HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

6,25 % årlig ränta plus möjlig värdetillväxt - Teckna andelar i Estea!

Aros Bostads preferensaktier noteras på First North!

Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen i primärt Stockholms län. Kärnan i Aros Bostads verksamhet har sedan starten varit utvecklandet av en stadsbild med tidlösa och beständiga hem åt medvetna bostadsägare.

Nu ska Aros Bostads preferensaktier noteras på First North och du som kund har möjlighet att teckna aktier inför första handelsdag. 

Anmäl ditt intresse här


Kort fakta


Pris per aktie
98 SEK
Minsta investering
100 preferensaktier, därefter i intervall om 10. 
Utdelning
8,50 SEK per år, med kvartalsvis utdelning (8,67 % direktavkastning baserat på teckningskurs)
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
12 november 2018, kl 23:59
Information om tilldelning
Omkring den 14 november 2018
Första handelsdag
Omkring den 19 november 2018
Likviddag
15 november 2018
Filer och länkar

Om Aros Bostadsutveckling AB


Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen i primärt Stockholms län. Kärnan i Aros Bostads verksamhet har sedan starten varit utvecklandet av en stadsbild med tidlösa och beständiga hem åt medvetna bostadsägare. Sedan grundandet 2006 fram till den 30 september har bolaget investerat i 31 projekt, varav sju projekt är genomförda. Per dagen för bolagsbeskrivningen består bostadsportföljen av 24 projekt med en total utvecklingsbar area om cirka 266 000 kvm ljus BTA fördelat på cirka 3 400 bostäder. Aros Bostad har över tid uppvisat en stark tillväxt i sin byggrättsportfölj och har en väletablerad position i marknaden.

Verksamhet


Aros Bostad, som är en av de ledande bostadsutvecklarna inom Storstockholm, har slutfört sju projekt med en total utvecklingsbar area om cirka 47 000 kvm, motsvarande 409 lägenheter, och en utvecklingsvolym om cirka 2,1 miljarder SEK sedan 2006. Aros Bostads primära geografiska marknad är Storstockholm, vilket avser Stockholms län. Fokus har övergått allt mer från att konvertera kontorsfastigheter till bostäder, till nyproduktion av bostäder som per dagen för Bolagsbeskrivningen utgör Aros Bostads huvudsakliga verksamhet.

Verksamheten är i huvudsak finansierad genom eget kapital, internt genererade medel, bankfinansiering och finansiering från fondinvesterare i Bolagets två fonder Aros Bostad III och Aros Bostad IV. Bolaget ser fonderna som ett effektivt sätt att fördela och hantera projektets ägande, risk, vinst och finansiering. Bostadsutveckling inom ramen för Aros Bostads egen regi följer huvudsakligen samma principer som för bostadsutveckling inom Aros Bostads fonder. Aros Bostad erbjuder sin kompetens för att identifiera, konceptualisera och genomföra bostadsutvecklingsprojekt till investerare som vill investera i den typen av projekt i utbyte mot finansiering. Då Aros Bostad III och Aros Bostad IV sedan en tid är fullinvesterade har Bolaget successivt gått över till att finansiera sina projekt i egen regi.

Finansiella mål

Projektmarginalen ska över tid uppgå till minst 20 procent. Målet avseende projektmarginalen är framtaget utifrån historiska genomsnittliga projektmarginaler samt nuvarande affärsplan för projektportföljen.

Soliditeten ska långsiktigt överstiga 30 procent.

 

Marknadsöversikt


RMI index - ett mått på efterfrågan och utbud av bostäder i Storstockholm

Jämviktsförhållandet mellan framtida utbud och efterfrågan på nyproducerade bostäder varierar kraftigt mellan olika områden i Stockholmsregionen. JLL-Evidens Residential Market Index (RMI) är ett index som beskriver utbud och efterfrågan på olika lokala bostadsmarknader. Utbud beräknas genom antalet byggstartade bostäder per kvartal enligt statistik från SCB. Utbudet vägs sedan mot efterfrågan, som mäts genom att beräkna hur många hushåll som kan efterfråga nyproduktion utan att boendeutgiftsandelen för hushållet överstiger cirka 30 procent av disponibel inkomst.

Utveckling av RMI index - Aros Bostads projekt är lokaliserade i Storstockholms mest attraktiva kommuner

Balansen mellan utbud och efterfrågan på nyproducerade bostäder skiljer sig åt en hel del mellan Stockholmskommunerna. I Lidingö och Danderyd hittar vi de lägsta indexnivåerna, vilket visar att bostadsbyggandet är lågt i förhålland till betalningsviljan. I båda kommunerna har också antalet byggstarter minskat de senaste två åren. I Täby har däremot bostadsbyggandet ökat. Ökningen har däremot inte varit större än att index fortfarande visar att det finns tillräckligt med efterfrågan för att fortsätta bygga. I Stockholm passerade indexet 2,0 i slutet av 2016 och har fortsatt stiga något även under 2017 och 2018. I Järfälla har indexet, de senaste tre åren, signalerat att nyproduktionen är för stor i förhållande till den köpkraft och betalningsvilja som finns i kommunen. Som framgår av grafiken nedan är Aros Bostads projektportfölj framförallt lokaliserad i Täby och Danderyd, där en god balans mellan efterfrågan och utbud råder.

 

Motiv till erbjudande


Bakgrunden till erbjudandet är bland annat att uppnå det spridningskrav som ställs för att ha noterade aktieslag på Nasdaq First North.

I syfte att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och diversifiering av kapitalstrukturen genomförde Aros Bostad i december 2017 en kapitalanskaffning genom en emission av preferensaktier om cirka 311 MSEK till ett mindre antal investerare. I september 2018 genomfördes ytterligare en kapitalanskaffning till befintliga och nya preferensaktieägare om cirka 103 MSEK. Det är således bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för bolagsbeskrivningen, är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden.

Motiv till erbjudandet är att uppnå det spridningskrav som ställs för bolag inför upptagande till handel på Nasdaq First North och följaktligen utöka aktieägarbasen. Noteringen av preferensaktierna förväntas bidra till ett ökat intresse för bolaget bland nya grupper av investerare, liksom bland bostadsköpare, affärspartners, media och andra intressenter. Sammantaget bedömer styrelsen för Aros Bostad att en notering av bolagets preferensaktier på Nasdaq First North är till fördel för bolagets framtida utveckling.

Om erbjudandet


Erbjudandet omfattar en nyemission om högst 200 000 preferensaktier motsvarande 19 600 000 SEK. Priset i erbjudandet uppgår till 98 SEK per preferensaktie. I händelse av stort intresse från allmänheten att delta i erbjudandet och att erbjudandet således övertecknas har styrelsen möjlighet att besluta om att utnyttja överteckningsoptionen om högst 50 000 preferensaktier motsvarande 4 900 000 SEK.

Utdelningen är fastställd till 8,50 SEK per år, med kvartalsvis utdelning om 2,13 SEK respektive 2,12 SEK per år per preferensaktie. Detta motsvarar en direktavkastning om 8,67 % baserat på teckningskurs. Preferensaktier i erbjudandet berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller den 30 november 2018.

Bolagets preferensaktier kommer att handlas på Nasdaq First North under kortnamnet AROS PREF med beräknad handelsstart 19 november.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna preferensaktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.