HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Denna information är en introduktion till erbjudandet att teckna aktier ("Erbjudandet") i Arlandastad Group AB (publ) (”Arlandastad Group” eller ”Bolaget”). Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionen godkänner endast att prospektet uppfyller kraven på att vara fullständigt, begripligt och konsekvent och ett sådant godkännandet ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som stöd för de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet kan erhållas på Bolagets hemsida, https://arlandastadgroup.se/sv.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Bolaget skapar mervärde genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners, en stark förankring i samhället och en finansiell stabilitet som ger bolaget uthållighet.

Nu ska Arlandastad Group noteras på Nasdaq First North Premier och som kund hos Avanza har du möjlighet att förvärva aktier!

 

Kort fakta

Pris per aktie
67,50 SEK
Minsta investering
100 aktier, därefter i jämna poster om tio (10) aktier
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
13 september 2021 kl. 17:00
Information om tilldelning
14 september 2021
Första handelsdag
15 september 2021
Handelsplats
Nasdaq First North Premier
Filer och länkar

Anmäl ditt intresse här


Kort om Arlandastad Group

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 med ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Bolagets ledstjärnor är förädling och förvaltning med avsikt att skapa mervärden genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners, en stark förankring i samhället och en finansiell stabilitet som ger verksamheten uthållighet. Arlandastad Group är sprunget ur huvudägaren Gelba Management AB som sedan 1990-talet framgångsrikt investerat i fastigheter och därigenom skapat stora värden. Sedan juli 2021 är SBB i Norden AB näst största ägare med ett ägande om cirka 15 procent av aktierna i Arlandastad Group.

Verksamheten har hittills fokuserat på att förädla och förvalta ett 240 hektar stort markområde som utgör angöringen till Stockholm Arlanda Airport, Explore Arlandastad. Detta har skett genom förvärv av råmark som sedan detaljplanelagts och utvecklats, samt genom omvandling av befintliga fastigheter som stöpts om och förädlats till helt nya verksamheter.

Arlandastad Group hade per 30 juni 2021 ett substansvärde (NAV) om cirka 76,1 SEK per aktie, motsvarande ett totalt substansvärde om cirka 4,3 miljarder SEK, och genererade en omsättning om cirka 144 MSEK under de tolv månader som avslutades samma datum. Vidare redovisade Bolaget en avkastning på det egna kapitalet om cirka 16 procent för samma period och hade en belåningsgrad om cirka 27 procent per 30 juni 2021. Arlandastad Group har sedan 2008 fram till 30 juni 2021 skapat förädlingsvärden om cirka 3,9 miljarder SEK och hade per 30 juni 2021 en balansomslutning om cirka 6 miljarder SEK. Per 30 juni 2021 förfogade Bolaget över förvaltningsfastigheter om cirka 111 000 kvadratmeter samt detaljplanerade, outnyttjade byggrätter om 627 600 kvadratmeter med ytterligare cirka 500 000 kvadratmeter byggrätter där detaljplanearbete pågår. Därutöver uppskattar Bolaget att ytterligare cirka 150 000 kvadratmeter byggrätter kan framarbetas på befintliga markinnehav genom förtätning av nuvarande detaljplaner. Efter genomförande av byggnation på samtliga planerade byggrätter beräknas Bolagets fastighetsbestånd bestå av cirka 1,3–1,4 miljoner kvadratmeter.

Arlandastad Group - Net Asset Value per aktie 

Arlandastad Groups verksamhet

Arlandastad Groups tre verksamhetsområden

Arlandastad Groups verksamhet bedrivs inom tre verksamhetsområden – fastighetsförvaltning, fastighetsförädling och operativa bolag. Bolagets fastighetsrörelse innefattar markförvärv, planprocesser, koncept, uthyrning och byggnation, hela vägen till förvaltning eller avyttring. Modellen är tillämpbar på många platser och Arlandastad Group avser att öka såväl aktiviteten i Arlandastadområdet som att identifiera nya stora projekt.

