HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Spelutvecklaren Toadman Interactive genomför en spridningsemission!

Toadman Interactive är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm som är noterade på Nasdaq First North Stockholm. Toadman Interactives affärsidé är att utveckla spel till en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Inriktningen är framförallt spel inom de båda områdena action och Role Playing Games (RPG), men kan också vara spel inom närliggande områden.

Nu genomför bolaget en ägarspridning i syfte att skapa en bättre likviditet i aktien och du som kund hos Avanza har möjlighet att teckna aktier till ett rabatterat pris!

Anmäl ditt intresse här


Kort fakta


Pris per aktie
10 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under perioden 4 - 18 mars 2019
Minsta investering
500 aktier, därefter i jämna poster om 100 aktier.
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
18 mars kl 23:59
Information om tilldelning

Omkring 20 mars

Omkring 11 december
Omkring 11 december
Första handelsdag
Omkring 20 mars
Likviddag
Omkring 22 mars
Filer och länkar

Bakgrund och motiv


Toadman Interactive är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm. Sedan grundandet 2013 har bolagets anställda tillsammans varit delaktiga i utvecklandet av välkända PC-, konsol- samt mobiltitlar, inklusive Dead Island, Killing Floor, och Warhammer: Vermintide. Bolaget har kontor i Stockholm, Berlin, Oslo och Tver (Ryssland) med totalt 85 anställda i koncernen. Toadman Interactives affärsidé är att utveckla spel till en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Inriktningen är framförallt spel inom de båda områdena action och rollspel (RPG), men kan också vara spel inom närliggande områden.

Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel inom befintliga studios, samt att arbeta sig uppåt i värdekedjan genom att först gå mot att utveckla spel genom egna medel och därefter även förlägga spel på egen hand. Bolagets strategi är att vidare växa genom förvärv där strategin är förvärv av andra spelstudios eller förvärv som kompletterar bolagets verksamhet.

Toadman Interactive planerar växa för att få ökad kapacitet på de olika spelen samt för att kunna ta fler projekt och utveckla fler spel. Tillväxten sker genom att öka antalet anställda på respektive studio samt genom förvärv av bolag med egna immateriella rättigheter eller utan

Den 4 februari 2019 genomförde Toadman Interactive ett listbyte från NGM till Nasdaq First North Stockholm. Bolagets styrelse har, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om nyemission av högst 1 800 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande ett belopp om högst 2,5 MEUR, som erbjuds till allmänheten i Sverige. Extra bolagstämma hålls den 19 mars 2019. Erbjudandet genomförs i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien. Den stärkta finansiella ställning som tillförs bolaget genom likviden i erbjudandet möjliggör en fortsatt utveckling av bolaget och dess verksamhet samt ge viss operationell flexibilitet för ytterligare expansion, både genom förvärv och organiskt. 

För det förlängda räkenskapsåret, 1 september 2017 - 31 december 2018, uppgick Toadman Interactives nettoomsättning till ca 73 MSEK och rörelseresultatet, EBIT, till ca 14 MSEK (justerat för engångskostnader hänförliga till utköp av Toadmans agent Flashman om 1 MUSD.)

Vidare har Toadman skrivit två avsiktsförklaringar, en med Leyou gällande fortsättning av projekt Osiris värt $8 miljoner och ett projekt för spelen Sagan om Ringen och Civilization värt $2 miljoner. Vid fullbordande av kontrakten inbringas $10 miljoner i omsättning till Toadman från november 2018 till december 2019.

