Detta är en annons från SPP Fonder

SPPs Plusfonder – små val som kan göra stor skillnad!

SPPs Plusfonder är fossilfria och indexnära aktiefonder med fokus på hållbarhet. Fonderna har en strategi som identifierar bolag som rankas högt i vår hållbarhetsrating. I den rangordnar vi bolag utifrån hur väl de är positionerade för globala trender, verksamhet/drift samt deras finansiella stabilitet.

Med SPPs Plusfonder får du:

  • En möjlighet att investera i klimatomställningen
  • En bred, fossilfri investering
  • En fossilfri investering med begränsad avvikelserisk mot index
  • En fond som hållbarhetsoptimerar
  • Ett fondsparande till en låg förvaltningsavgift

Fonderna följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen), tobak och bolag med låg hållbarhetsrating. Därutöver avstår fonderna även från att investera i bolag vars omsättning till mer är än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution från: fossila bränslen, vapen/krigsmateriel, tobak, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

För vem passar fonderna?

Fonderna passar den som vill ha bred och indexnära exponering, som är fossilfri och som väljer in bolag som rankas högt inom hållbarhet. Du får en fond som samtidigt bidrar till en mer hållbar värld.

Fondnamn
Förvaltningsavgift
Fondfaktablad

Riskinformation

Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på sppfonder.se. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.