 • Fastighetsförvaltning

Arlandastad Groups förvaltningsportfölj består av förvaltningsobjekten Scandinavian XPO, sju objekt inom DRIVELAB-konceptet, Nybygget, Långtidsparkering P1 samt SEBE Flygets Långtidsparkering. I fastighetsbeståndet ingår en markanläggning belägen på arrenderad mark. Sedan 2020 är två byggnader klassificerade rörelsefastigheter där två operativa bolag inom Arlandastad Group, Training Partner och Scandinavian XPO AB, huvudsakligen bedriver verksamhet. 

 • Fastighetsförädling

Förädlingsrörelsen är den verksamhetsdel i Arlandastad Group som hanterar strategidelen ”konceptutveckling” tillsammans med exploatering av den befintliga markportföljen som Bolaget äger. Arlandastad Groups affärsmodell bygger på att kontrollera hela värdekedjan från förvärv av mark och planprocesser till bebyggandet och sedermera förvaltning av fastigheterna.

 • Operativa bolag

Segmentet operativa bolag utgörs av rörelsedrivande bolag inom utbildnings-, mötes- och eventverksamhet som skapar ett mervärde för koncernens fastighetsbestånd och dess närmiljö. De operativa bolagen utgörs för närvarande av Scandinavian XPO, Training Partner Nordic och SEBE Flygets Långtidsparkering.

 

Arlandastad Group - Fördelning Net Asset Value

Arlandastad Group - Fördelning Net Asset Value
Arlandastad Group - Fördelning Net Asset Value
Arlandastad Group - Fördelning Net Asset Value

 

Arlandastad Groups befintliga markområde – ”Explore Arlandastad” 

Arlandastadområdet är uppdelat i sex olika stadsdelar varav fyra ligger inom Arlandastad Groups område, benämnda stadsdel 1, 4, 5 och 6 (tillsammans ”Explore Arlandastad”).

Potentialen och styrkan i Explore Arlandastad består i hög grad av möjligheterna och egenskaperna som markområdet runt Stockholm Arlanda Airport innebär. Ytorna runt Stockholm Arlanda Airport är stora och flexibla för skapandet av en attraktiv och långsiktigt hållbar plattform för företag och andra intressenter. Mälardalenområdet har präglats av kraftig tillväxt och utveckling de senaste åren, vilket ytterligare understryker potentialen.

Stadsdel 6
Stadsdel 6

Den nordligaste delen av markinnehavet och ligger terminalnära Stockholm Arlanda Airport. Stadsdel 6 är ett förmånligt område för exploatering eftersom synligheten från både E4:an och väg 273 är mycket god, för att området ligger mycket nära Stockholm Arlanda Airport och förväntas växa samman med terminalområdet över tid, samt att Bolaget räknar med området tillåter utveckling av byggnader med högre densitet än i övriga stadsdelar. Detaljplanen förväntas tillåta byggrätter om 500 000 kvadratmeter BTA inom hotell, kontor, industri, handel samt idrottsanläggningar.

Idag bedrivs "Nybygget" på marken vilket är en husutställning och ett koncept för hela bygg- och boendespektrumet att visa upp sina produkter och relaterade erbjudanden. 

Stadsdel 5
Stadsdel 5
Stadsdel 5 utgör ytan i "mitten" av Arlandastad Groups markområde.
På området finns flertalet delar av DRIVELAB-konceptet som inkluderar bland annat DRIVELAB Test Track. I nära anslutning till testbanorna och angränsande till Arlandabanan planerar Bolaget att upprätta den flygplatsnära företagsparken F60. Planen för företagsparken F60 är att samla företag vars kärnverksamhet bygger på service, underhåll, tillverkning eller produktion på ett område om cirka 120 000 kvadratmeter. Målgruppen är primärt företag som har sina kunder nära Arlanda och bland företag som ser det logistika värdet i att ligga intill E4:an. I företagsparken F60 står mötet mellan människor, miljö, verksamheter och affärsutveckling i fokus. 
 
