Detta är en annons från GAM

GAM Star Credit Opportunities – Räntefond med 6% yield.

Genom att identifiera kvalitetsbolag och investera i noga utvalda delar av bolagens kapitalstruktur är målsättningen för GAM Star Credit Opportunities att hitta investeringsmöjligheter som erbjuder attraktiva räntenivåer. Detta är särskilt viktigt i den lågräntemiljö som idag präglar den europeiska företagsobligationsmarknaden.

Fyra anledningar till att investera i fonden:

1. Erfarenhet. Förvaltarna bakom fonden har mer än femtio års erfarenhet inom området och har kunnat hantera flera svåra ekonomiska situationer såsom den grekiska finanskrisen, avtagande tillväxt i Kina samt Brexit-omröstningen och samtidigt kunna skapa ett attraktivt avkast till sina investerare.

2. Investeringsfilosofi. Det är låg sannolikhet för att bolag med kreditbetyget investment grade  går i konkurs, och det gäller också juniora ränteobligationer utställda av dessa företag.

3. Stabil avkastning. Fonden har haft en avkastning på 6% sedan den lanserades 2011.*

4. Riskspridning. Fondens utveckling följer inte samma mönster som statsobligationer, vanliga företagsobligationer och high yield-obligationger. 

Intervju med fondens förvaltare Anthony Smouha och Gregoire Mivelaz

Ni är specialiserade på efterställda obligationer. Varför är det en attraktiv tillgångsklass?

Vårt mål är att identifiera företag med högst kvalitet – de företag vars aktier vi också skulle kunna tänka oss att äga – och sedan investera i de mest intressanta delarna av det företaget. Normalt sett betyder det att vi fokuserar på efterställda obligationer i dessa företag, men ibland investerar vi också i mer seniora skuldpapper. Från ett intäktsperspektiv erbjuder efterställda obligationer generellt en högre avkastning än mer seniora obligationer eller lån från samma företag och potentiellt även en högre avkastning jämfört med aktier. 

Hur skulle ni beskriva er investeringsstrategi?

Vår strategi bygger på filosofin att företag med kreditbetyget investment grade sällan ställer in sina betalningar. I förlängningen innebär det samma sak för deras mer högavkastande obligationer. Största försiktighet är dock nödvändigt då det här är en komplex tillgångsklass med varierande emissionsdokumentation. Just därför är vår 30 år långa erfarenhet inom området helt avgörande.

Varför betalar företag högre kuponger för sina efterställda obligationer?

Efterställda obligationer och hybridobligationer emitteras för att optimera ett företags kapitalstruktur. Obligationerna är mycket billigare att emittera än aktier men behandlas ändå (ur ett redovisningsperspektiv) som ett slags aktier. Det innebär att företagen är beredda att betala mer för junior skuld. Dessutom måste den vara attraktivt prissatt då investerarbasen inte är särskilt stor. Många institutionella investerare får endast ha innehav i obligationer med kreditbetyget investment grade, medan specialiserade high-yield-investerare inte är intresserade av skuldvärdepapper som emitteras av företag med det högre kreditbetyget (investment grade).

Varför är juniora obligationer intressanta i den rådande lågräntemiljön?

Tids nog kommer räntorna att börja stiga när ekonomierna återhämtar sig. Dilemmat för ränteinvesterare är att alla uppgångar leder till kapitalförlust – oberoende av emittentens kvalitet, vilket inkluderar statsobligationer. Vi anser att vi är väl positionerade för det här genom de instrument vi äger. 

Vilka områden undviker ni?

Generellt undviker vi allt vi inte förstår. Vi har ägnat oss åt det här i mer än 30 år och vår filosofi är att endast göra långa investeringar, utan hävstångseffekt eller derivat. I en komplex värld med både inflation och deflation, tillväxt och recession samt lös och stram penningpolitik, är det viktigt att ha en enkel strategi

* Källa: Bloomberg

Korta Fakta

Fondbolag:

GAM

Fondens namn:

 

GAM Star Credit Opportunities 

Förvaltningsavgift:

1,35% per år (fast)

Minsta köp:

100 SEK

Minsta månadsspar:

100 SEK

Risknivå:

3/7

Fondens startdatum:

2011-07-05

Handlas:

Dagligen

Var ser ni de mest intressanta möjligheterna just nu?

Vi investerar globalt och väljer de företag som har högst kvalitet. Storbritanninen är ett av de största centrum för den finansiella sektorn och de flesta av de internationella finansiella institutioner vi investerar i finns här.

Hur har den senaste tidens händelser såsom Brexit påverkat fonden?

Exakt hur Brexit kommer att genomföras är ännu inte helt klart, men den nya regeringen har handlat rätt än så länge. Kreditbetygen på de företag som vi investerar i har inte ändrats sedan omröstningen, och deras betyg påverkas heller inte av sådana här händelser. Vi köpte flera obligationer efter omröstningen som har bidragit positivt till fondens utveckling. Till och med mindre företag, framförallt inom finansbranschen, har utvecklats positivt och anpassat sina strategier efter rådande omständigheter som bolag ju måste göra för att kunna konkurrera. 

Tio av era största innehav är i finansiella institutioner, vad är det som gör sektorn så attraktiv?

Finansiella bolag brukar erbjuda bra investeringsmöjligheter eftersom många föredrar industriella bolag och det är fler som vill köpa deras obligationer. Vi investerar brett inom den finansiella sektorn; banker, fondförvaltare, värdepappersmäklare, investeringsbanker och försäkringsbolag. Dessa segment av den finansiella sektorn skiljer sig åt och erbjuder olika intressanta möjligheter, inte bara på företagsnivå utan också mellan de olika typerna av bolag.
De senaste årens hårdare lagstiftning har tvingat framförallt banker att ha ett större kapital vilket gör dem mer stabila och det är positivt för oss. 

GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc
Stäng
Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.

Riskinformation

Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på www.jbfundnet.com. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.