HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Jetpak noteras på Nasdaq First North Premier!

Jetpak är en ledande aktör inom tidskritiska flygbaserade expressleveranser i Norden med en historik som sträcker sig tillbaka till 1979. Jetpak erbjuder snabba, enkla och precisa lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.

Nu ska Jetpak noteras på Nasdaq First North Premier och du som kund har möjlighet att teckna aktier inför första handelsdag!


Kort fakta


Pris per aktie
45 - 53 SEK
Minsta investering
100 aktier, därefter i jämna poster om 50 aktier.
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
3 december kl 23:59
Information om tilldelning
Omkring 5 december
Första handelsdag
Omkring 5 december
Likviddag
Omkring 7 december
Filer och länkar

Kort om Jetpak


Jetpak är en ledande aktör inom tidskritiska flygbaserade expressleveranser i Norden med en historik som sträcker sig tillbaka till 1979. Jetpak erbjuder snabba, enkla och precisa lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak specialiserar sig på flygbaserade långdistansleveranser från dörr till dörr och är primärt verksamt inom B2B-segmentet. Jetpak har sitt huvudkontor i Stockholm, samt säljkontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. För 2017 redovisade Jetpak justerade totala intäkter om 773,1 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 6,6 procent jämfört med 2016, och en justerad EBITA om 71,0 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 9,2 procent.

Jetpak har genom sin långa historik och starka serviceerbjudande etablerat sig som en marknadsledande aktör med en marknadsandel om 80 procent inom spontana flygbaserade expressförsändelser som levereras samma dag; en nischmarknad inom den bredare marknaden för expressleveranser. Bolagets egenutvecklade IT-plattform JENA är central för bolagets serviceerbjudande och konkurrensfördelar, vilken kopplar samman underleverantörer och franchisetagare som tillhandahåller mer än 700 fordon och cirka 4 000 dagliga flygavgångar.Den flexibilitet som möjliggörs genom bolagets IT-plattform gör det möjligt för bolaget att erbjuda skräddarsydda lösningar på ett sätt som de mer trögrörliga konkurrenterna inom logistikbranschen, som exempelvis DHL, FedEx och PostNord, integratörerna, inte har möjlighet till. Jetpaks affärsmodell, som karaktäriseras av begränsad kapitalbindning, möjliggör god kassagenerering samtidigt som den öppnar upp för en tillväxtstrategi med begränsade investeringar. Bolaget ser stora möjligheter att växa inom såväl Norden, genom bland annat ökad varumärkeskännedom och intensifierade försäljningsaktiviteter, som inom övriga Europa där man redan lyckats etablera sig organiskt på ett fåtal utvalda geografier med en försäljningstillväxt om cirka 32 procent för tolvmånadersperioden som avslutades september 2018. 

Introduktion till Jetpaks marknad


Marknaden för logistiklösningar omfattar en rad olika delsegment som utgår från olika typer av affärsmodeller och tjänster, och delas normalt upp i brevförsändelser, markbunden spedition, tredjepartslogistik (3PL), flyg- och havsbaserad spedition, samt kurir-, express- och paketförsändelser (CEP). De olika delsegmenten erbjuder olika grader av service, vilket också återspeglas i lönsamheten inom dessa segment. Med anledning därav finns det viss överlappning mellan segmenten och vissa bolag verkar inom flera delsegment. Jetpak återfinns dock uteslutande inom CEP-segmentet, vilket är det segment som generellt har de högsta marginalerna inom logistikbranschen.

Den samlade nordiska CEP-marknaden uppgår till cirka 30 miljarder SEK där Sverige utgör cirka 41 procent av marknaden, Norge cirka 24 procent, Danmark cirka 20 procent och Finland cirka 15 procent. Dessa storleksförhållanden speglar generellt skillnaderna i storleken på respektive lands ekonomi mätt i exempelvis BNP. Under de kommande åren, fram till år 2020, förväntas CEP-marknaden i Norden växa med i genomsnitt cirka fem procent per år, med små skillnader mellan geografierna. Tillväxten är primärt driven av generell ekonomisk tillväxt (mätt i termer av BNP-tillväxt), vilken i genomsnitt förväntas uppgå till cirka fyra procent årligen för de nordiska länderna fram till år 2019.6 Utöver detta finns det ett antal trender som påverkar tillväxten positivt, såsom e-handelns ökande marknadsandelar inom detaljhandeln, samt ökad andel centraliserade lager och ”just-in-time”-tillverkning bland företag.

