Detta är en annons från SPP Fonder

SPPs Plusfonder – små val som kan göra stor skillnad!

SPPs Plusfonder är fossilfria och indexnära aktiefonder. De är fossilfria fonder som hållbarhetsoptimerar, reducerar koldioxidfotavtrycket och investerar i bolag som är positionerade för att möte världens klimatutmaningar

Med SPPs Plusfonder får du:

  • En möjlighet att investera i klimatomställningen
  • En bred, fossilfri investering
  • En fossilfri investering med begränsad avvikelserisk mot index
  • En fond som hållbarhetsoptimerar
  • Ett fondsparande till en låg förvaltningsavgift

För att kunna hålla sig nära index, trots de stränga kriterierna, förlitar vi oss på en optimeringsstrategi. Strategin bygger på att bolagen som vi väljer bort ersätts av bolag som både rankas högt i vår egen hållbarhetsrating och som samtidigt korrelerar väl mot bolagen som vi valt bort. Ett bolag som vi inte anser är hållbart ersätts helt enkelt av ett liknande bolag med en högre hållbarhetsrating.

Fonderna följer SPP/Storebrands standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen), tobak och bolag med låg hållbarhetsrating. Därutöver avstår fonderna även från att investera i bolag vars omsättning till mer är än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution från: fossila bränslen, vapen/krigsmateriel, tobak, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

I SPP Sverige Plus tar vi ytterligare ett steg när det gäller att styra om kapitalet till lösningarna och upp till 10 procent av fondens medel kan investeras i nordiska bolag som är positionerade för det gröna skiftet. Vi investerar i bolag som hjälper till att lösa världens klimatutmaningar, som exempelvis förnybar energi. Bolag som kan ingå i fonden är: Vestas, Scatec Solar, Tomra, Nibe och Novosymes.

För vem passar fonderna?

Fonderna passar den som vill ha bred och indexnära exponering, som är fossilfri och som väljer in bolag som rankas högt inom hållbarhet. Du får en fond som samtidigt bidrar till en mer hållbar värld.

Läs mer om SPP Sverige Plus här

Fondnamn
Förvaltningsavgift
Fondfaktablad

Riskinformation

Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på sppfonder.se. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.