HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Genova grundades 2006 och är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Bolaget är inriktat på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen.

Nu ska Genovas stamaktier noteras på Nasdaq Stockholm och som kund hos Avanza har du möjlighet att teckna aktier!

Teckningsperiod inleds den 29 januari!

Kort fakta

Pris per aktie
65 SEK
Minsta investering
200 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
29 juni 2020 kl 15:00
Information om tilldelning
30 juni 2020
Första handelsdag
30 juni 2020
Likviddag
2 juli 2020
Filer och länkar
Pris per aktie
50 SEK
Erbjudandestorlek
Cirka 250 MSEK samt en övertilldelningsoption om 15 procent, totalt cirka 287,5 MSEK
Indelning av teckningsperiod
Under vecka 5, 2020
Filer och länkar

Anmäl ditt intresse här


Om Genova

Genova grundades 2006 och är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Bolaget är inriktat på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen.

Affärsidén är att kombinera stabila kassaflöden från förvaltningsportföljen med kostnadseffektiv projektutveckling av främst hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen långsiktig förvaltning.

Den 31 mars 2020 bestod Genovas fastighetsportfölj av 44 förvaltningsfastigheter med ett fastighetsvärde om totalt 4 097,5 Mkr, en uthyrbar yta om totalt 173 540 kvm och ett totalt årligt hyresvärde om 231 Mkr. Förvaltningsfastigheterna är uppdelade i kategorierna kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. Kommersiella fastigheter utgör 63 procent av det totala fastighetsvärdet, 71 procent av den totala uthyrbara ytan och 61 procent av det totala årliga hyresvärdet. Samhällsfastigheter utgör 37 procent av det totala fastighetsvärdet, 29 procent av den totala uthyrbara ytan och 39 procent av det totala årliga hyresvärdet.

Den 31 mars 2020 omfattade Genovas projektportfölj 344 126 kvm uthyrbar yta, varav 70 procent utgörs av hyresbostäder och samhällsfastigheter som Genova avser utveckla för egen långsiktig förvaltning, och 30 procent av bostadsrätter och kommersiella fastigheter. 87 procent av byggrätterna återfinns i Storstockholm och Uppsalaregionen. Den 31 mars 2020 hade Genova 473 bostäder, varav 35 hotellrum, i pågående byggnation. Geografiskt är Genovas fastighetsportfölj koncentrerad till främst Storstockholm och Uppsalaregionen. 62 procent av det totala fastighetsvärdet, 59 procent av den totala uthyrbara ytan samt 57 procent av det totala årliga hyresvärdet utgörs av fastigheter i Storstockholm, 30 procent av det totala fastighetsvärdet, 28 procent av den totala uthyrbara ytan samt 32 procent av det totala årliga hyresvärdet utgörs av fastigheter i Uppsalaregionen och 8 procent av det totala fastighetsvärdet, 13 procent av den totala uthyrbara ytan samt 11 procent av det totala årliga hyresvärdet utgörs av fastigheter på andra platser.

Genovas strategi

Genovas strategi är att driva en kombinerad verksamhet med fastighetsförvaltning och projektutveckling för fortsatt ägande och förvaltning. Strategin innebär att Genova är aktivt i hela kedjan av fastighetsinvesteringar – från förvärv till förvaltning.

Genovas strategi att vara aktivt i hela kedjan av fastighetsinvesteringar utgör bas för Genovas värdeskapande arbetsmetod, som består av fem olika steg som konkretiserar flödet från initial affärsgenerering till slutlig förvaltning:

 • Förvärv av fastighet
 • Fastighetsutveckling
 • Utveckling av byggrätter och detaljplaneprocesser
 • Byggnation
 • Förvaltning

Stegen utgör inte en statisk eller kronologisk arbetsmetod, utan de tillämpas flexibelt och opportunt av Genova beroende på respektive fastighets förutsättningar och möjligheter. Således tillämpas inte nödvändigtvis alla steg på alla fastigheter, utan vilka åtgärder som vidtas anpassas utifrån vad Genova bedömer som mest effektivt och värdeskapande i situationen.

Arbetsmetoden tillämpas också dynamiskt i bemärkelsen att tidpunkten för de olika stegen kan anpassas utifrån vad Genova bedömer som mest effektivt utifrån rådande förutsättningar för Genova och oberoende av snabba konjunktursvängningar.

En integrerad del i Genovas arbetsmetod är den fastighetsfokuserade arbetsfördelningen, där Genova ständigt strävar efter att tillvarata och aktivera Genovas interna kompetens.

Målsättningar och utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Värdeskapandet mäts över en konjunkturcykel som tillväxt i långsiktigt substansvärde och förvaltningsresultat.

