Information om Avanza Gruppförsäkring

Som kund hos oss har du möjlighet att ansluta dig till Avanza Gruppförsäkring – en bra försäkring till ett fördelaktigt pris. Teckna försäkring.

Det finns flera anledningar att välja Avanza Gruppförsäkring. Framförallt är det ett prisvärt och enkelt sätt att ge dig och dina närstående ett ordentligt ekonomiskt skydd vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Det enda som behövs är en enkel hälsodeklaration – du kan även medförsäkra hela din familj. 

Försäkringen omfattar ett dödsfallskapital och ett barnskydd som kan tecknas av både gruppmedlem och medförsäkrad (maka/make/registrerad partner/sambo). Beroende på livssituationen kan syftet vara att lösa lån och/eller ge de efterlevande en ekonomisk grundtrygghet.

Dödsfallskapitalet utbetalas om den försäkrade avlider under försäkringstiden. Maximalt försäkringsbelopp är 50 prisbasbelopp (2017: 2 240 000 SEK). Försäkringsbeloppet trappas inte av med stigande ålder. Dödsfallskapitalet betalas i första hand ut till maka/make/registrerad partner/sambo och i andra hand till den försäkrades arvingar (enligt arvsrättens regler). Detta gäller till dess att du skriftligen ändrar det.

Barnskyddet omfattar gruppmedlems och/eller medförsäkrads arvsberättigade barn. Barnskyddet omfattar ett dödsfallsbelopp på ett (1) prisbasbelopp (2017: 44 800 SEK). Barnskyddet gäller till den månad barnet fyller 18 år.

En olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av en olycka. Många är olycksfallsförsäkrade genom arbetet, men många av de försäkringar gäller inte om olyckan skulle vara framme på din fritid. Vi försäkrar mot skada som orsakats av plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse på en bestämd plats och tidpunkt. Försäkringen ger ett ekonomiskt tillskott när det verkligen behövs. Maximalt valbart försäkringsbelopp är 50 prisbasbelopp (2017: 2 240 000 SEK).

Denna försäkring omfattar invaliditetsersättning som utbetalas om du skadar dig vid sjuk- eller olycksfall. Maximalt valbart försäkringsbelopp är 40 prisbasbelopp (2017: 1 792 000 SEK) och försäkringen kan tecknas av såväl gruppmedlem som medförsäkrad maka, make, registrerad partner eller sambo.

En försäkring för alla!
Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen och kan ge ersättning vid invaliditet orsakad av sjukdom eller olycksfall. En mer heltäckande vuxenförsäkring än en vanlig olycksfallsförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess Silver omfattar sjukvårdsrådgivning och planerad privat vård och operation i Euro Accidents vårdgivarnätverk i Sverige. Självrisken är 500 SEK per diagnos. Försäkringen ersätter också kostnader för offentlig vård, inklusive akutvård, upp till högkostnadsskyddet. Maka, make, registrerad partner, sambo och/eller hemmavarande barn under 25 års ålder kan vara medförsäkrade. Försäkringen kan nytecknas för barn fram till 20-årsdagen.

PrivatAccess vårdgaranti ger tillgång till privat specialistvård inom 7 arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar. För vård och behandling av lättare sjukdomstillstånd kan du använda Euro Accidents E-vårdstjänst alla dagar mellan klockan 7-22. Genom att svara på frågor på webben guidas du framåt så att en läkare kan ställa diagnos och besluta om behandling, oftast redan inom en timme.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring som gäller för gruppmedlems samtliga arvsberättigade barn och för gruppmedlems makas, makes, sambos eller registrerade partners barn givet att de är folkbokförda på samma adress som gruppmedlemmen. Maximalt försäkringsbelopp för invaliditetskapital är 50 prisbasbelopp (2017: 2 240 000 SEK). Försäkringen kan nytecknas fram till 20-årsdagen och gäller till och med utgången av den månad barnet fyller 25 år.