Stadsdel 1
Stadsdel 1

Stadsdel 1 ligger i den västra delen av Arlandastad och är detaljplanerad för kontor, handel och främst attraktiva mötesplatser. Idag är området redan väl etablerat med service och kollektivtrafik. Arlandastad Groups innehav på området omfattar dels delar av DRIVELAB-konceptet som inkluderar anläggningarna DRIVELAB center, DRIVELAB Sales & Service och DRIVELAB Hotel, Scandinavian XPO samt SEBE Flygets Långtidsparkering. 

Scandinavian XPO är Sveriges nya mötes- och evenemangsarena designat för alla typer av evenemang; mässor, möten, galamiddagar, konserter, idrottsevenemang och konferenser. Scandinavian XPO består av bland annat tre stora mässhallar, hotell, restauranger, eventytor, konferensrum, smarta lastzoner och flera aktiviteter som ska engagera och inspirera besökare. Etapp 1, som färdigställdes i börjav av 2021, omfattar cirka 40 000 kvadratmeter. Med närhet till Stockholm Arlanda Airport, Stockholm och Uppsala är tillgängligheten mycket god och kan attrahera arrangörer, leverantörer och besökare från hela världen. 

Stadsdel 4
Stadsdel 4
Stadsdel 4 förväntas växa ihop med stadsdel 1 och är detaljplanelagt för etablering av kontor, handel, lätt industri samt logistik med potentialen att bli en levande mötesplats. Stadsdelen förväntas också bli Explore Arlandastads kollektivtrafikhub, en yta har platsreserverats för en framtida pendeltågsstation och har potential att bli kollektivtrafikknutpunkt för hela området. Här finns förutsättningar för Explore Arlandastads kommunikationsnod med autonoma bussar, taxi, gång- och cykelbanor, pendeltågsstation och smidig avfart från E4. Härifrån ska besökare, både till fots och via andra färdmedel, snabbt kunna röra sig till t.ex. intilliggande Scandinavian XPO.
 

Styrkor och konkurrensfördelar

 • Unikt markområde i anslutning tilll Sveriges största internationella flygplats

Den mark som Arlandastad Group idag kontrollerar i anslutning till Stockholm Arlanda Airport innehar ett flertal styrkor och stor potential. Flexibiliteten och storleken på ytorna i området möjliggör för Bolaget att utveckla en attraktiv och långsiktigt hållbar plattform för företag och andra intressenter att skapa stärkande synergieffekter sinsemellan. Mälardalenområdet har präglats av kraftig tillväxt och utveckling de senaste åren och med närhet till Uppsala, Stockholm samt Stockholm Arlanda Airport är området väl anpassat för Bolagets konceptutveckling.

 • Bevisad affärsmodell med potential att skapa betydande förädlingsvinster

Arlandastad Group fokuserar på att utveckla attraktiva konceptuella plattformar med verksamheter som får ett mervärde av att verka tillsammans och inom samma område. Det innebär att Arlandastad Group inte enbart fokuserar på produktion och förvaltning, utan strävar efter att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara plattformar och mötesplatser där bolag, hyresgäster och andra intressenter kan verka tillsammans i effektiva samarbeten samt realisera synergier. Arlandastad Groups utvecklade koncept som sätter verksamheter i ett sammanhang skapar förutsättningarna för att ta ut högre hyresnivåer än i närliggande kommuner och områden.

 • Väldiversifierad portfölj

Arlandastad Group har redan idag en etablerad portfölj av förvaltningsfastigheter med exponering mot flertalet industrier och branscher som fordonsindustrin, möten och kontor. Genom en diversifierad portfölj får Bolaget en lägre riskprofil, stabila och diversifierade kassaflöden samt ett mindre beroende av det kommersiella flygandet. Därutöver har Bolaget en attraktiv projektportfölj som vid färdigställande beräknas ha ett totalt värde om cirka 30 miljarder SEK samt skapa organiska förädlingsvinster om cirka 5–7 miljarder SEK.

 • Tillväxt genom strategiska förvärv och samarbeten 

Bolaget utvärderar kontinuerligt möjligheten att genom förvärv expandera till nya strategiska områden inom nya geografier, där Arlandastad Group kan applicera sin affärsmodell och skapa ytterligare tillväxt. Vidare planerar Bolaget ingå samarbeten och joint ventures med strategiska partners som delar Bolagets visioner och affärsmannaskap för att skapa ytterligare värden.

 • Erfaret team och styrelse 

Arlandastad Group har drivits av ett erfaret team med lång och djup branschkunskap samt gediget affärs- och transaktionskunnande, vilka varit del av Airport City Stockholm sedan 2012 och skapat stora förädlingsvärden. Styrelsen har historik och erfarenhet från stora noterade och välkända bolag som NCC, Genova, SBB, Hemfosa samt AP3.

Affärsmodell och strategi

Arlandastad Group fokuserar på att utveckla attraktiva konceptuella plattformar med verksamheter som får ett mervärde av att verka tillsammans och inom samma område. Det innebär att Arlandastad Group inte enbart fokuserar på produktion och förvaltning, utan strävar efter att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara plattformar och mötesplatser där bolag och andra intressenter kan verka tillsammans i effektiva samarbeten samt realisera synergier.

 • Markförvärv

Arlandastad Group fokuserar på att identifiera och förvärva strategiska, större markområden där Bolaget kan utveckla och förädla fastigheter och stadsdelar till dess fulla potential. Bolaget har under det senaste decenniet byggt upp en gedigen kompetens och kunskap kring att utveckla och förädla markområden till arbets-, mötes- och eventplatser. Med denna kunskap avser Bolaget nu bredda verksamheten till nya projekt, områden och geografier där Bolaget har möjlighet att skapa betydande värden för såväl samhället som för Bolagets aktieägare. Bolaget har identifierat ett flertal markområden, såväl regionalt som nationellt, där Bolagets affärsmodell kan appliceras och Bolaget med sin expertis och sina strukturerade processer kan skapa värden.

 • Detaljplanearbete och utveckling av infrastruktur och byggrätter

Centralt för Arlandastad Groups detaljplanering är helheten som styrs av nyckelorden funktionellt, genomtänkt, välplanerat och förberett. Stort fokus i Bolagets strategi ligger på etablering och förädling av mark på ett proaktivt och nyskapande sätt. De detaljplanerade områdena ska fungera som effektiva kluster vilka utgör plattformar för aktörer att arbeta tillsammans inom och skapa synergier sinsemellan. På Bolagets befintliga markområde har Bolaget arbetat nära kommun och näringsliv för att säkerställa en detaljplan som är generell, men möjliggör för Bolaget att följa sin strategi och bygga kluster. Genom att ta fram generella detaljplaner har Bolaget flexibiliteten att följa och vara lyhörda till marknadens behov samt säkerställa att de fastigheter som byggs på området vid var tid är relevanta för hyresgästernas önskemål.

 • Konceptutveckling

Vid konceptutveckling av områdena utgår Arlandastad Group ifrån de detaljplaner som arbetats fram. Arlandastad Group förskaffar sig en djup förståelse för sina kunders verksamhet för att utveckla koncept som gynnar kunden. Med en förståelse för kundens verksamhet kan Arlandastad Group utveckla ett nav med ytterligare verksamheter som stöttar den ursprungliga kundens verksamhet och affärsmodell. På detta sätt lyckas Arlandastad Group skapa attraktiva kluster som lockar fler hyresgäster. Hyresgästen betalar inte endast för de kvadratmeter som hyrs utan även för fördelarna med närområdet och de stödfunktioner och verksamheter som etablerats.

