HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Ascelia Pharma noteras på Nasdaq Stockholm!

Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (tumörsjukdomar). Bolaget är baserat i Malmö och fokuserar på utveckling av läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. 

Nu ska Ascelia Pharma noteras på Nasdaq Stockholm och du som kund har möjlighet att teckna aktier inför första handelsdag!


Kort fakta


Pris per aktie
25 SEK
Minsta investering
400 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier. 
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
5 mars kl 15:00
Information om tilldelning
Omkring 7 mars
Första handelsdag
13 mars
Likviddag
11 mars
Filer och länkar

Kort om Ascelia Pharma


Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel (orphan drugs) inom onkologi. Bolaget är baserat i Malmö och fokuserar på utveckling av läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har idag två produktkandidater under klinisk utveckling

 • Mangoral®: Kontrastmedel för MR-scanning som är redo för den avslutande kliniska fasen
 • Oncoral: Tablettbaserat cellgift redo för fas II.

Mangoral® (MR-kontrastmedel redo för den avslutande kliniska fasen):

Ascelia Pharmas ledande produktkandidat, Mangoral, är ett kontrastmedel som ska användas vid magnetkameraundersökning (MR-scanning) för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser). Att upptäcka levermetastaser i ett tidigt stadie är avgörande för valet av rätt behandlingsmetod och patienters överlevnadschanser. Mangoral är baserat på ämnet mangan som är ett naturligt spårämne i kroppen.

Målgruppen för Mangoral är patienter med nedsatt njurfunktion som på grund av risken för allvarliga, och potentiellt dödliga, biverkningar inte kan använda dagens kontrastmedel som är baserade på tungmetallen gadolinium. Den scanning som dessa patienter kan få idag är en MR-scanning utan kontrastmedel, vilket försämrar möjligheten att upptäcka levermetastaser, och därmed överlevnadschanserna. Det är för denna specifika patientgrupp som Mangoral kan erbjuda ett kontrastmedel de idag saknar.

Marknaden för Mangoral beräknas till USD 350-500 miljoner årligen och i detta segment förväntas Mangoral vara den enda produkten på marknaden. Mangoral har erhållit särläkemedelsstatus i USA, vilket bl.a. ger sju års marknadsexklusivitet vid framtida marknadsgodkännande.

Mangoral är planerad att inleda klinisk fas III under andra halvan av 2019 (fas III är den avslutande fasen före godkännande och kommersialisering). Slutgiltiga resultat från fas III-studien förväntas i slutet av 2020 eller i början av 2021.

Oncoral (cellgift i tablettform, redo för fas II):

Ascelia Pharmas andra läkemedelskandidat, Oncoral, är ett oralt cellgift inriktat på behandling av magsäckscancer som också betraktas som en särläkemedelsindikation. Oncoral tas i tablettform, vilket ger patienter möjligheten att ta delar av sin cellgiftsbehandling i hemmet, samtidigt som det ger besparingar för sjukhusen. En fas I klinisk studie för Oncoral genomfördes under 2018 med lovande resultat och produktkandidaten är nu redo för fas II.

Bakgrund - Mangoral


Levermetastaser och MR-scanning

Ett av skälen till att cancer är en allvarlig sjukdom är dess förmåga att sprida sig, metastasera, till andra delar av kroppen än där den primära tumören uppstod. Efter lymfkörtlarna är levern det organ som oftast drabbas av metastaser. Många tumörbildande cancerformer som kommer från tarmarna, lungor, bröst, magsäck eller bukspottkörtel metastaserar till levern. Upp till 70 procent av patienter med kolorektalcancer utvecklar levermetastaser.

Om levermetastaser från kolorektalcancer upptäcks tidigt och bedöms vara resekterbara (operation) kan överlevnadsgraden förbättras avsevärt, och i vissa fall är fullständig återhämtning möjlig. 46 procent av patienter som genom går resektion för kolorektala levermetastaser har rapporterats överleva i fem år, jämfört med endast 6 procent för patienter som inte erhållit kirurgisk behandling av sina levermetastaser.

Att upptäcka levermetastaser i ett tidigt stadie är avgörande för patienters överlevnadschanser och valet av rätt behandlingsmetod. För att upptäcka levermetastaser, och i senare skeende bevaka cancers utveckling, är MR-scanning det vanligaste diagnosmetoden. I samband med MR-scanning ges ett kontrastmedel för att förstärka bildinformation och synlighet av levermetastaserna.

