Risker - Mini futures

Vid handel med Mini futures finns en kreditrisk vilket innebär att om emittenten, utfärdaren av produkterna skulle hamna på obestånd kan hela eller delar av din investering gå förlorad. Du bör därför alltid göra en egen bedömning över om emittenten kan fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

Om du handlar med Avanzas egna Mini Futures så är det Morgon Stanley & Co. International PLC (MSIP) som är emittent av produkterna. Det innebär att du tar en kreditrisk mot MSIP vid en investering i dessa värdepapper.

Aktuellt kreditbetyg för MSIP hittar du här.

Vissa av de underliggande tillgångarna handlas i utländsk valuta, exempelvis råvaror eller utländska aktier. Även om prissättningen i instrumenten sker i svenska kronor måste emittenten ta position i underliggande tillgång i lokal valuta vilket innebär att du som investerare påverkas av eventuella valutakursförändringar jämfört med svenska kronor.

Ibland kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja denna typ av värdepapper. Detta kan till exempel inträffa då den underliggande tillgången kan vara svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid. Även tekniska avbrott kan störa handeln.

MSIP är emittent av Avanza Markets produkter och MSIP agerar även market maker (ställer löpande köp- och säljkurser). 

Senast uppdaterad 2015-05-19