HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Azelio noteras på Nasdaq First North!

Azelio erbjuder ett system med Stirlingbaserad termisk solkraft med termisk energilagring. Med effektiv lagring och omvandling av termisk energi till el kan Azelio erbjuda industrier och samhällen i stora delar av världen en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för lokal elproduktion dygnet runt. 

Nu ska Azelio noteras på Nasdaq First North och du som kund har möjlighet att teckna aktier inför första handelsdag!


Kort fakta


Pris per aktie
22 SEK
Minsta investering
300 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier.
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
4 december
Information om tilldelning
Omkring 6 december
Första handelsdag
Omkring 10 december
Likviddag
Omkring 10 december
Filer och länkar

Kort om Azelio


Azelio erbjuder ett system med Stirlingbaserad termisk solkraft med termisk energilagring. Med effektiv lagring och omvandling av termisk energi till el kan Azelio erbjuda industrier och samhällen i stora delar av världen en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för lokal elproduktion dygnet runt. Tekniken är dessutom modulär, vilket innebär att den kan användas i såväl stor som liten skala och kan anpassas efter specifika kundbehov. Systemet är inte heller beroende av anslutning till ett ordinarie elnät. Bolagets system avhjälper därmed problematiken med intermittens som solceller och vindkraft står inför, samtidigt som systemet utgör en lösning för distribuerad och styrbar elproduktion. Azelio bedömer därför att systemet kan förse stora delar av världen med el, som per dagen för Prospektet saknar tillförlitlig elförsörjning.

Bolagets Stirlingmotor är beprövad med över två miljoner ackumulerade drifttimmar och 172 fältinstallationer globalt medan delsystemet för termisk energilagring bevisats i demonstrationsanläggning i juni 2018 men ännu inte tillämpats kommersiellt. Under 2018–2020 kommer Bolaget fokusera på industrialiseringen av systemets utformning, konstruktion och produktion. Under fjärde kvartalet 2019 kommer tre system i ett kommersiellt projekt installeras i Marocko tillsammans med statligt styrda Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy). Från 2020 förväntas ytterligare 8–16 system installeras i kommersiella projekt, varefter volymproduktion förväntas från 2021.

Efter demonstrationen i juni 2018 har intresset från kunder ökat markant. Per dagen för Prospektet har Bolaget mottagit förfrågningar, från kunder i geografier med gynnsamma solförhållanden, uppgående till cirka [1 000] MW, motsvarande cirka [50] miljarder SEK i potentiellt ordervärde. Med det stora intresset från kunder tillsammans med Bolagets marknadsanalys bedömer Bolaget att systemet är kommersiellt gångbart och mycket konkurrenskraftigt.

Azelios system består av ett solfjäderformat heliostatfält som speglar solstrålarna upp till en mottagare på det termiska lagret som tillsammans med Stirlingmotorn är monterad på toppen av ett cirka tio meter högt torn. Mottagaren absorberar värme och använder den för att smälta en aluminiumlegering som lagrar värmen som sedan överförs till Stirlingmotorn som producerar el med full effekt, även under dygnets mörka timmar.

Historik


Azelio grundades 2006 utifrån övertygelsen om att framtiden kan drivas av solenergi. Azelio erbjuder ett system med Stirlingbaserad termisk solkraft med termisk energilagring. Systemet erbjuds till kunder som bygger projekt kring solbältet med installationer mellan 500 kW och 20 MW för elproduktion under dagen tillsammans med en lagringskapacitet om 13 timmar. Detta segment för små- och medelstora installationer med långa lagringstider saknar idag hållbara och kostnadseffektiva lösningar på den globala energimarknaden.

Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg med produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt säljkontor i Peking, Kina och representationskontor i Madrid, Spanien. Tillverkning sker i en modern produktionsanläggning, placerad i en region omgiven av några av de mest avancerade materialleverantörerna i norra Europa. Per 30 september 2018 hade Bolaget 75 anställda och nettoomsättningen för de första nio månaderna 2018 uppgick till 1 672 TSEK.

Introduktion till Azelios marknad


Bolagets initiala fokusgeografier utgörs av MENA-regionen där Bolaget identifierat fem exempelländer med fördelaktiga solförhållanden: Marocko, Tunisien, Egypten, Jordanien samt Saudiarabien. Därutöver utgör ett stort antal geografier inom solbältet potentiella segment. Över en miljard människor i det så kallade solbältet saknar idag tillgång till ett tillförlitligt elnät och tvingas därför använda kostsam lokal produktion baserat på diesel eller gas för att säkerställa kontinuerlig elförsörjning. Detta är särskilt viktigt för processindustrier, men även för samhällsfunktioner så som sjukhus och infrastruktur. Även utvecklade länder med utbredd intermittent förnybar elproduktion är intressanta marknader där behovet av förnybar baskraft växer.

Vid tidpunkten för marknadslanseringen kommer Bolaget fokusera på projekt i
storleken 100 kW till 20 MW, för att senare adressera projekt upp till en storlek om 100 MW. Målsegmenten för Bolagets system är slutkunder som har behov av en tillförlitlig elförsörjning dygnet runt, vilket bland annat omfattar industrier samt samhällen som saknar tillgång till el.

