Detta är en annons från Invesco

Euroområdets aktier
När erfarenhet spelar roll

Två fonder, en region, ett mål: framgångsrik förvaltning.

På Invesco är vi övertygade om att det står flera alternativ till buds för investerare som är intresserade av aktier från euroområdet. Läs om två placeringsstrategier som bjuder på nya infallsvinklar – de bygger båda på Invescos samlade erfarenheter från regionen och är ett komplement till vårt starka utbud av analysbaserade fonder.

Invesco Euro Equity Fund

Förvaltas med tonvikt på värdering och placeringsflexibilitet.

Jeff Taylor,

Fondförvaltare och chef för europeiska aktieteamet.

”Som aktiva fondförvaltare med ett långsiktigt perspektiv, bemödar vi oss om att ta till vara värderingsanomalier på marknaden, till gagn för våra investerare. Vi ägnar mycket tid åt aktieurvalet och håller även ett öga på det makroekonomiska klimatet som naturligtvis kan påverka våra placeringsval.”

Placeringsinriktning

Vid förvaltningen av fonden, vars förvaltade kapital uppgår till 500 miljoner euro*, återskapar Jeff Taylor den flexibla, fundamentala strategi som ledde till en stabil utveckling för den ursprungliga fonden. Fonden finns sedan den 2 oktober som en Luxemburg-baserad SICAV-fond.**

Invesco Euro Equity Fund är en fond som förvaltas baserat på bolagens grundläggande förutsättningar och utan korrelation till något jämförelseindex. Fondförvaltarna föredrar inte någon bestämd investeringsstil och är inte begränsad till land, sektor, aktiekurs- eller börsvärdestak. Denna målmedvetna investeringsmetod bidrog till att den ursprungliga fonden gång på gång överträffade sitt jämförelseindex, MSCI EMU NR Index, oberoende av läget på marknaden. *** Tack vare att fonden presterat förhållandevis bra i marknadsuppgång, har fonden erbjudit investerarna en attraktiv avkastningspotential, särskilt när aktiemarknaden varit stark.

  • En flexibel investeringsmetod: Genom att inte låsa fast sig vid någon bestämd investeringsstil siktar förvaltarna på att ta till vara olika möjligheter på marknaden för att maximera avkastningen i förhållande till risken, oavsett tidpunkt och oavsett vilken aktie eller sektor det rör sig om.

  • Utnyttjande av värderingsanomalier: Vår investeringsmetod går ut på att utnyttja anomalier i bolagens marknadsvärderingar, där jämförelseindexet mest fungerar som en användbar referenspunkt.

  • Undvikande av kortsiktiga trender: Förvaltarna lägger större vikt på det längre perspektivet och undviker kortsiktiga trender såsom tillväxt och andra tekniska faktorer.

  • Erfaret team: Fondförvaltaren och chefen för det europeiska aktieteamet i Henley, Jeff Taylor, har mer än 30 års branscherfarenhet. Den genomsnittliga branscherfarenheten i teamet är 18 år.

Vänligen observera att det inte finns någon garanti för att ovanstående mål kommer att uppnås.

* Den exakta siffran på det förvaltade kapitalet i denna SICAV-fond med säte i Frankrike uppgick till 533,8 MEUR den 31 augusti 2015.

** Före den 2 oktober 2015 var fonden en SICAV-fond med säte i Frankrike, lanserad den 6 december 1996 under namnet Invesco Actions Euro. Den 2 oktober 2015 slogs fonden samman till en Luxemburg-baserad SICAV-fond och övertog den befintliga historiken för den ursprungliga Frankrike-baserade SICAV-fonden.

*** Fondens utveckling jämfört MSCI EMU NR Index.

Invesco Euro Structured Equity Fund

Ett stabilt alternativ för investeringar i aktier i euroområdet.

Thorsten Paarmann,

Fondförvaltare.

”Vi anser att lågvolatila aktieportföljer är ett smart sätt att fånga upp aktiers avkastningspotential – till en lägre risk.”

Alexander Uhlmann,

Fondförvaltare.

Placeringsinriktning

Vid förvaltningen av Invesco Euro Structured Equity Fund använder fondförvaltarna sin egen modellbaserade metod för investeringar i aktier i euroområdet. Samma metod användes med målet att uppnå en stabil resultatutveckling med begränsad risk på nedsidan för prisbelönta* Invesco Pan European Structured Equity Fund.

Aktieurvalet baseras på vår interna kvantitativa modell, med inbyggd volatilitetshantering. Målet med modellen är att utjämna svängningarna på marknaden under en hel konjunkturcykel för att uppnå en mer stabil utveckling än marknaden i stort. Med andra ord är modellens mål att fonden påverkas mindre av börsnedgångar samtidigt som en uppgång på marknaden utnyttjas optimalt.

  • En stabil investering: Fondförvaltarna har som ambition att erbjuda investerarna full avkastningspotential på lång sikt för aktier i euroområdet, men med en lägre risk än på euroområdets aktiebörser.

  • Mycket aktiv investeringsstrategi: Med ett starkt fokus på de mest attraktiva aktierna har fonden inga innehav i indextungviktarna som fondförvaltarna bedömer som mindre attraktiva.

  • Minskad risk för tapp och utjämningseffekt: Fondförvaltarna försöker jämna ut upp- och nedgångar på euroområdets aktiebörser. Tanken är att minska risken för tapp, särskilt på baissemarknader då investerarna försöker minimera förlusterna i sina portföljer.

  • Diversifiering: Fonden erbjuder alla fördelar som är förknippade med diversifiering.

Vänligen observera att det inte finns någon garanti för att ovanstående mål kommer att uppnås.

* Vann Morningstar Award 2015 i kategorin "Best European Equity Fund" i Österrike, Belgien, Tyskland, Schweiz, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Norge. Vann Feri Rating Award 2015 i kategorin "Equity Funds Europe" i Österrike, Tyskland och Schweiz.

Viktig information

Värdet av investeringarna och eventuella inkomster kommer att variera (detta kan delvis bero på växelkursförändringar) och investerare kommer eventuellt inte att få tillbaka hela det investerade beloppet. Riskerna som beskrivs i detta dokument är fondspecifika väsentliga risker. För information om samtliga risker, se aktuellt prospekt. Detta marknadsföringsdokument är inte en inbjudan att teckna andelar i fonden; det är endast avsett för information och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Personer som är intresserade av att teckna andelar i fonden bör informera sig om (i) lagbestämmelserna i det land där de är medborgare, har sin hemvist, är bosatta eller stadigvarande vistas, (ii) eventuella valutakontroller samt (iii) eventuella skattekonsekvenser. Detta dokument är endast avsett som information. Även om stor omsorg har iakttagits för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet är korrekta åtar vi oss inget ansvar för eventuella fel, misstag eller utelämnanden, eller för eventuella åtgärder som vidtagits baserat på dessa uppgifter. Eventuell hänvisning till en ranking, ett betyg eller en utmärkelse utgör ingen garanti för framtida resultat och är inte konstant över tid. Vänligen observera att det inte finns någon garanti för att målen kommer att uppnås. I de fall Invesco uttryckt synpunkter och ståndpunkter kan dessa komma att ändras. Teckning av andelar accepteras endast baserat på de senast upprättade lagenliga erbjudandedokumenten. De erbjudandedokument som krävs enligt lag (faktablad för fonden och specifik andelsklass, prospekt, års- och halvårsrapporter, stadgar och förvaltningsavtal) är tillgängliga utan kostnad på vår webbplats: www.invescoeurope.com och från emittenterna.