HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Denna information är en introduktion till erbjudandet att teckna aktier ("Erbjudandet") i OX2 AB (publ) (”OX2” eller ”Bolaget”). Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionen godkänner endast att prospektet uppfyller kraven på att vara fullständigt, begripligt och konsekvent och ett sådant godkännandet ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som stöd för de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet kan erhållas på Bolagets hemsida, https://www.ox2.com/sv/.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid.

Nu ska OX2 noteras på Nasdaq First North Premier och som kund hos Avanza har du möjlighet att teckna aktier!

Teckningsperioden inleds den 1 oktober

Kort fakta

Pris per aktie
60 SEK
Minsta investering
100 aktier, därefter i jämna poster om 50 aktier
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
22 juni 2021 kl 15:00
Information om tilldelning
23 juni 2021
Första handelsdag
23 juni 2021
Handelsplats
Nasdaq First North Premier
Filer och länkar

Anmäl ditt intresse här


Kort om OX2

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien , Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK.

OX2 säkrar mark för att möjliggöra utveckling och leverans av nyckelfärdiga vind- och solkraftsparker, samt förvärvar och vidareutvecklar projekt som redan har initierats av andra utvecklare. Bolaget äger inte energiproduktionstillgångar utan säljer färdiga projekt till finansiella och industriella investerare, större företag samt energiproducenter. Per 31 mars 2021 uppgick OX2:s projektutvecklingsportfölj till cirka 17 GW, som består av land- och havsbaserad vindkraft samt solenergiteknik spridd över Bolagets geografiska marknader. Dessutom erbjuder Bolaget tekniska och kommersiella förvaltningstjänster till projekt som OX2 har utvecklat och sålt samt till projekt som utvecklats av tredje part.

Marknadsöversikt

OX2 verkar på den europeiska marknaden för förnybar kraftproduktion och har särskilt specialiserat sig inom utveckling av land- och havsbaserad vindkraft, solkraft, nätanslutningar, energilagring och förvaltning av egenutvecklade projekt. OX2:s adresserbara marknad för utveckling av förnybar energi drivs av efterfrågan på elektricitet från förnybara energikällor på de geografiska marknader där Bolaget verkar. Bolagets nuvarande huvudsakliga marknader är Sverige, Finland och Polen, där Bolaget har en stark marknadsposition. Bolaget har också en ökad närvaro i södra och östra Europa, inklusive marknader som Frankrike, Spanien, Italien och Rumänien.

Marknadsutvecklingen på Bolagets huvudsakliga marknader styrs av flera drivkrafter och trender som utgör nycklar till en långsiktig positiv utveckling på marknaden för förnybara energikällor. Långsiktig efterfrågan på förnybar energikapacitet kommer att drivas av kapacitetsersättning samt behov av utökad kapacitet till följd av ökad efterfrågan.

Kapacitetsersättningar förväntas uppnås genom ett konsumtionsskifte av vissa energikällor och en repowering av nuvarande kapacitet. Kapacitetsersättningar syftar till att tillgodose det befintliga elbehovet, medan ytterligare kapacitet krävs för att täcka ett det omfattande elbehov som förväntas i framtiden. Den ökande efterfrågan förväntas drivas av olika elektrifieringstrender som följer av en pågående minskning av koldioxidutsläpp inom flera sektorer. Trenden av minskade koldioxidutsläpp drivs av det faktum att förnybar och koldioxidfri energikapacitet är en nyckelfaktor för att både förstärka och uppnå en kostnadseffektiv och positiv klimatutveckling.

Förutom ambitionerna inom EU och dess medlemsstater, utfäster även ett stort antal företag löften om minskade utsläpp av växthusgaser. Till detta tillkommer även en ökande medvetenhet bland både slutkunder och investerare vilket ställer krav på företag att minska utsläpp ytterligare. Löften från företag inkluderar bl.a. marknadsaktörer inom stålindustrin, som är stora koldioxidutsläppare i dagsläget. Utvecklingen mot en ökad användning av förnybara resurser kommer att få betydande effekt på efterfrågan på el i framtiden när andra energikällor ersätts, vilket kommer att vara en viktig faktor för det långsiktiga behovet av att utveckla förnybara energiprojekt.

Verksamhetsöversikt

OX2 grundades 2004 i syfte att leda omställningen till förnybar energi, för att på så sätt bidra till en hållbar framtid för både människor och planeten. Bolaget är idag verksamt inom tre teknologier: land- och havsbaserad vindkraft samt solkraft. OX2:s projektutvecklingsportfölj inkluderar projekt inom dessa tre teknologier, där land- och havsbaserad vindkraft utgör den största delen av portföljen. Bolagets ledning och styrelse anser att dess ledande position inom, och långa erfarenheter från, landbaserad vindkraft ger goda förutsättningar för fortsatt expansion inom såväl havsbaserad vindkraft och solkraft som andra förnybara teknologier.

Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. OX2:s projektutvecklingsportfölj inkluderade per den 31 mars 2021 cirka 17 GW förnybar energi inom landbaserad och havsbaserad vindkraft samt solkraft. OX2 utvecklar projekt från identifiering av lämpliga områden till slutförande samt förvärvar och vidareutvecklar projekt som redan påbörjats av andra aktörer. I tillägg erbjuder Bolaget förvaltning av vindparker, dels i samband med försäljning av egenutvecklade projekt, dels för vindparker uppförda av andra aktörer. Bolaget bedriver ingen egen energiproduktion, bortsett från under projektens testperiod i samband med färdigställande, utan säljer uteslutande färdigställda projekt till finansiella och industriella aktörer, större företag och energiproducenter.

OX2:s kompetens täcker hela värdekedjan, från identifiering av nya projekt och förvärv av projekträttigheter, till projektutveckling och slutligen till leverans av projekten genom byggnation samt teknisk och kommersiell förvaltning. OX2 anser sig skapa värde genom hela värdekedjan – från identifiering av nya projekt inom fasen ”Expandera” till utveckling och försäljning inom fasen ”Utveckla” till byggnation och teknisk och kommersiell förvaltning under fasen ”Leverera”. Majoriteten av Bolagets värdeskapande sker inom fasen ”Utveckla” där Bolaget investerar tid och resurser för att projekten successivt ska accelereras framåt, från en tidig utvecklingsfas hela vägen fram till beviljat bygglov och försäljning till en industriell eller finansiell investerare.

Finansiella mål

Styrelsen för OX2 har antagit följande finansiella mål:

Tillväxt

Bolagets mål är att uppnå en årlig försäljning av projekt motsvarande en effekt om:

  • mer än 500 MW i genomsnitt per år under 2021-2022,
  • mer än 1 500 MW i genomsnitt per år under 2023-2024, och
  • på medellång sikt mer än 2 000 MW per år.

Lönsamhet

OX2:s mål är att uppnå en rörelsemarginal om 10 % på medellång sikt. Vissa år kan rörelsemarginalen tillfälligt påverkas av ökade rörelsekostnader för att ytterligare accelerera Bolagets tillväxt.

OX2:s mål är ett skapa ett årligt rörelseresultat om 2,5 MDSEK på medellång sikt.

Utdelningspolicy

Bolaget ser betydande möjligheter att återinvestera genererade kassaflöden i värdeskapande tillväxtmöjligheter och förväntas därför inte att föreslå någon utdelning på kort sikt.

Styrkor och konkurrensfördelar

OX2 anser sig ha ett antal styrkor och konkurrensfördelar, vilka Bolaget bedömer har bidragit till den positiva historiska utvecklingen och som förväntas möjliggöra en framtida förmåga att uppnå långsiktiga strategiska och finansiella målsättningar. Dessa inkluderar följande:

Den växande marknaden för förnybar energi drivs av flera positiva trender

OX2 är verksamt på marknaden för förnybara energikällor, en marknad som står inför ytterligare strukturell tillväxt till följd av en kombination av flera megatrender, nämligen minskande teknologikostnader, starkt politiskt och samhälleligt stöd, ständigt ökande investerarintresse, utfasning av icke förnybara energikällor och repowering av nuvarande installerad kapacitet samt en stark efterfrågan som stöds av den pågående elektrifieringen av slutanvändningen för energi.

En av de ledande utvecklarna av förnybar energi i Europa och en sann pionjär i sektorn

Under perioden 2014 till 2020 har OX2 utvecklat och sålt mer landbaserad vindkraft än någon annan marknadsaktör, samtidigt som OX2 har varit banbrytande på den europeiska marknaden för förnybar energi med en rad betydande bedrifter sedan dess grundande. Norden är ledande i övergången till förnybar energi och OX2 är väl positionerat för att dra nytta av en rad färdigheter från över 16 års erfarenhet i denna marknad när Bolaget expanderar geografiskt. 

Kombination av en beprövad renodlad affärsmodell och väsentliga konkurrensfördelar

OX2 är en renodlad utvecklare av förnybar energi placerad i en central position i värdekedjan som spelar en viktig roll i att identifiera, möjliggöra och initiera byggnation av förnybara energitillgångar. Kombinationen av OX2:s affärsmodell och flera viktiga särskiljande egenskaper, bekräftas av en stark historik och positionerar Bolaget för att dra nytta av ytterligare strukturella tillväxtmöjligheter på sina marknader.

