Detta är en annons från Nordea Markets

Warranter - Placeringen för dig som gillar fart. Mycket fart!

Med warranter kan du tjäna pengar på både uppgångar och nedgångar i aktier, aktieindex eller andra tillgångar. Warranter är värdepapper som gör det möjligt att få hög avkastning med ett litet kapital. Om marknaden utvecklas på ett för dig ofördelaktigt sätt kan du förlora hela ditt placerade kapital. Våra warranter är börsnoterade och är därför lika enkla att köpa och sälja som vanliga aktier.

  • Stor potential - Obegränsad vinstchans

  • Du behöver inte behålla warranten till slutdagen

  • Fungerar i ISK, kapitalförsäkring och i din tjänstepension

Så här fungerar Nordeas Warranter

Warranter är ett spännande tillgångsslag som erbjuder dig som investerare ytterliggare ett sätt att krydda dina placeringar. Warranters värde kan komma att förändras mycket snabbt, på kort tid, både i uppgång och nedgång. Warranter har därmed en hög avkastningspotential men även förenade med hög risk.

En warrant består av fyra delar                                                                                                                   

Samtliga warranter är börsnoterade och innehar ett unikt kortnamn, varpå dess namn ger mycket information om de fyra delarna som beskrivs ovan. Observera följande exempel:

Warrantens namn: HMB5G 330NDS

De tre första bokstäverna "HMB" i warrantens namn talar om vilken den underliggande tillgången är. HMB är förkortningen för aktien H&M B. Siffran 5 är en årtalssiffra som beskriver vilket år warrantens slutdag infaller. "5" står för 2015.

Bokstaven "G" beskriver två olika saker. Dels vilken typ av warrant det är, köpwarrant eller säljwarrant, och dels när under året 2015 som den rubricerade warrantens slutdag infaller. Köpwarranter har tilldelats bokstäverna A till och med L och säljwarranter bokstäverna M - X där A och M står för januari månad, G och S för juli månad och så vidare.

Disclaimer

Handel med finansiella instrument innebär en risk. Insatt kapital kan både öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade kapitalet. Nordea Markets är namnet på Markets-avdelningarna i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Markets syn och den information som presenteras i detta utskick var aktuell när utskicket skrevs och kan ändras utan föregående underrättelse. Detta utskick utgör inte oberoende investeringsanalys. Utskicket innehåller ingen utförlig beskrivning av produkter eller av riskerna förknippade med dessa. Informationen i utskicket ska alltså inte betraktas som uttömmande och ska enbart ses som ett hjälpmedel och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav. Utskicket är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen i utskicket är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning. Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor. Utskicket får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets