HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

IT-infrastrukturbolaget InfraCom genomför en spridningsemission!

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur som sedan 1999 försett svenska företag inom SME-segmentet med internetaccesser, telefoni, hostingtjänster och datacenters. Bolaget verkar i skärningspunkten mellan IT- och telekomindustrin och erbjuder molntjänster.

Nu genomför bolaget en ägarspridning i syfte att bredda sin aktieägarbas och du som kund hos Avanza har möjlighet att teckna aktier till en rabatterad kurs!

Anmäl ditt intresse här


Kort fakta


Pris per aktie
8 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under perioden 5 - 20 juni 2019
Minsta investering
500 aktier, därefter i jämna poster om 100 aktier.
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
20 juni kl 23:59
Information om tilldelning

Omkring 25 juni

Omkring 11 december
Omkring 11 december
Första handelsdag
Omkring 25 juni
Likviddag
27 juni
Filer och länkar

Inbjudan till investerarlunch med InfraCom


InfraComs VD, Bo Kjellberg, kommer att hålla en investerarlunch på Avanzas kontor på Regeringsgatan 103 i Stockholm den 14 juni kl 12:00 - 13:00. Om du önskar närvara, vänligen anmäl dig i länken nedan. 

 

Intresseanmälan för InfraComs investerarlunch.  

Kort om InfraCom


InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur som sedan 1999 försett svenska företag inom SME-segmentet med internetaccesser, telefoni, hostingtjänster och datacenters. Bolaget verkar i skärningspunkten mellan IT- och telekomindustrin och erbjuder molntjänster. Tjänsterna levereras via egenutvecklade plattformar, driftas i egna datacenters och levereras över IP-nätet ofta via en internetaccess. InfraComs tjänster ”säljs på kran” vilket möjliggör för kund att ständigt matcha leverans och behov. InfraCom är en av få aktörer inom sitt segment som erbjuder kompletta systemleveranser inom IT och företagskommunikation.

InfraCom är verksamt inom tre affärsområden – (i) kommunikation, (ii) IT-drift och (iii) datacenter. Marknaden som InfraCom verkar på befinner sig i kraftig förvandling då utvecklingen går från traditionell kundplacerad hårdvara och system till skyddande datacenter eller molnets flexibilitet. InfraCom hjälper företag att maximera nyttan av den nya tekniken genom att förvandla traditionella funktioner och arbetssätt till innovativ, enkel och tidsbesparande användande. Bolagets kunderbjudande står sig idag mycket starkt på marknaden.

Bolagets finansiella mål är att årligen växa i omsättning med 15 - 20 procent, bibehålla en hög lönsamhet i form av EBITDA-marginal om 15 - 20 procent samt ha en soliditet om minst 30 procent. Tillväxten kommer att ske genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. I samband med företagsförvärv kan dock tillväxttakten bli ojämn och väldigt hög ett år och låg ett annat år. Enskilda år kan konsolidering av genomförda företagsförvärv också belasta resultatet så att lönsamheten blir lägre. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål prioriteras före högre tillväxt.

InfraCom har historiskt visat god tillväxt och lönsamhet. Den genomsnittliga omsättningstillväxten har under de senaste fem åren (proforma) uppgått till 14,7 procent per år med en lönsamhet om ca 20 procent (EBITDA-marginal). För det förlängda räkenskapsåret 2018-2019 (18 mån) har bolaget avlämnat rapport för de första nio månader juli 2018 – mars 2019, under perioden uppgår tillväxten till 56 procent och EBITDA-marginalen till 21 procent.

Marknadsöversikt


Marknaden som InfraCom verkar på drivs av ett teknikskifte med tre grundläggande drivkrafter:

  • Ökad outsourcing – marknaden efterfrågar centraliserade och kostnadseffektiva lösningar
     
  • IP konvergens – fler leveranser sker med IP-teknologi
     
  • Tillgänglighet och säkerhet – företags beroende av IT-system ökar.
     

Under 2018 uppgick intäkterna på slutkonsumentmarknaden för elektronisk kommunikation till 50,7 miljarder kronor enligt PTS. Fördelat på mobila samtal och kommunikationstjänster 30,7 miljarder kronor, fasta bredbandsabonnemang 12,3 miljarder kronor, fasta samtalstjänster 4,5 miljarder kronor och datakommunikationstjänster 3,2 miljarder kronor.

