Kapitalandelsbevis

Kapitalandels-
bevis


Vad är kapitalandelsbevis?

Kapitalandelsbevis är ett instrument som ger ränteutbetalning likt en obligation och möjlighet till värdetillväxt likt en aktie. Sammanfattat är det en sparform med en fast ränta under löptiden samt en potentiell uppsida alternativt nedsida vid återbetalningsdagen. Det baseras på hur värdetillväxten varit i de underliggande tillgångar som bolaget investerat i.

 

6,25% i ränta per år

Räntan för Esteas kapitalsandelsbevis utbetalas kvartalsvis och uppgår till 6,25% per år (6,40% effektiv avkastning).

Passar ISK och KF

Kapitalandelsbevis passar bra i en ISK eller KF men du kan även ha  dem på ett aktie-och fondkonto, IPS eller i din tjänstepension.

Börsnoterade på NDX

Kapitalandelsbevisen är börsnoterade på NDX hos NGM. Det innebär att det finns både köp- och säljkurser i bevisen, precis som när du köper aktier.

Esteas kapitalandelsbevis

En investering i Esteas fastighetsfonder via noterade kapitalandelsbevis ger en tydlig exponering mot valda segment av den svenska kommersiella fastighetsmarknaden och kombinerar aktiv förvaltning till låg kostnad, stabil årlig avkastning och möjlig värdetillväxt vid förfallodagen. Räntan uppgår till 6,25 % årligen under löptiden (6,40 % effektiv årsavkastning) och betalas ut kvartalsvis, därtill kommer en slutlig återbetalning inklusive del av resultatet vid löptidens slut.
Läs mer under detaljerad info.

Estea AB

Estea är ett oberoende fastighetsbolag med drygt 17 år av framgångsrik förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter.

Sedan starten 2002 har Estea genomfört fastighetstransaktioner för över 11 miljarder. Verksamheten är fokuserad på att i olika underliggande verksamhetsbolag, tillika investeringsfonder, äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige. Förvaltning har genom åren skapat god avkastning till investerarna i fonderna, dels via löpande kupongbetalningar, dels via aggregerade resultat i fonderna som realiserats.

Estea förvaltar idag fyra investeringsfonder med olika fastigheter. Esteas årliga avkastningsmål (IRR) på sina fonder är 7-15% beroende på vald investeringsstrategi. Historiskt har Estea levererat en årlig avkastning som överskridit målet och har aldrig realiserat en förlust. Bland investerarna finns stiftelser, företag, mindre institutioner och privata investerare.
Estea har tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”) att förvalta alternativa investeringsfonder och verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter.
(Källa: Estea AB)
Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)
Sedan juni 2015 handlas Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) på NDX.
Mer information

Detaljerad info

Fäll ut för mer info om kapitalandelsbevis!

Information om Esteas Kapitalandelsbevis

Kapitalandelsbevis är inte fonder, aktier eller obligationer utan enskilda låneinstrument. De är konstruerade som enskilda värdepapper likt ett räntebevis. Kapitalandelsbevis ger en fastställd årlig ränta (kupong), men också möjlighet till extra utdelning (vinstdelning) av fastighetsbolagets tillgångar vid löptidens slut. Precis som placeringar i värdepapper exempelvis räntebevis, icke säkerställda obligationer och preferensaktier beror återbetalningsbeloppet på hur utfallet i fastighetsbolaget blir efter löptidens slut. Den kan således bli både högre och lägre än nominellt belopp. Den årliga räntan uppgår till 6,25 % och betalas ut kvartalsvis (vilket ger en effektiv årsränta om 6,40 %). Kapitalandelsbevisen är börsnoterade på NDX hos NGM, vilket innebär att de dagligen går att köpa och sälja. Det gör också att marknadspriset på Kapitalandelsbevisen varierar beroende på vad marknaden är villig att betala. De har ett belåningsvärde och fungerar såväl i en ISK, kapitalförsäkring, IPS som i din tjänstepension.

NAV-kurs

I samband med att Estea släpper kvartalsrapporter för sina investeringsfonder offentliggörs även ett så kallat NAV-värde för de noterade kapitalandelsbevisen. NAV-värde är det teoretiska värdet på andelarna i fonden (kapitalandelsbevisen) och beräknas i procent av nominellt belopp. NAV-värdet beräknas utifrån den fastställda balansräkningen varje kvartal och görs bl.a. utifrån oberoende fastighetsvärderingar. NAV-värdet tillsammans med det ackumulerade avkastningen (räntan) offentliggörs i samband med kvartalsrapporter och finns att hitta på Esteas hemsida.

Återbetalning

Slutlig återbetalning av kapitalandelslånet (nominellt belopp, dvs 10 000 kr per kapitalandelsbevis) ska ske efter att samtliga bolagets investeringar har avyttrats och full betalning för dessa har erhållits. Precis som placeringar i värdepapper såsom icke säkerställda obligationer och preferensaktier beror återbetalningsbeloppet på hur utfallet i fastighetsbolaget blir efter löptidens slut. Skulle bolaget ha betalningsoförmåga kommer återbetalningen uppgå till ett lägre belopp än nominellt värde. Du är alltså inte garanterad att återfå fullt nominellt belopp. Rätten till återbetalning preskriberas 10 år efter återbetalningsdagen. Hittills har alla Esteas avyttrade investeringar genererat vinst och i genomsnitt har dessa levererat ca 27 % årlig avkastning på sina tidigare och avslutade investeringar. Observera dock att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning och ingen garanti finns att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Så fungerar vinstdelningen

Vinstdelningen baseras på det totala resultat som fastigheterna och bolaget genererat under resultattiden. Ackumulerat driftöverskott, amorteringar på banklån och värdetillväxt av fastigheterna byggs under löptiden upp i bolaget. Dessa eventuella vinster ligger som grund för Kapitalandelsbevisens totala avkastning utöver fastställd ränta samt återbetalning av nominell skuld (10 000 kronor per post). Observera att det även kan komma att uppstå ett negativt resultat vid löptidens slut och att återbetalningen då kan komma att understiga nominellt belopp. Utbetalning av vinstdelningen, vid ett uppnått positivt resultat, görs som en extra utbetalning vid löptidens slut eller vid avyttrande av fastigheter i förskott. Den slutliga återbetalningen för Kapitalandelsbevisen uppgår till summan av:

  •  det totala lånebeloppet per förfallodagen, samt 
  • 75 procent av fastighetsbolagets resultat, för det fall detta är positivt, eller 100 procent av fastighetsbolagets resultat för det fall detta är negativt. 
 
Den slutliga totalavkastningen efter löptidens slut kan således variera beroende av hur förvaltningen genomförts samt hur fastighetsmarknaden utvecklats i det segment där bolaget äger fastigheter.

Kostnader

Estea AB har rätt att från fonden erhålla ett årligt förvaltningsarvode om 0,75 % avseende kameral, administrativ och teknisk förvaltning samt central fastighetsadministration i enlighet med ovanstående årlig avgift. Avgiften beräknas på överenskommet fastighetsvärde, plus eventuell mervärdeskatt, i enlighet med prospektet. Därtill utgår en engångsersättning per investering om 2,75 % som bl.a. avser omkostnader i samband med fastighetsförvärv samt omkostnader rörande emission. Denna avgift beräknas på överenskommet fastighetsvärde, plus eventuell mervärdeskatt, i enlighet med prospektet. Avgifterna belastar fonden, men minskar inte den årliga avkastning som investeraren har rätt till enligt villkoren.

Fördjupad information om avkastning

När man tar hänsyn till både pris, kupong och hur många år det är kvar innan Kapitalandelsbeviset förfaller, och då innehavaren får tillbaka det nominella beloppet på 10 000 kronor, får man något som på engelska kallas för yield. På svenska skulle man kunna säga årlig genomsnittlig avkastning. Den årliga genomsnittliga avkastningen (yielden) kan både gå upp och ner. Anledningen är att beräkningen av yielden tar hänsyn till att endast nominellt belopp per post (10 000 kronor) betalas tillbaka när Kapitalandelsbeviset förfaller, oavsett vad man betalar för den över börsen. Kapitalandelsbeviset startade med en kurs på 100 % av nominellt värde (10 000 kronor), sedan ökar den eller faller den och således påverkas den årliga genomsnittliga avkastningen (yielden). Detta påverkar inte den nominella skulden, alltså återbetalningsbeloppet vid löptidens slut, utan bara priset på Kapitalandelsbeviset vid specifikt tillfälle (transaktion över börs). Utöver den årliga genomsnittliga avkastningen på nominellt värde (yield), fastställd ränta (kupong), samt nominell skuld (återbetalningen), ger Kapitalandelsbevisen i det fall ett positivt resultat uppnås en extra utbetalning vid löptidens slut, en så kallad vinstdelning. När alla räntebetalningar har betalats ut under löptiden och nominellt belopp 10 000 kronor återbetalts till investerare, efter att fastigheterna avyttrats, görs en slutlig resultaträkning av bolagets totala tillgångar. Observera att det även kan komma att uppstå ett negativt resultat vid löptidens slut och att återbetalningen då istället kan komma att understiga nominellt belopp.

