Detta är en annons från Nordea Markets

Valutabevis - låt dina pengar upptäcka världen

Valutabevis är en placering som ger en hög, fast ränta som utbetalas kvartalsvis. Förutom räntan påverkas din avkastning även av hur den underliggande valutan, till exempel den turkiska liran, utvecklas mot den svenska kronan. Stärks den turkiska liran blir din avkastning högre än räntan. Och tvärtom, försvagas den turkiska liran blir din avkastning lägre än räntan.

  • En hög fast ränta upp till 8 % per år

  • Kvartalsvisa ränteutbetalningar

  • Kopplad till en utländsk valutas utveckling mot den svenska kronan

  • Fungerar i ISK, kapitalförsäkring och i din tjänstepension

Våra valutabevis

Valutabevis

Årlig ränta

VB BRASILIEN N
8,00 %
kop
VB TURKIET N
7,00 %
kop
VB SYDAFRIKA N
5,50 %
kop
VB INDIEN N
4,50 %
kop

Så här fungerar Nordeas valutabevis

Nordeas valutabevis ger en hög fast ränta, som utbetalas i mars, juni, september och i december varje år. Valutabevisen är börsnoterade, handlas i poster om 10 000 kronor och har en löptid på cirka två år vid utgivningstillfället.

Räntan beräknas alltid på valutabevisets nominella belopp, 10 000 kronor, även om priset på beviset skulle vara högre eller lägre än så.

Valutabevisvideo

Valutakursförändringar påverkar det belopp du får tillbaka

Räntan som du får är fast och påverkas inte av valutakursförändringar mellan den valuta som valutabeviset är kopplat till och den svenska kronan. Däremot påverkas det belopp du får tillbaka på slutdagen av valutakursförändringen mellan den underliggande valutan och den svenska kronan, från startdagen till och med slutdagen.

Se våra två exempel på Valutabevis Turkiet, som ger en årlig ränta på 7 %. I första exemplet stärks den turkiska liran mot den svenska kronan, och i det andra försvagas den.

Exempel 1:
Anta att du köpt Valutabevis Turkiet för nominellt 10 000 kronor och att den turkiska liran har stärkts med 13 procent mot den svenska kronan, från startdagen till och med slutdagen. I det här fallet kommer du att få 11 300 kronor utbetalt på återbetalningsdagen. Totalt har du då fått 700 + 700 + 11 300, det vill säga 12 700 kronor.

Exempel 2:
Anta istället att den turkiska liran har försvagats med 17 procent mot den svenska kronan. I det här exemplet kommer du att få en utbetalning på 8 300 kronor på återbetalningsdagen. Totalt har du då fått 700 + 700 + 8 300, det vill säga 9 700 kronor.

Sammanfattningsvis, om den underliggande valutan stärks mot den svenska kronan får du en utbetalning på mer än 10 000 kronor per valutabevis, och om den underliggande valutan försvagas får du mindre än 10 000 kronor.

Disclaimer

Handel med finansiella instrument innebär en risk. Insatt kapital kan både öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade kapitalet. Nordea Markets är namnet på Markets-avdelningarna i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Markets syn och den information som presenteras i detta utskick var aktuell när utskicket skrevs och kan ändras utan föregående underrättelse. Detta utskick utgör inte oberoende investeringsanalys. Utskicket innehåller ingen utförlig beskrivning av produkter eller av riskerna förknippade med dessa. Informationen i utskicket ska alltså inte betraktas som uttömmande och ska enbart ses som ett hjälpmedel och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav. Utskicket är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen i utskicket är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning. Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor. Utskicket får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.