HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Denna information är en introduktion till erbjudandet att teckna aktier ("Erbjudandet") i Re:NewCell AB (publ) (”Renewcell” eller ”Bolaget”). Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionen godkänner endast att prospektet uppfyller kraven på att vara fullständigt, begripligt och konsekvent och ett sådant godkännandet ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som stöd för de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet kan erhållas på Bolagets hemsida, www.renewcell.com.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Renewcell grundades 2012 med målet att göra klädindustrin hållbar, en industri som kännetecknas av i allt högre utsträckning en resursintensiv och växande klädtillverkning. Bolaget tillhandahåller en alternativ råvara för textilproduktion som ersätter resursintensiva material som bomull eller oljebaserade material som polyester. Renewcell är, såvitt det är känt, först i världen med att kommersiellt kunna erbjuda en s.k. dissolvingmassa för textilproduktion tillverkad av 100 procent återvunnen bomullstextil och har på så sätt lyckats stänga kretsloppet för cellulosabaserade textilier (bomull eller viskos) i en annars linjär värdekedja.

Nu ska Renewcell noteras på Nasdaq First North Premier och som kund hos Avanza har du möjlighet att teckna aktier!

Teckningsperioden inleds den 16 november

Kort fakta

Pris per aktie
76 SEK
Minsta investering
80 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
24 november 2020 kl 17:00
Information om tilldelning
26 november 2020
Första handelsdag
26 november 2020
Likviddag
30 november 2020
Filer och länkar

Anmäl ditt intresse här


Om Renewcell

Renewcell grundades 2012 med målet att göra klädindustrin hållbar, en industri som kännetecknas av i allt högre utsträckning en resursintensiv och växande klädtillverkning. Idag är klädindustrin en stor förbrukare av vatten och kemikalier och anses vara en av de branscherna med störst negativ miljöpåverkan i världen. Användningen av oljebaserade material så som polyester bidrar även till en ökning av mikroplaster i världshaven. Dessa negativa konsekvenser ökar i takt med industrins tillväxt.

Renewcell tillhandahåller en alternativ råvara för textilproduktion som ersätter resursintensiva material som bomull eller oljebaserade material som polyester. Genom Bolagets unika och patenterade process återvinns cellulosan i använd bomullstextil och bereds till ark av ren, naturlig och biologiskt nedbrytbar dissolvingmassa. Denna dissolvingmassa används sedan som en fullgod råvara för framställning av högkvalitativa textilfibrer som lyocell och viskos.

Bolaget är, såvitt det är känt, först i världen med att kommersiellt kunna erbjuda en dissolvingmassa för textilproduktion tillverkad av 100 procent återvunnen bomullstextil och har på så sätt lyckats stänga kretsloppet för cellulosabaserade (bomull eller viskos) textilier i en annars linjär värdekedja, och därmed gör Bolagets process unik.

Verksamhet

Circulose®

Renewcells dissolvingmassa säljs till fiberproducenter under varumärket Circulose®. Circulose®-massa kan användas i flera industriella tillämpningar, men lämpar sig idag väl för textilproduktion inom klädindustrin där efterfrågan på hållbara material är hög.

Kommersialiseringen av Renewcells massaprodukt Circulose® befinner sig i en uppstartsfas och globala klädvarumärken som H&M och Levi’s har redan lanserat klädesplagg producerade i textilier från Circulose® och BESTSELLER lanserar en kollektion under våren 2021. Intresset från andra globala klädvarumärken är enligt Bolagets bedömning stort. Bolaget har även etablerat partnerskap tvärsigenom värdekedjan med fiberproducenter, massakommissionärer, textilsorterare och ett flertal klädvarumärken för att säkra både leverans av råvara och försäljning av Circulose®-massa.