 

Affärsmodell och verksamhetsområden


Toadman Interactive specialiserar sig på rollspel (RPG) och strävar efter att bli en av världens ledande utvecklare och förläggare inom genren. Bolaget har under åren 2013-2017 arbetat med olika projekt på konsultbasis för framförallt RPG-spel med stabila månatliga intäkter som följd. Under 2016 påbörjade Toadman Interactive även utvecklandet av det egna projektfinansierade spelet ”Immortal: Unchained” som markerade en förändring i bolagets affärsmodell till att arbeta med projektfinansierade och egna spel. En av huvudprinciperna för Toadman Interactives verksamhetsfilosofi är resurseffektivitet, vilket genomsyrar både Bolagets affärsstrategi och arbetssätt. Genom att kommunicera en tydlig och delad vision av slutprodukten, hålla tidskrävande processer såsom möten och godkännanden till ett minimum samt bygga ett team av motiverade och mångsidiga individer har bolaget lyckats uppnå lönsamhet och produktivitet. Detta anser bolaget utgöra en stabil plattform för framtida tillväxt.

Toadman Interactive har två huvudsakliga verksamhetsområden, egen spelutveckling och konsultverksamhet. Denna affärsmodell skapar förutsättningar för nära samarbeten genom partnerskap och stabila kassaflöden, samtidigt som bolaget upprätthåller kommersiell potential i sin produktportfölj.

Egen spelutveckling

Toadman Interactive specialiserar sig på RPG-spel och strävar efter, i enlighet med bolagets vision, att bli en av världens ledande spelutvecklare och förläggare inom genren. Egna projekt är förknippat med en högre risk än konsultarbeten då omsättningen är beroende av försäljningssiffror men har samtidigt en högre intäktspotential. Lansering av egna titlar kan också bidra till att stärka Toadman Interactives varumärke och renommé hos slutkonsumenter såväl som hos utvecklare och förläggare inför framtida potentiella konsultarbeten. Spelen Project I.G.I. 3, Project Hathor, Skyfighters och Block’n’load är hänförliga till verksamhetsområdet egen spelutveckling.

Konsultverksamhet

Toadman Interactive erbjuder skräddarsydda konsulttjänster för både utvecklare och förläggare världen över. Bolaget ser varje uppdrag som början av ett långsiktigt partnerskap och har genom detta lyckats etablera kundrelationer med flera viktiga aktörer i branschen. Tack vare medarbetarnas erfarenhet av spelutveckling och breda kompetensområde kan bolaget dessutom erbjuda personlig support inom flertalet olika faser i utvecklingsprocessen, till exempel speldesign, programmering och grafik. Projekt Osiris och Immortal: Unchained är hänförliga till verksamhetsområdet konsultverksamhet.

 

Toadman Interactives spelprojekt


Nedan listas bolagets spelprojekt som härrör bolagets egen spelutveckling samt konsultverksamheten.

Spelprojekt under egen spelutveckling

Project I.G.I. 3

Projekt I.G.I. 1 och 2 utvecklades av tidigare Artplant-anställda och släpptes år 2000 respektive år 2003. Spelet utvecklades då av Interloop Studios och de immateriella rättigheterna såldes sedermera till Artplant som påbörjade satsningen av Projekt I.G.I. 3 under 2016. Toadman Interactive förvärvade de immateriella rättigheterna till spelet i och med förvärvet av Artplant. Project I.G.I. 3 är ett agentspel som handlar om att utföra olika uppdrag i rollen som agent. Toadman Interactive samarbetar med Petrol Advertising som investerat en miljon USD i spelet genom skapande och ledande av marknadsföringsarbetet. Spelet förväntas släppas under 2020-2021. Bolaget har för avsikt att offentliggöra mer information om spelet i början av 2019.

Project I.G.I. 3 finansieras till 90 procent av bolaget och till resterande del finansieras av Petrol Advertising. Vinstdelningen för Project I.G.I. 3 är fördelad 10 procent till Petrol Advertising och 90 procent till Toadman Interactive baserat på spelets nettoomsättning.

Project Hathor

Project Hathor är ett projekt där Toadman Interactive avser att utveckla ett RPG-spel. Spelet är för närvarande i en design-fas, vilket innebär att utvecklingen är i en inledande fas där reglerna för spelet bestäms. Därmed har inte några detaljer kring utvecklingen av spelet offentliggjorts och ett lanseringsdatum för spelet är ännu ej bestämt.

