HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Train Alliance är en utvecklare av järnvägsanläggningar inom logistik och underhåll med strategiska innehav av järnvägsklar mark. Bolaget utvecklar tillsammans med kunder och samarbetspartners järnvägsanläggningar på strategiska platser i syfte att skapa en effektiv järnvägsinfrastruktur.

Nu ska Train Alliance noteras på Nasdaq First North Growth Market och som kund hos Avanza har du möjlighet att teckna aktier!

Teckningsperiod inleds den 29 januari!

Kort fakta

Pris per aktie
50 SEK
Minsta investering
110 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
12 februari kl 23:59
Information om tilldelning
Omkring 14 februari 2020
Första handelsdag
Omkring 20 februari 2020
Likviddag
17 februari 2020
Filer och länkar
Pris per aktie
50 SEK
Erbjudandestorlek
Cirka 250 MSEK samt en övertilldelningsoption om 15 procent, totalt cirka 287,5 MSEK
Indelning av teckningsperiod
Under vecka 5, 2020
Filer och länkar

Anmäl ditt intresse här


Om Train Alliance

Train Alliance är en utvecklare av järnvägsanläggningar inom logistik och underhåll med strategiska innehav av järnvägsklar mark. Bolaget utvecklar tillsammans med kunder och samarbetspartners järnvägsanläggningar på strategiska platser i syfte att skapa en effektiv järnvägsinfrastruktur.

I takt med att tågresandet, både av person och gods, kraftigt ökat på svensk järnväg ökar även antalet tåg i omlopp på ett redan högt belastat järnvägsnät.

När antalet tåg stiger i antal, ökar även behovet av moderna underhålls-, verkstads- och serviceanläggningar för att driftsäkra tåg i trafik samt uppställningsplatser när de behöver tas därur. För att logistiken skall fungera så tids och kostnadseffektivt som möjligt är det av högsta vikt att dessa anläggningar ligga i nära anslutning till logistiska och infrastrukturella knutpunkter.

Train Alliance identifierade denna trend redan år 2009 då bolaget grundades och har under de senaste 10 åren byggt och utvecklat sin position i marknaden och står redo att möta den stora efterfrågan och behovsbild som finns hos fordonsägare, regioner och andra järnvägsnära verksamheter.

Bolaget disponerar idag ett markinnehav om cirka 1,1 miljoner kvadratmeter mark, varav cirka 960 000 kvadratmeter ägs direkt och resterande via intressebolag, beläget i logistiska nav som exempelvis Hallsberg och Sigtuna. Stor del av marken är förädlad och detaljplanelagd för järnvägsändamål samt ansluten till Trafikverkets infrastruktur.  Detta gör att Train Alliance mycket snabbt kan svara upp emot dagens ökade behov genom att erbjuda kunder möjligheten att snabb etablera sig på strategiska platser vilket är något unikt på en marknad som definieras av mycket långa processer.

Sedan starten 2009 har Train Alliance haft en stadig intäktsutveckling och uppvisat vinst med ett starkt operativt kassaflöde. Under 2019 omsatte bolaget cirka 125,7 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 19,6 MSEK, motsvarande en marginal om 15,6 procent. Intäkterna härrör från hyresintäkter, konsulttjänster samt avyttring av mark och anläggning. Sedan 2016 har Train Alliance gett ut en årlig kontantutdelning till sina aktieägare motsvarande 50 procent av nettovinsten.

Train Alliance har sitt säte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik.

Bolagets verksamhet

Train Alliance besitter en diversifierad intäktsmodell med flertalet intäktsben. Dessa utgörs av anläggningshyror, förädling och försäljning samt konsultuppdrag till kunder och samarbetspartners. Bolagets tre affärsområden beskrivs kortfattat nedan:

Markförädling
Train Alliances affärsmodell omfattar att äga, förvärva och förädla strategiskt belägen mark som utvecklas till att vara ”järnvägsklar” mark redo för etablering av spår, växlar och uppställningsplatser.

Kompetens & Koncept
Train Alliance erbjuder kunder och samarbetspartners konceptrådgivning kring  produktionsanläggningar omfattande både verkstäder och underhållsanläggningar. Bolaget stöder kunder med planering och analys samt med utformningen av anläggningar i syfte att effektivisera produktionsteknik och dimensionering i och omkring anläggningar.

Anläggningspartner
Train Alliance är en komplett anläggningspartner tillhandahållandes strategiska lägen med järnvägsklar mark med nödvändig infrastruktur till sina kunder. Bolaget agerar även finansiell och operativ partner i samband med byggnationer samt därefter som anläggningspartner.

Train Alliance är en av få godkända infrastrukturförvaltare vilket omfattar förvaltning av nödvändig infrastruktur som räls, växlar och anslutning till stambanan.

Bolagets tillgångar

Train Alliance tillgångar består i huvudsak av mark och anläggningar. Idag disponerar bolaget ett markinnehav om cirka 1,1 miljoner kvadratmeter mark, varav cirka 960 000 kvadratmeter ägs direkt och resterande via intressebolag. Marktillgångarna är belägna i logistiska nav som exempelvis Hallsberg och Sigtuna. Hallsberg och Sigtuna har enligt bolaget ett utmärkt läge för att serva järnvägsfordon eftersom det kontinuerligt passerar stora mängder järnvägsfordon samt befinner sig inom ett logistiskt nav i Norden.

Bolagets mark är i balansräkningen upptagen till sitt anskaffningsvärde, och inte till sitt marknadsvärde. Bolagets justerade tillgångar inklusive orealiserade värdeförändringar för marktillgångarna i Hallsberg uppgår till cirka 1,16 miljarder SEK per den 31 december 2019. Bolagets justerade skulder uppgår under samma period till cirka 441 MSEK.

Marknad

I takt med att tågresandet, både av person och gods, kraftigt ökat på svensk järnväg ökar även antalet tåg i omlopp på ett redan högt belastat järnvägsnät.

När antalet tåg stiger i antal, ökar även behovet av moderna underhålls-, verkstads- och serviceanläggningar för att driftsäkra tåg i trafik samt uppställningsplatser när de behöver tas därur. För att logistiken skall fungera så tids- och kostnadseffektivt som möjligt är det av högsta vikt att dessa anläggningar ligger i nära anslutning till logistiska och infrastrukturella knutpunkter.

Under 2018 gjordes i Sverige totalt 246 miljoner resor på järnväg, 176 miljoner resor på spårväg och 355 miljoner resor via tunnelbana. För samtliga trafikslag är det fler resor än vad som tidigare uppmätts sedan år 2000. Med hänsyn tagen till folkmängden reste varje invånare i Sverige under 2018 i genomsnitt 1 324 kilometer på järnväg. Sedan år 1998 har resandet nästan fördubblats från 7 210 miljoner personkilometer till 13 547 miljoner personkilometer.

Trender, behovsbild och drivkrafter

Underdimensionerad järnvägstrafik
Underdimensionerad järnvägstrafik

Det råder kapacitetsbrist på den svenska järnvägen och aktörer som SJ, som valt att investera miljarder i ökad kapacitet, har sedan tidigare konstaterat att järnvägen är överbelastad och underinvesterad samt att det krävs mer järnväg för att möta den ökande efterfrågan.

I takt med att flottan av tåg växer, ökar även konkurrensen på den svenska järnvägen. Train Alliance bedömer att stora beställningar av järnvägsfordon kommer att öka och att tågflottan kommer växa med minst 213 fordon under den kommande tioårsperioden. Detta kräver enligt bolaget investeringar om minst tio miljarder SEK i järnvägsanläggningar enbart för att underhålla de planerade tillskotten. Merparten av de nya anläggningarna förväntas lokaliseras till platser där Train Alliance antingen redan har etablerade anläggningar och/eller mark för sådan etablering.

Kapacitetsbrist för underhåll och uppställning
Kapacitetsbrist för underhåll och uppställning
I takt med att trafiken ökar i samtliga storstadsregioner råder det i dagsläget kapacitetsbrist för tågunderhåll och uppställning. Flera regionala aktörer täcker det akuta uppställningsbehovet med tillfälliga kombinationer av uppställning i depåer, trafiknätet samt på godsbangårdar.
Behov av effektiva bangårdar i Stockholm
Behov av effektiva bangårdar i Stockholm
Persontrafiken bedöms fortsatt öka i Stockholmsområdet under perioden 2015 till 2025. Stockholm är ett viktigt nav för den ökande persontrafiken. Många tåg vänder i Stockholm och har behov av olika serviceaktiviteter i samband med dessa vändningar. Sampers prognoser för persontransportarbete i Mälardalen pekar mot en ökning med 20 procent under perioden 2015 till 2025, vilket innebär en ökning om drygt 50 tåg per dygn på Stockholm Centralstation från nuvarande nivåer om 300 tåg per dygn. Det råder brist på uppställningskapacitet varför ett antal utredningar för enskilda bangårdar genomförts i syfte att utvärdera hur kapaciteten kan stärkas.
Miljömedvetenhet
Miljömedvetenhet

Ökat intresse för miljövänliga resealternativ från såväl privatpersoner som godstrafiken samt ett ökat krav från omgivning och kunder att miljöanpassa leveranser har en positiv effekt på tågtrafikens utveckling.

Under 2019 ökade SJ:s fjärrtrafik med nio procent mätt från perioden januari till augusti. Inrikesflyget minskade med nio procent under samma period och med hänsyn till flygstrejken blir nettoeffekten cirka sju procent. Den långväga tågtrafiken har i genomsnitt ökat med 1,5 procent per år mellan 1990 och 2018.

