HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Atvexa noteras på Nasdaq First North!

Atvexa är ett värderingsdrivet ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola och är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige. Atvexagruppen har uppvisat cirka 30 procents genomsnittlig årlig och lönsam tillväxt sedan starten 2009 genom förvärv, nyetableringar och expansion i befintliga verksamheter.

Nu ska Atvexa genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North och i samband med detta genomföra en nyemission och ägarspridning om totalt 68 MSEK, sista dag att teckna aktier är den 11 december.


Kort fakta


Pris per aktie
50 SEK
Minsta teckningspost
100 aktier (motsvarande 5000 SEK)
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
11 december 2017, kl 17:00
Information om tilldelning
Omkring den 13 december, 2017
Första handelsdag
Omkring den 13 december, 2017
Likviddag
 
15 december 2017
Filer och länkar

Om Atvexa


Atvexa är ett värderingsdrivet ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola och är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige. Atvexagruppen har uppvisat cirka 30 procents genomsnittlig årlig och lönsam tillväxt sedan starten 2009 genom förvärv, nyetableringar och expansion i befintliga verksamheter.

I Atvexagruppens 25 dotterbolag ingår 15 självständiga varumärken. Av dessa är 14 varumärken koncentrerade till Storstockholm, en av Europas snabbast växande regioner, och vidare finns Atvexa representerat i Skåne, genom ett varumärke, sedan november 2017. I dotterbolagen ingår totalt 74 förskolor, 15 skolor och en särskola, i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala, Österåker och Vellinge, med cirka 1 700 medarbetare samt cirka 8 400 barn och elever. Dotterbolagen drivs under olika varumärken och har en stark position på sina lokala marknader.

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Verksamheten särskiljer sig på marknaden genom sin decentraliserade organisation som präglas av att varje enskilt verksamhetsdrivande dotterbolag arbetar självständigt och har en egen ledning. Atvexa lägger dock stor vikt vid ett målinriktat, aktivt, nära och engagerat ägarskap med fokus på att bland annat stötta respektive dotterbolagsledning/VD och följa upp verksamheten utifrån olika aspekter för att på så vis säkerställa kvalitet och identifiera eventuella utvecklingsbehov. Tonvikten vid Atvexas ägarstyrning ligger på vad som ska uppnås – inte hur det ska uppnås. Atvexas modell innebär även att synergieffekter uppnås på frivillig basis genom att medarbetare från respektive dotterbolag möts och delar idéer på kontinuerlig basis och därigenom vidareutvecklar verksamheterna. Entreprenörskapet vårdas inom Atvexagruppen och tron på de enskilda verksamheternas och individernas förmåga att utveckla verksamheterna är central.

Finansiella mål


Tillväxt

Intäktstillväxten ska uppgå till 15 procent per år, via såväl organisk tillväxt som via förvärv.

Lönsamhet

Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ska över tid uppgå till fem procent.

Kapitalstruktur

Soliditet om minst 40 procent.

Utdelningspolicy

Det fria kassaflödet avses främst att återinvesteras i verksamheten i syfte att finansiera framtida tillväxt. Vid utrymme kan på sikt överskott komma att delas ut, dock med hänsyn tagen till Bolagets investeringsbehov och finansiella ställning.

Erbjudandet


Erbjudandet omfattar totalt 1 360 000 B-aktier, varav 800 000 utgör nyemitterade B-aktier och 560 000 utgör befintliga B-aktier som erbjuds av säljande aktieägare. Erbjudandet riktar sig till allmänheten samt till institutioner i Sverige.

Erbjudandepriset har fastställts till 50 kronor per aktie, motsvarande ett bolagsvärde om cirka 544 MSEK efter erbjudandets genomförande. Anmälan om förvärv av aktier ska ske under perioden 30 november - 11 december  2017. Anmälan ska vara Avanza tillhanda senast kl. 17.00 den 11 december 2017.

Cornerstone-investerarna (Humle Kapitalförvaltning och Lancelot Asset Management) har åtagit sig att förvärva sammanlagt 900 000 B-aktier i Erbjudandet.

Besked om tilldelning lämnas genom utbokning av B-aktier på ditt konto, vilket beräknas ske omkring den 13 december 2017. Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 13 december 2017.

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i Prospektet.