HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Q-linea noteras på Nasdaq Stockholm!

Q-linea, som grundades 2008 av forskare från Uppsala Universitet, är ett forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och innovativ infektionsdiagnostik.

Nu ska Q-linea noteras på Nasdaq Stockholm och du som kund har möjlighet att teckna aktier inför första handelsdag!


Kort fakta


Pris per aktie
60 - 70 SEK
Minsta investering
150 aktier, därefter i jämna poster om 50 aktier.
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
5 december kl 23:59
Information om tilldelning
Omkring 7 december
Första handelsdag
Omkring 7 december
Likviddag
Omkring 11 december
Filer och länkar

Kort om Q-linea


Q-linea är ett forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och innovativ infektionsdiagnostik (vilket ingår i det vidare begreppet in vitro-diagnostik, IVD). Q-linea grundades 2008 av forskare från Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet tillsammans med Olink AB och Uppsala universitets holdingbolag, UUAB. Q-linea består idag av ett interdisciplinärt och mycket motiverat team med erfarenheter och kunskaper från flera olika discipliner och vetenskapliga fält som bedriver sin verksamhet i moderna och väl anpassade lokaler i Uppsala Science Park. Vid det tredje kvartalets utgång 2018 hade bolaget 52 anställda och 20 kontrakterade konsulter.

Vid bakteriella infektioner behöver en korrekt behandling föregås av ett diagnostikförfarande i syfte att dels fastställa vilken typ av bakterie som orsakar infektionen (ID), dels vilken antibiotika som är verksam mot bakterien, ett s.k. antibiotikakänslighetstest eller AST (Antibiotic Susceptibility Test). Båda svaren behövs men det är AST-analysen som slutligen ger den optimala behandlingsrekommendationen. Det senaste decenniet har det skett ett paradigmskifte i metoder för identifiering av bakterietyp. Ingen motsvarande utveckling har skett för AST-analys vilken utförs på samma sätt i dag som på 1960-talet. Idag får läkare i Europa och USA ofta vänta två-tre dagar på analyssvar från mikrobiologilaboratorier avseende vilken antibiotika som är verksam mot den aktuella infektionen.

Avsaknaden av tillräckligt snabb och effektiv diagnostik medför ökad dödlighet, hög risk för superinfektioner samt en hög kostnad för sjukvården. Det innebär dessutom en utmaning för sjukvården där man idag tvingas välja mellan en bred antibiotikabehandling som medverkar till ökande antibiotikaresistens i samhället och en smal behandling som riskerar att vara overksam för patienten.

Bolagets huvudproduktkandidat ASTar beräknas lanseras i Europa under fjärde kvartalet 2019 och är ett helautomatiskt instrument som med hjälp av de förbrukningsartiklar bolaget utvecklat kan mäta bakteriers känslighet för antibiotika. ASTar kommer att leverera patientspecifik behandlingsrekommendation för val av antibiotika mer än 24 timmar snabbare än dagens traditionella tekniker och planeras att säljas till sjukhusens laboratorier.

Introduktion till Q-lineas marknad


Bakterier i blod (bakteriemi) kan orsaka sepsis, tidigare kallat blodförgiftning. Det är ett syndrom som ger livshotande organsvikt orsakat av ett felreglerat systemiskt immunsvar. Vem som helst kan utveckla sepsis som följd av en vanlig bakteriell infektion, t.ex. urinvägsinfektion eller lunginflammation. Behovet av tillförlitlig och snabb diagnostik för att möjliggöra rätt behandling är vid allvarliga tillstånd som sepsis helt avgörande för patientens överlevnad. Den initiala huvudapplikationen för ASTar-systemet kommer att vara analys av positiva blododlingar från patienter med misstänkt sepsis.

Sepsis är ett globalt hälsoproblem och drabbar upp till 30 miljoner människor årligen. Dödligheten i sepsis har i ett flertal studier visat sig vara 15–50 %, där den högre andelen dödlighet gäller för patienter i septisk chock. Vid sepsis kan varje timmes fördröjning av effektiv behandling vara förödande. Dödligheten, eller mortaliteten, för patienter som utvecklat septisk chock ökar med 7,6 % för varje timme utan korrekt antibiotikabehandling.

I USA rapporteras att ca två miljoner människor drabbas av sepsis varje år och att ca 250 000 av dessa avlider. Incidensen och mortaliteten av sepsis är liknande inom EU. Sammantaget innebär det fler dödsfall än summan av alla dödsfall till följd av bröstcancer, prostatacancer samt tarmcancer i motsvarande länder. Baserat på bolagets sammanställning av data från ett flertal källor från EU och USA har antalet rapporterade fall av sepsis under perioden 2002–2015 i genomsnitt ökat med 7 % årligen.

