HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Denna information är en introduktion till erbjudandet att teckna aktier ("Erbjudandet") i Seamless Distribution Systems AB (publ) (”SDS” eller ”Bolaget”). Informationen på denna kampanjsida utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SDS. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SDS kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som SDS offentliggjorde den 16 september 2020 ("Informationsmemorandumet"). Informationsmemorandumet innehåller en beskrivning av risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Informationsmemorandumet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Seamless Distribution Systems AB är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller programvara och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer, främst i utvecklingsländer. Bolaget är sedan 2017 noterat på Nasdaq First North Premier.

Nu genomför Seamless Distribution Systems en spridningsemission till rabatt och som kund hos Avanza kan du teckna aktier!

Teckningsperioden inleds den 1 oktober

Kort fakta

Pris per aktie
Tio (10) procent lägre än den volymviktade genomsnittskursen under prioden 17 - 29 september 2020
Minsta investering
150 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
29 september 2020 kl 23:59
Information om tilldelning
1 oktober 2020
Likviddag
5 oktober 2020
Filer och länkar
Livepresentation

Anmäl ditt intresse här


Om Seamless Distribution Systems

Seamless Distribution Systems AB (SDS) är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller programvara och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer, främst i utvecklingsländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner samt för optimering av leveranskedjan. Koncernen har kunder i fler än 50 länder världen över och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 miljoner aktiva försäljningsområden. I dag hanterar koncernen över 15 miljarder transaktioner, värda mer än 14 miljarder USD. SDS har cirka 220 anställda inom koncernen, lokaliserade i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Sedan SDS noterades på Nasdaq First North Premier under 2017 har bolaget åtnjutit en fin organisk tillväxt som även har kompletterats med en förvärvsstrategi som har formulerats under noteringsperioden. Bolagets förvärvsstrategi inriktar sig mot att förvärva bolag som kompletterar bolaget geografiskt och/eller de erbjudanden som SDS erbjuder. Under tiden som ett noterat bolag har SDS förvärvat mjukvarubolaget eServGlobal som kompletterar SDS verksamhet geografiskt. Ett av SDS mål är att fasta kostnader ska täckas av återkommande intäkter och genom förvärvet fördubblas de återkommande intäkterna vilket i kombination med förväntade synergier kommer bli starkt bidragande till att uppfylla SDS målsättningar avseende återkommande intäkter.

Även Seamless Digital Distribution (SDD) har förvärvats, förvärvet ger SDS en egen distributionsverksamhet i de nordiska marknaderna samtidigt som SDS även får tillgång till den unika transaktionsväxeln som förmedlar försäljning av taltid från samtliga svenska mobiloperatörer till flertalet av Sveriges stora affärsbanker.

Koncernens kärnerbjudande är ERS 360º-plattformen, som inkluderar tjänster som kan hänföras till lättintegrerad mjukvara (inklusive installation och licensiering), hanterad drift, support, distribution samt även tillhörande hårdvara. Verksamheten bedrivs genom de två affärsområdena Seamless Distribution Systems (SDS) och Seamless Digital Distribution (SDD). Affärsområdet SDS levererar system och tjänster till kunder inom telekom-, detaljhandel- och finansbranschen. Bolaget är en pålitlig leverantör för flera teleoperatörer i tidigt skede för nya plattformsinstallationer samt plattformsersättningar. Inom affärsområdet SDD agerar bolaget som distributör i det helägda dotterbolaget Seamless Digital Distribution AB. SDD distribuerar digitala produkter på utvalda marknader i egen regi, med egen teknik och system.

SDS produktutbud

Multi Engagement POS

Multi Engagement POS (Point of Sale) är en interaktiv plattform som är tillgänglig via smartphone eller surfplatta. Plattformen gör det möjligt för återförsäljare att sälja produkter, digitala eller fysiska, från ett enda gränssnitt samt hantera sina digitala plånbokskonton och rapporter.

Sales Force Optimization

Sales Force Optimization är ett verktyg med flera underkomponenter för att spåra flödet av produkter mellan lager, optimera order-, lager- och leveransprocess samt hantera försäljningsagenter i fältet. En komplett, helautomatiserad, datadriven plattform för optimering av leveranskedjan.

Kampanjhanteringssystem (CMS)

Kampanjhanteringssystemet gör det möjligt för tjänsteleverantörer att skapa och genomföra precisionsmarknadsföring och reklamkampanjer över flera kanaler. Intelligent rapportering i plattformen gör det möjligt för kunder att utvärdera sina kampanjer övertid genom att spåra försäljningseffekterna av dessa kampanjer.

Mobila finansiella tjänster

Tjänsterna förvandlar mobiltelefonen till ett verktyg för digital betalning och pengaröverföring. Detta möjliggör enkel åtkomst till mobila finansiella tjänster för personer som har begränsade resurser eller begränsad tillgång till traditionella bank- och finansiella tjänster. Tillsammans med Payment Gateway möjliggörs också kreditkortsbetalningar genom systemet.

Mikrokredit

Mikrokredittjänsten, som använder intelligent användarprofilering baserad på AI, skapar enkel åtkomst till kredittjänster som gör det möjligt för återförsäljare att låna och fortsätta sälja när återförsäljarens lager av digitala produkter är slut. SDS agerar sedan som en virtuell distributör och köper kredit i förväg, vilket innebär att operatören inte har någon kreditrisk.

Support och hanterade operationer

Med kvalificerade, högteknologiska och kundvänliga tjänster säkerställer SDS kundernas förmåga att uppnå önskat resultat. Bolaget uppnår detta genom planering, implementering, leverans och hantering av tjänster för leverans, hantering samt vidareutveckling i enlighet med överenskomna kundkrav.

ERS 360º

ERS 360º-plattformen är tätt integrerad och ansluts sömlöst till en mobiloperatörs existerande infrastruktur. Detta möjliggör serviceaktivering över flera kanaler. Transaktionsplattformen, kallad ERS 360º, är en stabil och robust plattform med hög skalbarhet och stor kapacitet.

Affärsrådgivning

Med kundens vision och SDS-expertteknik och marknadskunskap hjälper SDS sina kunder att driva värde och uppnå skalbar tillväxt för att avsevärt förbättra sin försäljning, vinst och marknadsandel. SDS strategi för affärsrådgivning är att bryta ner teknikkraven, identifiera värdekedjan och använda datainsamlings- och analysverktyg för att hjälpa kunden att uppnå resultatstyrd och hållbar verksamhet.

Business Intelligence (BI)

BI tillåter tjänsteleverantörer att få åtkomst till data som krävs för att analysera operationer och skapa konkreta strategier. BI underlättar beslutsprocessen genom att tillhandahålla en visuell ögonblicksbild av produktprestanda baserad på geografi, produkt- och abonnentkoncentration med den extra förmågan att generera interaktiva rapporter i realtid.

Marknadsöversikt

SDS tekniska produkter är inte begränsade till någon specifik marknad och bolaget har etablerat sig som en betrodd partner inom såväl telekom-, detaljhandels- som finansbranschen. Historiskt fram till idag har dock bolaget valt att fokusera på stora distributions- och försäljningsnätverk, främst inom telekombranschen. SDS system hanterar hela värdekedjan från konsument via försäljningsagent eller butik och hela vägen till tjänsteleverantören. Systemen tar både hand om leveransen av produkter till konsumenten genom försäljningsagenten samt hanterar betalningen så den flyter tillbaka till tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören består vanligtvis av en mobiloperatör och SDS har historiskt fokuserat på utvecklingsmarknader, även om kunder finns på nästan alla kontinenter.

SDS delar upp sina geografiska marknader i utvecklingsmarknader och utvecklade marknader. Plattformen är mycket anpassningsbar och skalbar för att hantera marknadsdynamiken. Beroende på den specifika marknaden och dess behov kan plattformen konfigureras för att hantera flöden som innehåller en kombination av produkter, kanaler, terminaler, betalningsmetoder och rapportering.

Marknadstrender

Det grundläggande syftet med värdekedjan för digital distribution och elektroniska transaktioner är att möjliggöra och hantera flödet av produktvärde från distributör/återförsäljare till konsument och det monetära flödet i den andra riktningen, från konsument till distributör/återförsäljare.

På de utvecklade marknaderna finns dessa flöden i de flesta fall i form av befintliga detaljhandels- eller banknätverk. På utvecklingsmarknaderna, i en värld som nästan helt saknar förmåga att ge kredit, vilket är förutsättningen för att erbjuda mobilabonnemang, byggs flödena kring telekomoperatörens mobiltelefoni. Detta är det främsta skälet till att den viktigaste produkten för SDS kunder, mobiloperatörerna, har varit påfyllning av kontantkort. Detta är en av telekomoperatörernas kärnprodukter och då kontantkort på utvecklingsmarknader är den överlägset mest dominerande typen av betalmodell för mobiltelefoni blir påfyllning av samtalstid den största produkten.

År 2019 stod kontantkort (d.v.s. förbetalda kort) för 71 procent av mobilanslutningarna globalt, vilket motsvarar 5,7 miljarder mobilkunder och 32 procent, eller 265 miljarder USD, av tjänsteintäkterna. I utvecklingsekonomier är kontantkort tydligt dominerande. Till exempel står kontantkort för 94 procent av anslutningarna och 80 procent av intäkterna i Afrika. I utvecklade länder står kontantkort fortfarande för cirka 25 procent av mobiltelefonanvändningen, varför det är relevant för SDS att distribuera förbetalda kort inom bland annat Norden.

Makroekonomiska faktorer i utvecklingsmarknader, inte minst i Afrika, som befolkningsökning, BNP, mobil penetration och användningen av mobila tjänster bidrar positivt till SDS långsiktiga utveckling. Det finns också en ökad efterfrågan på digitalisering av både distribution och försäljning samt monetära flöden. SDS har observerat att mobildata har ökat sin andel av den totala försäljningen av kontantkortspåfyllning i Afrika. Detta är en betydande trend för marknadsutveckling, som ställer specifika krav på processerna och plattformarna som hanterar värdekedjan för digital distribution.

