Detta är en annons från SEB

Mini Futures

Mini Futures – hävstångsinstrument för stigande eller fallande marknad

Med Mini Futures kan du investera med hävstång direkt på börsen i tillgångsslag som aktier, råvaror eller valutor. Instrumentet lämpar sig bäst för kortsiktiga placeringar (en dag uppemot en månad).

Mini Futures finns i två varianter:

Mini Long – för dig som tror på en stigande marknad; ökar i värde när den underliggande tillgångens pris stiger.

Mini Short – för dig som tror på en fallande marknad; ökar i värde när den underliggande tillgångens pris faller.

Om marknaden går emot din position minskar din Mini Future i värde.

Hävstång ökar både avkastningspotential och risk

Hävstång ökar både avkastningspotential och risk. Tack vare hävstången i Mini Futures är det möjligt att göra stora vinster med en liten kapitalinsats. Men hävstången ökar inte bara möjliga vinster, utan även möjliga förluster. Ju större hävstång, desto högre är både avkastningspotential och risk. Därför kräver Mini Futures mer kunskap och tätare bevakning av dig som placerare än instrument utan hävstång. Du kan dock aldrig förlora mer än det du har investerat samt de avgifter du har betalat. 

Hur fungerar Mini Futures?

En Mini Future består av två delar:

Kapitalinsats – detta är priset på din Mini Future.
Finansieringsnivå – detta är ett belopp som SEB finansierar.

Tillsammans utgör dessa två komponenter den totala exponeringen mot den underliggande tillgången. Ju större den totala exponeringen är i förhållande till kapitalinsatsen, desto större blir hävstången.

För att det ska vara möjligt att investera med mindre belopp anges en multiplikator för varje Mini Future. Multiplikatorn anger hur många enheter av underliggande tillgång som motsvaras av en Mini Future. Om exempelvis multiplikatorn är 0,01 (en 100-del) motsvarar en Mini Future en 100-del av en aktie, en 100-del av ett terminspris etcetera.

Snabbkoll på Mini Futures

Fördelar

  • Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad.
  • Hävstång ger hög avkastningspotential.
  • Risken är begränsad till den egna insatsen.
  • Handlas direkt på börsen med köp- och säljkurs i realtid.
  • Värdet påverkas i huvudsak av tillgångens aktuella pris, inte vägen dit.

Nackdelar

  • Hävstången ger hög risk.
  • Du kan förlora hela kapitalinsatsen.
  • Även Mini Futures på andra tillgångsslag än valutor kan ha valutakursrisk.
  • Kan stängas i förtid vid stop loss.
  • Om emittenten (SEB) går i konkurs kan din placering bli värdelös.

Mini Long

En Mini Long motsvarar en så kallad ”lång position” i en viss tillgång, och är därför avsedd för dig som tror på en stigande marknad. Om hävstången är 5 och tillgångens pris stiger med 10 procent, stiger värdet på din Mini Long med 50 procent. Omvänt gäller, att om tillgångens pris faller med 10 procent faller värdet på din Mini Long med 50 procent. (Detta gäller exklusive finansieringskostnad och eventuella valutakursförändringar.)

I exemplet nedan visas en underliggande tillgång som kostar 100 kronor. Priset på en Mini Long, det vill säga din kapitalinsats, är 20 kronor. Det ger en hävstång på 5 (100/20 = 5). SEB finansierar de resterande 80 kronorna (ungefär som om du lånade pengarna). Om priset på underliggande tillgång stiger till 120 kronor ökar värdet på denna Mini Long med 20 kronor. 20 procents uppgång i tillgångens pris har alltså resulterat i 100 procents uppgång i denna Mini Long, tack vare hävstången på 5.

I exemplet antas för enkelhetens skull att multiplikatorn är 1, underliggande tillgång är noterad i svenska kronor, samt att hela kursrörelsen sker under en dag, så att inga finansieringskostnader påverkar Mini Longs värde.

Mini_Long

Mini Short

En Mini Short motsvarar en så kallad ”kort position” i en viss tillgång, och är därför avsedd för dig som tror på en fallande marknad. Om hävstången är 5 och tillgångens pris faller med 10 procent, stiger värdet på din Mini Short med 50 procent. Omvänt gäller, att om tillgångens pris stiger med 10 procent faller värdet på din Mini Short med 50 procent. (Detta gäller exklusive finansieringskostnad och eventuella valutakursförändringar.)

I exemplet nedan visas en underliggande tillgång som kostar 100 kronor. Priset på en Mini Short, det vill säga din kapitalinsats, är 20 kronor. Det ger en hävstång på 5 (100/20 = 5). Om priset på underliggande tillgång faller till 80 kronor ökar värdet på denna Mini Short med 20 kronor. 20 procents nedgång i tillgångens pris har alltså resulterat i 100 procents uppgång i denna Mini Short, tack vare hävstången på 5.

I exemplet antas för enkelhetens skull att multiplikatorn är 1, underliggande tillgång är noterad i svenska kronor, samt att hela kursrörelsen sker under en dag, så att inga finansieringskostnader påverkar Mini Shorts värde.

Mini_Short

Hävstången

Hävstången är en funktion av kapitalinsatsens storlek i förhållande till den totala exponeringen mot den underliggande tillgången. Därför ändras hävstången när priset på din Mini Future ändras. Om den underliggande tillgången inte handlas i samma valuta som din Mini Future, påverkar även växelkursen hävstångens storlek.

Hävstång = Pris på underliggande tillgång x Växelkurs x Multiplikator / Pris på Mini Future

Exempelvis, om priset på underliggande tillång = 100 USD, växelkurs USD/SEK = 7, priset på Mini Future = 5 och multiplikator = 0,1:

Hävstång = 100 x 7 x 0,1 / 5 = 14

Finansieringskostnad

Finansieringskostnaden består av en rörlig ränta och/eller en finansieringsmarginal uttryckt som en procentsats på årsbasis. Finansieringskostnaden multipliceras med finansieringsnivån och den andel som är hänförlig till en dag dras från din Mini Futures värde dagligen. Hur finansieringskostnaden beräknas för din Mini Future framgår av Slutliga Villkor.

Justering av Finansieringsnivå

Finansieringsnivån kommer att justeras dagligen för att ta hänsyn till finansieringskostnaden för din Mini Future. Det innebär att finansieringsnivån kommer att stiga med tiden i en Mini Long och sjunka med tiden i en Mini Short. Aktuell finansieringsnivå publiceras i kurslistan hos SEB.

Stop loss och slutvärde

En stop loss inträffar om den underliggande tillgångens pris når eller passerar stop loss-nivån. Vid en stop loss kommer din Mini Future att stängas i förtid och avnoteras från börsen. En avräkning görs mot det lägsta (Mini Long) respektive högsta (Mini Short) priset i underliggande tillgång som noteras under en viss tidsperiod. I värsta fall kan slutvärdet bli noll.

Stop loss-nivån kommer att justeras dagligen med finansieringskostnaden för din Mini Future, vilket innebär att stop loss-nivån stiger med tiden i en Mini Long och sjunker med tiden i en Mini Short. Aktuell stop loss-nivå publiceras i kurslistan hos SEB.

Produktbroschyr Mini Futures

   Läs mer i produktbroschyren!