Risker

Det finns flera risker förenade med kapitalandelsbevisen, till exempel det faktum att de är efterställda. Vidare är storleken av det kapitalbelopp som ska återbetalas under kapitalandelsbevisen beroende av bolagets resultat, vilket innebär att återbetalningen kan komma att bli både högre eller lägre än inlånat belopp. Bolaget har anlitat en likviditetsgarant som kommer att ställa köp- och säljkurser på börsen. Det finns dock ingen garanti att likviditetsgaranten fullgör sitt åtagande och att en likvid handel i kapitalandelsbevisen uppstår. En illikvid handel kan medföra att innehavare inte kan sälja sina kapitalandelsbevis vid önskad tidpunkt vilket kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av kapitalandelsbevisen.

Prospekt för Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Information om Esteas Kapitalandelsbevis
Kapitalandelsbevis är inte fonder, aktier eller obligationer utan enskilda låneinstrument. De är konstruerade som enskilda värdepapper likt ett räntebevis. Kapitalandelsbevis ger en fastställd årlig ränta (kupong), men också möjlighet till extra utdelning (vinstdelning) av fastighetsbolagets tillgångar vid löptidens slut. Precis som placeringar i värdepapper exempelvis räntebevis, icke säkerställda obligationer och preferensaktier beror återbetalningsbeloppet på hur utfallet i fastighetsbolaget blir efter löptidens slut. Den kan således bli både högre och lägre än nominellt belopp. Den årliga räntan uppgår till 6,25 % och betalas ut kvartalsvis (vilket ger en effektiv årsränta om 6,40 %). Kapitalandelsbevisen är börsnoterade på NDX hos NGM, vilket innebär att de dagligen går att köpa och sälja. Det gör också att marknadspriset på Kapitalandelsbevisen varierar beroende på vad marknaden är villig att betala. De har ett belåningsvärde och fungerar såväl i en ISK, kapitalförsäkring, IPS som i din tjänstepension.
NAV-kurs
I samband med att Estea släpper kvartalsrapporter för sina investeringsfonder offentliggörs även ett så kallat NAV-värde för de noterade kapitalandelsbevisen. NAV-värde är det teoretiska värdet på andelarna i fonden (kapitalandelsbevisen) och beräknas i procent av nominellt belopp. NAV-värdet beräknas utifrån den fastställda balansräkningen varje kvartal och görs bl.a. utifrån oberoende fastighetsvärderingar. NAV-värdet tillsammans med det ackumulerade avkastningen (räntan) offentliggörs i samband med kvartalsrapporter och finns att hitta på Esteas hemsida.
Återbetalning
Slutlig återbetalning av kapitalandelslånet (nominellt belopp, dvs 10 000 kr per kapitalandelsbevis) ska ske efter att samtliga bolagets investeringar har avyttrats och full betalning för dessa har erhållits. Precis som placeringar i värdepapper såsom icke säkerställda obligationer och preferensaktier beror återbetalningsbeloppet på hur utfallet i fastighetsbolaget blir efter löptidens slut. Skulle bolaget ha betalningsoförmåga kommer återbetalningen uppgå till ett lägre belopp än nominellt värde. Du är alltså inte garanterad att återfå fullt nominellt belopp. Rätten till återbetalning preskriberas 10 år efter återbetalningsdagen. Hittills har alla Esteas avyttrade investeringar genererat vinst och i genomsnitt har dessa levererat ca 27 % årlig avkastning på sina tidigare och avslutade investeringar. Observera dock att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning och ingen garanti finns att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Så fungerar vinstdelningen

Vinstdelningen baseras på det totala resultat som fastigheterna och bolaget genererat under resultattiden. Ackumulerat driftöverskott, amorteringar på banklån och värdetillväxt av fastigheterna byggs under löptiden upp i bolaget. Dessa eventuella vinster ligger som grund för Kapitalandelsbevisens totala avkastning utöver fastställd ränta samt återbetalning av nominell skuld (10 000 kronor per post). Observera att det även kan komma att uppstå ett negativt resultat vid löptidens slut och att återbetalningen då kan komma att understiga nominellt belopp. Utbetalning av vinstdelningen, vid ett uppnått positivt resultat, görs som en extra utbetalning vid löptidens slut eller vid avyttrande av fastigheter i förskott. Den slutliga återbetalningen för Kapitalandelsbevisen uppgår till summan av:

  •  det totala lånebeloppet per förfallodagen, samt 
  • 75 procent av fastighetsbolagets resultat, för det fall detta är positivt, eller 100 procent av fastighetsbolagets resultat för det fall detta är negativt. 

 

Den slutliga totalavkastningen efter löptidens slut kan således variera beroende av hur förvaltningen genomförts samt hur fastighetsmarknaden utvecklats i det segment där bolaget äger fastigheter.