 • Byggnation

Arlandastad Group fokuserar på att bygga estetiskt tilltalande byggnader där byggnationerna ska ha möjligheten att anpassas efter den tilltänkta verksamhetens behov. Vid byggnation är hållbarhet viktigt för Arlandastad Group. Handlingsplanen behandlar och beskriver hur byggproduktionen ska vara resursbesparande, energieffektiva och miljöanpassade. Bolaget har gedigen erfarenhet att identifiera hyresgästers behov och möjligheter att samverka med närliggande verksamheter, men även att bygga kostnadseffektivt genom att anpassa produkt och utförande för att möta rätt slutresultat och kostnad.

 • Förvaltning och avyttring

Genom att vara en pålitlig partner som alltid ser till helheten tar Arlandastad Group ansvar, gentemot ägare, kunder och samhälle med ett hållbart och långsiktigt fokus. Med stor medvetenhet och kunskap om platsens förutsättningar och Bolagets kunders och samarbetspartners behov skapar Arlandastad Group mervärde genom kompetensdriven utveckling och förädling. Förvaltningsportföljens kassaflödesgenerering bidrar till att Arlandastad Group kan finansiera exploatering av byggrätter samt markförvärv, dels lokalt, dels i andra intressanta områden som Bolaget har identifierat och ser potential i.

Om det är attraktivt från ett finansiellt eller ett kommersiellt perspektiv kan Arlandastad Group även komma att avyttra förvaltningsfastigheter efter färdigställande.

Finansiella mål

I samband med Erbjudandet och Noteringen har styrelsen i Arlandastad Group antagit ett antal finansiella mål samt utdelningspolicy:

 • Den årliga avkastningen på det egna kapitalet ska över tid överstiga 15 procent.
 • Bolagets belåningsgrad ska över tid ej överstiga 50 procent.
 • Arlandastad Group avser använda sitt löpande kassaflöde för att finansiera ytterligare exploatering av befintlig projektportfölj samt finansiera potentiella framtida förvärv. Inom de närmaste åren har styrelsen därför ingen avsikt att förslå någon utdelning.

Erbjudandet i korthet

Emissionslikviden från Erbjudandet avses i sin helhet användas till att finansiera fortsatt utveckling av den befintliga projektportföljen, accelerera den organiska tillväxten, realisera förädlingsvinster samt kunna möjliggöra potientiella framtida förvärv av nya markområden. Noteringen bedöms även bidra till en ökad varumärkeskännedom och kvalitetsstämpel vid marknadsföring av Arlandastad Group samt området Explore Arlandastad.
 
 • Erbjudandet kommer att genomföras till ett pris om 67,50 SEK per aktie, motsvarande ett totalt värde på Bolagets aktier om cirka 3 844 MSEK före Erbjudandet, och tillika en substansrabatt om 11 procent relativt substansvärdet (NAV) om cirka 76,1 SEK per aktie den 30 juni 2021.
 • Erbjudandet omfattar totalt 5 925 926 nyemitterade aktier, motsvarande ett värde om cirka 400 MSEK. Inga befintliga aktier kommer att säljas i Erbjudandet.
 • I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Avanza, erbjuda ytterligare högst 888 888 aktier, motsvarande högst 60 MSEK, som kan användas delvis eller i sin helhet under 30 kalenderdagar från den första handelsdagen på Nasdaq First North Premier. Erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen omfattar således 6 814 814 nyemitterade aktier, motsvarande ett värde om cirka 460 MSEK.
 • Inför Erbjudandet har SBB i Norden AB samt Prior & Nilsson Fonder åtagit sig att, till samma pris och villkor som för övriga investerare, teckna aktier i Erbjudandet till ett värde om totalt cirka 338,5 MSEK. Åtagandena motsvarar cirka 74 procent av antalet aktier i Erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen. 
 • Beräknad första dag för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier är den 15 september 2021 under kortnamnet ”AGROUP”.

Som kund hos Avanza är det möjligt att förvärva aktier via exempelvis ISK eller kapitalförsäkring.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på Bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en ersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.