Dagens kontrastmedel kan inte ges till njursvaga patienter

De kontrastmedel till MR-scanning som finns tillgängliga på marknaden idag är alla baserade på tungmetallen gadolinium. Till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion ges dock inte gadolinium pga. på grund av risken för allvarliga, och potentiellt dödliga, biverkningar (dessa patienter riskerar att få nefrogen systemisk fibros, NSF). Den enda scanning som dessa patienter kan få idag är en MR-scanning utan kontrastmedel, vilket försämrar möjligheten att upptäcka levermetastaser, och därmed överlevnadschanserna.

Det är för denna specifika patientgrupp med nedsatt njurfunktion som Mangoral kan erbjuda ett kontrastmedel de idag saknar. Mangoral har genomgått sex fas I- och fas II-studier som visat att det är ett effektivt gadoliniumfritt MR-kontrastmedel med en fördelaktig biverkansprofil och således finns en möjlighet att lösa det medicinska behovet som finns idag.

Bakgrund - Oncoral


Marknaden för magsäckscancer växer kraftigt

Magsäckscancer är en sjukdom där cancerceller bildas i magens slemhinna. Magsäckscancer är ofta långt framskriden när diagnos ställs. I detta skede kan cancern ofta behandlas, men sällan botas. För patienter med magsäckscancer är den femåriga överlevnadsgraden 20 procent och medianöverlevnad vid framskriden sjukdom med kombinationsbehandling av kemoterapi är mindre än ett år. Marknaden för magsäckscancer uppgår idag till omkring 2 miljarder USD och förväntas överstiga 4 miljarder USD under 2020, vilket innebär en årlig tillväxttakt på 14% (källa GlobalData).

Växande behov av patientvänliga cellgiftsbehandlingar (kemoterapi)

Patienter med magsäckscancer behandlas idag med en kombination av 2-3 olika läkemedel. Den huvudsakliga behandlingen är cellgift samt ett målinriktat cancerpreparat som ges intravenöst på sjukhus. Det påverkar patienters livskvalitet samtidigt som det medför stora sjukhuskostnader. Det finns således ett behov av mer patientvänliga och kostnadseffektiva behandlingsformer. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform som innebär att patienter kan ta delar av sin cellgiftsbehandling i hemmet. Oncoral är baserat på cellgiftet irinotecan, en väletablerad läkemedelsubstans med bevisad effekt på cancertumörer, men som idag endast finns som intravenös behandling. Ipsens förvärv av Onivyde i januari 2017 för mer än 1 miljard USD validerar attraktionskraften för högklassiga reformulerade irinotecanprodukter. Det validerar även Ascelias strategi för Oncoral.

Genom en daglig dosering med Oncoral undviks stora intravenösa doser på sjukhusen. Tanken med daglig dosering med Oncoral är också att mildra biverkningarna som följer med cellgiftsbehandling. Ascelia Pharma tror att Oncoral kan utgöra en viktig del av läkemedelsbehandling av magsäckscancer i framtiden.

Styrkor och konkurrensfördelar


 • Mangoral har möjlighet att bli det enda gadolinium-fria kontrastmedlet i världen på en marknad som uppskattas till USD 350-500 miljoner årligen
 
 • Problemet med att ge gadolinium till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion är välkänt världen över och dessa patienters enda möjlighet idag är endast en MR-scanning utan kontrastmedel. Mangoral riktar således in sig på ett olöst och välkänt medicinskt problem.
 
 • Fas III-programmet för Mangoral, som väntas inledas under andra halvan av 2019 är baserat på diskussioner med FDA, som har lämnat positiv feedback.
 
 • I fas III studien ska Mangoral enbart jämföras med en MR-scanning utan kontrastmedel. Dvs. Mangoral ska inte påvisa effektivt mot ett redan existerande läkemedel vilket annars är vanligt i kliniska studier (patientgruppen för Mangoral kan inte ta nuvarande kontrastmedel baserat på gadolinium).
 
