Detta är en annons från Nordea Markets

Räntebevis - högre risk än madrassen

2012 lanserade Nordea räntebevis, som då var en helt ny sparform på den svenska marknaden. Räntebevisen blev snabbt en stor succé. Varje räntebevis är kopplat till kreditrisken i ett eller flera underliggande bolag och till Nordea och ger kvartalsvisa ränteutbetalningar. Nordeas räntebevis är börsnoterade och handlas på samma sätt som aktier.

  • Hög rörlig ränta

  • Kvartalsvisa ränteutbetalningar

  • Kopplad till kreditrisken i ett eller flera bolag och till Nordea

  • Fungerar i ISK, kapitalförsäkring och i din tjänstepension

Några av våra räntebevis

Räntebevis

Räntetillägg

RB SELECTA N
3-månaders STIBOR + 4,5 %
kop
RB LINDORFF N
3-månaders STIBOR + 4,1 %
kop
RB US STEEL N
3-månaders STIBOR + 3,3 %
kop
RB BOMBARDIER N
3-månaders STIBOR + 2,25 %
kop
RB AVON N
3-månaders STIBOR + 2,0 %
kop

Så här fungerar Nordeas räntebevis

Nordeas räntebevis är kopplade till kreditrisken i det underliggande bolaget och till Nordea. Sker det ingen kredithändelse får du en ränteutbetalning en gång i kvartalet under hela löptiden. Sker det en kredithändelse får du sannorlikt tillbaka ett mindre belopp än det du placerade.

Ger en rörlig ränta

Räntebevisen har en löptid på fem år och handlas i multiplar om nominellt 10 000 kr. Räntan uppgår till 3-månaders STIBOR + ett räntetillägg som är olika stort för varje räntebevis. Generellt gäller att de bolag som har lägre kreditbetyg har ett högre räntetillägg än bolag som har ett högre kreditbetyg. Räntan utbetalas kvartalsvis och baseras på det nominella beloppet.

Så fungerar räntebevis

Vad är skillnaden mellan räntebevis och fasträntebevis?

Räntebevis och fasträntebevis fungerar på nästan samma sätt. Den enda skillnaden är att du i ett fasträntebevis på förhand vet vilken ränta du kommer att få under hela löptiden. Det vet du inte i ett räntebevis då 3-månaders STIBOR-räntan är rörlig.

Disclaimer

Handel med finansiella instrument innebär en risk. Insatt kapital kan både öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade kapitalet. Nordea Markets är namnet på Markets-avdelningarna i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Markets syn och den information som presenteras i detta utskick var aktuell när utskicket skrevs och kan ändras utan föregående underrättelse. Detta utskick utgör inte oberoende investeringsanalys. Utskicket innehåller ingen utförlig beskrivning av produkter eller av riskerna förknippade med dessa. Informationen i utskicket ska alltså inte betraktas som uttömmande och ska enbart ses som ett hjälpmedel och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav. Utskicket är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen i utskicket är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning. Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor. Utskicket får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.