Marknaden för traditionell mikrobiell infektionsdiagnostik för år 2018 värderas till 32 Mdr SEK och förväntas fram till och med 2022 växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 4 % till 39 Mdr SEK.

Styrkor och konkurrensfördelar


Bolaget har flera styrkor och konkurrensfördelar som, enligt bolagets bedömning, har bidragit till dess framgång så här långt och medför att det finns goda utsikter för bolaget att bli en framstående aktör inom nästa generations produkter för förbättrad infektionsdiagnostik. Dessa styrkor och konkurrensfördelar inkluderar att bolaget:

● är verksamt på en stor och växande marknad underbyggd av långsiktiga trender samt ett teknikskifte;

● har en väl positionerad teknikplattform som fyller ett tydligt gap i den relevanta marknaden;

● har kliniskt relevanta data baserade på omfattande testhistorik;

● har erfarenhet och kompetens att utveckla kompletta diagnostiksystem; samt

● har en bred och relevant portfölj av immateriella rättigheter.

Bakgrund och motiv


Huvudägaren och styrelsen arbetar aktivt för att förverkliga Q-lineas långsiktiga strategi och anser att det är en lämplig tidpunkt att ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. En notering av aktierna i Q-linea är ett logiskt nästa steg för bolaget, då det förutom att bredda bolagets ägarbas också bidrar till en ökad kännedom om bolaget och dess verksamhet samt ger Q-linea tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader.

Q-lineas bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka bolagets behov under de kommande tolv månaderna från dagen för prospektet. Bolaget bedömer att underskottet av rörelsekapitalet för de kommande tolv månaderna kommer att uppgå till 169 MSEK och att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för att finansiera Q-lineas verksamhet till och med januari 2019.

I syfte att stödja Q-lineas strategi de närmaste åren och för att finansiera det beräknade underskottet av rörelsekapital under de kommande tolv månaderna har bolaget beslutat att genomföra en nyemission i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Q-linea avser att använda nettolikviden från nyemissionen i den prioritetsordning som anges nedan, med ungefärlig andel av emissionslikviden angiven i procent (%):

● Färdigställa utvecklingen av ASTar-instrumentet och förbrukningsartiklar samt initiera och slutföra kliniska studier i EU och USA relaterade till ASTar (45–50 %);

● Bygga upp intern produktion av de viktigaste förbrukningsartiklarna för ASTar, hantera extern produktion och förbättra rörelsekapitalspositionen för att stärka lanseringskapaciteten av ASTar och tillhörande förbrukningsartiklar (25–30 %);

● Bygga upp marknads- och supportfunktion och övriga administrativa och löpande kostnader (15–20 %); och

● Utveckla nya applikationer för ASTar (10–15 %).

Erbjudande


I syfte att främja finansieringen av Q-lineas fortsatta utveckling har Bolagets styrelse beslutat om en nyemission i Q-linea. Vidare har Q-lineas styrelse ansökt om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Den 7 november 2018 beslutade Nasdaq Stockholms bolagskommitté att uppta bolagets aktier till handel bl.a. under förutsättning att sedvanliga spridningskrav uppfylls senast den första handelsdagen, vilken förväntas bli den 7 december 2018. Bolagets aktier kommer att använda kortnamnet "QLINEA".

Investerare inbjuds härmed, i enlighet med villkoren i prospektet, att teckna högst 9 166 667 nyemitterade aktier i Q-linea (exklusive övertilldelningsoptionen), vilka kommer att emitteras med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 20 juni 2018. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt. Priset i erbjudandet förväntas fastställas i intervallet 60–70 SEK per aktie.

Catella Fondförvaltning AB, Fjärde AP-fonden, Investment AB Öresund och Länsförsäkringar Fondförvaltning har åtagit sig att i egenskap av ankarinvesterare teckna aktier i erbjudandet, motsvarande totalt 180 MSEK. Om erbjudandet fulltecknas, övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet och priset i erbjudandet fastställs till mittpunkten i prisintervallet (dvs. 65 SEK) motsvarar åtagandena 28,5 % av antalet aktier i erbjudandet och 11,3 % av det totala antalet aktier i bolaget efter erbjudandets genomförande. Q-linea har även erhållit teckningsåtaganden från vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare (inklusive VD och CFO) i bolaget om totalt ca 3,3 MSEK.

Priset i erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och förväntas att fastställas inom intervallet 60–70 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för Q-linea om ca 1 522–1 670 MSEK, förutsatt att erbjudandet fulltecknas och att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet. Det slutliga priset i erbjudandet förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 7 december 2018.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till ca 550 MSEK. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, uppgår det totala värdet av erbjudandet till ca 632 MSEK. Bolagets emissionskostnader förväntas uppgå till ca 53 MSEK, vilket innebär att nettolikviden uppgår till ca 579 MSEK om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.