Strategi

SDS strävar efter att skapa värde för sina aktieägare genom lönsam tillväxt och stabila kassaflöden. Bolaget offentliggjorde därför under tredje kvartalet 2019 en uppdaterad tillväxtstrategi som ska uppnås genom följande strategiska initiativ:

Organisk tillväxt

I Afrika är BNP-tillväxten cirka 5 procent. SDS ambition är att växa mer än BNP på samtliga (afrikanska) marknader samt att etablera sig i ytterligare länder de kommande åren. SDS tillhandahåller teknologi som hanterar de återförsäljarnätverk som är stommen i mobiloperatörernas försäljning, vilket bidrar till att sänka kostnaderna samt att öka omsättningen per transaktion.

Förvärvad tillväxt

Förvärvet av eServGlobal i juli 2019 har redan visat sig framgångsrikt. Förvärvet är ett viktigt steg som ger SDS ökad tillväxt och accelererad geografisk expansion. Förvärvet kompletterar SDS tidigare verksamhet geografiskt och har enligt bolaget redan bidragit till betydande synergieffekter, både på intäkts- och kostnadssidan. SDS ser ett behov av fortsatt konsolidering i branschen och har för avsikt att vara en aktiv del i den fortsatta konsolideringen.

Ökad andel återkommande intäkter

I syfte att jämna ut intäktsflödet och lönsamheten är strategin att fokusera på en ökande andel återkommande intäkter som stabiliserar intjäningen över tid. Detta ska bland annat ske genom att avtalen med operatörerna i en ökad omfattning baseras på ”tickintäkter”. Ett exempel på detta är det avtal som tecknades förra året med Etiopiens ledande operatör, där SDS får en del av intäkterna som genereras av den digitala distributionen av elektroniska värdebevis via sin ERS-plattform.

Business Intelligence

SDS har under 2019 väsentligt ökat kompetensbasen vad gäller affärsområdet Business Intelligence. Det innebär att utveckla kundernas omsättning och lönsamhet genom att analysera och dra slutsatser från de miljarder transaktioner som årligen genomförs i systemen, samt att med tilläggstjänster och produkter styra och stimulera försäljningen hela vägen till konsument. På så sätt kommer SDS högre upp i kundens värdekedja. Denna typ av tjänster som är riktade mot mobiloperatörernas försäljningsorganisationer uppskattas av kunderna och är en bidragande faktor till ökad penetration av digital distribution och därmed ökad tillväxt.

Produktutveckling och innovation

Satsningen på innovation och egen produktutveckling inom mobila finansiella tjänster påbörjades redan 2016 och är utöver den offentliggjorda tillväxtstrategin ett viktigt fokusområde för SDS. Utvecklingsorganisationen har ett nära samarbete med kunderna för att ta tillvara på affärsmöjligheter genom nya anpassade produkter. I takt med att bolaget under många år har byggt upp kapacitet och erfarenhet att arbeta med produktutveckling i lågkostnadsländer har SDS hög kompetens och väl fungerande processer på plats. Målsättningen är att identifiera de möjligheter som finns för att ytterligare öka penetrationen av den digitala distributionskanalen. Bolaget arbetar även aktivt för att produkterna alltid ska vara kundens mest pålitliga system och för att alltid ha högteknisk kompetens tillgänglig för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet.

Skalbar affärsmodell

Bolaget fokuserar på digitalisering av logistiska flöden och är en av de ledande aktörerna genom en nyutvecklad produktportfölj av funktioner, som kompletterar det under lång tid utvecklade ERS 360º-systemet. Med fokus på mjukvara, högmarginalprodukter för merförsäljning, samt återanvändning av kundanpassade lösningar har bolaget skapat en mycket skalbar affärsmodell. Även om många mobiloperatörer idag har investerat i system för digital distribution visar SDS egna marknadsundersökningar att konkurrerande system i många fall inte har lyckats skapa en större digitalisering av distributionsledet. Med nuvarande konkurrenskraftiga produkt- och tjänsteerbjudande ser bolaget därför goda möjligheter att ersätta plattformar hos de kunder där konkurrerande system inte givit önskade digitaliseringseffekter och där investeringscykeln ger möjlighet för nyinvesteringar.

Erbjudandet

I syfte att utöka marknadens kännedom om bolaget, öka antalet aktieägare i bolaget och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien har SDS styrelse beslutat att genomföra erbjudandet. Därutöver erhåller bolaget genom likviden i erbjudandet en stärkt finansiell ställning, vilken tillåter bolaget att öka innovationstakten, fortsätta sin expansiva förvärvsstrategi samt ger bolaget ökad operativ flexibilitet.

Teckningskursen i erbjudandet kommer fastställas till en teckningskurs som är tio (10) procent lägre än den volymviktade genomsnittskursen under anmälningsperioden, vilken kommer löpa mellan den 17 september – 29 september 2020. Antalet aktier kan högst uppgå till 750 000 aktier, dock aldrig så många att erbjudandet överstiger 2,5 MEUR (cirka 26,5 MSEK) efter fastställande av teckningskursen.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på Bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en ersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.