Detta är en annons från Nordea Markets

STRIKT - en smartare indexplacering

Nordea har lanserat STRIKT - en helt ny placering som utvecklas likadant som det index det är kopplat till. 

I dagsläget finns det två STRIKT, och de är kopplade till varsitt SmartBeta-index. Stiger SmartBeta-indexet så ökar STRIKT:ens värde. Och tvärtom. Faller värdet på SmartBeta-indexet så faller även värdet på STRIKT:en. Man kan alltså säga att STRIKT följer index till punkt och pricka.

SmartBeta-indexen är framtagna av Nordea och Nasdaq och är lite annorlunda, lite smartare, än vanliga index. Det ena indexet består av aktier som befinner sig i ett positivt momentum och det andra av högutdelande aktier som befinner sig i ett positivt momentum.

Nedan kan du läsa mer om STRIKT och SmartBeta-indexen.
Du kan också titta på videon som förklarar hur STRIKT fungerar och hur aktierna i varje SmartBeta-index väljs ut.

  • Avkastning kopplad till unika, smarta index 

  • SmartBeta-indexen har historiskt gett högre avkastning än vanliga index

  • Fungerar i ISK, kapitalförsäkring och i din tjänstepension

STRIKT SE MOM
Nasdaq Nordea SmartBeta Momentum Sweden TR Index
STRIKT Momentum
STRIKT SE UTDMOM
Nasdaq Nordea SmartBeta Dividend Momentum TR Index
STRIKT Utdelning Momentum

Nordeas STRIKT är kopplade till smartare index

Traditionellt består ett aktieindex av aktier med högst marknadsvärde eller störst omsättning på en börs, exempelvis består OMXS30TM Index av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Men det finns många andra sätt att skapa ett index på, till exempel genom att välja aktier med högst procentuell utdelning, aktier med lägst volatilitet eller aktier som har ett positivt momentum, det vill säga aktier som har en positiv trend.

Nordea och Nasdaq har skapat nya index som bygger på de nämnda faktorerna eller en kombination av två av dessa. De här indexen kallar vi för SmartBeta.

Vilka aktier som ska ingå i respektive SmartBeta-index väljs bland de 120 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Hittills har vi skapat STRIKT på SmartBeta Momentum och SmartBeta Utdelning Momentum.

SmartBeta Momentum

I indexet SmartBeta Momentum ingår de 30 aktier av de 120 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen som historiskt har utvecklats bäst. Indexet viktas om en gång per kvartal och är likaviktat, vilket innebär att varje omviktning får aktierna som ingår i indexet en lika stor vikt.

Momentumstrategin är en vedertagen strategi, baserad på omfattande akademiska studier. Strategin bygger på teorin att de tillgångar som den senaste tiden har utvecklats bäst även framöver kommer att utvecklas bättre är tillgångar som historiskt utvecklats svagt.

Sedan 2003 har indexet SmartBeta Momentum utvecklats klart bättre än indexet OMXS30 TR.*

SmartBeta utveckling_momentum

Källa: Bloomberg

*Indexet SmartBeta Momentum startade den 20 oktober 2014. Utvecklingen dessförinnan är beräknad som om indexet hade funnits. Utdelningar ingår. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

SmartBeta Utdelning Momentum

Indexet SmartBeta Utdelning Momentum ger exponering mot högutdelande bolag som befinner sig i ett positivt momentum. En gång per kvartal väljs de 50 aktier som det senaste året gett den högsta procentuella utdelningen bland de 120 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Bland dessa 50 bolag väljs sedan de 30 aktier som det senaste året utvecklats bäst. Även SmartBeta Utdelning Momentum är likaviktat, vilket gör att varje aktie som ingår i indexet får en lika stor vikt vid den kvartalsvisa omviktningen.

Sedan 2003 har indexet SmartBeta Utdelning Momentum utvecklats väsentligt bättre än indexet OMXS30 TR.*

SmartBeta utveckling_utdelning_momentum

Källa: Bloomberg

*Indexet SmartBeta Utdelning Momentum startade den 24 november 2014. Utvecklingen dessförinnan är beräknad som om indexet hade funnits. Utdelningar ingår. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling

Så fungerar STRIKT

Missa inte våra affärsförslag

Här kan du beställa våra kostnadsfria nyhetsbrev. Välj de nyhetsbrev som passar just dig och få aktuella placeringsförslag.

prenumerera_button

Andra intressanta placeringar

Blanka

Fasträntebevis 

Broschyr om STRIKT

Disclaimer

Handel med finansiella instrument innebär en risk. Insatt kapital kan både öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade kapitalet. Nordea Markets är namnet på Markets-avdelningarna i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Markets syn och den information som presenteras i detta utskick var aktuell när utskicket skrevs och kan ändras utan föregående underrättelse. Detta utskick utgör inte oberoende investeringsanalys. Utskicket innehåller ingen utförlig beskrivning av produkter eller av riskerna förknippade med dessa. Informationen i utskicket ska alltså inte betraktas som uttömmande och ska enbart ses som ett hjälpmedel och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav. Utskicket är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen i utskicket är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning. Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor. Utskicket får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.