintliga aktier och bolaget 967 742 nyemitterade aktier. 

Priset per aktie i erbjudandet är 31 kronor, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 200 MSEK för det totala antalet aktier i Transcendent Group efter att erbjudandet genomförts.

Swedbank Robur har åtagit sig att, till samma pris som övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde om 18 038 869 SEK. Åtaganden från Cornerstone Investors omfattar cirka 36 % av det totala antalet aktier som omfattas av erbjudandet. Efter det att erbjudandet har genomförts kommer huvudägarna sammanlagt att inneha cirka 57,4 % av antalet aktier och röster i bolaget.

Erbjudandet omfattar både befintliga och nya stamaktier. Erbjudandet förväntas tillföra Transcendent Group en nettolikvid efter emissionskostnader uppgående till cirka 26 MSEK.

Kortnamnet (tickern) på Nasdaq First North Premier Growth Market för bolagets aktie kommer att vara TRG och första handelsdag är beräknad till den 22 oktober 2019.

Som kund hos Avanza är det möjligt att teckna aktier via exempelvis ISK eller kapitalförsäkring.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.