HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Denna information är en introduktion till erbjudandet att teckna fondandelar ("Erbjudandet") i Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) (”Estea” eller ”Bolaget”). Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionen godkänner endast att prospektet uppfyller kraven på att vara fullständigt, begripligt och konsekvent och ett sådant godkännandet ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som stöd för de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet kan erhållas på Bolagets hemsida, https://www.estea.se/investeringsfonder/estea-omsorgsfastigheter-ab-publ/.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Estea Omsorgsfastigheter investerar i vård- och omsorgsfastigheter, ett segment som kännetecknas av stark tillväxt, väletablerade och stabila hyresgäster, långa hyresavtal och stor efterfrågan. Investeringarna sker i fondformat, med 4% årlig ränta och vinstdelning av värdetillväxt, som förvaltas av Estea AB.  Teckning sker till rabatt relativt NAV-värde. Estea AB är ett oberoende fastighetsbolag med över 18 års historik av framgångsrika investeringar, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter. Fonden är sedan oktober 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Nu ska fonden emittera nya andelar och du som kund hos Avanza har möjlighet att delta i emissionen!

 

Teckningsperioden inleds den 29 september

Kort fakta

Underliggande tillgångar
Vård- och omsorgsfastigheter
Teckningskurs
101,4 % av nominellt belopp
Net Asset Value (NAV)
104,6 % av nominellt belopp (per den 30 september 2020)
Minsta investering
En andel (10 140 SEK)
Årlig ränta
4 % med kvartalsvis utbetalning
Vinstdelning
100 % upp till ränta motsvarande 6 % per år, därefter 75 % av resultatet
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
9 december 2020 kl 23:59
Information om tilldelning
10 december 2020
Första handelsdag
17 december 2020
Likviddag
15 december 2020
Filer och länkar

Bolagets hemsida

Prospekt

Informationsbroschyr

Teckna digitalt via Bank-ID (Om du ej är kund hos Avanza)

Anmäl ditt intresse här


Bakgrund & motiv

Estea Omsorgsfastigheter genomförde i oktober 2020 en lyckad börsnotering och välkomnade cirka 3 000 nya andelsägare till fonden. Sedan börsnoteringen har Estea fortsatt den expansiva förvärvsstrategin i linje med fondens fokus på helt eller delvis statligt finansierade hyresgäster och nyligen offentliggjordes ett förvärv av fem fastigheter i en affär om cirka 415 MSEK. Förvärvet innebär att Estea Omsorgsfastigheter effektivt allokerar tillskottet som kom in i samband med börsnoteringen till fem attraktiva fastigheter som kommer att bidra positivt till fondens intjäning.

Framgångsrik avyttring av samtliga fastigheter i Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Sverigefastigheter 3 AB (publ), till ett värde om cirka 2,5 miljarder SEK till Nyfosa AB (publ). I och med avyttringen realiserar Estea stora värden till andelsägarna som utöver en årligen utbetald attraktiv kupong även ehåller ytterligare tillväxt om cirka 25-30 procents kapitaltillväxt i förhållande till den nominella investeringen.

Nu genomför Estea Omsorgsfastigheter en emission om ytterligare 100 MSEK för att göra nya förvärv som Estea bedömer har möjlighet att öka intjäningen i fonden ytterligare. Därmed bjuds befintliga och nya andelsägare in att investera, eller återinvestera vinsten från investeringen i Estea Sverigefastigheter 3, i den pågående emissionen i Estea Omsorgsfastigheter. 

Teckningskursen i Erbjudandet är 101,4% vilket är en substansrabatt mot fondens NAV som är 104,6 % (per den 30 september 2020).

”Vi har en expansiv förvärvsstrategi och har effektivt allokerat en betydande del av kapitalet från den nyligen genomförda emissionen till fem attraktiva fastigheter och därutöver öronmärkt kapital för ytterligare identifierade förvärv. Genom att öppna för att ta in nytt kapital tar vi tillvara både de möjligheter vi ser i marknaden och det stora intresset vi möter för fonden.” säger Johan Eriksson, VD för Estea AB.

Strand Kapitalförvaltning och AB Begab har åtagit sig att teckna fondandelar till ett värde om cirka 53 MSEK motsvarande cirka 53 procent av Erbjudandet.

Om Estea Omsorgsfastigheter

Estea Omsorgsfastigheter startades 2018 med mål att bygga upp en portfölj av vård- och omsorgsfastigheter med väletablerade omsorgsaktörer som hyresgäster, belägna över hela Sverige.

Per den 30 september 2020 äger fondkoncernen fastigheter till ett marknadsvärde om cirka 1 300 MSEK. Fonden befinner sig i en expansiv uppbyggnadsfas med flera identifierade tilläggsförvärv.