Attraktiv 17 GW projektutvecklingsportfölj diversifierad över flera teknologier och marknader

Bolaget har de senaste åren framgångsrikt ökat sin projektutvecklingsportfölj från cirka 2 GW vid slutet av 2018 till cirka 17 GW per den 31 mars 2021. Projektutvecklingsportföljen är fördelad på totalt 72 projekt hänförligt till både land- och havsbaserad vindkraft samt solkraft och finns utspridda över OX2:s geografiska marknader, med fokus på Sverige, Finland och Polen.

Hög tillväxtpotential driven av förvärv och egenutveckling

OX2 fyller kontinuerligt på sin portfölj genom egenutveckling av projekt (eng. greenfield) och förvärv av projekträttigheter. Nya projekt identifieras genom OX2:s egna system som övervakar tusentals projekt inom förnybar energi och genom att nyttja Bolagets egna M&A-team bestående av cirka 20 personer. OX2:s förvärvskapacitet demonstreras av att Bolaget förvärvade cirka 5,3 GW mellan 2018 och 31 mars 2021.

Lång historik av självfinansierad lönsam tillväxt, stabila kassaflöden och attraktiv avkastning

Från 2018 till 2020 har OX2:s nettoomsättning ökat från 4 136 MSEK till 5 201 MSEK vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 12 % med en EBIT-marginal om 9 %, 8 % respektive 8 % under 2018, 2019 och 2020. OX2 har en affärsmodell som innebär en låg kapitalbindning vilket har bidragit till att Bolaget under räkenskapsåren 2018–2020 genererade en genomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital om cirka 84 %. OX2 har vidare självfinansierats sedan grundandet 2004.

Stark team- och företagskultur

OX2 består av ett mycket erfaret team av experter med en demonstrerad historik av framgångsrik utveckling av förnybar energi. Under både 2019 och 2020 tilldelades OX2 priset ”Best Managed Companies of Sweden” sponsrat av Deloitte i samarbete med Nasdaq. 

Erbjudandet i korthet

OX2:s styrelse och ledning, tillsammans med Bolagets huvudägare anser att erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier är ett naturligt och viktigt steg i OX2:s framtida utveckling. Erbjudandet är avsett att accelerera tillväxt i linje med Bolagets strategi genom att öka Bolagets finansiella flexibilitet och bredda OX2:s ägarbas. Dessutom förväntas erbjudandet och noteringen stärka investerare och affärspartners medvetenhet om Bolagets verksamhet och öka intresset för OX2:s tjänster samt ge Bolaget tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.

  • Priset per aktie i erbjudandet är fastställt till 60 SEK, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 16,4 miljarder SEK för samtliga utestående aktier i Bolaget efter erbjudandet.
  • Erbjudandet omfattar 72 869 824 aktier, vilket motsvarar cirka 26,7% av det totala antalet aktier i Bolaget efter erbjudandet och ett värde om 4,4 miljarder SEK.
  • Genom erbjudandet kommer Bolaget att öka sin tillgängliga likviditet med 3,0 miljarder SEK, varav 1,82 miljarder SEK i bruttolikvid och en ny outnyttjad grön revolverande kreditfacilitet om 1,2 miljarder SEK som ersätter befintlig finansiering inom koncernen om 1,5 miljarder SEK som återbetalas genom erbjudandet.
  • Erbjudandet omfattar 10 204 088 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget och 62 665 736 befintliga aktier som erbjuds av Xygen AB3 (den säljande aktieägaren).
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har den säljande aktieägaren åtagit sig att sälja upp till 10 930 473 aktier, motsvarande maximalt 15% av det totala antalet aktier i erbjudandet (övertilldelningsoptionen).
  • Under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer erbjudandet att omfatta 83 800 297 aktier, vilket motsvarar cirka 30,8% av det totala antalet aktier i Bolaget efter att erbjudandet har fullgjorts och ett värde om 5,0 miljarder SEK. 
  • Afa Försäkring, BNP Paribas Energy Transition Fund, Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, Handelsbanken Fonder AB, Lannebo Fonder AB, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Skandia Fonder AB har på sedvanliga villkor åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet motsvarande ett sammanlagt värde om 2,25 miljarder SEK. Åtagandet representerar sammanlagt cirka 13,8% av de utestående aktierna i Bolaget efter genomförandet av erbjudandet och cirka 44,7% av aktierna i erbjudandet förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North Premier för OX2:s aktier är den 23 juni 2021 under kortnamnet ”OX2”.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på Bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en ersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.