Produktion

Produktionen sker idag i Bolagets fabrik i Kristinehamn som stod klar 2017. Fabriken har en årlig produktionskapacitet om cirka 4 500 lufttorr ton textilbaserad dissolvingmassa, vilket kan försörja en tillverkning av exempelvis cirka 20 miljoner T-tröjor. Fabriken är byggd i industriell skala, men har idag en produktion för kommersiell försäljning om cirka 200 ton dissolvingmassa per år som kommer skalas upp till 2 000 årston Circulose®-massa under 2021. Anledningen till att den inte skalas upp till den fulla produktionskapaciteten om 4 500 årston är för att fabriken även används för forskning och utveckling. 

Nästa steg i Renewcells utveckling är byggnationen av en ny fabrik med en årlig produktionskapacitet om uppskattningsvis cirka 60 000 ton dissolvingmassa. Fabriken kommer att ligga i anslutning till SCA:s pappers- och massabruk i Ortviken i Sverige. Installationen av maskiner är planerad att påbörjas under det tredje kvartalet 2021 och kommer vara installerade under det första kvartalet 2022. Produktionsvolymen kommer att gradvis öka med start under det första halvåret 2022 och nå full produktionsvolym mot slutet av 2024.

Marknad

Klädkonsumtionen har mer än fördubblats sedan 2000, från cirka 50 miljarder enheter sålda till 111 miljarder enheter under 2018, vilket motsvarar en fibermängd om ungefär 70 miljoner ton och ett marknadsvärde om cirka 63 miljarder USD 2018. Detta drivet av en kraftigt ökande global medelklass, kortare modecykler samt att det blivit vanligare att konsumenter köper fler klädesplagg och kasserar dem efter bara ett fåtal användningar. Med en förväntad fortsatt ökning av den globala medelklassen bedömer Bolaget att efterfrågan på kläder kommer fortsätta öka under lång tid framöver.

Klädproduktion idag

Historiskt har den största delen av den ökade konsumtionen tillgodosetts av en förhöjd användning av bomull och syntetiska fibrer. Den vanligaste syntetiska fibern i klädproduktion idag är polyester som främst framställs av olja i en energikrävande process. Polyester tar mycket lång tid att bryta ned i naturen och orsakar därför stora problem med mikroplastutsläpp vid tvätt. Det uppskattas att fibern bidrar med 35 procent av all mikroplastutsläpp i haven.

Den näst vanligaste fibern, bomull, kräver en stor mängd vatten och är en bidragande orsak till övergödning. Det går till exempel åt över 10 000 liter vatten för att tillverka ett färdigt par bomullsjeans och bomullsindustrin står för fyra procent av den totala förbrukningen av sötvatten globalt.

Klädavfall

Utöver klimat- och miljöpåverkan som klädproduktionen medför finns det ett stort problem med klädavfall. Mindre än en procent av kläder återvinns idag till nya kläder. Resterande avfall läggs på deponi eller bränns efter användning.

Sammantaget gör detta att klädindustrin anses vara en av de industrierna med störst negativ miljöpåverkan i världen. Konsumenters miljömedvetenhet har ökat kraftigt under de senaste åren och hållbarhet har blivit en drivare av köpbeslut. Internetsökningar efter ”hållbart mode” tredubblades under perioden 2016 till 2019, vilket kan ses som en indikator på den ökade oron kring miljöfrågor.

Politiska åtgärder har samtidigt förändrat ramverket inom klädbranschen genom striktare lagar. Det har beslutats att varje medlemsstat inom EU till 2025 måste erbjuda separat insamling av förbrukad textil, med tilltagande successivt höjda målkrav om andelen material som faktiskt samlas in under åren därefter.

Renewcells adresserbara marknad

Renewcells produkt kan användas i flera industrier, men lämpar sig idag väl för textilproduktion inom klädindustrin där efterfrågan på hållbara material är hög. Bolaget bedömer att regenatfibrer från återvunna textilier kan ersätta cirka 18 procent av fibrer från icke-återvunna källor inom klädindustrin, vilket innebär en adresserbar marknad för Renewcell om cirka 12 till 14 miljoner ton 2019.

