HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter noteras på Nasdaq Stockholm!

K2A är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på välplanerade, yteffektiva och hållbara hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolagets affärsidé är att äga, utveckla och långsiktigt förvalta hyresrätter och samhällsfastigheter i Stockholm och Mälardalen samt i ett antal universitets- och högskoleorter i Sverige.

Nu ska K2A noteras på Nasdaq Stockholm och du som kund hos Avanza har möjlighet att teckna aktier inför första handelsdag!


Kort fakta


Pris per aktie
71 SEK
Minsta investering
170 aktier, därefter i intervall om 10 aktier
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
18 juni kl 23:59
Information om tilldelning
Omkring 20 juni
Första handelsdag
Omkring 20 juni
Likviddag
25 juni
Filer och länkar

Kort om K2A


K2A grundades 2013 och är ett fastighetsbolag med fokus på välplanerade, yteffektiva och hållbara hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolagets affärsidé är att äga, utveckla och långsiktigt förvalta hyresrätter och samhällsfastigheter i Stockholm, Mälardalen samt i ett antal universitets- och högskoleorter i Sverige där efterfrågan på hyresbostäder är hög. K2A:s hyreslägenheter utvecklas i samverkan med berörda kommuner i lägen med bra kommunikationer och närhet till city och service. De studentbostäder K2A äger och förvaltar återfinns i attraktiva lägen på, eller i direkt anslutning till, universitets- och högskoleområdena.

K2A har ett tydligt hållbarhetsperspektiv på Bolagets fastighetsutveckling och bygger Svanenmärkta hus där bostäder huvudsakligen produceras i trä. Trä är ett förnybart material som även gör det möjligt att tillverka lägenheter i en resurs- och energieffektiv industriell process med lägre klimatbelastning och bättre arbetsmiljö jämfört med konventionell husproduktion. K2A:s företagskultur präglas av starkt engagemang och ansvarstagande för medarbetare, boende och omvärlden i stort.

Per 31 mars 2019 bestod K2A:s fastighetsportfölj av 17 förvaltningsobjekt med 2 087 lägenheter under förvaltning. Den totala uthyrbara ytan för förvaltningsobjekten uppgick till 73,0 tkvm med ett bedömt sammanlagt hyresvärde på årstakt om cirka 158 Mkr. Studentbostäder utgjorde den största kategorin, motsvarande cirka 45 procent av hyresvärdet, medan hyresbostäder utgjorde cirka 42 procent av hyresvärdet och samhällsfastigheter cirka 13 procent. Geografiskt utgjorde Stockholm/Mälardalen K2A:s största marknad med 51 procent av hyresvärdet, medan universitets- och högskoleorter utgjorde 34 procent av hyresvärdet och övriga orter utgjorde 15 procent av hyresvärdet. K2A hade per 31 mars 2019 en projektportfölj med byggrätter för att utveckla 3 277 bostäder. Av dessa var 411 bostäder i produktion och resterande 2 866 bostäder var byggrätter i projekt som ej hade byggstartats. Per 31 mars 2019 omfattade K2A:s fastighets- och projektportfölj 5 364 bostäder och det totala bokförda fastighetsvärdet uppgick till 3 305 Mkr.

Affärsmodell


K2A erbjuder hyresrätter för alla typer av boenden i attraktiva lägen i Stockholm, Mälardalen och utvalda universitets- och högskoleorter i övriga Sverige, där Bolagets främsta målgrupp är mindre hushåll med en till två personer – en hushållstyp som utgör den största hushållskategorin i Sverige.

Utgångspunkten för K2A:s affär och värdeskapande är att utveckla attraktiva bostäder, anpassade till kundernas behov och förväntningar, och erbjuda dessa på marknader med hög tillväxt och efterfrågan. Därigenom bedöms goda förutsättningar skapas för en gynnsam utveckling för bolaget.

K2A är verksamt i alla delar av värdekedjan – från den initiala kundanalysen och samarbeten med arkitekter till markanskaffning, produktion och byggnation av lägenheterna och slutligen uthyrning och förvaltning. Som ett led i Bolagets digitala strategi strävar K2A mot att redan på förhand identifiera och attrahera rätt hyresgäster, vilket bedöms minimera antalet omflyttningar och leda till långsiktiga kundrelationer. I figuren nedan visas en sammanfattande bild av bolagets affärsmodell som är uppdelad i åtta delar. Detaljerade beskrivningar av respektive delar i affärsmodellen återfinns i prospektet.

K2A:s mål


K2A har som övergripande strategi att successivt, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, utveckla fastighetsbeståndet med attraktiva bostäder på rätt marknader för att uppnå bolagets övergripande, operativa och finansiella mål. Bolaget offentliggjorde den 8 mars 2019 nya operationella och finansiella mål samt riktlinjer för finansiella riskbegränsningar. Målen ska fungera som riktlinjer för verksamhetens utveckling.

De operationella och finansiella målen utgår ifrån K2A:s per dagen för prospektet gällande affärsplan med fokus på fortsatt hög tillväxt med kontrollerad finansiell risk genom huvudsakligen utveckling och produktion av hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt eget ägande och förvaltning.


Operationella mål

 • K2A ska byggstarta minst 500 bostäder per år under 2019 och 2020.

 • Därefter har K2A som långsiktigt mål att byggstarta mellan 700 och 1 000 bostäder per år. 

 • K2A ska vid utgången av år 2024 förvalta minst 5 000 bostäder. 

 • K2A:s mål är att all nyproduktion av bostäder från och med 2018 ska vara Svanenmärkt eller motsvarande.
   

Finansiella mål

 • Driftsöverskottet ska, i genomsnitt under åren 2019 till och med 2024, öka med minst 25 procent per år.

 • EPRA NAV (Det långsiktiga substansvärdet) hänförligt till stamaktieägare ska, i genomsnitt under åren 2019 till och med 2024, öka med minst 20 procent per år.
   

Finansiella riskbegränsningar

 • Belåningsgrad för Koncernen ska långsiktigt ej överstiga 70 procent.

 • Belåningsgrad för förvaltningsverksamheten ska långsiktigt ej överstiga 65 procent.

 • Räntetäckningsgraden för Koncernen ska långsiktigt ej understiga 1,5 gånger.

Erbjudande


Investerare erbjuds, i enlighet med villkoren i prospektet, att förvärva maximalt 3 674 219 B-aktier i K2A till ett värde om ca 261 Mkr. Erbjudandet utgörs av 2 816 901 nyemitterade B-aktier (ca 77 % av erbjudandet) samt 857 318 befintliga B-aktier som erbjuds av säljande aktieägare. För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med erbjudandet, kan erbjudandet komma att omfatta upp till ytterligare högst 551 133 B-aktier, motsvarande högst ca 39 Mkr eller 15 % av det totala erbjudandet.

Priset per aktie i erbjudandet är 71 kronor, vilket motsvarar en värdering av K2A till 909 Mkr före erbjudandet. Erbjudandet förväntas tillföra K2A en nettolikvid efter emissionskostnader uppgående till cirka 167 Mkr.

Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management har, på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet motsvarande totalt 150 Mkr, vilket motsvarar 50 % av erbjudandet under förutsättning att erbjudandet fulltecknas samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

I händelse av överteckning kan befintliga innehavare av preferensaktier, per 18 juni 2019, komma att särskilt beaktas vid tilldelning.

Kortnamnet (tickern) på Nasdaq Stockholm för bolagets aktie kommer att vara K2A B och första handelsdag är beräknad till den 20 juni 2019.

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.