Avgifter

Estea AB har rätt att från fonden erhålla ett årligt förvaltningsarvode om 0,75 % avseende kameral, administrativ och teknisk förvaltning samt central fastighetsadministration i enlighet med ovanstående årlig avgift. Avgiften beräknas på överenskommet fastighetsvärde, plus eventuell mervärdeskatt, i enlighet med prospektet. Därtill utgår en engångsersättning per investering om 2,75 % som bl.a. avser omkostnader i samband med fastighetsförvärv samt omkostnader rörande emission. Denna avgift beräknas på överenskommet fastighetsvärde, plus eventuell mervärdeskatt, i enlighet med prospektet. Avgifterna belastar fonden, men minskar inte den årliga avkastning som investeraren har rätt till enligt villkoren.

 

Exempel ersättningar till Estea AB

Fastighetsinvesteringar*, Mkr 
250
300
350
Engångsersättning Estea AB, Mkr
7,5
9,0
10,5
Årligt förvaltningsarvode Estea AB**, Mkr
1,5
1,8
2,1

* Avser överenskommet fastighetsvärde.

** Procentsatsen på 0,6% ska anpassas till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) med utgångspunkt i indextalet för oktober månad för 2012.

Fördjupad information om avkastning

När man tar hänsyn till både pris, kupong och hur många år det är kvar innan Kapitalandelsbeviset förfaller, och då innehavaren får tillbaka det nominella beloppet på 10 000 kronor, får man något som på engelska kallas för yield. På svenska skulle man kunna säga årlig genomsnittlig avkastning. Den årliga genomsnittliga avkastningen (yielden) kan både gå upp och ner. Anledningen är att beräkningen av yielden tar hänsyn till att endast nominellt belopp per post (10 000 kronor) betalas tillbaka när Kapitalandelsbeviset förfaller, oavsett vad man betalar för den över börsen. Kapitalandelsbeviset startade med en kurs på 100 % av nominellt värde (10 000 kronor), sedan ökar den eller faller den och således påverkas den årliga genomsnittliga avkastningen (yielden). Detta påverkar inte den nominella skulden, alltså återbetalningsbeloppet vid löptidens slut, utan bara priset på Kapitalandelsbeviset vid specifikt tillfälle (transaktion över börs). Utöver den årliga genomsnittliga avkastningen på nominellt värde (yield), fastställd ränta (kupong), samt nominell skuld (återbetalningen), ger Kapitalandelsbevisen i det fall ett positivt resultat uppnås en extra utbetalning vid löptidens slut, en så kallad vinstdelning. När alla räntebetalningar har betalats ut under löptiden och nominellt belopp 10 000 kronor återbetalts till investerare, efter att fastigheterna avyttrats, görs en slutlig resultaträkning av bolagets totala tillgångar. Observera att det även kan komma att uppstå ett negativt resultat vid löptidens slut och att återbetalningen då istället kan komma att understiga nominellt belopp.

 

Avkastningstabell för investering i Kapitalandelsbevis

År 0
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
Investering (SEK)
-10 000
Ränteutbetalning (SEK)
625
625
625
625
625
Slutlig återbetalning (SEK)
10 000+/-
vinstdelning
Total avkastning exklusive vinstdelning (SEK)
3 125
Risker
Det finns flera risker förenade med kapitalandelsbevisen, till exempel det faktum att de är efterställda. Vidare är storleken av det kapitalbelopp som ska återbetalas under kapitalandelsbevisen beroende av bolagets resultat, vilket innebär att återbetalningen kan komma att bli både högre eller lägre än inlånat belopp. Bolaget har anlitat en likviditetsgarant som kommer att ställa köp- och säljkurser på börsen. Det finns dock ingen garanti att likviditetsgaranten fullgör sitt åtagande och att en likvid handel i kapitalandelsbevisen uppstår. En illikvid handel kan medföra att innehavare inte kan sälja sina kapitalandelsbevis vid önskad tidpunkt vilket kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av kapitalandelsbevisen.
Prospekt för Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Eftersom dessa produkter är komplicerade och svänger kraftigare vid marknadsrörelser än andra produkter, är det viktigt att du som investerare sätter dig i in varje produkts specifika villkor och egenskaper samt granskar samtliga riskfaktorer med produkterna. Dessa framgår i grundprospekt och slutliga villkor. Exempel på riskfaktorer är kreditrisk mot emittenten, hävstång, finansieringsnivå och hur emittenten finansierar produkten.

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Mer information om egenskaper och risker med Kapitalandelsbevis finns under detaljerad information samt i prospektet för respektive Kapitalandelsbevis.