Bull & Bear-certifikat

Tjäna pengar i uppgång eller nedgång

SEB:s Bull & Bear-certifikat är till för dig som vill kunna tjäna pengar när till exempel guldpriset går upp. Eller när dollarn försvagas. Med Bull & Bear kan du spekulera i att en viss marknad eller en viss tillgång ska stiga eller falla. Dessutom får du en daglig hävstång på utvecklingen – ju högre hävstång du väljer, desto högre blir avkastningspotentialen, men också den risk du tar. Du kan aldrig förlora mer än det du har investerat samt de avgifter du har betalat.
Marknadskommentarer
Marknadskommentarer
Snabbkoll på Bull & Bear
Snabbkoll på Bull & Bear
  • Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång.
  • Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder att de ger en avkastning som är större än avkastningen i den underliggande tillgången*. Men hävstången ökar också risken.
  • Bull & Bear-certifikat skapar investeringsmöjligheter i annars svårtillgängliga tillgångsslag som exempelvis råvarar och valutor.
  • Bull & Bear-certifikat är börsnoterade värdepapper vilket gör dem enkla att handla.
  • Bull & Bear-certifikat är främst avsedda som tradinginstrument, inte för långsiktiga placeringar.
 
*Exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursförändringar om den underliggande tillgången inte är noterad i SEK.
Kontakta SEB
Kontakta SEB

Telefon: 08-506 232 26
Mejl: sdcertifikat@seb.se

seb.se/cert hittar du mer utförlig info om SEB:s börshandlade certifikat.
Se kurslista för börshandlade certifikat. 

Så fungerar Bull & Bear-certifikat

Ett Bull-certifikat stiger i värde när priset på den underliggande tillgången stiger. Det omvända gäller för ett Bear-certifikat. Det stiger i värde när priset på den underliggande tillgången faller.

Bull & Bear-certifikat ger dig den dagliga utvecklingen i den underliggande tillgången multiplicerat med hävstången. Detta gäller exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursrörelser om den underliggande tillgången inte är noterad i SEK. I de beskrivningar som följer där vi anger hur certifikatet rör sig givet en viss hävstång och utveckling i underliggande tillgång bortser vi också från avgift, räntor och eventuella valutakursförändringar om inget annat anges.

Hög avkastningspotential - hög risk

Ett Bull-certifikat med en daglig hävstång på exempelvis tre stiger med tre procent om den underliggande tillgångens pris stiger med en procent under en dag. Omvänt, ett Bear-certifikat med en daglig hävstång på tre stiger istället med tre procent om den underliggande tillgångens pris faller med en procent under en dag. Hävstången ökar inte bara möjliga vinster, utan även möjliga förluster. Ju större hävstång, desto högre är både avkastningspotential och risk. Därför kräver Bull & Bear-certifikat mer kunskap och tätare bevakning av dig som kund än certifikat utan hävstång.

Daglig hävstång och volatila marknader

Bull & Bear-certifikaten ger en viss hävstång på prisförändringen i den underliggande tillgången från en handelsdag till en annan. Under dagen kan nivån på hävstången variera, men återställs till den bestämda vid handelsdagens slut. På så sätt skiljer sig Bull & Bear-certifikat från SEB:s Long & Short-certifikat och Mini Futures som har en så kallad ”rörlig hävstång” där hävstången tillåts variera över tid.

Mätt över en längre tidsperiod än en handelsdag kan värdeutvecklingen i certifikat med daglig hävstång bli såväl större som mindre än utvecklingen i den underliggande tillgång multiplicerat med hävstången. Det beror på att utgivaren av certifikatet (emittenten) måste ombalansera certifikatet vid dagens slut för att återställa hävstången. Om marknaden har gått upp måste emittenten köpa mer av underliggande tillgång, och om den har gått ner säljs en del av den underliggande tillgången. Det innebär att certifikat med daglig hävstång missgynnas av en marknad som är volatil eller "slagig", det vill säga går upp ena dagen och ner den andra dagen. Den negativa inverkan av en slagig marknad kan bli betydande, och blir större ju större hävstången är.

Läs mer om detta i produktbroschyren.

Risker med Bull & Bear-certifikat

Här följer en kort sammanfattning av risker som förknippas med en investering i certifikat. Till varje instrument finns Slutliga villkor, som i detalj specificerar villkoren för den enskilda produkten. Slutliga villkor hittar du i kurslistorna för Certifikat hos SEB.

För att få en fullständig bild av produkten, dess villkor och samtliga risker bör du läsa Slutliga villkor tillsammans med SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram. Du kan förlora hela ditt investerade kapital.

Med SEB:s börshandlade certifikat kan du få en hög avkastning, men till en hög risk. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. I instrument med hävstång kan kursrörelser i den underliggande tillgången snabbare utradera kapitalet.

Kreditrisk på SEB

Instrumenten är emitterade av SEB, vilket innebär att du som investerare har en kreditrisk på SEB. Vid en kreditrisk måste du bedöma SEB:s förutsättningar att fullgöra sina åtaganden enligt instrumentets villkor under dess löptid. En placering i ett certifikat omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Valutakursförändringar

Om instrumentet är noterat i svenska kronor och den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska kronor kommer värdet på instrumentet att påverkas av eventuella valutakursförändringar mellan dessa valutor. Analogt gäller om instrumentet är noterat i exempelvis EURO, och den underliggande tillgången är noterad i en annan valuta än EURO.

Likviditet

Det kan under vissa perioder vara svårt eller omöjligt att handla i instrumentet, t ex vid bristande likviditet i den underliggande tillgången eller då handeln på relevant marknadsplats stängs på grund av marknadsavbrott eller vid tekniska fel hos marknadsplatsen, SEB eller Euroclear Sweden AB (före detta VPC).

Jämförbarhet

Olika marknadsaktörers certifikat kopplade till samma marknad är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra.

Instrumentet kan stängas i förtid (stop loss)

Certifikat med daglig hävstång kan stängas i förtid vid extrema*, missgynnsamma kursrörelser i den underliggande tillgångens pris från en handelsdag till en annan (stop loss). *Hur stora rörelser som krävs för en stop loss beror på storleken på hävstången. Ju högre hävstång, desto mindre rörelse krävs för att en stop loss ska inträffa.

Efter en stop loss kommer eventuellt restbelopp betalas till dig. Om marknaden rör sig väldigt snabbt kan restbeloppet i värsta fall bli noll.

Läs mer om stop loss och vid vilken nivå en sådan kan inträffa i respektive produktbroschyr och i det enskilda instrumentets Slutliga Villkor.