Ersättningsgraden på 18 procent är ett viktat genomsnitt och innebär att tio procent av syntetiska fibrer ersätts av regenatfibrer från återvunna textilier, 20 procent av bomullsfibrer, 100 procent av existerande regenatfibrer samt fem procent av övriga fibrer ersätts.

Marknaden förväntas växa med cirka fyra procent fram till 2030 vilket skulle innebära en adresserbar marknadsstorlek om 18 till 21 miljoner ton, vilket motsvarar ett marknadsvärde om 16 till 19 miljarder USD.

Styrkor och konkurrensfördelar

Bolaget anser sig ha följande styrkor och konkurrensfördelar som förväntas bidra till att realisera sin strategi och nå sina mål:

 • Först i världen att erbjuda en fullständigt cirkulär lösning inom klädbranschen där kläder återvinns till nya kläder av jungfrulig kvalitet
 • Produktion i industriell skala sedan 2017
 • Starka globala partnerskap och kundavtal med både fiberproducenter och klädvarumärken vilka båda är nyckelspelare i värdekedjan
 • Tydlig strategi med betydande produktionskapacitetexpansion och stark tillväxtpotential
 • En stark ledningsgrupp med goda meriter
 • Intellektuell egendom skyddad av starka patent och företagshemligheter

Operationella och finansiella mål

Operationella mål

Renewcell har följande mål för installerad årlig produktionskapacitet av dissolvingmassa:

2022: 60 000 ton

2026: 250 000 ton

2030: 360 000 ton

Vidare har Bolaget följande mål för totalt antal globala klädvarumärken som har lanserat produkter med textilfibrer tillverkade av Circulose®-massa:

2026: 20 klädvarumärken

2030: 30 klädvarumärken

Finansiella mål

Finansiella mål på medellång sikt

Bolagets mål är att ha en årlig EBITDA-marginal om 30 procent samt en soliditet om 50 procent för räkenskapsåret 2026.

Finansiella mål på lång sikt

Bolagets mål är att ha en årlig EBITDA-marginal över 30 procent på lång sikt samt en soliditet över 50 procent för räkenskapsåret 2030.

Erbjudandet

Syftet med Erbjudandet och noteringen på First North Premier är att finansiera Bolagets byggnation av den nya fabriken och Bolagets fortsatta tillväxt fram tills att Bolaget når positivt kassaflöde från den operativa verksamheten samt att ytterligare öka kännedomen av Renewcell internationellt bland kunder såväl som nuvarande och möjliga partners.

Erbjudandet omfattar nya aktier till ett värde om högst cirka 800 MSEK som emitteras av Bolaget. Därutöver, för att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har aktieägaren Girindus Investments AB åtagit sig att, genom en övertilldelningsoption, sälja befintliga aktier motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen uppgår därigenom till cirka 120 MSEK.

Erbjudandepriset om 76 SEK motsvarar ett totalt värde på Bolagets aktier om 1 541 MSEK före Erbjudandets genomförande. Om Erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer värdet på Bolagets aktier uppgå till cirka 2 341 MSEK efter Erbjudandets genomförande.

Inför Erbjudandet har ett antal institutionella investerare samt personer i Bolagets ledning och styrelse åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet till ett värde av högst 444 MSEK enligt nedan:

 • Fonder förvaltade av Capital World Investors: 130 MSEK
 • AMF Fonder AB: 75 MSEK
 • Handelsbanken Fonder AB: 75 MSEK
 • Swedbank Robur: 75 MSEK
 • H&M Fashion AB: 81 MSEK 
 • Familjen Norlin genom Girincubator AB: 5 MSEK
 • Personer i Bolagets ledning och styrelse sammanlagt: 3 MSEK

Beräknad första handelsdag på First North Premier för Renewcells aktier är den 26 november 2020 under kortnamnet (tickern) RENEW.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på Bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en ersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.