Krafterna går nu mot konsolidering och centralisering. Från många produkter/tekniker/aktörer till få produkter/tekniker/aktörer. Från lokala lösningar och egen drift till molnlösningar som köps in som tjänst. Pågående digitalisering förändrar slutkundens beteende. Första vågen av digitalisering nådde tillverkning, råvaruutvinning, musik, hantering av biljetter etc. Den pågående digitaliseringsvågen kommer att ersätta hela funktioner inom administration, beslutsfattande, transporter, sjukvård mm.

Företag i de nordiska länderna har kommit relativt långt i transfereringsprocessen till molnbaserade tjänster och integrationen av molntjänster i företags IT-miljö. Eurostat konstaterar i sin rapport att 57 procent av de svenska företagen använde molnbaserade tjänster under 2018 vilket kan ställas i relation till EU-snittet om 26 procent.

Det finns betydande potential för Bolagets molntjänster på den europeiska marknader som befinner sig tidigt i tillväxtcykeln och förväntas uppvisa hög tillväxt under lång tid. Bolaget är huvudsakligen verksam på den svenska marknaden men har också nyligen etablerat verksamhet i Storbritannien samt vuxit med några av sina befintliga kunder till nya marknader.

IOUG (Independent Oracle Users Group) konstaterar i deras undersökning att 25 procent av all företagsdata, mätt som datamängd, nu ligger i molnet, world-wide. IOUG drar slutsatsen att marknaden nått en brytpunkt där allt fler IT-ansvariga på företag har förtroende för molntjänster dess säkerhet och tillgänglighet. Samtidigt ser man utmaningar i hur man integrerar molntjänsterna med de interna applikationerna och produktionen. ”På sikt kommer mest pengar läggas på infrastruktur som tjänst” kommenterar IOUG och då ta marknad från kundplacerad utrustning.

InfraComs affärsområden


InfraCom verkar inom tre affärsområden och erbjuder molnbaserade tjänster och lösningar inom:

Kommunikation

Inom affärsområdet kommunikation erbjuder InfraCom ett brett spektrum av molnbaserade telefonitjänster genom den egenutvecklade plattformen – Weblink Infinity. Alla tjänster såsom SIP-trunkar (modern kundplacerad växel till fasta telenätet), Weblink Infinity, callback tid, mobila anknytningar osv. är egenutvecklade av bolaget. Med tjänster i molnet kan alla på företaget arbeta när som helst och var som helst och på alla typer av enheter. Med Weblink Infinityfår kunden en växel som är molnbaserad där kunden kan anpassa telefonin till företagets struktur, olika orter, resande säljare, utländska filialer etc.

InfraCom tjänster är anpassade för affärskritisk information med särskilt höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Bolaget erbjuder punkt till punktanslutningar och fiberanslutningar. InfraCom skräddarsyr lösningar från den enkla kundlösningen till den mest kvalitets- och säkerhetskrävande.

IT-drift

Inom affärsområdet IT-Drift binder InfraCom samman IT-infrastruktur som tjänst och erbjuder kunder inloggning och styrning genom en enkel och effektiv webbportal. Kunder kan på egen hand skapa virtuella servrar (VPS), serverbackup skydd eller Microsoft Exchange konton samt ett antal andra IT-tjänster. Med en enkel inloggning styr företaget själva över önskad kapacitet och förändrar sitt abonnemang efter behov. Denna tjänst erbjuder bolaget också partners. Här finns tjänster som mail, webbhotell, domän, smtp, webbproduktion, etc.

Datacenter

Datacenter är tjänsten för företag som vill placera affärskritiska system och information externt för maximal säkerhet. Denna typ av lösning bidrar till ökad tillgänglighet och reducering av driftkostnader. Istället för att investera i datorrum med skalskydd, UPS, reservkraft, kyla, larm, dubbla Internet-leverantörer helt själv - outsourca er verksamhets IT-miljö. InfraCom har erfarenhet sedan 1999 av colocation och storskalig systemdrift vilket ger dig som kund professionell service och support. Alla komponenter i datacentret övervakas dygnet runt, detta gör det möjligt för servicepersonal att påbörja felsökning och felavhjälpning inom några minuter. InfraCom erbjuder allt från inplacering av enstaka server till ett eller flera rack/skåp.