 • Fas III-programmet för Mangoral kräver färre patienter jämfört med typiska fas III studier inom onkologi och uppföljningstiden för patienterna är enbart några dagar, jämfört med månader eller år för en vanlig onkologisk fas III-studie. För särläkemedel generellt är tiden till godkännande också kortare och andelen särläkemedel som godkänns är högre än för andra läkemedel.
 
 • Mangoral har erhållit särläkemedelsstatus av den amerikanska myndigheten US Food and Drug Administration (FDA) för användning inom sitt patientsegment. En stor fördel med särläkemedelsstatus är att särläkemedel kan erhålla marknadsexklusivitet ett antal år efter marknadsgodkännande (sju år i USA och tio år i EU/ EES). Andra fördelar är skattelättnader och lägre ansökningsavgifter.
 
 • Oncoral tas i tablettform, vilket ger patienter möjligheten att ta sin cellgiftsbehandling i hemmet, samtidigt som det ger besparingar för sjukhusen. Oncoral har också potential att kombineras med andra kemoterapier vilket kan resultera i nya och effektiva patientvänliga behandlingar
 
 • Oncoral har genomfört fas I studier med lovande resultat och är nu redo för fas II.

 

Motiv till erbjudandet


Ascelia planerar att inleda operativa aktiviteter för det kliniska utvecklingsprogrammet i fas III för Mangoral under andra halvan av 2019 vilket kommer att medföra betydande investeringar. Kostnaderna för genomförandet av det kliniska utvecklingsprogrammet för Mangoral, registrering för marknadsgodkännande i USA och EU/EES samt förberedelser för kommersialisering beräknas för de kommande tre åren uppgå till cirka 170–180 MSEK baserat på bolagets långsiktiga strategi och nuvarande förutsättningar. Därutöver förväntas kostnaderna under samma period för förberedelser av Oncorals fas II-studie uppgå till 5-10 MSEK.

För att säkerställa finansiering för den fortsatta kliniska utvecklingen av Mangoral och övriga operativa aktiviteter samt för att finansiera det bedömda rörelsekapitalunderskottet har bolaget beslutat att genomföra en nyemission i samband med noteringen av dess aktier på Nasdaq Stockholm. Om Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas beräknas nettolikviden uppgå till cirka 185 MSEK. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo beräknas nettolikviden uppgå till cirka 212 MSEK.

Bolaget avser att använda dessa intäkter med de ungefärliga procentuella andelarna och i den prioritetsordning som anges nedan.

 • 80 procent; Genomförande av den pivotala kliniska fas III-studien för Mangoral och ansökan om marknadsgodkännande i USA och EU/EEA.
 • 10–20 procent; Kommersialiseringsförberedelser för Mangoral.
 • 5–10 procent; Förberedelser för Oncorals fas II-studie.

Om Erbjudandet fulltecknas beräknas nettolikviden i kombination med nuvarandelikvida medel vara tillräcklig för att slutföra klinisk utveckling av Mangoral, ansöka om marknadsgodkännande i USA och EU/EEA och för att initiera kommersiell planering för Mangoral, såväl som för förberedelser för den planerade fas II-studien för Oncoral.

Erbjudande


Investerare erbjuds härmed, i enlighet med villkoren i prospektet, att teckna 8 000 000 nyemitterade aktier i Ascelia. Priset i erbjudandet har fastställts till 25 SEK per aktie. I syfte att täcka eventuell övertilldelning i erbjudandet har bolaget åtagit sig att emittera högst 1 200 000 ytterligare aktier.

Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer bolaget värderas till motsvarande 595 MSEK efter erbjudandets genomförande.

Nyemissionen förväntas tillföra Ascelia cirka 185 MSEK efter avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet. Vid full teckning i erbjudandet kommer antalet aktier i Ascelia att öka med 8 000 000 aktier från 14 606 891 till 22 606 891, vilket innebär att de nyemitterade aktierna i erbjudandet motsvarar cirka 35,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter erbjudandet.

Alto Invest, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden samt ett antal befintliga aktieägare, inklusive styrelseledamöter och ledande befattningshavare, och andra externa investerare har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet motsvarande totalt cirka 150 MSEK. Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen inte utnyttjas motsvarar åtagandena cirka 75 procent av antalet aktier i erbjudandet och cirka 27 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter erbjudandet.

Teckningsperioden pågår till och med den 5 mars 2019 kl. 15:00. Bolagets aktier kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "ACE" från och med den 13 mars 2019. 

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.