Nyckeltal inklusive ej tillträdda fastigheter

Idag äger fonden fyra tillträdda fastigheter, och har förvärvat ytterligare sex fastigheter där tillträde sker i etapper med inledning i december 2020. Inklusive dessa uppgår fondens årliga hyresintäkter till cirka 70 MSEK. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 40 000 kvm, med en uthyrningsgrad på 100 procent, varav cirka 51 procent av ytan utgörs av äldreboenden, 33 procent av trygghets-/seniorboenden och 16 procent av vårdboenden. Fondens genomsnittliga hyresduration uppgår till 13,3 år. Marknadsvärdet för samtliga fastigheter uppgår till cirka 1 300 MSEK.

Investment highlights

  • Segmentet för vårdboenden utgör en defensiv investeringsstrategi med liten cyklisk påverkan och en förutsägbar efterfrågan med gynnsam demografi.

  • Betydande underskott av vårdboendeplatser i Sverige. 45 % av kommunerna rapporterar oförmåga att möta dagens och framtidens efterfrågan.

  • Estea AB har 18 års track record med goda resultat och hög avkastning till investerare från implementation av investeringsstrategier inom olika segment.

  • Befintlig portfölj om cirka 1 300 MSEK av moderna vårdboenden.

  • Uthyrningsgraden på fastighetsbeståndet är 100 procent och hyresgästerna består av bland annat av marknadsledande aktörer inom vård- och äldreomsorg. Fondens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 70 MSEK (inklusive ej tillträdda fastigheter).

  • En investering i Erbjudandet ger en attraktiv riskjusterad avkastning motsvarande en fastställd kvartalsvis ränteutbetalning om 4 % på årsbasis och vinstdelning om 100 % av värdetillväxten upp till motsvarande 6 % per år, därutöver 75 % av överskridande värdetillväxt. Teckning sker till rabatterat pris relativt NAV, 101,4 % jämfört med 104,6 %.

Marknaden för omsorgsfastigheter

Estea Omsorgsfastigheter verkar inom ett segment som kännetecknas av stor långsiktig efterfrågan och långsiktiga, stabila hyresgäster. Befolkningsmängden i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och tillväxten prognosticeras fortsatt vara hög. Den största befolkningsökningen förväntas ske bland den äldre delen av befolkningen, där antalet personer som är 80 år eller äldre förväntas vara 255 000 fler år 2029 jämfört med idag, en ökning på närmare 50 procent. Detta ställer stora krav på samhället, och en stor andel av Sveriges kommuner har brist på vård- och omsorgsboenden för att möta behovet. Enligt Boverket rapporterar 109 av Sveriges 290 kommuner att det råder brist på specialanpassade boenden för äldre. Dessutom uppger 76 av landets kommuner att behovet inte heller kommer att vara uppfyllt om fem år.

År 2030 prognosticeras antalet personer över 80 år öka från dagens 530 000 till närmare 800 000 personer. Detta innebär att det fram till 2026 kommer att behöva byggas närmare 560 nya äldreboenden enligt Finansdepartementet. Med ett ökat behov av äldreboenden i, i princip, hela Sverige i samband med de demografiska förändringar som råder på marknaden tyder mycket på ett fortsatt stort intresse för samhällsfastighetsmarknaden i Sverige. I samband med ett ökat investeringsintresse och ett gap mellan utbud och efterfrågan inom segmentet prognosticeras hyresutvecklingen vara fortsatt stark, direktavkastningskraven följa en fortsatt nedåtgående utveckling och tillväxten inom segmentet öka.

Segmentet omsorgsfastigheter, som är det mest defensiva delsegmentet inom kategorin samhällsfastigheter, karaktäriseras av trygga, skattefinansierade hyresgäster, långa hyresavtal med förutsägbara kassaflöden och ett betydande underskott av själva tillgången – vårdboenden - som kommer bli svårt att balansera under överskådlig tid. Vi vet från studier i den svenska demografin att den prognostiserade efterfrågan vida överstiger såväl befintligt som planlagt utbud. Sådana obalanser skapar tillfällen i marknaden där en etablerad och transaktionsfokuserad aktör som Estea AB kan röna stora framgångar.

Den största befolkningsökningen förväntas ske bland den äldre delen av befolkningen, där antalet personer som är 80 år eller äldre förväntas vara 255 000 fler år 2029 jämfört med idag, en ökning om närmare 50 procent. Detta ställer stora krav på samhället, och en stor andel av Sveriges kommuner har brist på vård- och omsorgsboenden för att möta behovet.

Tillgångar

Fonden äger idag fyra fastigheter och har förvärvat ytterligare sex fastigheter där tillträde sker i etapper med inledning i december 2020.