Project Hathor finansieras till fullo av Toadman Interactive och bolaget erhåller samtliga nettointäkter.

Skyfighters

Skyfighters är ett spel där spelarna tävlar mot varandra genom att skjuta ner varandras rymdskepp. Toadman Interactive anser att spelet kommer lämpar sig väl för E-sport då det ska utvecklas för att innehålla tävlingsmoment mellan enskilda spelare. Bolagets målsättning med spelet är en inriktning inom E-sport för att locka den publik och spelare som finns inom E-sportens värld. Spelet förväntas släppas under 2019 och bolaget har för avsikt att offentliggöra mer information om spelet i början av 2019.

Skyfighters finansieras till fullo av Toadman Interactive och bolaget erhåller samtliga nettointäkter.

Block’n’load

Block’n’load är ett spel inom genren förstapersonsskjutare, FPS, där spelare i lag om fem ska spränga motståndarlagets hemmabas. Spelet har tidigare släppts av Artplant med Jagex som förläggare, ett bolag med verksamhet i Cambridge, England. Den tidigare versionen av Block’n’load lanserade på den digitala plattformen Steam under 2015. Toadman Interactive avser att göra en förbättrad version av spelet och släppa det uppdaterade spelet Block’n’load under 2019. 

Toadman har tagit över alla rättigheterna för Block’n’load. 

Spelprojekt för bolagets konsultverksamhet

Projekt Osiris

Toadman Interactive utvecklar ett spel för kinesiska Leyou där initiala kontraktet under ungefär ett år tillförde Bolaget en nettoomsättning om cirka 40 MSEK. Leyou har förlängt kontraktet med ytterligare ca 70 MSEK. Spelet är under pågående produktion med mer än hälften av Toadman Interactives anställda som arbetar på spelet och Bolaget avser släppa spelet under tredje kvartalet 2019 eller första kvartalet 2020.

Projekt Osiris finansieras av Leyou och vinstdelningen för spelet är fördelad 80 procent till Leyou och 20 procent till Toadman Interactive på spelets nettoomsättning. Fatshark AB erhåller 1 MUSD för licensiering av kod i Projekt Osiris. Nettointäkterna tillfaller Leyou som sedan utbetalar den avtalade vinstdelningen till Bolaget.

Immortal: Unchained

Toadman Interactive har utvecklat detta spel, med stöd och finansiering av huvudsakligen Game Odyssey, som också äger de immateriella rättigheterna till spelet. Immortal: Unchained är ett action-RPG spel som går ut på att rädda världen från en undergång. Spelet släpptes den 7 september 2018 där förläggare för konsolversionerna till Xbox One och Playstation 4 är Sold Out Sales & Marketing Ltd. baserat i London, England och förläggare för PC-versionen var Toadman Interactive och Game Odyssey, också baserade i London, England. I mars 2019 kommer ett expansionspack av Immortal: Unchained att släppas.

Vinstdelningen baseras på spelets nettoomsättning på sålda digitala kopior och fysiska kopior. För fysiska kopior tillfaller nettointäkterna förläggaren som sedan utbetalar den vinstdelning till Toadman Interactive.

Konceptbild från ett av bolagets pågående projekt, Project I.G.I 3.

Erbjudande


Erbjudandet omfattar högst 1 800 000 nya aktier, dock maximalt ca 25 MSEK (2,5 miljoner EUR). Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige.

Priset per aktie motsvarar en kurs som är 10 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under perioden 4 mars till och med 18 mars 2019.

Tilldelning beräknas komma att ske omkring den 20 mars 2019. Tilldelningsbesked kommer att lämnas genom att en avräkningsnota sänds ut till dem som erhållit tilldelning i erbjudandet. Som kund hos Avanza Bank meddelas du genom upprättande av nota på din depå. 

Om erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske till dem som inte var aktieägare i bolaget per den 4 mars 2019.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.