CEP-marknaden utgörs av leveranser till såväl företagskunder (B2B) som konsumenter (B2C). De leveranser som sker direkt till konsument är per dagen för prospektet i hög utsträckning relaterade till e-handeln. Majoriteten av dessa leveranser består dock av standardförsändelser då betalningsviljan för snabba leveranser bland konsumenter generellt sett är låg. Således domineras marknaden för expressförsändelser fortsatt av B2B-segmentet.

Styrkor och konkurrensfördelar


Jetpak bedömer att bolaget har följande styrkor och konkurrensfördelar, vilka har bidragit till och förväntas fortsatt att bidra till att bolaget ska kunna realisera sina framtida strategiska och finansiella mål:

  • Marknadsledande position i en attraktiv nischmarknad;
  • Unikt serviceerbjudande baserat på en affärsmodell byggd för hastighet och en egenutvecklad IT-plattform;
  • Höga inträdesbarriärer som skapas genom en lång historik, en attraktiv affärsmodell och ett konkurrenskraftigt erbjudande;
  • Bred kundbas med en hög kundnöjdhet och lågt kundberoende;
  • Affärsmodell med en hög grad rörliga kostnader och låg kapitalbindning; och
  • Tydlig plan för framtida tillväxt och lönsamhetsexpansion med låga investeringsbehov.

Bakgrund och motiv


Styrelsen och Jetpaks ledande befattningshavare anser att erbjudandet och noteringen av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Jetpaks utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella kunder om Jetpak och dess verksamhet. Erbjudandet och noteringen kommer att bredda bolagets aktieägarbas och ge Jetpak tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq First North Premier.

Bolaget avser att, tillsammans med medel som förväntas tillföras bolaget genom upprättandet av ny bankfinansiering, använda hela nettolikviden för att i förtid återbetala obligationslånet som bolaget emitterade i december 2016 och som per dagen för prospektet uppgår till 377,5 MSEK och beräknade kostnader om cirka 18 MSEK som uppkommer i samband med återbetalning av det befintliga finansieringsarrangemanget och ingå det nya finansieringsarrangemanget, återbetala rörelsekrediten som bolaget ingick i december 2016 och som per dagen för prospektet uppår till 15 MSEK. Den överskjutande del som inte täcks av nyemissionen och den nya bankfinansieringen kommer att finansieras genom befintliga medel. Bolaget bedömer att en återbetalning av obligationslånet och rörelsekrediten ger bolaget ökad finansiell flexibilitet med en lägre skuldsättningsnivå som möjliggör för Jetpak att kunna hantera eventuella framtida investeringar i bolagets fortsatta tillväxt. Den nya kapitalstrukturen är vidare anpassad för att rymmas inom bolagets finansiella mål, vilka har upprättats mot bakgrund av, och i samband med, bolagets planerade notering på Nasdaq First North Premier.

Erbjudande


Investerare inbjuds härmed, i enlighet med villkoren i prospektet, att förvärva högst 5 222 000 nyemitterade aktier i Jetpak, varvid antalet aktier kommer att fastställas till ett sådant antal som inbringar en bruttolikvid om cirka 235 MSEK.

De säljande aktieägarna har vidare förbehållit sig rätten att utöka erbjudandet med mellan cirka 2 250 000 och cirka 3 600 000 befintliga stamaktier i Jetpak, motsvarande en ökning mellan cirka 100 MSEK och cirka 190 MSEK.

Slutpriset i erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och beslutas av styrelsen för Jetpak och de säljande aktieägarna i samråd med joint bookrunners och ligga inom prisintervallet 45 - 53 SEK. Det slutliga erbjudandepriset förväntas offentliggöras omkring den 5 december 2018.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet kommer de säljande aktieägarna utfärda en option till joint bookrunners, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, att sälja ytterligare aktier, motsvarande högst 15 procent av det högsta sammanlagda antalet aktier som omfattas av erbjudandet.

Förutsatt att erbjudandet fulltecknas, att erbjudandet utökas fullt ut och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt att det slutgiltiga erbjudandepriset motsvarar prisintervallets mittpunkt, 49 SEK, omfattar erbjudandet högst 9 654 000 aktier, motsvarande cirka 82 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter erbjudandets genomförande.

Det totala värdet av erbjudandet, baserat på ett prisintervall om 45 - 53 SEK, uppgår till lägst cirka 235 MSEK och högst cirka 490 MSEK om erbjudandet fulltecknas, om erbjudandet utökas fullt ut och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt med beaktande av avvecklingen av den befintliga aktiestrukturen.

Bolagets aktier kommer att noteras under kortnamnet "JETPAK".

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.