Viktig information

Information 

HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Advanced SolTech ger ut en grön obligation med 8,25 % i årsränta!

SolTech utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter såsom kommersiella, offentliga och villor. SolTechs satsning med solceller på kommersiella fastigheter i Kina bedrivs tillsammans med dess kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

Högt ställda solenergimål och ett starkt växande energibehov har gjort den kinesiska marknaden för solenergi mycket attraktiv. Därför väljer SolTech Energys dotterbolag, Advanced SolTech, nu att emittera en fjärde grön obligation. Som kund hos Avanza har du möjlighet att investera i obligationen som ger en årsränta om 8,25 procent och där alla medel går till att bygga redan undertecknade affärer.

Anmäl ditt intresse här


Kort fakta


Valör och nominellt belopp
5 000 SEK per obligation.
Lägsta belopp att teckna är fyra (4) Obligationer (20 000 SEK). Därefter i poster om en (1) obligation
Årlig ränta
8,25 % (halvårsvis utbetalning 15 januari och 15 juli, med första utbetalningsdag 15 januari, 2019)
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
15 oktober 2018, kl 23:59
Information om tilldelning
Omkring den 19 oktober, 2018
Första handelsdag
Omkring den 12 november, 2018
Likviddag
24 oktober, 2018
Filer och länkar

Kort om SolTech-koncernen


SolTech Energy Sweden AB (publ) (SolTech)

SolTech är koncernens moderbolag som utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTechs produkter finns i dag installerade och driftsatta i 8 länder och man utvärderar löpande nya markander tillsammans med partners. SolTech aktien handlas på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SOLT och bolaget har över 14 000 aktieägare och ett börsvärde motsvarande cirka 400 MSEK. För verksamhetsåret 2017 uppgick koncernens omsättning till ca 50 MSEK. 

Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co.Ltd (ASRE)

Moderbolagets satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, ASRE, där moderbolaget äger 51 procent och SolTech Energys kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP), äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal (20-25 år) köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASREs löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kilowattime (kWh). I de fall kunden har ett pannbeklätt tak, nyttjas SolTechs produkter och är taket platt eller installation sker på fasad, nyttjas ASP:s. För 2018 ligger nu fokus på att bygga en orderstock med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB)

I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech Energy Sweden AB (publ) och bolagets partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASABs verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. ASAB har sedan tidigare två obligationer, SOLT1 och SOLT2, listade på First North Sustainable Retail Bonds Market. 

Utdrag ur VD-ord


"Advanced SolTech Sweden AB är som utgivare av obligationen en mycket viktig del i SolTech-koncernen. Under 2016 genomförde vi en framgångsrik obligationsutgivning riktad till allmänheten som tecknades av cirka 1240 personer. I februari i år genomförde vi tillsammans med Avanza Bank vår andra obligationsutgivning riktad till allmänheten som tecknades av cirka 2000 personer. Bägge dessa obligationer är listade på First North Sustainable Retail Bonds i Stockholm och handlas under symbolerna SOLT1 & SOLT2. Totalt har dessa två obligationer genererat 195 MKR som har lånats ned till Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) och är i dag investerade i solenergianläggningar i Kina. Ränta betalas ut regelbundet två gånger per år. Verksamheten i Kina har växt avsevärt och bland annat har ASRE:s ägare, SolTech Energy Sweden AB (publ) och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) hittills investerat över 190 miljoner kronor i eget kapital."

"Precis som i februari erbjuder vi nu 8,75 % i årlig ränta. Vi räknar med att ännu fler skall inse fördelarna med att investera i en företagsobligation som, förutom att den ger bra ränta också bidrar till att minska koldioxidutsläppen i Kina."

Motiv för erbjudandet


Motiv för erbjudandet är att säkerställa finansiering av ASRE:s befintliga avtal för uppförande av solenergiinstallationer under 2018 i Kina, genom utgivande av ett obligationslån. ASRE har en orderstock uppgående 25 megawatt (MW) och ytterligare 12 MW under byggnation. Medtaget en order på 13 MW som tecknats av ASP och som efter driftsättning kommer att överlåtas till ASRE, överstiger kapitalbehovet emissionsvolymen inklusive övertill delningsrätten, dvs. 300 MSEK före emissionskostnader. Syftet med obligationserbjudandet är således att finansiera dessa installationer. Obligationerna kommer, förutsatt godkänd ansökan, tas upp till handel på First North Sustainable Bonds vid Nasdaq Stockholm. Första handelsdag är, förutsatt godkänd ansökan, planerad till 16 juli 2018.

Befintliga affärer för ASRE i Kina och dess finansiering


Per 4 maj 2018 hade ASRE 32 megawatt (MW) anslutna till elnätet (intäktgenererande), 12 MW under byggnation och en orderstock på 25 MW som är kontrakterade men ej påbörjade. Därutöver har bolaget ytterligare 13 MW som tecknats av ASP, som är under byggnation och som efter driftsättning kommer att säljas till ASRE. I april 2016 när ASAB marknadsförde sin första obligation, SOLT1 som nu handlas på Nasdaq Bond Market i Stockholm, hade bolaget 2,24 MW anslutna till elnätet, 6,13 MW under byggnation och en orderstock på 6,4 MW. 

Kundträffar


Informationsträff med VD och ordförande

Stockholm, 12 juni kl 18:00.
Piperska Muren, Scheelegatan 14.

Göteborg, 13 juni kl 17:30.
Gothia Towers, Mässans gatan 24.

Malmö, 14 juni kl 17:00.

Malmö börshus, Skeppsbron 2.

Anmälan: info@soltechenergy.com, begränsat antal platser, ange namn och datum. Först till kvarn.

Erbjudandet


  • Obligationerna har en löptid om fem år och obligationslånet kommer att återbetalas 9 juli 2023.
  • Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 8,75 procent. Ränteutbetalningar sker halvårsvis i efterskott.
  • Lägsta teckning är 4 obligationer om nominellt 20 000 SEK och därefter i intervall om 5 000 SEK.
  • Teckningsperioden för obligationerna löper under tiden från den 29 maj 2018 till och med 18 juni 2018.
  • Första dag för handel är planerad till omkring den 16 juli 2018.

 

Obligationer till ett sammanlagt belopp om 150 MSEK erbjuds inom ramen för erbjudandet. Obligationslånets maximala belopp uppgår dock till 300 MSEK. Bolaget avser tilldela obligationer utöver 150 MSEK i händelse av överteckning av erbjudandet. För det fall erbjudandet tecknas till 300 MSEK, beräknas emissionskostnaderna uppgå till cirka 10 MSEK.

Kunskapsprövning - obligationer


Detta är ett erbjudande om att teckna obligationer. En obligation anses vara ett komplicerat instrument och Avanza kan inte säkerställa att du som kund är inom rätt målgrupp. Om du inte redan genomgått kunskapsprövningen så kommer du behöva göra det innan du kan teckna en obligation, se länken nedan.

https://www.avanza.se/mina-sidor/min-profil/mina-uppgifter/kunskapsprovning.html

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna en obligation enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i Prospektet.