Detta är en annons från SEB

Risker

Nedan följer en kort sammanfattning av risker som förknippas med en investering i certifikat. Till varje instrument finns Slutliga villkor, som i detalj specificerar villkoren för den enskilda produkten. Slutliga villkor hittar du i kurslistorna för
Certifikat hos SEB.

För att få en fullständig bild av produkten, dess villkor och samtliga risker bör du läsa Slutliga villkor tillsammans med SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram. Du kan förlora hela ditt investerade kapital.

Med SEB:s börshandlade certifikat kan du få en hög avkastning, men till en hög risk. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. I instrument med hävstång kan kursrörelser i den underliggande tillgången snabbare utradera kapitalet.

Kreditrisk på SEB

Instrumenten är emitterade av SEB, vilket innebär att du som investerare har en kreditrisk på SEB. Vid en kreditrisk måste du bedöma SEB:s förutsättningar att fullgöra sina åtaganden enligt instrumentets villkor under dess löptid. En placering i ett certifikat omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Valutakursförändringar

Om instrumentet är noterat i svenska kronor och den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska kronor kommer värdet på instrumentet att påverkas av eventuella valutakursförändringar mellan dessa valutor. Analogt gäller om instrumentet är noterat i exempelvis euro, och den underliggande tillgången är noterad i en annan valuta än euro.

Likviditet

Det kan under vissa perioder vara svårt eller omöjligt att handla i instrumentet, t ex vid bristande likviditet i den underliggande tillgången eller då handeln på relevant marknadsplats stängs på grund av marknadsavbrott eller vid tekniska fel hos marknadsplatsen, SEB eller Euroclear Sweden AB (före detta VPC).

Jämförbarhet

Olika marknadsaktörers certifikat kopplade till samma marknad är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra.

Instrumentet kan stängas i förtid (stop loss)

Certifikat med daglig hävstång kan stängas i förtid vid extrema*, missgynnsamma kursrörelser i den underliggande tillgångens pris från en handelsdag till en annan (stop loss). *Hur stora rörelser som krävs för en stop loss beror på storleken på hävstången. Ju högre hävstång, desto mindre rörelse krävs för att en stop loss ska inträffa.

Efter en stop loss kommer eventuellt restbelopp betalas till dig. Om marknaden rör sig väldigt snabbt kan restbeloppet i värsta fall bli noll.

Läs mer om stop loss och vid vilken nivå en sådan kan inträffa i respektive produktbroschyr och i det enskilda instrumentets Slutliga Villkor.

 

Beskattning

Certifikat är produkter som beskattas. Läs mer om beskattning på sidorna om Börshandlade certifikat på seb.se/cert.

Broschyrer