Genova ska på såväl kort som lång sikt sträva efter att upprätthålla stabila underliggande finanser med målet att utveckla och växa verksamheten. Fokus i respektive investering ska alltid kännetecknas av goda vinstmarginaler för att kunna generera en stark underliggande lönsamhet för koncernen över tid. Styrelsen i Genova har i februari 2020 fastställt följande finansiella och operativa mål för verksamheten:

 • Uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie om minst 20 procent (inklusive eventuella värdeöverföringar till stamaktieägarna) över en konjunkturcykel.

 • Uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per stamaktie om minst 20 procent över en konjunkturcykel.

 • Hyresintäkterna från bostads- och samhällsfastigheter ska uppgå till minst 60 procent av Genovas totala hyresintäkter vid utgången av år 2024.

 • Pågående byggnation av egenproducerade bostäder ska uppgå till minst 750 bostäder per år från och med år 2021.
 
Målet är att substansvärdes- och förvaltningsresultatstillväxten ska skapas med en fortsatt stabil och god finansiell ställning och med ett balanserat finansiellt risktagande innebärande att:
 
 • Soliditeten ska över tid uppgå till minst 35 procent.

 • Belåningsgraden ska över tid understiga 65 procent.

 • Räntetäckningsgraden ska över tid överstiga 2,0 gånger.
   

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedömer Genovas styrelse att det bäst görs genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter, vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på Stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier. Utdelning på Preferensaktier ska ske enligt bolagsordningens bestämmelser.

Motiv till erbjudandet

Genovas preferensaktie är sedan den 12 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. En notering av bolagets stamaktie kommer att bredda Genovas aktieägarbas, samt skapa finansiell beredskap för fortsatt tillväxt och utveckling. En sådan notering förväntas även stärka kännedomen om Genova och stärka bolagets profil mot bland annat kommuner och andra intressenter.

Genovas fokus är att fortsätta utveckla den befintliga byggrättsportföljen för byggnation av huvudsakligen hyresbostäder och samhällsfastigheter för eget långsiktigt ägande och förvaltning. Då dessa investeringar erfordrar relativt liten andel av Genovas egen likviditet kommer nettolikviden från nyemissionen framförallt att användas för att finansiera förvärv av förvaltningsfastigheter inom den löpande verksamheten på Genovas prioriterade marknader och därigenom över tid öka bolagets tillgång till ytterligare förvaltningsfastigheter och således även öka möjligheterna för tillskapande av nya byggrätter för fortsatt nybyggnation av framförallt bostads- och samhällsfastigheter. Genova bedömer att den senaste tidens utveckling på fastighetsmarknaden ökar bolagets möjligheter att genomföra sådana förvärv. Vidare kommer nettolikviden från nyemissionen stärka Genovas möjlighet till en ökad projektutvecklingstakt av befintliga byggrätter för långsiktigt eget ägande och förvaltning.

Kort om erbjudandet

Det slutgiltiga priset i erbjudandet har fastställts till 65 kronor per stamaktie vilket motsvarar ett totalt värde på bolagets stamaktier om cirka 2 573 Mkr förutsatt att erbjudandet fulltecknas och överteckningsoptionen utnyttjas till fullo.

Erbjudandet omfattar upp till 10 000 000 stamaktier (650 Mkr), varav 7 700 000 nyemitterade stamaktier (500,5 Mkr) och 2 300 000 befintliga stamaktier (149,5 Mkr). I syfte att täcka övertilldelning i erbjudandet har bolaget och de säljande aktieägarna var för sig åtagit sig att sammanlagt erbjuda ytterligare högst 1 500 000 stamaktier (97,5 Mkr), varav 1 155 000 nyemitterade stamaktier (75,1 Mkr) samt 345 000 befintliga stamaktier från de säljande aktieägarna (22,4 mkr).

Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer erbjudandet uppgå till högst 748 Mkr och omfatta högst 11 500 000 stamaktier i bolaget, motsvarande cirka 26,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter erbjudandet (inklusive fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen). Under förutsättning att erbjudandet fulltecknas, så kommer nyemissionen i erbjudandet att tillföra bolaget totalt cirka 501 Mkr före avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet.

Ankarinvesterare har, på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att förvärva stamaktier i erbjudandet motsvarande totalt 450 Mkr, vilket motsvarar 60 procent av erbjudandet under förutsättning att erbjudandet fulltecknas och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Ankarinvesterare i erbjudandet är Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Lancelot Asset Management AB, fonder förvaltade eller rådgivna av Capital Research and Management Company och Skandia Fonder AB.

Kortnamnet (tickern) på Nasdaq Stockholm för bolagets stamaktie kommer att vara GPG och första handelsdag är beräknad till den 30 juni 2020.

Som kund hos Avanza är det möjligt att teckna aktier via exempelvis ISK eller kapitalförsäkring.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.