Utvecklingen under 2019 ligger således över genomsnittet. Detta i kombination med minskning av flygresandet tyder på att det sker ett trendbrott inom logistik. Sannolikt har klimatdebatten som intensifierades hösten 2018, både gällande forskningsrapporter och folkliga protester, påverkat resenärernas val av transportmedel.

Även den regionala tågtrafiken har ökat under 2019. Preliminärt redovisar SL en åtta till tio procentig ökning av pendeltågen, Västtågen cirka fem procents ökning, Pågatågen cirka fyra procents ökning och Norrtåg cirka 22 procents ökning under första halvåret 2019. Den regionala tågtrafiken har i genomsnitt ökat med 4,3 procent per år 1990–2018.

Bolagets kommentarer

”Sedan 2000-talets början fram till i år har resandet med tåg nästan fördubblats. Denna trend har varit stigande under en längre tid och väntas fortgå. Drivkrafterna bakom utvecklingen är bland annat en ökad miljömedvetenhet hos resenärerna. I takt med att allt fler väljer tåg som färdmedel behövs mer tåg varför operatörer har lagt stora beställningar som väntas levereras under de närmsta åren. Denna ökning leder till ett ökat behov av fler och moderna järnvägsanläggningar. Train Alliance står redo att leverera dessa anläggningar till våra kunder och partners. I samband med kapitalanskaffningen och noteringen tar vi ytterligare ett stort steg i vår tillväxtresa.”

Joakim Weijmer, VD för Train Alliance

 

”Sedan Train Alliance grundades år 2009 har Bolaget arbetat metodiskt för att möta järnvägens efterfrågan på effektiva och moderna järnvägsanläggningar med bakgrund av det ökade intresset för tågresande. Vid start förvärvade vi mark som vi sedan inledde ett långsiktigt arbete med att förädla till järnvägsklar mark, som i sin tur möjliggör etablering av järnvägsanläggningar. Exempel på detta är i Hallsberg där vi idag innehar närmare 930 000 kvadratmeter etableringsklar mark och redan etablerat två järnvägsanläggningar. Med noteringen och ytterligare kapital kan vi accelerera arbetet på befintliga områden samt ytterligare geografiska platser där vi är verksamma samt skapa värde på de investeringsmöjligheter vi identifierat. Train Alliance välkomnar samtliga intressenter att följa med på vår resa!”

Otto Persson, styrelseordförande i Train Alliance

Motiv till erbjudandet

För att i närtid kunna tillvara ta de affärsmöjligheter som Train Alliance står inför och för att möjliggöra fortsatt ökad tillväxt genom förvärv och förädling av strategisk mark och fastigheter, avser bolaget att genomföra erbjudandet och den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Nettolikviden, inkluderat eventuell likvid från en övertilldelningsoption, om 273,7 MSEK avses användas till följande ändamål angivna i prioriteringsordning och med uppskattad omfattning:

  • förvärv av mark på befintliga och nya geografiska områden (50 procent);
  • insatser/investeringar i nya anläggningar i samband med pågående förhandlingar med järnvägsaktörer om etablering i Hallsberg (20 procent);
  • investeringar i förbättrad anslutning, tillgänglighet och kapacitet för bolagets anläggningar genom uppgradering och investering i spår och växlar (20 procent); samt
  • förstärkt finansiell ställning inför bolagets expansion (10 procent).

Kort om erbjudandet

Investerare erbjuds, i enlighet med villkoren i prospektet, att förvärva 5 000 000 nyemitterade aktier i Train Alliance till ett värde om cirka 250 MSEK. För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med erbjudandet, innehåller erbjudandet en övertilldelningsoption om ytterligare högst 750 000 nyemitterade B-aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar erbjudandet högst 5 750 000 B-aktier i Bolaget.

Erbjudandepriset uppgår till 50 SEK per aktie, motsvarande ett bolagsvärde om cirka 486 MSEK före erbjudandet.

Inför erbjudandet har Investment AB Spiltan, Prior & Nilsson Fonder, Polar Structure AB och ITG Ingenieur-, Tief- und Gleisbau GmbH åtagit sig att, till samma pris som för övriga investerare, teckna aktier i erbjudandet till ett värde om 185 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av erbjudandet. Därutöver har styrelseledamöter tillika storägare och medgrundare lämnat avsiktsförklaring att till samma pris och på samma villkor som övriga investerare i erbjudandet teckna aktier motsvarande totalt 60 MSEK.

Kortnamnet (tickern) på Nasdaq First North Growth Market för bolagets aktie kommer att vara TRAIN B och första handelsdag är beräknad till den 20 februari 2020.

Som kund hos Avanza är det möjligt att teckna aktier via exempelvis ISK eller kapitalförsäkring.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.