Tillväxtstrategi


InfraCom Group växer genom organisk tillväxt, via korsförsäljning och strategiska förvärv. Tillväxten sker utifrån att bolagets kunder i en allt högre utsträckning efterfrågar IT-tjänster som verkligen förenklar vardagen. Korsförsäljning är en viktig drivkraft för tillväxt och lönsamhet då InfraComs kunderbjudande inkluderar ett antal affärsområden som överlappar varandra. InfraComs mål är att varje kund också skall vara kund inom samtliga affärsområden.

InfraCom bevakar kontinuerligt marknaden och uppsöker aktivt bolag med likvärdig eller kompletterande verksamhet som passar in inom koncernen. Det finns ett stort antal bolag med upp till 100 miljoner kronor i omsättning på marknaden. Bolaget har identifierat ett brett urval av förvärvskandidater där ett flertal aktörer är sk. generationsskiftesbolag. InfraCom tror att det framgångsrikt går att förvärva dessa och implementera i bolagets affärsmodell och system för att på så sätt kunna öka lönsamhet och tjänsteutbudet från dessa bolag. Att öka kompetensen i organisationen är en ständigt pågående process. InfraCom tror att personligt engagemang, tillgänglighet och servicegraden är det som säkerställer långsiktiga goda kundrelationer och på så sätt säkerställs god långsiktig lönsamhet.

Förvärvsstrategin är till viss del opportunistisk. Förvärvskandidater är ofta relativt små bolag. Viktiga förvärvskriterier är att verksamheten skall kunna integreras i InfraCom och att det måste vara möjligt att applicera InfraComs affärsmodell i målbolaget. Om detta är svårt kommer bolaget att avstå från sådant förvärv. Ledningen tror att framgångsrika förvärv bygger på rätt förvärvspris, rätt framtida entreprenör och att målbolagets nuvarande kundrelationer är goda. Då dessa faktorer är på plats kan framgångsrika förvärv göras. Bolaget har i ledningen och i styrelsen erfarenheter från lyckade förvärv där målbolag har integrerats väl och synergier har realiserats.

Utdrag ur VD-ord


Förestående spridningsemission syftar till att bredda ägandet i bolaget för att uppnå ökad likviditet och handel i aktien. Spridningsemissionen är också ett led i att Styrelsen har som ambition att möjliggöra en notering av aktien på Nasdaq Stockholms huvudlista inom en treårsperiod. Spridningsemissionen riktar sig i första hand till personer, företag och institutioner som ej redan är aktieägare i Bolaget. Emissionsbeloppet ska uteslutande användas till att stärka bolagets kassa och finansiella ställning och utgöra en resurs för att möjliggöra ytterligare strategiska förvärv.

"Vi är verksamma på en marknad under snabb förändring och har erövrat en eftertraktad position. Vi sitter i förarsätet för att driva en marknadskonsolidering inom vårt segment. Sedan vi startade har marknaden öppnats upp från att ha styrts av ett fåtal statliga aktörer till ett pärlband av lokala och nationella entreprenörsstyrda bolag. Tillväxten bland nya IP-tjänster drivs av företagens efterfrågan av flexibla, skalbara och användarvänliga lösningar.

Som huvudägare och VD är jag dedikerad kring företagets övergripande mål att skapa värdetillväxt för aktieägarna. Förestående spridningsemission syftar till att öka intresset för bolaget och för att förbättra likviditeten i aktien. Vår uppfattning är att ett bredare ägande kommer att bidra till ökad trovärdighet och högre värdering. Vi rustar oss för att möjliggöra fler strategiska förvärv, gärna större och mer resurskrävande. Spridningsemissionen är också ett delsteg för att möjliggöra en framtida notering på huvudlistan - Nasdaq Stockholm.

Välkommen som aktieägare till ett företag i snabb tillväxt, verksamt på en marknad i snabb förändring"

- Bo Kjellberg
VD InfraCom Group

Erbjudande


Erbjudandet omfattar högst 1 900 000 nya aktier, dock maximalt ca 26 MSEK (2,5 miljoner EUR). Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige.

Priset per aktie motsvarar en kurs som är 8 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under perioden 5 juni till och med 20 juni 2019.

Tilldelning beräknas komma att ske omkring den 25 juni 2019. Tilldelningsbesked kommer att lämnas genom att en avräkningsnota sänds ut till dem som erhållit tilldelning i erbjudandet. Som kund hos Avanza Bank meddelas du genom upprättande av nota på din depå. 

Om erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske till de som inte var aktieägare i bolaget per den 4 juni 2019. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market där aktien handlas under kortnamnet ”INFRA”.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.