Fondens tillgångsvärde inklusive förvärvade, ej tillträdda fastigheter, uppgår till ungefär 1 300 MSEK och har en belåningsgrad som den 30 september 2020 uppgick till 61 procent. Den långsiktiga belåningsgraden utifrån rådande ränte- och marknadsläge uppskattas till mellan 60-75 procent.

Karlstad Fören 3

Karlstad Fören 3 är ett nybyggt äldreboende beläget på Orrholmen i centrala Karlstad. Fastighetens yta uppgår till 4 106 kvm, innehåller 60 lägenheter och är fullt uthyrd till Ambea med en kontraktstid på 15 år.

Sundsvall Skörden 3

Sundsvall Skörden 3 är ett äldreboende beläget i Nacksta i Sundsvall. Fastighetens yta uppgår till 8 026 kvm, innehåller 91 lägenheter och är fullt uthyrt till Sundsvalls kommun med en kontraktstid på 15 år.

Västerås Öland 2

Västerås Öland 2 är ett äldreboende beläget i Önsta Gryta i norra Västerås. Fastighetens yta uppgår till 4 190 kvm och innehåller 54 lägenheter och är fullt uthyrt till Attendo med en löptid på 11 år.

Österåker Tuna 3:182

Österåker Tuna 3:182 består av senior- och äldreboende i Åkersberga, ca 30 minuter från Stockholms centrum. Fastighetens yta uppgår till 7 236 kvm fullt uthyrt till Attendo.

Samtliga förvärvade tillgångar och yta

Hyresgäster

Attendo

Attendo är det största privatägda omsorgsbolaget och ett av Nordens ledande omsorgsföretag med drygt 25 000 anställda i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Aleris

Aleris ägs av Triton och är ett privat vårdföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Aleris har omkring 5 400 anställda.

Ambea

Ambea ägs av KKR och Triton och är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med cirka 26 000 medarbetare. Ambea har drygt 900 enheter i Sverige, Norge och Danmark.

Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och är en av Sveriges större kommuner med en befolkning på 99 449 människor 2019.

Silver Life

Silver Life etablerades 2012 och bedriver service för trygghetsboende samt omvårdnad i vård- och omsorgsboende av exklusivare slag. 

Österåkers kommun

Österåkers kommun ligger i Stockholms län. Under lång tid har befolkningstillväxten överstigit snittet i Sverige.

Om Estea AB

Estea AB grundades 2002 med övertygelsen om att en fokuserad investerings- och förvaltningsstrategi kan skapa mervärden i fastigheter. Tillsammans med privata investerare i fastighetsbranschen genomförde den första fastighetsinvestering i ett separat bolag där samtliga investerare fick betydande avkastning genom driftnetton och värdetillväxt vid fastighetsförsäljning. Allt sedan dess har Estea AB fortsatt att tillgodose investerares avkastningskrav genom gemensamma fastighetsaffärer. Sedan 2013 är Estea AB är en fondförvaltare under Finansinspektionens tillsyn och fastighetsportföljerna är organiserade i reglerade fonder och andelsägarna i Estea AB:s olika fonder summerar idag till närmare 4 000 stycken.

Ambitionen har aldrig varit att bygga det största fastighetsbolaget. Estea är och har varit transaktionsfokuserade och har skapat tydliga värden för investerarna vid avyttring av fastigheterna. Sedan starten har Estea AB genomfört transaktioner för mer än 14 miljarder kronor, och de 19 realiserade fonderna har haft en genomsnittlig IRR på 19 procent. Samtliga fonder har avyttrats med positiv avkastning. För tillfället förvaltar Estea AB fyra fonder.

Den långa erfarenheten tillsammans med omsorgsfulla rekryteringar av kompetenta medarbetare har satt Estea AB på kartan som en av de mest framgångsrika förvaltarna av fastighetsfonder på den svenska marknaden.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 10 000 nya fondandelar och riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige. Estea förbehåller sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare 10 000 nya fondandelar beroende på efterfrågan under Erbjudandet (utökningsoptionen), varmed högst 20 000 nya fondandelar kan tilldelas under Erbjudandet.

Avsikten med Erbjudandet är att ta in ytterligare 100 MSEK för att göra nya förvärv som Estea bedömer ha möjlighet att öka intjäningen i fonden ytterligare.

Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 101,4 % vilket är en substansrabatt mot fondens NAV som är 104,6 % (per den 30 september 2020).

Strand Kapitalförvaltning och AB Begab har åtagit sig att teckna fondandelar till ett värde om cirka 53 MSEK motsvarande cirka 53 procent av Erbjudandet.

Fondandelarna handlas sedan oktober 2020 på Nasdaq Stockholms obligationslista.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna fondandelar enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på Bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en ersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.