Sektorn för förnybar energi har vuxit snabbt under de senaste åren och förutspås fortsätta växa till följd av att tekniken utvecklas och blir mer kostnadseffektiv jämfört med exempelvis fossila bränslen. Det finns dock en tydlig uppdelning av energikällor mellan intermittenta (icke-kontinuerliga, fluktuerande) energikällor samt källor för baskraft (kontinuerliga). Sol- och vindkraft är intermittenta källor då de endast producerar energi när solen lyser och vinden blåser. Kärnkraft och fossila energikällor är däremot baskraftkällor då dessa kan producera energi dygnet runt, oberoende av väder och vind. För att sol- och vindkraft ska kunna tillgodose behovet av kontinuerlig energiförsörjning och utgöra fullgoda alternativ till kärnkraft och fossila energikällor krävs således lösningar för lagring av energi.

Många av de geografier som idag saknar elförsörjning är avlägset belägna och att bygga ut det ordinarie elnätet till dessa platser kräver omfattande investeringar. Istället används ofta system för så kallad distribuerad och styrbar elproduktion. Detta syftar till elproduktionskällor som utöver att kunna förse ett ordinarie elnät med el, även kan förse små lokala nät (Eng. mini grid) och decentraliserade (Eng. off grid) nät.

Azelios system är inte beroende av anslutning till ett ordinarie elnät. Bolagets system avhjälper därmed problematiken med intermittens som solceller och vindkraft står inför, samtidigt som systemet utgör en lösning för distribuerad och styrbar elproduktion. Azelio bedömer därför att systemet kan förse stora delar av världen med el, som per dagen för Prospektet saknar tillförlitlig elförsörjning.

Samarbete med Moroccan Agency for Sustainable Energy


Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) är sedan 2016 en av Bolagets strategiska partners och sedan 2018 har Masen även en representant i Azelios styrelse. Masen, som är statligt styrt, är en av de viktigaste intressenterna i Marockos övergripande energistrategi där landet har som målsättning att öka förnybara energikällors andel av elproduktionskapacitet till 52 procent år 2030. Masen bidrar med värdefull kunskap om solenergimarknaden och utgör en central del i Bolagets forskning och utveckling för termisk energilagring, industrialisering, verifiering och affärsutveckling.

Vidare ger Masen tillgång till ett stort nätverk av etablerade företag och intressenter inom solenergiindustrin, samt till nya leverantörer för lokala inköp och lokal produktion. Masens forsknings- och utvecklingsplattform för termisk solkraft är placerad i Ouarzazate där en av världens största solparker finns installerad med en kapacitet om 580 MW. Sedan 2016 har Azelio tillsammans med Masen en pilotanläggning i Ouarzazate om 13 kW. Nästa steg är att, tillsammans med Masen, bygga ett verifieringsprojekt med tre enheter av Azelios system i Ouarzazate under fjärde kvartalet 2019.

Styrkor och konkurrensfördelar


Bolagets styrelse anser att Azelio har följande styrkor och konkurrensfördelar som förväntas bidra till att Bolaget ska kunna realisera sina framtida strategiska och finansiella mål:

  • Ledande kostnadseffektiv teknik med modulär design
  • Kostnadseffektiv lösning med förstklassig prestanda och effektivitet
  • Högkvalitativ produktionsanläggning för storskalig produktion av Stirlingmotorn
  • Globalt nätverk med etablerade samarbetspartners

Erbjudande


Styrelsen för Azelio har beslutat att genomföra en ägarspridning och nyemission för att främja Azelios tillväxt och fortsatta utveckling. Styrelsen har därför ansökt om upptagande till handel av Azelios aktier på Nasdaq First North. Investerare inbjuds härmed, i enlighet med villkoren i Prospektet, att teckna aktier i Azelio.

Erbjudandet omfattar högst [•] nyemitterade aktier i Azelio, vilka kommer att emitteras med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 27 juni 2018. Erbjudandet motsvarar cirka [•] procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet. I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, emittera ytterligare högst [•] aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).

Övertilldelningsoptionen kan nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North. Om Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta [•] aktier, vilket motsvarar [•] procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.

Priset för aktierna i Erbjudandet har fastställts till [22] SEK av Bolagets styrelse och i samråd med Pareto Securities och är detsamma för befintliga aktieägare, institutionella investerare samt för allmänheten i Sverige. Courtage utgår ej. Erbjudandepriset är baserat på diskussioner med Cornerstone Investors där utgångspunkten var värderingen vid den senaste emissionen som genomfördes i juni 2018, utvecklingen i Bolaget sedan dess, totalt investerat eget kapital i Bolaget samt andra överväganden.

Baserat på Erbjudandepriset på [22] SEK uppgår det totala värdet på Bolagets aktier till cirka [•] MSEK före Erbjudandet. Om Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer värdet på Bolagets aktier uppgå till cirka [•] MSEK efter Erbjudandet.

Nyemissionen i Erbjudandet kommer vid full teckning att inbringa cirka [300]-[345] MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet vilka förväntas uppgå till cirka [30] MSEK, beroende på i vilken omfattning Övertilldelningsoptionen utnyttjas. Ett antal institutionella investerare samt personer ibland annat Bolagets styrelse och ledning har åtagit sig att under vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande sammanlagt [●] MSEK eller [●] procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen. Dessa teckningsåtaganden utgörs av [●], [●] MSEK, [●], [●] MSEK,[●], [●] MSEK,[●], [●] MSEK, [●], [●] MSEK samt övriga personer i bland annat Bolagets styrelse och ledning, [●] MSEK.

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.